slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kasım ÖZER Genel Müdür Aralık 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kasım ÖZER Genel Müdür Aralık 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Kasım ÖZER Genel Müdür Aralık 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Kasım ÖZER Genel Müdür Aralık 2009. İSG İstatistikleri – 2008 (SGK). Türkiye’deki işyeri sayısı – 1.170.248 SSK’lı işçi sayısı – 8.802.989 İşyerlerinin %99.7’si KOBİ (1-250 işçi)’dir İşçilerin %83.8’i KOBİ (1-250 işçi)’lerde çalışmaktadır. İş kazası sayısı – 72.963

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kasım ÖZER Genel Müdür Aralık 2009' - tayten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kasım ÖZER

Genel Müdür

Aralık 2009

sg statistikleri 2008 sgk
İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)
 • Türkiye’deki işyeri sayısı– 1.170.248
 • SSK’lı işçi sayısı – 8.802.989
 • İşyerlerinin %99.7’si KOBİ (1-250 işçi)’dir
 • İşçilerin %83.8’i KOBİ (1-250 işçi)’lerde çalışmaktadır.
 • İş kazası sayısı– 72.963
 • Meslek hastalığı sayısı - 539
 • İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm– 866
 • Kaybedilen iş günü- 1.865.115
sg statistikleri 2008 sgk1
İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)
 • 1.170.248 işletmenin

%85.4’ü 1-9 sigortalı çalıştıran işyerlerinden, %12.7’si 10-49 sigortalı çalıştıran işyerlerinden %1.6’sı 50-249 sigortalı çalıştıran işyerlerinden oluşmaktadır.

 • Çalışanların ise

%29.1’i 1-9 işçi istihdam eden işyerlerinde, %32.9’u 10-49 işçi istihdam eden işyerlerinde, %21.8’i 50-249 işçi istihdam eden işyerlerinde bulunmaktadır

sg statistikleri 2008 sgk2
İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)
 • 2008 yılında meydana gelen iş kazalarının

%33.8’i 1-9 işçi çalıştıran işyerlerinde,

%26.7’si 10-49 işçi çalıştıran işyerlerinde,

%20.2’si 50-249 işçi çalıştıran işyerlerinde

İş kazalarının toplam %80.7’si KOBİ’lerde meydana gelmektedir.

sg statistikleri 2008 sgk3
İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)
 • İş kazalarının sektörel dağılımı incelendiğinde;
 • metal sektörü %15,
 • maden sektörü %9,
 • inşaat sektörü %7.6

ile ilk üç sıradaki sektörler olarak görülmektedir.

t rkiye de herg n
Türkiye’de hergün;
 • 217iş kazası olmaktadır.
 • 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir.
 • 5 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir.
sg kaynakl maddi kay p
İSG Kaynaklı Maddi Kayıp

ILO’nun yayınlarına göre, endüstrileşmiş ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti, bu ülkelerin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılalarının yaklaşık %4’ü oranındadır.

Ülkemizde ise, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan 2007 yılı GSYİH rakamına göre iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyetinin yaklaşık yılda 35 milyar YTL olacağı tahmin edilebilir.

sa li i ve g venl genel m d rl
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Son olarak, 24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluş Kanununun 12 nci maddesi gereğince,İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüadı altında yeniden yapılandırılmıştır.
genel m d rl n g revler
GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak.
 • Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.
genel m d rl n g revler1
GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
 • Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve benzeri çalışmaları yapmak ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek.
 • Kişisel koruyucuların imalâtını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.
 • İSG ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak.
genel m d rl n g revler2
GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
 • Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek.
 • Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • İSGÜM Merkez ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek.
 • Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
t rkiye deki al ma hayat
Türkiye’deki Çalışma Hayatı

Türkiye, İSG Alanında 150 yılı aşkın zamandır,hukuki, uygulamaya dayalı ve kurumsal bilgi birikimine sahiptir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve sosyal taraflarla birlikte İSG’nin geliştirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

slide13

Kapsam

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile İlgili Mevzuat

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Uygulamaları

birincil hukuki d zenlemeler
Birincil hukuki düzenlemeler

YENİ DÜZENLEME

5763 sayılı kanunla değişik 4857 sayılı İş Kanunu

 • 81.Md. En az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde;
 • İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma,
 • İşyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personeli ve sanayiden sayılan işlerde mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,
 • Veya işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak bu yükümlülüğü yerine getirme kolaylığı getirilmiştir.

ESKİ DÜZENLEME

4857 İş Kanunu

 • 81.Md. En az 50 işçi çalıştıran işyerlerine işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğü,
 • 82.Md. sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işyerleri mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğü,

getirilmiştir.

k nc l hukuk d zenlemeler
İKİNCİL HUKUKİ DÜZENLEMELER

ESKİ DÜZENLEME

 • İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

(16.12. 2003 / 25318 R.G.)

 • İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

(20. 01.2004 / 25352 R.G.)

YENİ DÜZENLEME

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik

(15.08.2009/ 27320 R.G.)

slide17
Yönetmeliğin amacı

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının;

Nitelikleri, sayısı ve işe alınmaları,

Görev, yetki ve sorumlulukları,

Çalışma şartları,

Eğitimleri ve belgelendirilmeleri,

Görevlerini nasıl yürütecekleri,

İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin;

Nitelikleri ve yetkilendirilmesi,

Bu birimlerde bulunması gereken personel, araç, gereç ve teçhizat,

Görevlendirilecek personelin eğitim ve nitelikleri,

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına dair usul ve

esasları düzenlemek

slide18
Yönetmelik ile gelen yenilikler

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ve ortak sağlık ve güvenlik birimi tanımlanmış

İşyeri dışından hizmet alımı imkanı sağlanmış

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ve ortak sağlık ve güvenlik birimi personelinin, görevlerinin yürütümünde gerekli taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışma yükümlülüğü ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş

İşçiler veya temsilcileri, mesleki sağlıkla ilgili şüpheli bir durum mevcut olduğunda sağlık gözetimi isteme hakkına sahip olmuş

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi, takibi ve gerektiğinde yetkilerinin iptali getirilmiştir.

slide19

Ortak sağlık ve güvenlik birimi

Birimin kurucusunun veya kurucu ortaklarından en az birinin işyeri hekimi veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olması,

Birimde tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri hekimi ve bir iş güvenliği uzmanı istihdam edilmesi,

Birimin; önleyici ve koruyucu hizmetleri, işyerinin yer aldığı tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre yürütmesi,

Zorunlu haller dışında hizmet verilen işyerine, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer personelin hizmet vermesi

slide20

Ortak sağlık ve güvenlik birimi

Birimin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte, kolay ulaşılabilir, tercihen tek katlı bir binada veya kurulacağı binanın giriş katında olması

Birimin, en az bir muayene odası, bir ilkyardım ve acil müdahale odası, bir iş güvenliği uzmanı odası ile bekleme yerinden oluşması

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e uyumlu olması

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin yerine getirilmesinin başka bir birime devredilememesi

slide21

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri

Biriminin unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi ve iletişim bilgilerini belirten ve yetki belgesi talep eden başvuru yazısı,

Ticaret Sicil Gazetesinin tasdikli örneği,

Senet veya vakıf/dernek tüzüklerinin tasdikli örneği,

Kurucunun veya kurucu ortaklarından en az birinin işyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin tasdikli örneği (Kamu kurum ve kuruluşlarında yöneticilerinin en az birinin),

En az beş yıl süreli kira sözleşmesinin veya tapu senedinintasdikli örneği,

slide22

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri

Faaliyet gösterilecek yerin intifa hakkına sahip ise ilgili tapu sicil müdürlüğünden alınacak belge,

Faaliyet gösterilecek yerin bütün bölümlerini ihtiva eden 1/200 ölçekli plan,

Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı kararın tasdikli örneği,

Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.

slide23

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

Başvuru dosyasının Genel Müdürlük tarafından incelenmesi

Eksikliklerin (var ise), kurulacak olan birime yazılı olarak bildirilmesi

Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde, belirtilen adrese münhasıran, yetki belgesinin düzenlenmesi

Şube açılması istendiğinde, aynı usul ve esasları yerine getirerek ayrı bir yetki belgesi düzenlenmesi

Yetki belgelerin, üç yılda bir Genel Müdürlüğe vize ettirilmesi

Bu Yönetmelik’in, ilgili maddelerinde belirtilen hükümlerine aykırı hareket eden birimlerin yetki belgeleri iptal edilmesi

slide24

Birimlerce uyulması zorunlu hususlar

İsim ve unvanların Türkçe olarak tescil ettirilmesi

Tabelalarda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılması

Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam yapılmaması

Tabela veya basılı evraklarında, başka bir unvan veya mevcut unvanlarının yabancı dildeki karşılıklarının kullanılmaması,

Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimlerin ticari isim olarak kullanılmaması

slide26

Yönetmelik ile ilgili Genel Müdürlük çalışmaları

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri ile İlgili Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ (taslak)

Yönetmelikte geçen komisyonlar vasıtası ile iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitimleri için programların hazırlanması ve yayınlanması

slide27

Yönetmelik ile ilgili Genel Müdürlük çalışmaları

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yetkilendirilmesi için Genel Müdürlükte Birim Kurulması

OSGB’lerin yetkilendirilmesi için; başvurularının alınmasına, evrakların incelenmesine ve yerinde incelemelerin yapılmasına başlanması

slide30

TEŞEKKÜRLER

http://www.isggm.gov.tr

kozer@csgb.gov.tr