aspekty gospodarcze wdro enia dyrektywy 2000 53 elv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aspekty gospodarcze wdrożenia dyrektywy 2000/53 ELV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aspekty gospodarcze wdrożenia dyrektywy 2000/53 ELV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Aspekty gospodarcze wdrożenia dyrektywy 2000/53 ELV - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Aspekty gospodarcze wdrożenia dyrektywy 2000/53 ELV. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Arkadiusz Dzierżanowski. Warszawa 16 maja 2003 r. Zakres dyrektywy 2000/53. Artykuł 3 Dyrektywy Zakres dyrektywy obejmuje: produkcję pojazdów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Aspekty gospodarcze wdrożenia dyrektywy 2000/53 ELV


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aspekty gospodarcze wdro enia dyrektywy 2000 53 elv
Aspekty gospodarcze wdrożenia dyrektywy 2000/53 ELV

Ministerstwo Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej

Arkadiusz Dzierżanowski

Warszawa 16 maja 2003 r.

zakres dyrektywy 2000 53
Zakres dyrektywy 2000/53

Artykuł 3 Dyrektywy

Zakres dyrektywy obejmuje:

 • produkcję pojazdów
 • postępowanie z pojazdami sklasyfikowanymi jako odpady, włączając postępowanie z poszczególnymi komponentami pojazdów oraz zużytymi do ich wytworzenia materiałami

Dyrektywa ponadto określa wytyczne dla postępowania z częściami wymontowanymi w trakcie serwisowania pojazdów oraz ponownego stosowania części wymontowanych z pojazdów

co nale y osi gn pa stwo cz onkowskie
Co należy osiągnąć? (państwo członkowskie)

WPROWADZIĆ OBOWIĄZKI DLA PRODUCENTÓW W ZAKRESIE:

 • art. 4produkcji nowych pojazdów i informowaniu o sposobach ich demontażu
 • art. 8stosowania w produkcji materiałów dających się poddać recyklingowi

STWORZYĆ SYSTEM ZAPEWNIAJĄCY ODZYSK I RECYKLING POJAZDÓW BĘDĄCYCH ODPADAMI

  • w roku 2006 - 85% odzysk masy pojazdów wycofanych z eksploatacji, przy 80% recyklingu wraz z powtórnym użyciem części pojazdów,
  • w roku 2015 - 95% odzysk masy pojazdów wycofanych z eksploatacji, przy 85% recyklingu wraz z powtórnym użyciem części pojazdów.
kto poniesie koszty
Kto poniesie koszty ?

Dyrektywa

Art. 5 ust. 1

OPERATORZY GOSPODARCZY (producenci, sprzedawcy, firmy ubezpieczeniowe, firmy prowadzące odzysk, demontaż, recykling unieszkodliwianie oraz inni uczestnicy rynku pojazdów i odpadów) uruchomią systemy gromadzenia wszystkich pojazdów wycofywanych z eksploatacji

Art. 5 ust. 4

PRODUCENCI POJAZDÓWpokryją różnicę pomiędzy kosztem demontażu pojazdu a zyskiem uzyskanym z przetworzenia i sprzedaży części elementów i materiałów jedynie dla pojazdów kompletnych i jeśli różnica ta jest ujemna

Art. 5 ust. 4 akapit 2

PRODUCENCI POJAZDÓWpokryją całość lub znaczną część kosztów wdrożenia systemu zbiórki i przekazywania pojazdów kompletnych

WŁAŚCICIELE POJAZDÓW STACJE DEMONTAŻU

koszty dla punkt w zbierania odpad w i stacji demonta u
Koszty dla punktów zbierania odpadów i stacji demontażu

Aneks I do Dyrektywy

określa minimalne wymagania dla stacji demontażu pojazdów i punktów zbierania pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów zużytych lub nienadających się do użytkowania

koszty dla punkt w zbierania
Koszty dla punktów zbierania

Planowane wymagania dla punktów zbierania

Punkt zbierania powinien posiadać WYZNACZONE MIEJSCE, utwardzone i uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do gruntu, wyposażone w instalacje kanalizacyjną ze zbiornikiem wód opadowych oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni.

Miejsce zbierania i magazynowania powinno być wyposażone dodatkowo w instalację wodną na potrzeby zmywania powierzchni utwardzonych, oświetlenie zewnętrzne, urządzenia i materiały gaśnicze, zapas sorbentów do likwidacji rozlewów odpadów w postaci ciekłej.

Punkt zbierania powinien być ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostawanie się osób postronnych.

koszty dla stacji demonta u
Koszty dla stacji demontażu

Planowane wymagania dla punktów demontażu

To samo co dla punktu zbierania oraz

 • urządzenia do osuszania pojazdów z płynów stanowiących odpady niebezpieczne;
 • oddzielne pojemniki lub zbiorniki do magazynowania: akumulatorów, filtrów, kondensatorów zawierających PCB, paliwa, olejów odpadowych smarowych, przekładniowych i hydraulicznych, płynów chłodzących, płynu odmrażającego, czynników chłodniczych z układów klimatyzacyjnych oraz innych płynów znajdujących się w pojeździe wycofanym z eksploatacji
 • wydzielone miejsca, spełniające wymagania do magazynowania zużytych opon oraz części zawierających substancje niebezpieczne.
minimalne wymagania dla demonta u
Minimalne wymagania dla demontażu

OBOWIĄZEK USUWANIA SUBSTANCJI I ELEMENTÓW NIEBEZPIECZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI:

1) akumulatorów;

2) elementów zagrażających wybuchem;

3) zbiorników na gaz płynny;

4) paliw, olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, płynów chłodzących, płynów odmrażających, płynów hamulcowych, czynników chłodniczych i wszelkich innych płynów znajdujących się w pojeździe o ile nie są one potrzebne do ponownego użycia przedmiotowych części;

5) w miarę możliwości wszystkich części zawierających rtęć.

minimalne wymagania dla demonta u1
Minimalne wymagania dla demontażu

DEMONTAŻ POJAZDÓW Z PRZEZNACZENIEM DO RECYKLINGU POWINIEN OBEJMOWAĆ WYSEGREGOWANIE NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI:

1) katalizatorów;

2) metalowych części i elementów zawierających miedź, aluminium i magnez, jeżeli metale te nie będą oddzielone w procesie rozdrabniania;

3) opon oraz elementów z tworzyw sztucznych, jeżeli materiały te nie będą oddzielone w procesie rozdrabniania w sposób umożliwiający ich ponownie użycie;

4) elementów ze szkła.

obowi zki i przywileje ostatniego posiadacza pojazdu
Obowiązki i przywileje ostatniego posiadacza pojazdu

PRZEKAZAĆ ODPAD DO STACJI DEMONTAŻU

POJAZD KOMPLETNY (silnik i nadwozie)

Art. 5 ust. 4 ustanowienie bezpłatnego przekazania pojazdu do stacji demontażu

POJAZD NIEKOMPLETNY

(brak silnika, nadwozia lub zawartość innych odpadów)

ustanowiony system może (lecz nie musi) obciążyć ostatniego właściciela pojazdu kosztami demontażu i recyklingu takiego pojazdu.

u atwienia dla stacji demonta u i podmiot w zajmuj cych si recyklingiem
Ułatwienia dla stacji demontażu i podmiotów zajmujących się recyklingiem

Dyrektywa

Art. 8 ust. 1

Producenci, w porozumieniu z wytwórcami materiałów i wyposażenia, zastosują normy kodowania komponentów i materiałów, w celu ułatwienia identyfikacji tych komponentów i materiałów, które nadają się do ponownego użycia lub recyklingu.

Art. 8 ust. 3

Producenci dostarczą informacje o metodach demontażu każdego nowego pojazdu wprowadzanego na rynek, w ciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia pojazdu na rynek.