programul opera ional regional 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROGRAMUL OPERA?IONAL REGIONAL 2007 - 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

PROGRAMUL OPERA?IONAL REGIONAL 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 - 2013. Programul Operaţional Regional 2007-2013. Obiectivul strategic

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROGRAMUL OPERA?IONAL REGIONAL 2007 - 2013' - taylor


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programul opera ional regional 2007 20131
Programul Operaţional Regional 2007-2013

Obiectivul strategic

Sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani decreştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.

programul opera ional regional 2007 20132
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor.
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare.
 • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor.
 • Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri
 • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor
axele prioritare por 2007 2013
Axele prioritare POR 2007 - 2013
 • Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere
 • Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
 • Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
 • Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
 • Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
 • Asistenţă tehnică
1 sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor poli urbani de cre tere
1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

Fonduri alocate: 1,117 mil euro

Obiectiv:

Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă,prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Domeniul de intervenţie:

Planuri integrate de dezvoltare urbană implementate prin proiecte din

următoarele domenii:

Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban

Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri

Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

2 mbun t irea infrastructurii regionale i locale de transport
2. Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

Fonduri alocate: 758 mil euro

Obiectiv:

 • Creşterea gradului de accesibilitate a regiunilor, al mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile

Domeniul de intervenţie:

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură
3 mbun t irea infrastructurii sociale
3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
 • Fonduri alocate: 558 mil euro
 • Obiectiv:
  • Crearea premiselornecesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă

Domenii de intervenţie:

3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

3.2Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

3.4Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

4 sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local
4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
 • Fonduri alocate: 633 mil euro
 • Obiectiv:
 • Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de afaceri de importanţă regională şi locală, reabilitarea siturilor industriale şi sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale regionale şi locale, pentru a facilita crearea de noi locuri de muncă şi creşterea economică durabilă.

Domenii de intervenţie:

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regionalăşi locală

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

5 de zvoltarea durabil i promovarea turismului
5. Dezvoltarea durabilăşi promovarea turismului
 • Fonduri alocate: 558 mil euro
 • Obiectiv:
 • Valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şia resurselor naturalecu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.

Domenii de intervenţie:

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

5.2Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice

5.3Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

6 asisten tehnic
6. Asistenţă tehnică
 • Fonduri alocate: 98 mil euro

Obiectiv:

 • Sprijinirea implementării transparente şi eficiente a Programului Operaţional Regional

Domenii de intervenţie:

6.1Sprijinirea activităţilor pentru implementarea,managementul şi evaluarea POR

6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR

schema sistemului de selec ie i contractare a proiectelor finan abile prin por

Autoritatea de Management POR

 • - Stabileşte calendarul de lansare al cererilor de finanţare
 • - Elaborează criteriile de selecţie a proiectelor şi le înaintează CM spre aprobare
 • - Elaborează şi semnează acorduri de delegare de atribuţii cu OI pentru implementarea POR la nivel regional
 • - Ia decizia finală privind aprobarea proiectelor pentru finanţare
 • - Elaborează implementează Planul de Comunicare al POR
 • - Ia decizia finală privind aprobarea proiectelor pentru finanţare şi trimite această decizie către OI e
 • - Desfăşoarăevaluările POR
 • - Face verificări la faţa locului a proiectelor finanţate prin POR
 • - Autorizează cheltuielile eligibile pe baza verificării raportelor de progres şi a altor documente relevante primite de la Organismele Intermediare
 • - Efectuează controlul fondurilor UE/naţionale alocate prin POR

Comitetul de Monitorizare POR

- examinează şi aprobă criteriile de selecţie şi evaluare a operaţiunilor finanţate în cadrul POR

- aprobă revizuirea şi modificarea criteriilor de selecţie în concordanţă cu nevoile de programare

Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) (8)

- - Evaluează din punct de vedere strategic cererile de finanţare

- Examinează la nivel regional modul în care se realizează corelarea proiectelor finanţate de POR cu proiectele finanţate de Programele Operaţionale Sectoriale şi Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, precum şi corelarea cu Obiectivele Cooperării Teritoriale Europene

 • Organismele Intermediare
 • - Asigură dezvoltarea portofoliului de proiecte
 • - Oferă îndrumare potenţialilor solicitanţi pentru elaborarea proiectelor, respectând principiul separării funcţiilor
 • - Lansează procesul de depunere de către solicitanţi a cererilor de finanţare pentru proiecte
 • - Primeşte şi înregistrează solicitările de finanţare din POR
 • - Verifică conformitatea administrativă şi eligibilitatea cererilor de finanţare
 • - Organizează evaluarea strategică şi asigură secretariatul CRESC
 • - Încheie contracte de finanţare cu beneficiarii, în urma deciziei AM POR de a finanţa proiectele propuse
 • - Realizează verificările la faţa locului a proiectelor
 • - Raportează în mod regulat către AM POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare
 • - Monitorizează implementarea proiectelor aprobate

Solicitanţii de finanţare

(Beneficiari)

Depun cererile pentru finanţare/proiecte

Implementează proiectele

Schema sistemului de selecţie şi contractare a proiectelor finanţabile prin POR
etapa premerg toare procesului de evaluare i selec ie a proiectelor
Etapa premergătoare procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor
 • Pregătirea proiectului
 • Principalele documente care însoţesc cererea de finanţare (CF):
  • - Documente de identificare (statut, documente de asociere)
  • - Hotărârea CL/CJ sau hotărârea CA/AGA de aprobare a cheltuielilor ce vor fi efectuate
  • - Studiul de fezabilitate (pentru lucrări de construcţie, reabilitare etc)
  • - Documente de confirmare a cofinanţării
  • - Avize, autorizaţii necesare efectuării investiţiei
  • - Documente privind capacitatea de asigurare a contribuţiei proprii
  • - Plan integrat de dezvoltare urbană - pt. proiectele de dezvoltare urbană.
  • - Acord de parteneriat (unde este cazul)
etapele procesului de evaluare i selec ie a proiectelor i
Etapele procesului de evaluare şi selecţiea proiectelor (I)
 • 1. Depunerea cererii de finanţare (solicitant)
 • - Cererile de finanţare completate, împreună cu documentele suport vor fi
 • depuse la sediul OI-ADR din regiunea în care se implementează proiectul
 • 2. Verificarea conformităţii administrative (OI)
  • se verifică aspectele formale ale Cererii de finanţare (CF)
  • dacă CF este corect completatăşi include toate documentele solicitate, CF se înregistreazăîn SMIS şi primeşte un număr unic de înregistrare
  • - dacă CF nu este completă / corectă, se respinge ca fiind neconformă
 • 3. Verificarea eligibilităţii (OI)
  • eligibilitatea solicitantului
  • eligibilitatea proiectului (a activităţilor)
  • eligibilitatea costurilor
  • Dacă CF este conformă cu condiţiile de eligibilitate, se trece la etapa următoare de evaluare
etapele procesului de evaluare i selec ie a proiectelor i i
Etapele procesului de evaluare şi selecţiea proiectelor (II)
 • 4. Evaluarea tehnică şi financiară
 • - se realizează de experţi independenţi, care analizează
   • relevanţa, utilitatea şi importanţa proiectului
   • metodologia de implementare - capacitatea operaţională şi financiară a solicitantului
   • fezabilitatea tehnică şi financiară precum şi sustenabilitatea financiară a proiectului
   • cererile de finanţare care nu obţinpunctajul minim sunt respinse.
etapele procesului de evaluare i selec ie a proiectelor iii
Etapele procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor (III)
 • 5. Evaluarea cererii de finanţaredin punct de vedere strategic (CRESC)
 • CRESC primeşte lista CF acceptate în urma evaluării tehnice şi financiare (care au obţinut un punctaj tehnico economic mai mare de 60), împreuna cu rezumatul fiecărei CF, precum şi raportul asupra evaluării tehnice si economice a acestor CF
 • CRESC analizează proiectele din punct de vedere strategic, apreciind măsura în care CF/proiectele contribuie la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare regională, realizând totodată şi corelarea POR cu celelalte programe operaţionale.
 • CRESC, prin secretariatul asigurat de OI, întocmeşte lista proiectelor recomandate spre finanţare, precum şi lista celor respinse, cu justificarea aferentă.
 • Solicitantul este informat asupra termenului limită în care trebuie să depună Proiectul tehnic (în cazul proiectelor care includ execuţia de lucrări)
etapele procesului de evaluare i selec ie a proiectelor i v
Etapele procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor (IV)
 • 6. Analiza proiectului tehnic – se realizează de experţi independenţi
 • - se urmăreşte concordanţa datelor din PT cu studiul de fezabilitate
 • 7. Decizia de finanţare
 • - AM ia decizia finanţării proiectelor, în urma verificării respectării procedurilor şi a acurateţei procesului de evaluare şi selecţie.
 • 8. Contractul de finanţare
 • Este semnat între Beneficiar şi Organismul intermediar
 • După fiecare etapă, solicitantul va fi informat asupra rezultatului
por aloc ri financiar e orientativ e pe regiuni de dezvoltare

Axe prioritare de dezvoltare

şi domenii de intervenţie ale POR

Fonduri alocate pe axe şi domenii de intervenţie

Regiuni

NE

SE

S

SV

V

NV

C

B-I

(milioane Euro)

(%)

% în Total fonduri alocate

16,32

13,25

14,23

14,01

10,34

12,09

10,90

8,86

Fonduri alocate (milioane Euro)

1. Sprijinirea dezvoltării urbane

1.391,17

31,36

227,04

184,33

197,96

194,90

143,85

168,19

151,64

123,26

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

876,71

19,76

143,08

116,16

124,76

122,83

90,65

105,99

95,56

77,68

3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

657,53

14,81

107,31

87,12

93,56

92,12

67,99

79,50

71,67

58,26

4. Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local

795,65

17,93

129,85

105,43

113,22

111,47

82,27

96,19

86,73

70,49

5. Dezvoltarea şi promovarea turismului

715,77

16,14

116,81

94,84

101,86

100,28

74,01

86,54

78,02

63,41

TOTAL

4.436,83

100,00

724,09

587,88

631,36

621,60

458,77

536,41

483,62

393,10

PORAlocări financiare orientative pe Regiuni de Dezvoltare
beneficiari eligibili
Beneficiari eligibili

Următoarele categorii sunt beneficiari ai fondurilor alocate prin POR:

 • Autorităţi ale administraţiei publice locale
 • Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară
 • Parteneriate între autorităţi ale administraţiei publice locale
 • Furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii
 • Universităţi de stat
 • Instituţii publice şi universităţi de stat furnizoare de servicii de formare profesională continuă
 • Societăţi comerciale
 • Microîntreprinderi
 • Instituţii de cult
 • ONG-urile
 • Autoritatea de Management a POR
 • Organismele Intermediare ale POR
cadrul legislativ al implement rii por
Cadrul legislativ al implementării POR

Cadrul legislativ necesar implementării POR a fost finalizat, atât în ceea ce priveşte:

 • aspectele instituţionale
  • HG 765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional 2007-2013 şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al acestuia,
  • HG 764/2007pentru aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al acestora)
 • cât şi aspectele financiare
  • (OG 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării, alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
  • HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielior efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale )
stadiul implement rii por i
Stadiul implementării POR (I)
 • Aprobarea POR prin Decizia Comisiei Europene C(2007)3470/2007 din 12 iulie 2007
 • Conferinţa de lansare a POR – 13 iulie 2007
 • Primul Comitet de Monitorizare al POR – 16 august 2007
  • Aprobarea criteriilor de selecţie/evaluare Axa 2 (infr. Transport)
  • Aprobarea criteriilor de selecţie/evaluare Axa 3 (infr. Situatii urgenta)
  • Aprobarea Strategiei de Asistenţă Tehnică
 • Al doilea Comitet de Monitorizare al POR – 18 septembrie 2007
  • Aprobarea criteriile de selecţie/evaluare pentru celelalte axe / domenii de intervenţie, cu exceptia Axei 1.

5. Au avut loc întâlniri ale CDR pentru constituirea şi aprobarea regulamentului de organizare si funcţionare ale CRESC în 5 regiuni (S, SV, V, NV, C). Regiunile NE, SE, BI vor organiza astfel de întâlniri în perioada următoare.

6. Au fost pregătite din bugetul ministerului 96 proiecte de investiţii selectate în cadrul Programelor Phare – CES 2003 şi Phare CES 2004-2006, aprobate ca Listă de Rezervă de CNDR în19/12/2005, în conformitate cu HG 811/2006. Pregătirea constă în actualizarea/revizuirea Studiilor de Fezabilitate şi elaborarea Proiectelor Tehnice.

stadiul implemen t rii por ii
Stadiul implementării POR (II)
 • S-a lansat cereea de proiecte pentru Axa prioritara 2 – Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
 • S-a lansat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru:
  • Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie
   • 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
   • 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenăţ
   • 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
  • Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
   • 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
   • 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
  • Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
   • 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe
   • 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
documente de implementare a por disponibile
Documente de implementare a POR disponibile

www.mdlpl.ro

www.inforegio.ro

 • Documentul Cadru de Implementare a POR (DCI)
 • Ghidurile solicitantului pentru Axele prioritare 2 – 5 ale POR
slide24
Măsuri de informare şi publicitate şi sprijin pentru potenţialii beneficiari - instrumente de sprijin pentru implementarea POR – (I)

Rezultate 2007:

 • S-a elaborat Strategia de Instruire pentru POR 2007-2013 cu sprijinul unui proiect de asistenţă tehnică
 • S-au organizat peste 70 seminarii de instruire pentru peste 1400 potenţiali beneficiari
 • S-au elaborat şi diseminat brosuri de informare pentru POR “Scurt ghid practic” (în peste 5000 exemplare)
 • S-a elaborat pagina web a POR – Regio www.inforegio.ro
 • S-au elaborat spoturi TV şi radio care vor fi difuzate începând cu 17 septembrie
 • Au avut loc 8 întâlniri cu mass-media (press-briefings)
slide25
Măsuri de informare şi publicitate şi prijin pentru potenţialii beneficiari - instrumente de sprijin pentru implementarea POR - (II)

Estimări 2008

 • Se vor realiza sesiuni de pregătire pentru aproximativ 235 persoane din cadrul Autorităţii de Management şi Organismelor Intermediare
 • Se vor realiza sesiuni de pregătire pentru membrii CRESC din fiecare regiune (8 ediţii)
 • Se vor realiza sesiuni de pregătire pentru aproximativ 1400 potenţiali beneficiari în domeniile: pregătirea proiectului, regulile privind achiziţiile publice, managementul proiectului