slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - . Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 12-13 września 2011 r. 1. Plan prezentacji. Kontraktacja i wydatkowanie środków;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany -' - taya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- podsumowanie i najbliższe plany -

Elżbieta Ołdakowska

Kierownik Wydziału Obsługi EFS

Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 12-13 września 2011 r.

1

slide2

Plan prezentacji

 • Kontraktacja i wydatkowanie środków;
 • Konkursy 2011r. - podsumowanie;
 • Krajowa Rezerwa Wykonania;
 • Zmiany w PO KL;
 • Plany działania na 2012r. - podstawowe założenia i konkursy;
 • Zarządzanie alokacją;
 • Najczęściej popełniane błędy.
slide3

Działanie /Poddziałanie

Kontraktacja 2007-2010 zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów

Rok 2011

Alokacja 2007-2013 stan na 29.06.11

kurs euro 3,9987

Zaangażowanie

(%)‏

6.1

342 103 788,64

61 123 100,00*

328 083 333,57

103,84%

6.1.1

40 405 194,77

10 000 000,00

58 254 660,56

68,11%

6.1.2

13 504 600,81

0,00

13 773 123,26

95,21 %

6.1.3

288 193 993,06

39 123 100,00

256 055 549,73

112,75%

6.2

52 545 991,21

70 668 823,86

72,96%

13 500 000,00

1 000 000,00

6.3

2 658 895,45

5 319 189,13

48,62%

Priorytet VI

397 308 675,30

75 623 100,00

404 071 346,56

97,69%

Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI

* W tym 3 500 000,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz 8 500 000,00 zł na realizację projektów współpracy ponadnarodowej.

slide4

Działanie /Poddziałanie

Kontraktacja 2007-2010 zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów

Rok 2011

Alokacja 2007-2013

stan na 29.06.11

kurs euro 3,9987

Zaangażowanie

(%)‏

8.1.1

82 478 124,16

32 000 000,00*

159 958 170,86

55,38%

8.1.2

34 594 357,44

20 000 000,00

56 107 791,35

69,35%

8.1.3

2 999 996,92

0,00

3 845 525,98

76,43%

8.1.4

755 370,39

0,00

5 147 578,80

14,28%

Działanie 8.1

120 827 848,91

52 000 000,00

225 059 066,99

58,29%

Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII - Działanie 8.1

 • Kwota 4 000 000,00 zł na realizację projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach 1 typu operacji w Poddziałaniu 8.1.1, 2 000 000,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz 5 000 000,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych w ramach typów operacji w Poddziałaniu 8.1.3 (pochodzące ze środków Priorytetu VIII).
slide5

Krajowa Rezerwa Wykonania

 • Pierwsze miejsce w kraju – dodatkowa kwota dla regionu – ponad 68 mln EURO (22,9% dotychczasowych środków) tj ok.270 mln. zł.
 • Pozostałe 7 regionów: zachodniopomorskie, opolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, pomorskie;
 • IZ podzieliła w sumie ponad 300 mln euro.
 • Podział KRW w regionie: ponad 60% dla WUP ( ok 165 mln zł.) w szczególności na:
  • 6.1.1 – ok. 90,5 mln zł.
  • 6.1.2 – ok. 2 mln.zł.
  • 6.2 – ok. 49,2 mln. zł
  • 8.1.1 – ok. 23,5 mln zł.

Planowany termin uruchomienia środków KRW – styczeń 2012r.

slide6

Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 30 lipca 2011 r.

Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)‏

slide7

Konkursy w 2011 r.

 • Środki finansowe przeznaczone na konkursy - 88,5 mln zł,

- 36,5 mln zł w Priorytecie VI,

- 52 mln zł w Działaniu 8.1 PO KL

 • Planowana liczba konkursów - 22:

- 14 w Priorytecie VI - terminy ogłaszania konkursów: 6 września (5), 15 listopada (9)Dotychczas podpisano tylko aneksy do umów z PUP na realizacje projektów systemowych na kwotę 39 123 100 zł. ;

- 8 w Działaniu 8.1- terminy ogłaszania konkursów: 15 marca (2), 31 marca (1), 24 maja (3), 2 sierpnia (2);

slide11

Zmiany w PO KL

- nowa forma wsparcia – instrumenty zwrotne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (pilotaż)- Działanie 6.2;

- Konsolidacja oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach Priorytetu IX - rezygnacja z dalszej realizacji Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – wysoki poziom realizacji wskaźnika;

- zakończenie realizacji 3 typu operacji w Poddzialaniu 8.1.1 ( kształcenie ustawiczne w Priorytecie IX – ICT i szkolenia językowe - skupienie w jednym Priorytecie kształcenia dorosłych).

- dezagregacja wartości docelowych wskaźników w komponencie regionalnym PO KL – zmiana wartości docelowych wskaźników , nowe wskaźniki w 6.2, 8.1.1 i 8.1.2;

- zwiększenie alokacji w Działaniach w niektórych regionach o KRW

slide12

Plany działania na 2012 rok

 • Uwzględnienie m.in. kierunków wykorzystania KRW, wyników badań, rekomendacji IZ i Komisji Europejskiej, stopnia osiągnięcia wskaźników;
 • Konsultacje z grupami roboczymi i konsultacje społeczne poprzez strony internetowe);
 • Pierwsze wersje dokumentów – 1 sierpnia do IZ i KE;
 • Uwagi IZ, KE i KM – sierpień/wrzesień;
 • Kolejne wersje i konsultacje społeczne – wrzesień/październik;
 • Zatwierdzenie Planów przez IZ – grudzień.
slide13

Plany działania na 2012 rok - cd.

- Podstawowe założenia ( kryteria):

# wspieranie osób: 50+, niepełnosprawnych, do 24 r.ż., długotrwale bezrobotnych, ze wsi, o niskich kwalifikacjach;

# kompleksowość wsparcia;

# efektywność zatrudnienia - wysoka;

# komplementarność;

# konkretne firmy z regionu – tylko MŚP?;

# kierowanie środków na subregiony lub 7 obszarów;

# ograniczona liczba składanych przez 1 Beneficjenta wniosków;

# ograniczony okres realizacji.

- Planowana liczba konkursów – powyżej 17 :

# w Priorytecie VI – 13

# w Działaniu 8.1 - 4

slide14

Zarządzanie alokacją

- Stały monitoring dostępności środków na poziomie Działań/Poddziałań- comiesięczna informacja z IZ i IP;

- Wstrzymanie się od podpisywania umów i zatwierdzania wniosków o płatność w okresie od ostatniego dnia roboczego danego mies. do 5 dnia kalendarzowego mies. następnego;

- Podpisywanie umów w miarę posiadanych środków;

- Podpisywanie umów wg kolejności na listach rankingowych;

- Zapewnienie list rezerwowych

slide15

Najczęściej popełniane błędy

1. Ocena formalna – potencjał finansowy – błędne wskazanie lub brak informacji;

2. Niewłaściwie określony cel główny (niemierzalny);

3. Uzasadnienie (wskazane problemy) nie korespondują z celem głównym i c. szczegółowymi oraz z zadaniami;

4. Niekorzystanie z wyników badań realizowanych w regionie ze środków publicznych;

5. Rekrutacja niedopasowana do specyfiki projektu (wysokie koszty informacji);

6. Pobieżny opis grupy docelowej;

7. Rozbieżności w liczbie uczestników wskazanej w różnych miejscach;

8. Zadania (3.3) – brak informacji potrzebnych do oceny racjonalności harmonogramu projektu, brak lub niewystarczający opis produktów;

slide16

Najczęściej popełniane błędy - cd.

 • 9. Budżet: zadania zlecone, stawki jednostkowe, b. wysokie koszty np. informacji i promocji, zarządzania, szkoleń wyjazdowych, brak specyfikacji poszczególnych kosztów itd

10. Wykorzystanie części wniosku „Uzasadnienie kosztów” niezgodnie z Instrukcją;

11. Niestosowanie się do uwag oceniających w przypadku ponownego złożenia wniosku;

12. Tworzenie wniosków „uniwersalnych”- pasujących do różnych konkursów, obszarów, grup docelowych;

slide17

Najczęściej popełniane błędy - cd.

Co zrobić aby uniknąć błędów?

! Dokumentacja konkursowa;

! Instrukcja wypełniania wniosku;

! Dokumenty programowe (aktualne);

! ROEFS;

! WUP – Punkt Informacyjny;

slide18

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28,

10-448 Olsztyn

Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01

Punkt informacyjny EFS,

tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65

www.up.gov.pl/pokl

18