1 / 46

Kreaprenör höstkonferens 21 oktober 2011

Hjärnans frihet. Kreaprenör höstkonferens 21 oktober 2011. Kreaprenör. ”All vår kunskap kommer ur vad vi känner”. Syfte: Sprida kunskap om vad som egentligen händer i vår tid. Leonardo da Vinci 1452-1519. Den första radiosändningen 1906.

taya
Download Presentation

Kreaprenör höstkonferens 21 oktober 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hjärnans frihet Kreaprenör höstkonferens 21 oktober 2011

 2. Kreaprenör ”All vår kunskap kommer ur vad vi känner”. Syfte: Sprida kunskap om vad som egentligen händer i vår tid. Leonardo da Vinci 1452-1519

 3. Den första radiosändningen 1906 Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än ljusets.

 4. 1927 Den första TV-sändningen 1936-46 Reguljära TV-sändningar i USA, England och Frankrike 1957 Sverige

 5. Transistorn 1947 1947 upptäcktes transistorn, som inte bara revolutionerade utvecklingen av radiomottagare utan hela elektronikutvecklingen. Tre forskare från USA, John Bardeen, Walter Brattain och William Shockley,fick 1956 nobelpriset i fysik för denna upptäckt.

 6. Cybernetics 1948 Prof Norbert Wiener 1948 – vad hände mera detta år?

 7. Informationssamhället ”Informationsteknologin kan också användas för att begränsa och kontrollera medborgarnas privatliv, vilket skulle kunna göra George Orwells robotiserade stat till en realitet”.Professor Yoneji Masuda, The Information Society, 1980

 8. 1989 www Tim Berners-Lee

 9. Short computing history • First Wave - Mainframe computing era: one computer • shared by many people, via workstations. • Second Wave- Personal computing era: one computer • used by one person, requiring a conscious interaction. • Users largely bound to desktop. Year 1970 – 20 000 computers in the whole world.Year 1990 – 20 000 are produced per day. • Third Wave – Pervasive (initially called ubiquitous) • computing era: one person, many computers. Millions • of computers embedded in the environment, allowing • technology to recede into the background. Year 2006 – Eight billion embedded microprocessors are produced.

 10. Medvetandesamhället Professor Fred Travis, hjärnforskare, vid Kreaprenörs Medvetande konferens hösten 2010.

 11. Kreaprenörmodellen All mänsklig utveckling utgår ifrån behovet av nya upplevelser som bygger på förbättring och förädling av våra sinnen.

 12. Projektet ”Hjärnans frihet”

 13. Redan på 1960 talet påstås även svenska psykiatri patienter och kriminella genomgå experiment, där man skulle ha opererat in cm-stora implantat/ mottagare i hjärnan utan deras kännedom under narkos. Sjukhus som nämns är Södersjukhuset, Långbro, Nacka, och Sundsvall. För att aktivera dessa små mottagare användes radiovågor. Med tvåvägs radio-kommunikation (telemetri) kan man sända impulser till personers hjärnor. Man kan t.ex. skicka röstmeddelanden och sedan läsa av deras tankar för att styra dem. Forts……….

 14. Those who contact the National Swedish Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) about this issue………. are informed that they are psychologically ill and that they run the risk of being admitted to a mental hospital, if they continue to talk about a device in their heads. Additionally, they are told that brain transmitters do not exist.Rapport Mediaeko 1996.

 15. José Delgado Professor Delgado talade vid ett möte på den internationella läkarkongressen i Buenos Aires. Han sa att hans experiment bekräftade den obehagliga sanningen att rörelse, känsla och beteende kan styras med radiovågor och att djur och människor kan kontrolleras som robotar.New York Times 12.8.1959

 16. Biomedicinsk telemetri Instrumentation developed includes: “brain radio stimulators, ... and an optoelectric sensor for telemetry ... combining multichannel stimulator and EEG telemetric instrument; transdermal stimoceivers, totally implantable for two-way communication with the brain through the intact skin; and implantable microprocessor for detection of EEG signals which are used to trigger contingent brain stimulation. ... and establishment of artificial neuronal links with the aide of the computer.”J.M.R. Delgado, M.D., “Instrumentation, Working Hypotheses, and Clinical Aspects of Neurostimulation,” Applied-Neurophysiology, 1977-78; 40(2-4): pages 88-110.

 17. Biomedicinsk telemetri Professor Stuart Mackay……..var i Sverige 1958. Han utvecklade ett nytt tillämpningsområde för biomedicinsk telemetri, nämligen att studera livet före födseln. En transmitter inplanteras kirurgiskt i ett foster i en havande kvinnans livmoder och barnet kommer senare att födas med överföring och pågående kontroll.Referens: MultichannelTransmision and Fetal Studies 1970

 18. Biomedicinsk telemetri

 19. Biomedicinsk telemetri “An essential part of biotelemetry encompasses the transmission of data. This occurs mostly with help from a surgically implanted transmitter. ... The technology has been developed quite extensively in medical research.” P.M. Persson, Swedish Defense Research Institution, FOA, 1965.

 20. Sputnik 1957 Sputnik 1 var den första artificiella satelliten i omloppsbana runt jorden. Den sköts ut 4 okt 1957 av dåvarande Sovjetunionen. Händelsen ses som startskottet för den s.k. rymdkapplöpningen under det kalla kriget.

 21. Hittad med modern spaningsteknik

 22. Uppkopplad

 23. Uppkopplade ?

 24. Curt Strand, Södersjukhuset

 25. Diagnosticerat hjärnimplantat

 26. Uppkopplad

 27. New York Times Under rubriken C.I.A. Project On Controlling Human Behavior 20.7.1977 skrev NYT: C.I.A. genomförde ett projekt under 14 år för att kunna kontrollera människans beteende genom kemiska, biologiska och radiologiska material, enligt dokument som idag offentliggjordes av frilansjournalisten John Marks. Tillkännagivandet idag och avslöjandet av C.I.A. i förra veckan, att man hittat ytterligare en samling tidigare oupptäckta handlingar, som visade att mer omfattande experiment på ovetande människor genom underrättelsetjänsten och dess betalda forskare var större än man hade känt till innan...Från juli 1977 till februari 1978 hade New York Times 30 artiklar och en politisk ledare om CIA:s hjärnprojekt.

 28. Cochlea implantat

 29. Nanotechnology Ray Kurzweil has stressed the extreme potential dangers of nanotechnology,but he argues that in practice, progress cannot be stopped, and any attempt to do so will retard the progress of defensive and beneficial technologies more than the malevolent ones, increasing the danger. He suggests that the proper place of regulation is to make sure progress proceeds safely and quickly.

 30. Stockholm Brain Institute SBI Research groups Henrik Ehrsson group Cognitive neuroscience of body self perception and the development of artificial limbs that feels more like real limbs. Lars Farde group Clinical PET research Sten Grillner group The SBI Neuronal Microcircuit laboratory: The microcircuits of striatum and related forebrain structures. The role for decision making and selection of behaviour. Martin Ingvar group Cortical control of Pain and Emotion Hans Forssberg group Neurodevelopmental disorders, cognitive and motor dysfunctionForts………

 31. Stockholm Brain Institute SBI Research groupsTorkel Klingberg group Working memory capacity during childhood development and cognitive training. Anders Lansner group Computational neuroscience and data analysis Lars-Göran Nilsson group Cognitive aging and attention Ivanka Savic Berglund group Sex differences in the brain Arne Öhman group The affective neuroscience of fear and anxiety http://www.stockholmbrain.se

 32. Mobil teknik Mobil teknik som integreras i vår vardag öppnar enorma möjligheter. Men förändrar också våra liv. Kristina Höök, professor i interaktion människa och maskin, efterlyser en politisk vision som kan navigera tekniken rätt.

 33. Försvarets forskningsinstitut http://www.foi.se Forskning och innovation Swedish institute ofcomputer science http://www.vinnova.se http://www.sics.se – Politiker har inga tankar om det här. Men de är faktiskt beställare av teknik. Var är då visionen om vilket samhälle vi ska bygga?

 34. Vilken effekt har mikrovågsvapen på centrala nervsystemet? Mikrovågsvapen hör till gruppen icke dödliga vapen (Non-Lethal Weapons = NLW). De har mycket hög fältstyrka (motsvarande tusentals mobiltelefoner) och kan riktas mot olika mål för att framkalla smärta genom upphettning av fria nervändar i huden eller störa elektronisk utrustning. Kan de påverka centrala nervsystemet? Finns effekt på blod-hjärn barriären? Denna forskning bildar bl.a. underlag till folkrättsliga överväganden enl. ett tilläggsprotokoll till 4e Genève konventionen. Projektet drivs av Mårten Risling, vid enh. för experimentell traumatologi, Karolinska Institutet. http://www.strc.se/research_projects/index_se.html

 35. Brain-Machine-Interface

 36. Microsoft patenterar 24 juni 2004 ett nytt slags nätverk: DIN KROPP Mjukvaruföretaget Microsoft får denna dag US patent på “method and apparatus for transmitting power and data using the human body.”

 37. SÄPO vill spana via sociala media

 38. Forskaretik ”Vi måste söka oss till människors upplevelser av det som händer, kanske även deras åsikter och värderingar. Och det är klart att detta för oss in på områden som inte är oskyldiga...I grund och botten handlar det här om en politisk process. Det är en interaktion mellan medborgarna och de institutioner som samhället byggt upp, nämligen forskningsinstitutioner eller tillsynsmyndigheter...Det finns egentligen tre olika roller. Vi har de som gör forskningen, det är forskarna. Sedan har vi de forskningen utförs på. Det är subjekten ellermedborgarna. Därefter har vi den tredje gruppen, som vi kan kalla för grindvakterna. De som ser till att det så att säga läggs upp spärrar på vägen, så att det inte går för tokigt.”Professor Peter Westerholm i ett tal på Justitiedepartementet 1986

 39. Implantat för information och kommunikation där speciell uppmärksamhet är nödvändig • Inplantat som inte lätt kan avlägsnas. • Inplantat som kan påverka, utvärdera och förändra psykiska funktioner. • Inplantat som genom nätverks kapacitet kan missbrukas t.ex. för social övervakning. • Implantat som påverkar nervsystem och hjärnan och följaktligen mänsklig värdighet.Militära applikationer: • ”Inkräktande” tekniker vilka förbigår normala sinnesupplevelser. • Implantat som påverkar biologin och/eller framtida generationer. Europeiska Etikgruppen., Bryssel 16 mars, 2005

 40. Professor Göran Hermerén Syftet med aktionsforskning är att åstadkomma sociala förändringar – eller förhindra av myndigheter beslutade åtgärder. Det senare är fallet, om dessa åtgärder kolliderar med mål och värderingar hos forskaren och de grupper forskaren solidariserar sig med.

 41. Ontologi och Dialog- vad har detta med hjärnforskning att göra? Ontologi - av grekiskans on, "varande”, och logia ,"lära” - är inom filosofin, men också inom antropologin och andra besläktade vetenskaper, namnet på läran om det varande hur världen eller tingen är beskaffade, och vilka deras väsensbetingade drag är. All mänsklig utveckling sker genom våra sinnen och mänsklig kommunikation ”genom ord” (grekiskans Dialog).

 42. Projektet ”Hjärnans frihet” – fortsättning följer………

More Related