Patron honorowy:
Download
1 / 22

Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

Patron honorowy:. Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych TPG, FPMiINR. PLAN PREZENTACJI. 1. ON inclusion 14-20 – co to jest, skąd ten temat? 2. Rzut oka na projekt Umowy Partnerstwa PL – UE: - przedsiębiorczość w perspektywie 14+

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy' - tawny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Patron honorowy:

Przemysław Żydok

Grupa "ON Inclusion 14-20" przy

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

TPG, FPMiINR


Plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI

1. ON inclusion 14-20 – co to jest, skąd ten temat?

2. Rzut oka na projekt Umowy Partnerstwa PL – UE:

- przedsiębiorczość w perspektywie 14+

- osoby niepełnosprawne w perspektywie 14+

3. Dokumenty UE i postulaty NGO dotyczące ON:

- aspekt horyzontalny

- Regionalne Programy Operacyjne

- PO WER – centralne polityki publiczne


On inclusion 14 20
ON INCLUSION 14-20

- Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

- Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020

- Grupa 12 postulatów

- Podgrupa ds. osób niepełnosprawnych – ON inclusion 14-20Przedsi biorczo
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel tematyczny: 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

Program Operacyjny: Inteligenty Rozwój

Priorytety inwestycyjne:

3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR)

3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji (EFRR)


Przedsi biorczo1
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel tematyczny: 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

Program Operacyjny: Regionalne Programy Operacyjne

Priorytety inwestycyjne:

8.7. samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (EFS)


Przedsi biorczo2
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cele tematyczne – porównanie alokacji:

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

- 2007-2013 – 3,2%

- 2014-2020 – 6,1%

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

- 2007-2013 – 6,1%

- 2014-2020 – 6,3%

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

- 2007-2013 – 6,0%

- 2014-2020 – 8,1%


Niepe nosprawno
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Wprost wymieniana jest tylko 1 raz na 84 priorytety inwestycyjne:

9.6. zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną


Niepe nosprawno1
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Pośrednio i w dokumentach niższego szczebla występuje nieco częściej:

PO WER: Cel 8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

RPO: Cel 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

PO PC: kwestie dostępności cyfrowej


Niepe nosprawno2
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Ale to ciągle bardzo mało, biorąc pod uwagę bardzo ambitny cel postawiony w projekcie Umowy Partnerstwa PL – UE:

Wzrost zatrudnienia ON z 20,8 do 27% (2020 r.)

Ok. 200 tys. zatrudnionych ONDokumenty ue
DOKUMENTY UE NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

POPRAWIONE ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PROGRAMOWANIA PIĘCIU FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020

Załącznik I, p. 6.4. Dostępność (s. 141): "Instytucje zarządzające gwarantują, że wszystkie produkty,towary, usługi i infrastruktury, które są publicznie dostępne lub zapewniane ogółowi społeczeństwa i które są współfinansowane z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, są dostępnedla wszystkich obywateli, łącznie z osobami niepełnosprawnymi”.


Dokumenty ue1
DOKUMENTY UE NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

(s. 164) Warunkek ex-ante: Istnienie mechanizmu, który zapewnia skuteczne wdrożenie i stosowanie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

- wdrożenie środków zgodnie z art. 9 Konwencji ONZ w celu zapobiegania przeszkodom i barierom w dostępie dla osób niepełnosprawnych oraz identyfikowania i eliminowania takich przeszkód i barier,

- uregulowania instytucjonalne dotyczące wdrożenia i kontroli Konwencji ONZ zgodnie z art. 33 Konwencji,

- plan w zakresie szkoleń i rozpowszechniania informacji wśród pracowników zaangażowanych we wdrażanie funduszy,

- środki mające na celu zwiększenie potencjału administracyjnego w celu wdrożenia i stosowania Konwencji ONZ, w tym odpowiednie ustalenia dotyczące monitorowania zgodności z wymogami dotyczącymi dostępności".


Dokumenty ue2
DOKUMENTY UE NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 z dn. 14.03.2013

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier z dn. 15.11.2010

Konkluzje Rady w sprawie wsparcia realizacji europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 (2011/C 300/01) z dn. 11.10.2011


Postulaty ngo
POSTULATY NGO NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

SKŁAD GRUPY ON INCLUSION 14-20:

- Agata Gawska, FPMiINR

- Piotr Kowalski, PFON, PZG

- dr Paweł Kubicki, SGH

- dr Katarzyna Roszewska, UKSW

- Zespół Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, Fundacja Synapsis

- Aleksander Waszkielewicz, FIRR

- Monika Zakrzewska, PSOUU

- Przemysław Żydok, OFOP, TPG


Postulaty ngo1
POSTULATY NGO NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

- Ponad 100 organizacji podpisało się pod postulatami

- Na bazie postulatów do MRR wystąpiła Rzecznik Praw Obywatelskich

- Poparcie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

- Do MRR nasze postulaty wysłał OFOP, PFON


Postulaty ngo2
POSTULATY NGO NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Kwestie horyzontalne

1. Wprowadzenie do ogólnej polityki horyzontalnej kwestii dostępności pod kątem niepełnosprawności (na wzór równości płci)

2. Definiowanie niepełnosprawności zgodnie z Konwencją ONZ oraz dokumentami UE – nie ograniczanie się do orzeczenia

3. Wprowadzenie, jako obligatoryjnego elementu wszystkich programów operacyjnych, koncepcji „uniwersalnego projektowania”

4. Aby umożliwić szeroki udział osób z niepełnosprawnościami w projektach ogólnodostępnych należy też m.in. przewidzieć możliwość finansowania (np. z Pomocy Technicznej) tzw. „racjonalnych usprawnień”

5. W celu odpowiedniego monitorowania horyzontalnej zasady dostępności, należy zapewnić możliwość reprezentacji przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami w komitetach monitorujących wszystkich programów operacyjnych


Postulaty ngo3
POSTULATY NGO NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Komponent regionalny (Regionalne Programy Operacyjne)

1. Zapewnienie projektów / wsparcia specjalizowanego dla ON

2. Elastyczność i indywidualizacja wsparcia – brak narzuconego wachlarza działań

3. Wspieranie deinstytucjonalizacji i tworzenia środowiskowych form wsparcia

4. Indywidualizacja wskaźników rezultatu i nakładu

5. Wprowadzenie i kontrola wskaźnika "udział osób niepełnosprawnych w projektach niespecjalizowanych"

6. Wyodrębnienie projektów aktywizacji społecznej bez wskaźników zatrudnieniowych

7. Obligatoryjne szkolenie ekspertów oceniających projekty


Postulaty ngo4
POSTULATY NGO NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Komponent centralny (PO WER)

Priorytetu inwestycyjny w I osi priorytetowej POWER-a (ok. 1% alokacji EFS) na działania związane ze stworzeniem efektywnych modeli wsparcia osób z niepełnosprawnościami stanowiących implementację Konwencji ONZ:

- operacjonalizacja modelu implementacji Konwencji ONZ (plany systemowych reform, rekomendacje do zmian ustaw, rozporządzeń, programów rządowych)

- wypracowywanie rekomendacji dla działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w innych programach operacyjnych

- testowanie rozwiązań innowacyjnych

- efektywna i wielopoziomowa, prowadzona w oparciu o innowacyjne metody, promocja włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.


Postulaty ngo5
POSTULATY NGO NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Konwencja = nowa filozofia = nowe polityki publiczne

Problem wyłączeń blokowych

Nowoczesny, partycypacyjne metody tworzenia polityk


Wa ne adresy
WAŻNE ADRESY NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

http://nowaperspektywa.ngo.pl/

http://eu.ngo.pl/wiadomosc/856352.html

(tu można wyrazić poparcie dla postulatów)


Dziękuję za uwagę NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Przemysław Żydok

[email protected]

www.tpg.org.pl


ad