Obiektowe j zyki zapyta
Download
1 / 32

Obiektowe j?zyki zapyta? - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Obiektowe języki zapytań. Wykładowca : Kazimierz Subieta Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa subieta@pjwstk.edu.pl Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa subieta@ipipan.waw.pl. Wykład 14: Procedury, procedury funkcyjne, metody.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obiektowe j?zyki zapyta?' - tawana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obiektowe j zyki zapyta
Obiektowe języki zapytań

Wykładowca: Kazimierz Subieta

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła

Technik Komputerowych, Warszawa

subieta@pjwstk.edu.pl

Instytut Podstaw Informatyki PAN,

Warszawa

subieta@ipipan.waw.pl

Wykład 14:

Procedury,

procedury funkcyjne,

metody


Kr tka charakterystyka procedur
Krótka charakterystyka procedur

 • Imperatywne języki programowania, w tym języki obiektowe, są wyposażone w mechanizmy procedur.

 • Ich istotą jest to, że:

  • Hermetyzują dowolnie skomplikowane obliczenia,

  • Ich wnętrze jest niedostępne z zewnątrz,

  • Mogą być wywoływane z wielu miejsc,

  • Ich przystosowanie do konkretnego celu następuje poprzez określenie parametrów lub poprzez efekty uboczne (czyli korzystanie ze stanu spoza danej procedury lub zmiany tego stanu).

 • Procedury mogą być dalej podzielone na:

  • Procedury właściwe i procedury funkcyjne (zwane też funkcjami);

  • Procedury i metody;

  • Procedury znajdujące się po stronie programu aplikacyjnego i przechowywane w bazie danych.

 • Procedury właściwe nie zwracają wyniku, nie mogą więc być użyte jako składniki wyrażeń, zaś procedury funkcyjne zwracają wynik i przez to ich wywołania są szczególnymi przypadkami wyrażeń.


Procedury a metody
Procedury a metody

 • Jeżeli chodzi o podział na procedury i metody, różnica dotyczy miejsca logicznego ulokowania kodu procedur oraz sposobu ich wywołania.

 • Procedury są zwykle ulokowane w określonych jednostkach programu, np. w modułach,

 • Metody są ulokowane logicznie w klasach.

  • Dodatkowo, niejawnym (pośrednim) parametrem metody jest obiekt, na którym ta metoda działa.

  • Metodę funkcyjną (zwracającą wynik) nazywa się niekiedy atrybutem wirtualnym.

  • Poza tym, różnice pomiędzy procedurami i metodami są drugorzędne

   • wbrew twierdzeniom niektórych zwolenników obiektowych języków programowania.

 • Popularne w obiektowości „wysyłanie komunikatu do obiektu” jest dokładnie tym samym co wywołanie procedury/metody działającej na tym obiekcie.

  • Inne interpretacje są nad-interpretacjami lub niekompetencją.


Procedury pierwszej i drugiej kategorii program
Procedury pierwszej i drugiej kategorii program.

 • Tradycyjnie, procedury po kompilacji są nierozerwalną częścią danego programu aplikacyjnego (są drugiej kategorii programistycznej),

 • W związku z czym nie można ich podczas czasu wykonania usunąć, wstawić, zmienić, itd.

 • W systemach BD pojawił się inny typ procedury, zwany zapamiętaną procedurą (stored procedure) lub procedurą bazy danych (database procedure).

  • Są pierwszej kategorii programistycznej, wiązane dynamicznie.

  • Można je dynamicznie tworzyć, usuwać lub zmieniać.

  • Są pisane w specjalnym interpretowanym języku, np. w PL/SQL.

  • Nie mogą być pisane w klasycznych lub obiektowych językach programowania takich jak C++ lub Java.

 • Możliwa jest dowolna kombinacja tych opcji.

  • Np. w systemie Oracle występują zapamiętane metody, czyli kombinacja procedur bazy danych i metod.

  • Znane z SQL perspektywy (views) można uważać za zapamiętane procedury funkcyjne.


Efekty uboczne procedur metod
Efekty uboczne procedur/metod

 • Efekt uboczny jest to działanie procedury na innym środowisku niż własne lokalne środowisko.

  • Pasywny efekt uboczny – procedura korzysta z innego środowiska.

  • Aktywny efekt uboczny – procedura dokonuje zmian w zewnętrznym środowisku.

 • Efekty uboczne są podstawą technik programistycznych.

  • Projektanci języków nie ograniczają możliwości dostępu do zasobów zewnętrznych, w tym danych globalnych i danych z bazy danych, oraz aktualizacji tych zasobów.

  • Niestety styl specyfikacji procedur często ignoruje fakt, że mogą one mieć efekty uboczne.

 • W oryginalnej propozycji Parnasa dotyczącej modułów efekty uboczne były uwzględnione w postaci tzw. list importowych.

  • Rozwiązanie to zostało zastosowane w języku Modula-2 (następca Pascala).

  • Brak specyfikacji i kontroli efektów ubocznych w popularnych językach programowania, takich jak C++ i Java jest zwiększaniem skłonności oprogramowania do błędów (katastrofą rakiety Ariane-5 była spowodowany brakiem wyspecyfikowanych efektów ubocznych)


Procedury metody rekurencyjne
Procedury/metody rekurencyjne

 • Procedury/metody mogą być rekurencyjne, co implikuje konieczność stosowania dyscypliny w zakresie komunikowania parametrów oraz mechanizmu kontrolującego zakresy obowiązywania nazw użytych w ciałach procedur oraz wiązania tych nazw.

 • Mechanizmy te są oparte o ten sam stos środowiskowy znany nam z poprzednich wykładów.

 • Dalej pokażemy w jaki sposób ten stos będzie przystosowany do wspomagania wszelkiego rodzaju procedur (w tym metod).

 • Będziemy przy tym przyjmować, że zarówno parametry procedur jak i wynik procedur funkcyjnych będą określone poprzez zapytania.


Parametry procedur
Parametry procedur

 • Procedury mogą mieć parametry.

 • W odróżnieniu od funkcji matematycznych, gdzie w zasadzie nie mówi się o sposobach komunikowania parametrów, w językach programowania wykształciło się kilka dobrze rozpoznanych metod komunikowania parametrów o istotnych różnicach semantycznych.

 • Dalej podamy krótki ich przegląd.

 • Niektóre z tych metod będą omówione dla przypadku parametrów będących zapytaniami.

 • Możliwe są nowe metody nie spotykane lub rzadko spotykane w literaturze.

  • Przykładem jest wołanie, w którym każdy parametr aktualny jest skojarzony z nazwą parametru formalnego.

  • Umożliwia to przy wywołaniu dowolną kolejność parametrów oraz pomijanie parametrów (zastępowanie ich wartościami domyślnymi).


Wo anie poprzez warto call by value
Wołanie poprzez wartość (call-by-value)

 • Jest to technika przekazywania argumentu procedury (lub metody) do jej wnętrza, w której przekazywana jest wartość argumentu obliczona przed przekazaniem sterowania do wnętrza procedury.

 • Jeżeli argumentem jest referencja, to dokonuje się automatycznie dereferencji.

 • W niektórych językach (C/C++) tworzy się lokalną zmienną zawierającą kopię wartości przekazanej jako argument.

 • Zmienna ta ma nazwę parametru formalnego i można ją aktualizować tak jak zwykłą lokalną zmienną.

 • W innych językach (Pascal, Modula-2) taka aktualizacja takiej zmiennej jest zabroniona, gdyż parametr w ciele procedury jest inaczej traktowany niż zmienna.


Wo anie poprzez referencj call by reference
Wołanie poprzez referencję (call-by-reference)

 • Technika przekazywania argumentu procedury (lub metody) do jej wnętrza, w której przekazywana jest referencja do obiektu.

 • Dzięki temu wewnątrz procedury można dokonać zmiany stanu (aktualizacji) obiektu zewnętrznego w stosunku do tej procedury.

 • Wołanie przez referencję jest kojarzone z własnością zmienności (mutability).

 • Obiekt przekazywany poprzez referencję jest dostępny w ciele procedury nie pod swoją nazwą, lecz pod nazwą jej odpowiedniego parametru formalnego.

 • Wołanie przez referencję musi być odróżnione od innych sposobów wołania poprzez składnię.

  • W językach Pascalo-podobnych jest to słowo kluczowe var.

  • W innych językach (np. IDL CORBA) są to słowa kluczowe inout oraz out; drugie z nich oznacza, że komunikowany obiekt (zmienna) może nie być zainicjowany, wobec czego nie wolno go czytać.

  • Dla symetrii, w takich systemach wołanie przez wartość oznacza się słowem kluczowym in.


Cis e wo anie przez warto strict call by value
Ścisłe wołanie przez wartość (strict-call-by-value)

 • W technice tej nie występuje zróżnicowanie na wołanie przez wartość i wołanie przez referencję.

 • Jeżeli komunikowana jest wartość, to jest ona przekazywana do ciała procedury tak jak w wołaniu przez wartość.

 • Jeżeli komunikowana jest referencja (pointer), to bez żadnych zmian przekazywany jest on do wnętrza procedury, tak jak w wołaniu przez referencję.

 • Przykładem zastosowania tej techniki jest język C.


Wo anie poprzez warto ze zwrotem call by value return
Wołanie poprzez wartość ze zwrotem (call-by-value-return)

 • Wołanie poprzez referencję, w którym wewnątrz ciała procedury tworzy się lokalną kopię obiektu (zmiennej), którego referencja jest przekazana jako parametr.

 • Wszelkie operacje na parametrze wewnątrz ciała procedury następują na tej lokalnej kopii, a nie na oryginalnej zmiennej (różnica z wołaniem przez referencję).

 • W momencie zakończenia procedury wartość tego lokalnego obiektu podstawia się z powrotem na obiekt, którego referencja jest przekazana jako parametr.

 • Technika ma duże znaczenie w systemach rozproszonych, gdzie komunikowana referencja może dotyczyć obiektu znajdującego się poza przestrzenią adresową pamięci operacyjnej danego komputera.

 • Technika nie jest w pełni semantycznie „czysta”, gdyż umożliwia nałożenie się dwóch lub więcej aktualizacji w ramach tego samego programu.


Wo anie poprzez nazw call by name
Wołanie poprzez nazwę (call-by-name)

 • Technika przekazywania parametrów (po raz pierwszy zastosowana w języku Algol-60) polegająca na tym, że parametru nie oblicza się w momencie wołania metody/procedury, ale przekazuje się go w postaci kodu (tekstu) wyrażenia będącego parametrem aktualnym.

 • Tekst ten zastępuje wszystkie wystąpienia parametru formalnego w ciele metody/procedury (parametr jest traktowany jak makro).

 • Specyfiką tej techniki jest to, że środowisko, w którym taki parametr jest ewaluowany, jest środowiskiem wywołania tej metody/procedury, a nie jej środowiskiem lokalnym (co jest konieczne z semantycznego punktu widzenia);

 • Technika nie jest semantycznie „czysta” - może powodować efekt, w którym obliczane wartości parametru w poszczególnych miejscach ciała metody/procedury nie są identyczne ze względu na zmianę stanu.

 • Technika ta jest powszechnie stosowana w przypadku parametrów makr.

  • Może mieć również znaczenie dla technik optymalizacyjnych (optymalizacji zapytań) opartych na przepisywaniu (rewriting).


Wo anie poprzez potrzeb call by need
Wołanie poprzez potrzebę (call-by-need)

 • Technika przekazywania parametrów określana także jako leniwa ewaluacja (lazy evaluation).

 • Oznacza opóźnienie wyliczania wartości parametru aktualnego do momentu, kiedy będzie on rzeczywiście potrzebny wewnątrz ciała metody/procedury.

 • Parametr jest ewaluowany tylko raz (różnica z wołaniem przez nazwę), w środowisku wywołania metody/procedury.

 • Technika ma na celu optymalizację czasu wykonywania i może być kombinowana z innymi metodami (call-by-value, call-by-reference, itd.).

 • Podobnie do wołania przez nazwę, technika ta nie jest semantycznie „czysta”, gdyż może prowadzić do efektu, w którym wartość wyliczonego parametru jest inna niż wartość, która byłaby wyliczona w momencie wołania metody/procedury.


Procedury w sbql
Procedury w SBQL

 • Przyjmiemy następującą składnię deklaracji procedury (nie uwzględniającą kontroli typologicznej):

 • Wywołanie procedury:

procedura ::=procedure nazwaProc {instrukcje}

procedura ::=procedure nazwaProc( ){instrukcje}

procedura ::=procedure nazwaProc ( parFormalne) {instrukcje}

nazwaProc ::= nazwa

parFormalne ::= parFormalny | parFormalny; parFormalne

parFormalny ::= nazwa | in nazwa | out nazwa

instrukcja ::=return[zapytanie]

instrukcja ::= nazwaProc | nazwaProc( ) | nazwaProc ( parAktualne )

zapytanie ::= nazwaProc | nazwaProc( ) | nazwaProc ( parAktualne )

parAktualne ::= parAktualny | parAktualny ; parAktualne

parAktualny ::= zapytanie


Semantyka procedur 1
Semantyka procedur (1)

 • Nie rozróżniamy procedur właściwych i procedur funkcyjnych.

 • Procedura funkcyjna musi zawierać wewnątrz instrukcję return, z parametrem będącym zapytaniem.

  • Instrukcja ta kończy działanie procedury.

  • Taka procedura może być wywołana jako zapytanie.

  • Jeżeli procedura funkcyjna jest wywołana jako instrukcja (poza zapytaniem), wówczas zwracany przez nią wynik jest ignorowany.

  • Jeżeli napotkana instrukcja return nie ma parametru w postaci zapytania, to jej wykonanie kończy działanie procedury, ale nic ona nie zwraca (wobec czego nie jest procedurą funkcyjną).

 • Przyjęliśmy, że formalne parametry procedury mogą być pozbawione kwalifikatora; wówczas oznacza to ścisłe wołanie przez wartość (strict-call-by-value).

 • Kwalifikator in oznacza zwykłe wołanie przez wartość, zaś kwalifikator out oznacza wołanie przez referencję.

  • Semantyka tych metod transmisji parametrów zostanie objaśniona dalej.


Semantyka procedur 2
Semantyka procedur (2)

 • Istotne jest jak i gdzie procedura będzie zapamiętana.

 • Najczęstszym rozwiązaniem jest uwzględnienie deklaracji procedury w środowisku rozwoju oprogramowania.

  • Miejsce ulokowania procedury wynika wtedy z innych czynników, np. miejscem jest moduł lub klasa, jeżeli dana procedura jest składową kodu źródłowego tego modułu lub klasy.

 • W przypadku baz danych procedury są bytami pierwszej kategorii programistycznej, wobec tego mogą być potrzebne specjalne udogodnienia administracyjne dla ich tworzenia, wstawiania w odpowiednie miejsce składu obiektów, kompilowania, usuwania, zabezpieczania, optymalizacji, itd.

 • W systemie Loqis przyjęliśmy, że procedury są składowymi modułów źródłowych lub klas, które po kompilacji stają się modułami lub klasami bazy danych.

 • Procedury takie mogą być przenoszone pomiędzy modułami lub klasami poprzez instrukcję insert.


Gzie procedur mo na zapami ta
Gzie procedurę można zapamiętać?

 • Procedurę można zapamiętać w dowolnym środowisku składu obiektów, w szczególności:

  • W bazie danych po stronie serwera na najwyższym poziomie hierarchii obiektów.

  • W środowisku lokalnym sesji użytkownika, po stronie klienta, czyli programu aplikacyjnego i środowiska jego wykonania.

  • Wewnątrz dowolnego obiektu, w szczególności, modułu bazy danych, o ile takie pojęcie będzie wprowadzone.

  • Wewnątrz klasy, zarówno umieszczonej po stronie serwera bazy danych, jak i po stronie aplikacji klienta. Umieszczenie procedury wewnątrz klasy powoduje, że staje się ona tym, co powszechnie jest określane w obiektowości jako „metoda”.

  • Wewnątrz specjalnej biblioteki procedur po stronie serwera, lub pewnej struktury takich bibliotek.

 • Zależnie od miejsca umieszczenia procedur w składzie, bindery zawierające referencje do procedur i ich nazwy muszą być umieszczone w odpowiednich sekcjach stosu ENVS.

  • W ten sposób nazwy procedur będą dostępne do wiązania.


Semantyka wywo ania procedur 1
Semantyka wywołania procedur (1)

 • Najpierw wiąże się jej nazwę występującą w zapytaniu/programie na stosie ENVS. Wynikiem jest referencja do procedury.

 • Następuje uruchomienie procedury, czego skutkiem jest pojawienie się na stosie ENVS sekcji z binderami (zwanej zapisem aktywacyjnym).

 • Zapis aktywacyjny zawiera trzy rodzaje bytów:

  • bindery aktualnych parametrów procedury;

  • bindery do lokalnych obiektów procedury;

  • ślad powrotu, umożliwiający przekazanie sterowania do kodu wywołującego procedurę po zakończeniu jej działania. Ślad ten w tym kroku jest wstawiany do zapisu aktywacyjnego.

 • Jeżeli procedura była umieszczona wewnątrz klasy (tj. była metodą), to poniżej zapisu aktywacyjnego umieszcza się sekcję z binderami do wszystkich prywatnych własności tej klasy.

 • Następuje ewaluacja zapytań będących parametrami procedury; wynik tej ewaluacji znajduje się na QRES.

 • Po ewaluacji parametrów tworzy się z nich bindery i wstawia do sekcji ENVS zawierającej zapis aktywacyjny procedury. Parametry te usuwa się z QRES.


Semantyka wywo ania procedur 2
Semantyka wywołania procedur (2)

 • Jeżeli procedura miała zadeklarowane obiekty, to są one tworzone w składzie, zaś ich bindery są umieszczone wewnątrz zapisu aktywacyjnego.

 • Sterowanie jest przekazywane do ciała procedury.

 • Przy wiązaniu nazw wewnątrz ciała procedury wszystkie sekcje procedur, które wywołały bezpośrednio lub pośrednio daną procedurę (wraz z towarzyszącymi im sekcjami obiektów, zapytań, klas, itd.) są niedostępne do wiązania.

 • Jeżeli sterowanie osiągnie końcowy nawias ciała procedury, lub napotka instrukcję return, to procedura kończy swoje działanie.

  • Jeżeli instrukcja return miała parametr w postaci zapytania, to ewaluuje się je w środowisku tej procedury, jak zwykle.

  • Wynik, jak zwykle, znajdzie się na wierzchołku QRES jako wynik działania procedury funkcyjnej.

 • Zakończenie działania procedury oznacza zdjęcie ze stosu wszystkich sekcji, które były tam włożone w momencie jej startu, usunięcie zadeklarowanych lub utworzonych lokalnych obiektów, oraz powrót sterowania do programu wywołującego, zgodnie ze śladem powrotu.


Przyk ad procedury 1
Przykład procedury (1)

 • Procedura ZmieńDział zmienia dział dla pracowników komunikowanych jako parametr P na dział komunikowany jako parametr D.

 • Wywołanie procedury: przenieś wszystkich analityków do działu kierowanego przez Nowaka:

 • Jeżeli system respektowałby automatyczną aktualizację bliźniaczych pointerów (PracujeW i Zatrudnia), to procedura zostałaby uproszczona:

procedure ZmieńDział( P;out D ) {

delete Dział.Zatrudnia where Prac  P;

for each P as p do{

p.PracujeW :=ref D

insert D, createref p as Zatrudnia }}

ZmieńDział( Prac where Stan = ”analityk”;

Dział where(Szef.Prac.Nazwisko) = ”Nowak” )

procedure ZmieńDział( P;out D ) {

for each P doPracujeW :=ref D }}


Przyk ad procedury 2
Przykład procedury (2)

 • Procedura funkcyjna MałoZarabiający zwraca nazwisko, zarobek i nazwę działu dla pracowników określonych stanowisk zarabiających mniej niż średnia. Wynik jest strukturą z nazwami N, Z, D.

  • Podaj nazwiska i zarobek dla mało zarabiających piekarzy i stolarzy z działu produkcji.

  • Podwyższ o 100 zarobek wszystkim mało zarabiającym programistom z działu konserwacji.

procedure MałoZarabiający (in Stanowiska ) {

create avg( Prac.Zar ) as Średnia;

create ref(Prac where Stan Stanowiska

andZar < Średnia) as Mało;

return Mało.Prac.( Nazwisko as N, Zar as Z,

(PracujeW.Dział.Nazwa) as D) };

(MałoZarabiający(bag(”piekarz”,”stolarz”))

where D = ”produkcja”). (N, Z)

for each MałoZarabiający( ”programista”) )

where D = ”Konserwacja” do Z := Z+100;


Procedury funkcyjne a perspektywy 1
Procedury funkcyjne a perspektywy (1)

 • Procedura BogatyPrac zwraca informacje o pracownikach, który zarabiają brutto co najmniej 3000. Informacja zawiera nazwisko pracownika jako Nazwisko, nazwisko jego szefa jako Szef oraz zarobek netto jako Zarobek.

  procedureBogatyPrac {

  return (PracwhereZar 3000). ( NazwiskoasNazwisko,

  (PracujeW.Dział.Szef.Prac.Nazwisko) asSzef, ZarNetto() asZarobek) };

 • Nazwiska i zarobki netto bogatych pracowników pracujących dla Wilickiego:

  (BogatyPracwhereSzef = „Wilicki”) . (Nazwisko, Zarobek)

  • Procedura BogatyPrac została użyta w taki sposób, że użytkownik może rozumieć nazwę BogatyPrac jako nazwę obiektów posiadających trzy atrybuty: Nazwisko, Szef i Zarobek.

  • Są to obiekty „wirtualne”, istniejące w postaci definicji (i w wyobraźni programisty), ale nieobecne w składzie danych.

 • Procedura BogatyPrac przypomina więc pojęcie z baz danych znane jako perspektywa (view).


Procedury funkcyjne a perspektywy 2
Procedury funkcyjne a perspektywy (2)

 • Jeżeli pominąć drugorzędne opcje, to klasyczne perspektywy np. w SQL są procedurami funkcyjnymi zapamiętanymi w bazie danych.

  • Ten fakt do dzisiaj nie dotarł do powszechnej świadomości społeczności baz danych.

 • Pozytywne konsekwencje tego założenia:

  • Moc obliczeniowa i moc pragmatyczna takich perspektyw jest nieograniczona.

  • Semantyka oparta na stosie środowiskowym jest przygotowana do rekurencji.

  • Perspektywy mogą posiadać parametry w postaci dowolnych zapytań.

  • Wirtualne obiekty są automatycznie podłączone do klas, o ile funkcja zwróci referencje do obiektów tych klas.

  • Automatycznie dostarczone są środki do aktualizacji perspektyw, gdyż procedury mogą zwrócić referencje do obiektów, atrybutów, itd.

 • Ostatni punkt wymaga dłuższej dyskusji: ze względu na aktualizację wyraźnie musimy rozróżnić procedury funkcyjne i perspektywy.


Aktualizacja wirtualnych obiekt w
Aktualizacja wirtualnych obiektów

 • Dotychczasowy wysiłek badawczy związany z aktualizacją witalnych obiektów dotyczył dodatkowych ograniczeń na definicje perspektyw i ich aktualizacje, aby zapobiec anomaliom aktualizacyjnym.

 • Dla perspektyw obiektowych te ograniczenia są tak silne, że praktycznie nie zezwalają na tworzenie czegokolwiek sensownego.

 • Przyjmiemy następującą filozofię.

  • Jeżeli programista lub projektant definiuje funkcję, to powinien być w pełni świadomy, że jest to funkcja, a nie perspektywa.

  • Jeżeli mimo tej świadomości decyduje się na aktualizację poprzez referencje zwracane przez tę funkcję, to wolno mu to zrobić, ale ponosi za to odpowiedzialność.

  • Nie dopuszczamy w tym względzie żadnych protez, w rodzaju ograniczeń znanych z systemu Oracle

 • Jeżeli programista chce, aby funkcja była perspektywa o pełnych walorach przezroczystości, wówczas musi stworzyć taką perspektywę explicite, według koncepcji, która będzie przedstawiona w następnym semestrze.

 • Koncepcja ta rozwiązuje problem aktualizacji perspektyw.


Metody w sbql
Metody w SBQL

 • Metoda jest procedurą umieszczoną wewnątrz klasy i traktowaną jako inwariant obiektów będących członkami tej klasy.

  • Metoda w SBQL jest zawsze wywoływana w kontekście obiektu, na którym działa; ten kontekst jest określony poprzez umieszczenie binderów do własności obiektu na stosie ENVS i następnie wywołanie metody.

 • Metoda ZarobekNetto umieszczona wewnątrz klasy Pracownik zwraca zarobek netto dla pracownika, obliczając go według pewnej formuły:

  procedureZarNetto {

  if exists(self.Zar) then {

  return (if self.Zar <500then self.Zar

  else if self.Zar < 1000 then 0.8 * (self.Zar - 500) + 500

  else 0.7 * (self.Zar - 1000) + 900);}

  elsereturn 0; };

  • Wywołania metody:

   Podaj pracowników z zarobkiem netto mniejszym od 1000:

   PracwhereZarNetto < 1000

   Podaj średnią zarobków netto, z wyłączeniem pracowników, dla których funkcja ZarNetto zwróci 0.

   avg((PracwhereZarNetto > 0).ZarNetto)


Wyr niona nazwa self this
Wyróżniona nazwa self (this)

 • W przykładzie wykorzystaliśmy nazwę self zwracającą referencję do aktualnie przetwarzanego obiektu.

 • Tego rodzaju predefinowana nazwa (self, this, itp.) występuje w większości obiektowych języków programowania.

 • W naszym przypadku nie jest ona niezbędna.

 • Z technicznego punktu widzenia, wszystkie bindery do wewnętrznych własności przetwarzanego obiektu znajdują się w odpowiedniej sekcji ENVS.

 • Istnieją powody, dla których taką nazwę warto wprowadzić:

  • Modelowanie pojęciowe: nazwa self pozwala programiście widzieć wyraźnie w kodzie metody wszystkie odwołania do przetwarzanego obiektu.

  • W niektórych sytuacjach (np. porównanie referencji) referencja do przetwarzanego obiektu ułatwia napisanie metody.

 • Z drugiej strony, jak zwykle w przypadku predefiniowanych nazw, w niektórych sytuacjach predefinowana nazwa self może prowadzić do niejednoznaczności i wymagać większej uwagi od programisty, szczególnie w przypadku zmian już napisanego kodu.


Jak wprowadzi nazw self
Jak wprowadzić nazwę self:

Taka nazwa mogłaby się przydać również w innych kontekstach.

Nazwę self wprowadzimy poprzez poprawienie funkcji nested.

Jeżeli argumentem tej funkcji jest pojedyncza referencja r do obiektu, który jest podłączony do klasy, to wynik tej funkcji, oprócz binderów do pod-obiektów tego obiektu, zawierać będzie binder self(r).

Sytuacja na ENVS w momencie przetwarzania metody ZarNetto dla obiektu posiadającego identyfikator i4 .

Klasa Osoba

Lokalna sekcja wywołania metody ZarNetto

Bindery do prywatnych własności klasy Prac

Sekcja przetwarzanego obiektu:

self(i4), Nazwisko(i5), RokUr(i6), NrP(i7), Stan(i8), Zar(i9), PracujeW(i10)

Bindery do publicznych własności klasy Prac: ZmieńZar(..), ZarNetto(..),...

Bindery do publicznych własności klasy Osoba: Wiek(..),...

.......

Sekcja sesji użytkownika

Sekcja bazy danych:

Osoba(..), Osoba(..), ..., Prac(..), Prac(..), ..., Dział(..), Dział(..)

Sekcja globalnych funkcji bibliotecznych

Sekcja zmiennych i funkcji środowiska komputerowego

Klasa Prac

i4 Prac

i5 Nazwisko ”Nowak”

i6 RokUr 1944

i7 NrP 8897865

i8 Stan "referent"

i9 Zar 2500

i10 PracujeW

Skład

Stos ENVS


Rozszerzenie sbql w modelu m3
Rozszerzenie SBQL w modelu M3

 • Model M3 wprowadza listy eksportowe dzielące własności obiektów i klas na publiczne i prywatne.

 • Własności prywatne zarówno klasy K, jak i obiektów klasy K, są dostępne wyłącznie z wnętrza ciała metod (publicznych i prywatnych) klasy tej samej K.

  • Można to prosto zrealizować poprzez odpowiednie ustawienie sekcji stosu oraz poprawkę do funkcji nested.

  • Niech iK będzie identyfikatorem obiektu klasy K posiadającej listę eksportową exportK.

  • Lista ta zawiera nazwy własności klasy i obiektów tej klasy dostępnych publicznie.

  • Funkcje nested_private oraz nested_public zmieniają definicję funkcji nested uwzględniając listę eksportową:

   nested_private(iK) = {n(x) : n(x) nested(iK) and nexportK}

   nested_public(iK) = {n(x) : n(x) nested(iK) and nexportK}

 • Dla argumentów nie będących identyfikatorami obiektów funkcje te są identyczne z funkcją nested.

  • Funkcje te podobnie jak poprzednio rozszerzamy na dowolne struktury.


Operator niealgebraiczny w modelu m3
Operator niealgebraiczny w modelu M3

nested_public(ri)

nested_public(iK1)

nested_public(iK2)

nested_public(iK3)

Poprzedni stan ENVS

 • Rozpatrzmy zapytanie q1 q2, gdzie  jest operatorem nie-algebraicznym.

  • Niech eval(q1) zwróci bag{ r1, r2,...}, gdzie r1, r2,... są referencjami do obiektów będących członkami klasy K1, która jest pod-klasą K2, która jest pod-klasą K3.

  • Wiązana jest nazwa m występująca w q2, mnie jest nazwą metody.

  • W takim przypadku sytuacja przypomina model M1, ale:

  • Wykorzystana jest w tej sytuacji funkcja nested_public, zaś kolejne stany stosu ENVS przy przetwarzaniu risą następujące:

Koniec przetwarzania ri przez q2

Sekcje wkładane przy przetwarzaniu ri przez operator θ

Poprzedni stan ENVS

Poprzedni stan ENVS


Przetwarzanie metod w m3
Przetwarzanie metod w M3

Wywołanie metody m

Lokalne środowisko metody m

nested_private(ri)

nested_private(iK2)

nested_public(ri)

nested_public(iK1)

nested_public(iK2)

nested_public(iK3)

Poprzedni stan ENVS

Sekcje wkładane przy wywołaniu metody m

Koniec działania metody m

nested_public(ri)

nested_public(iK1)

nested_public(iK2)

nested_public(iK3)

Poprzedni stan ENVS

nested_public(ri)

nested_public(iK1)

nested_public(iK2)

nested_public(iK3)

Poprzedni stan ENVS

Operator θ

Koniec przetwarzania ri przez q2

Poprzedni stan ENVS

Poprzedni stan ENVS

 • Sytuacja jest nieco bardziej złożona, gdy wiązana jest nazwa m występująca w q2i mjest nazwą metody.

 • Na stos ENVS muszą być również włożone prywatne własności klasy, do której należy metoda m oraz prywatne własności obiektu przetwarzanego przez tę metodę (którego referencja jest zwrócona przez q1).


Schemat bazy danych w modelu m3
Schemat bazy danych w modelu M3

Osoba[0..*]

+ Nazwisko

- RokUr

+ Wiek

Prac[0..*]

- Zar

+ ZmieńZar

+ ZarNetto

Dział[0..*]

+ Nazwa

+ Budżet

+ PracujeW

+ Zatrudnia[0..*]

 • Plus oznacza własność publiczną, minus oznacza własność prywatną.


Poprawne i niepoprawne konstrukcje w m3
Poprawne i niepoprawne konstrukcje w M3

PracwhereNazwisko = „Nowak” Poprawna

Osoba where RokUr < 1975 Błędna

(PracwhereNazwisko = „Nowak”).Zar Błędna

(PracwhereNazwisko = „Nowak”).Wiek Poprawna

procedureWiek { returnBieżącyRok – RokUr } Poprawna

procedureZmieńZar( nowy ) { self.Zar := nowy } Poprawna

procedureZarNetto( )

{ return ifRokUr > 1955 then 0.9 * Zarelse 0.8 * Zar } Błędna

procedureZarNetto( )

return ifNazwa = “Marketing” then 0.9 * self.Zarelse 0.8 * self.Zar }

...

PracwhereDział (Budżet > 100 * ZarNetto) Błędna