slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nid fy mhroblem i yw hi felly mae’n rhaid mae’ch problem chi yw hi! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nid fy mhroblem i yw hi felly mae’n rhaid mae’ch problem chi yw hi!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Nid fy mhroblem i yw hi felly mae’n rhaid mae’ch problem chi yw hi! - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nid fy mhroblem i yw hi felly mae’n rhaid mae’ch problem chi yw hi!' - tavia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CynhadleddGenedlaetholTlodi Plant ac UwchgynhadleddPoblIfancNational Child Poverty Conference and Young People’s Summit 3 Tachwedd2011CYFUNO CYFLEOEDD A SIALENSIAU WRTH GYFLAWNI / JOINING UP DELIVERY OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf /Families First Programme ConsortiwmArloesi De OrllewinCymru/ South West Wales Pioneer ConsortiumGeraldine Murphy Geraldine.murphy@ceredigion.gov.uk

nid fy mhroblem i yw hi felly mae n rhaid mae ch problem chi yw hi
Nidfymhroblemiyw hi felly mae’nrhaidmae’ch problem chi yw hi!

Well she’s not my problem so she must be yours!

dull gweithredu llywodraeth cymru welsh government approach
Dull gweithredu Llywodraeth Cymru / Welsh Government approach

Cyfres o raglennicyflawniwedi'utargedu, ermwynmyndi'rafaelgydathlodia'ieffaith:

 • Teuluoedd yn Gyntaf
 • Dechrau'n Deg
 • Cymunedau yn Gyntaf
 • Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd

Suite of targeted delivery programmes to address poverty & its impact:

 • Families First
 • Flying Start
 • Communities First
 • Integrated Family Support Service
canlyniadau gwell ar gyfer better outcomes for
Canlyniadau Gwell ar gyfer / Better Outcomes for
 • Plant a theuluoedd y maent yn byw gyda thlodi ac amddifadedd
 • Plant a theuluoedd anabl
 • Plant a theuluoedd y mae angen iddynt gael cymorth aml-asiantaeth
 • Children & families living with poverty and deprivation
 • Disabled children & families
 • Children & families in need of multi-agency support
gweledigaeth teuluoedd yn gyntaf ff vision
Gweledigaeth Teuluoedd yn Gyntaf / FF Vision

Dull gweithredu integredig ac sy'n canolbwyntio ar y teulu cyfan tuag at ddarparu gwasanaethau ar draws yr holl asiantaethau, sy'n sicrhau bod gwasanaethau cyffredinol, ataliol ac ymyrraeth gynnar yn cael cymaint o effaith ag y bo modd ac yn diwallu anghenion teuluoedd a phlant

Integrated, whole family approachto service delivery maximising impact of universal , preventative & early intervention services & addressing needs of families and children

ein dull gweithredu our approach
Ein Dull Gweithredu / Our Approach
 • Cryfhau ein darpariaeth Tîm o Gwmpas y Teulu(TAF) trwy dreialu arfer arloesol yn ardaloedd yr awdurdodau
 • Dysgu o'n gilydd a chynllunio ar gyfer dull gweithredu rhanbarthol ar y cyd tuag at ddarparu
 • Strengthening our Team around the Family(TAF) provision through the trialling of innovative practice in each of the authority areas
 • Learning from each other and planning for a move towards a collaborative regional approach to delivery
byddwn yn ceisio cyflawni aiming to achieve
Byddwn yn ceisio Cyflawni / Aiming to Achieve

Model wedi'i Seilio ar Gryfderau

Nodi a gwneud defnydd o'r cryfderau a'r adnoddau sy'n bresennol o fewn teulu

Strengths Based Model

Identifying and mobilising the strengths and resources present within a family

model ymyrraeth continwwm enfys rainbow continuum model of intervention
Model Ymyrraeth Continwwm Enfys /Rainbow Continuum Model of Intervention

Protection

Families With Additional Needs

Receiving targeted resources for either singular or multiple needs e.g. involved in anti-social behaviour or school truancy; or at risk of abuse or neglect

Families With No Additional Needs

Receiving Universal Services

e.g. schools, health care

Families with Complex Needs

Receiving Statutory or Specialist Services

e.g. Looked after children

Prevention

Remedy

cyfleoedd er mwyn cyfuno r cyfan opportunities for joining it up
Cyfleoedd er mwyn Cyfuno’r Cyfan / Opportunities for Joining it Up
 • Ysgogiad newydd i ddarparwyr Gwasanaeth i gydweithio
 • Casgliad cadarn o waith ymchwil ynghylch yr hyn sy'n llwyddiannus wrth gynorthwyo teuluoedd
 • Capasiti cynyddol i gyflawni gweithgarwch Comisiynu sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau
 • New drive for collaboration by Service providers
 • Strong body of research into what works to support families
 • Growing capacity to undertake Outcomes Focused Commissioning
nifer yn cyfrannu at ganlyniad cyffredin many contributing to common outcome
Nifer yn Cyfrannu at Ganlyniad Cyffredin / Many Contributing to Common Outcome

CONDITION OF

WELL-BEING (Outcome)

Children are not disadvantaged by poverty

POPULATION INDICATORS

% of children living in relative low income

households.

% of children living in workless households.

% of children meeting developmental milestones on

entry to school

etc.

End

Contribution

All children & their families living in poverty in X area

Benefits Advice /credit unions

Youth Support

PERFORMANCE MEASURES

% of children using services that meet developmental milestones on entry to school.

% of all programmes/projects evidencing that those participating have achieved improved outcomes (e.g. parenting, managing money, learning, health related etc.)

% increase in use of credit union

Focus on Outcomes for Service Users

Professional Development

Parenting/Family Support

Means

Community Focused School

Community Group meetings

Adult learning programme

sialensiau wrth gyfuno r cyfa n challenges to joining it up
Sialensiau wrth Gyfuno’r Cyfan / Challenges to Joining it Up
 • Gormod o Fentrau / ffynonellau cyllido
 • Cymhlethdod y dasg o ad-drefnu gwasanaethau
 • Diffyg sgiliau yn y gweithlu
 • Mae angen sefydlogrwydd er mwyn canolbwyntio ar sicrhau ei fod yn iawn
 • Gormod o ganlyniadau Strategol (?)
 • Too many Initiatives / funding sources
 • Complexity of task to re-configure services
 • Lack of skills in workforce
 • Need stability to focus on getting it right
 • Too many Strategic outcomes (?)
slide13

“The real challenge is to look at, and change as necessary, the whole of local authority activity, in direct relation to the needs of the community it is there to serve.

With a focus on the community - both the individual and collective needs - it is logical to respond in an integrated (corporate) way and even more logical to, draw up strategies for action rather than responding in a piecemeal way.”

In 21st Century jargon, what is needed is a ‘joined- up’ strategy not ‘initative- itis’.

Poverty and Neighbourhood Renewal in West Cornwall, 2002Sarah Cemlyn, EldinFahmy, David Gordon and Simon Bennett

http://www.bristol.ac.uk/poverty/Regional%20poverty_files/cornw/02NR-CORNW.pdf

slide14

“Mae’ncyngorwedigwneudgwirymrwymiadtuag at ddeliogydaganghydraddoldebauiechyd” www.cartoonstock.com

slide15

“Rhaidiniwynebu'rgwir – hebeucymorthnhw, byddemynmethu”

www.cartoonstock.com