1 / 5

Перперикон

Перперикон. Археологическият средновековен комплекс Перперикон е  един от най-древните монументални мегалитни паметници , изцяло изсечен в скалите. Той е и  една от най-популярните туристически дестинации  в България.

tavi
Download Presentation

Перперикон

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Перперикон

  2. Археологическият средновековен комплекс Перперикон е един от най-древните монументални мегалитни паметници, изцяло изсечен в скалите. Той е и една от най-популярните туристически дестинации в България. Перперикон се намира в Източните Родопи, на 15 км от град Кърджали. Извисява се на скален връх висок 470 м. В подножието му се намира село Горна крепост. Край него протича златната река Перперешка. Речната долина е създала много благоприятни условия за живот още от дълбока древност. Затова около нея се намират десетки археологически обекти от различни епохи, чийто естествен център е Перперикон. Перперикон представлява огромен скален масив без растителност. Хората били привлечени от него обожествявайки грандиозните канари. Най- ранните следи от живот са от късната новокаменна епоха,(края на 6 и началото на 5 хил.пр.Хр.).

  3. Животът на хълма е продължил до края на век. В края на бронзовата епоха Перперикон вече е представлявал голям скален култов комплекс. Разкрити са значителни части от двореца светилище, от крепостната стена и от колонадата на Акропола, манастирски комплекс и др. Впечатляващи са античният кръгъл олтар на храма на Дионис , скалният проход към двореца, криптата с разкрити саркофази , графити върху скалите и др. В началото на V векскалният град ставаепископскосредище, следкато в Родопите се приемахристиянството. През VII-XIV в. Перперикон процъфтявакатообластен център.

  4. За него много пъти са се водели войни между българи и византийци. В края на XIV в. османските турци завладяват и разрушават крепостта, чиито руини постепенно потъват в забрава. Много от находките, открити при археологически проучвания на Перперикон, днес могат да се видят в Историческия музей в град Кърджали. Полезна информация: Достига се по добре поддържан асфалтов път, а в подножието на хълма има паркинг. Вход: 3 лв Няма почивен ден. Затваря при лошо време. За информация ул. Републиканска 4 /0361 63584

  5. Изготвил Женя Валентинова Тодорова Фак№12112046 Група 1170 Потк 197

More Related