slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zlínský kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zlínský kraj

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
taurus

Zlínský kraj - PowerPoint PPT Presentation

71 Views
Download Presentation
Zlínský kraj
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dějiny HUDBY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

 2. Anotace Text s názvem Georg Friedrich Händel III. slouží jako pomocný text při výuce předmětu dějiny hudby na konzervatoři. Předpokládá se doplnění informací výkladem pedagoga, ale lze jej použít jako vstupní osnovu pro další samostudium studentů.

 3. Georg Friedrich Händel III.

 4. Úspěchy Händelovy operní tvorby v Anglii byly mimořádné, avšak byl povinen plnit pracovní povinnosti hannoverského kapelníka. Musel se tedy vrátit zpět do Německa. Opera byla po smrti kurfiřta Arnošta Augusta zavřena, a tak se skladatelsky věnoval instrumentální hudbě. Měl k dispozici skvělý orchestr. Současně ale pracoval na nové opeře Il Pastor Fido, určené pro Anglii. R. 1712 dostal dovolenou k další cestě do Anglie.

 5. Tím končí třetí umělecká a životní etapa Georga Friedricha Händela a začíná závěrečná, čtvrtá a současně zřejmě nejslavnější. Dovolená která měla skončit „po rozumné době“, trvala celých 47 let. Londýn té doby byl významným centrem kultury a obchodu. Ovšem opera stagnovala. Hrála se pouze italská opera na smíšené italsko-anglické texty. Obrat přinesl Händelův Rodrigo.

 6. Menší ohlas měl Il Pastor Fido. Další úspěšnou operou byl Teseo(1713), jenže nájemce divadla utekl s tržbou a tak museli pokračovat v reprízách na vlastní náklady. V tom jim pomohl již zmíněný J. J. Heidegger, divadelní podnikatel. Händel se ovšem nezabýval jen operou – zmapoval všechny londýnské varhany. Tím podnítil například zájem šlechty o umění.

 7. Dalším krokem bylo překonání nařízení, že hudbu k oficiálním příležitostem může psát jen rodilý Angličan. Napsal oslavnou ódu k narozeninám princezny Anny, tak se stal oficiálním skladatelem anglického dvora a při podpisu utrechtského míru mezi Anglií a Francií v roce 1713 zaznělo v katedrále sv. Pavla majestátem objednané Te Deum a Jubilate, provedené 150členným aparátem hudebníků.

 8. Händel navázal na anglickou sborovou tradici a bývá označován za zakladatele anglického stylu v tomto oboru. Tím, že se stal oficiálním skladatelem anglického dvora, porušil dohodu s hannoverským kurfiřtem. Stalo se, že když Händel r. 1714 napsal pro královnu k narozeninám operu LucioCornelioSilla, ale ta náhle 1. 8. 1714 zemřela, aniž měla děti, tak parlament hledal v Evropě jejího nástupce.

 9. Nejbližším protestantským příbuzným rodu Stuartovců byl právě hannoverský kurfiřt Georg Ludwig. Ten se tak stal novým anglickým králem – Jiřím I., zakladatelem hannoverské dynastie. Jiří I. byl, naštěstí pro Händela, velkorysý a znalec a milovník umění, a tak místo potrestání jej jmenoval dvorním skladatelem a učitelem svých dvou dcer s vysokým platem.

 10. 1. Jiří I.

 11. K oblíbeným projížďkám krále po Temži napsal Händel hudbu pro bohaté nástrojové obsazení především dechových nástrojů ve formě suity. Obsahovala zvláště francouzské tance. Název Vodní hudba vznikl až později spojením této suity s dalšími dvěma z let 1715 – 1736. V letech 1717 – 1719 byl Händel ve službách velmi bohatého vévody z Chandosu. Pro jeho kapli vytvořil sbírku církevních kantát.

 12. 2. Händel a Jiří I. při projížďce po Temži

 13. Je to 11 sborových žalmů – anthemů ve formě orchestrálních kantát italského stylu se sólovými čísly a sbory. Tato sbírka je známa pod názvem Žalmy z Chandosu. V roce 1720 založil Händel s HeideggeremKrálovskou hudební akademii. Byla to z dnešního pohledu akciová společnost, všichni zúčastnění složili obnos a ten se měl zhodnotit úspěšným provozem instituce – operním představením.

 14. Händel měl dodávat opery a zajistit kvalitní pěvce. Činnost zahájil 27. dubna 1720 v divadle HaymarketHill. Podnik prosperoval 8 let. Roku 1720 vydal král výnos o výhradním právu na publikování a tisk Händelových skladeb. Provoz opery byl provázen intrikami, které dosáhly vrcholu uvedením Žebrácké opery J. Chr. Pepusche– satiry na politické poměry. To vedlo ke krachu.

 15. Händel podnikl ještě dva pokusy o udržení svého operního projektu. Doplnil soubor o další italské hudebníky, ale musel se odstěhovat do Covent Garden, to bylo tehdy spíše varieté, ale i tak Händela inspirovalo ke kompozici oper s balety. Ale dluhy souboru rostly a pracovní vypětí vyústilo v ochrnutí jako následek mrtvice. V lázních v Cáchách se ale zázračně uzdravil. Od vězení pro dlužníky jej zachránil benefiční koncert přátel.

 16. Bodem změny se stal rok 1741. Od té doby již Händel nenapsal žádnou operu a po úspěších s oratorii Slavnost Alexandrova, Mesiáš a Samson se zaměřil právě na tuto formu. Jeho oratoria představují vyvrcholení 150tiletého vývoje. Spojil rysy národních stylů: anglickou sborovou tradici, vliv italské opery a oratoria a německý kontrapunkt. Uvedením oratoria Juda Makabejský jej definitivně uznala Anglie za svého národního skladatele.

 17. Oratorium Mesiáš je asi nejpopulárnějším dílem G. Fr. Händela. Vznikl v létě roku 1741 za jeho pobytu v Irsku za pouhých 24 dní. To byla ale tehdy běžná praxe, v sezóně nebyl čas na komponování. Premiéra se uskutečnila až za rok, 13. dubna 1742 v Dublinu, v Londýně byl Mesiáš proveden o rok později a do konce Händelova života se hrál ještě více než padesátkrát na různých místech a hraje se dosud.

 18. V Dublinu se hrál Mesiáš každoročně od roku 1744 a počet provedení vzrostl od roku 1767, kdy vyšla tiskem partitura. V Londýně byl každoročně uváděn na charitativních koncertech v nalezinci až do roku 1777. Toto oratorium bylo často upravováno, někdy podle sólistů, ale také kvůli změnám možností nástrojů. Známá je například úprava W. A. Mozarta, kdy změnil árii s obligátní trubkou a doplnil lesní rohy.

 19. G. Fr. Händel se mohl v závěru svého života již jen věnovat hudbě, intriky ustaly. Vytvořil známou Hudbu k ohňostroji, po krátké návštěvě Halle dokončil oratorium Jephta. Dostavily se zdravotní potíže, ztráta zraku. Podstoupil neúspěšnou operaci, jako v případě J. S. Bacha byl lékařem John Taylor. Improvizoval na varhany a vzniklo ještě několik drobných skladeb, které diktoval. Zemřel 14. dubna 1759.

 20. Životopis Georga Friedricha Händela - přehled 23. 2. 1685 narozen v Halle 1702 varhaník hallského dómu 1703 Hamburk – 1. opera Almira, úspěch 1706 Itálie (Florencie, Řím, Neapol) • 1. oratorium Triumf času a pravdy (Řím) 1. italská opera Rodrigo (Florencie) 1709 opera Agrippina (Benátky) 1710 Hannover, kapelník u kurfiřta Ernsta Augusta 1710 Londýn, opera Rinaldo 1711 Hannover 1712 Londýn - natrvalo • oratorium Mesiáš, premiéra 1742 14. 4. 1759 zemřel v Londýně

 21. Nejznámější díla: opery: Rinaldo, GiulioCesare, Sersea další oratoria: Mesiáš, Izrael v Egyptě, Saul, Samson, Joshua a další instrumentální hudba: concerta grossa, koncerty pro varhany, Vodní hudba, Hudba k ohňostroji, sólové a triové sonáty V letech 1978 – 1986 vyšlo Händelovo dílo ve třech svazcích. Obsahuje 612 položek.

 22. Doporučený poslech G. Fr. Händel: Mesiáš - výběr

 23. Otázky k ověření znalostí 1. Jak zareagoval král Jiří I. po nástupu do úřadu na Händelův odchod z Německa? 2. Ve kterém roce napsal Händel svoji poslední operu? 3. Jaká hudební forma Händela proslavila nejvíc? 4. Co víte o vzniku „Mesiáše“?

 24. Doporučená literatura: 1. Kačic, Ladislav: Dějiny hudby III, Baroko, Euromedia Group – Ikar, Praha 2009 2. Smolka, Jaroslav: TOGGA, Praha 2001 3. Šafařík, Jiří: Dějiny hudby I., Votobia 2002

 25. Seznam vyobrazení • Jiří I. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/GeorgeIKneller1714.jpg 14.9.2013 • Händel a Jiří I. při projížďce po Temži http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/GeorgIvonGro%C3%9FbritannienGeorgFriedrichHaendelHamman.jpg 14.9.2013