ikanovanie na z kladnej kole n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Šikanovanie na základnej škole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Šikanovanie na základnej škole - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Šikanovanie na základnej škole. PREČO SA TREBA ŠIKANOVANÍM ZAOBERAŤ?. Deti majú svoje práva Šikanovanie je veľmi rozšírené a treba ho okamžite zastaviť. Následky môžu byť vážne Následky môžu byť dlhodobé Šikanovanie je právne postihnuteľné Nevšímavosť napomáha útočníkom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Šikanovanie na základnej škole' - tauret


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pre o sa treba ikanovan m zaobera
PREČO SA TREBA ŠIKANOVANÍM ZAOBERAŤ?
 • Deti majú svoje práva
 • Šikanovanie je veľmi rozšírené a treba ho okamžite zastaviť.
 • Následky môžu byť vážne
 • Následky môžu byť dlhodobé
 • Šikanovanie je právne postihnuteľné
 • Nevšímavosť napomáha útočníkom
 • Snaha o riešenie problémov sa skutočne vypláca
pr nos sk mania probl mu depist
Prínos skúmania problému- depistáž
 • vymedzenie rozsahu šikanovania, analýza účinnosti metód, použité k jeho odstraňovaniu.
 • získanie užitočných informácií:

kde sú najrizikovejšie miesta školy

či sa v niektorom ročníku, alebo skupine vyskytuje obzvlášť vysoká miera šikanovania

ako sa na tento problém pozerajú žiaci

ako sa naň pozerajú učitelia

 • posilnenie motivácie učiteľov riešiť problémy
 • pomoc žiakom
 • informovanie rodičov, získanie k spolupráci
pr iny ikanovania
Usporiadanie a filozofia školy

samotné prostredie a atmosféra školy: toalety bez dozoru, miesta, kde nikdy nechodia učitelia, staré alebo veľké budovy s tmavými zákutiami, učiteľský zbor a personál školy sa zdržiava len vo svojich miestnostiach , učitelia sú príliš zaneprázdnení, aby registrovali incidenty, hromadné príchody a odchody žiakov celej školy, meškajúci učitelia, chaos v triede, učitelia, ktorí používajú sarkazmus, zosmiešňovanie niekoho, netolerantný prístup k odlišnostiam /farba pleti, fyzický handicap/, žiadna podpora nových žiakov, "iniciačné" obrady pre nových žiakov, slabý dozor a dodržiavanie disciplíny, spoliehanie sa na to, že sa veci vyriešia, keď sa budú ignorovať.

Temperament dieťaťa

Výskumné zistenia poukazujú na to, že deti , ktoré šikanujú bývajú živé, energické, ľahko sa vedia nudiť alebo sú závislé vo vzťahoch k iným ľuďom a neisté. Napr. môžu žiarliť na

úspech iných v škole či športe, ale aj na nového súrodenca, môžu mať poruchy učenia, čo ich hnevá, alebo môžu byť ubité tým, že sú samé týrané.

Vplyv rodiny

Zanedbávané dieťa

Agresívna rodina

Rodina, v ktorej „všetko prejde“

Príčiny šikanovania
o je pr inou ikanovania
Čo je príčinou šikanovania?
 • Šikanujúca osoba sa nenaučila, že šikanovanie je neprijateľné
 • Nenaučila sa kontrolovať agresiu
 • Obeť sa nenaučila byť dostatočne asertívna a nevedela sa ochrániť
 • Kontrola dospelých bola nedostatočná
pr iny agres vneho spr vania det
Príčiny agresívneho správania detí
 • reakcia na neuspokojovanie rôznych potrieb
 • reakcia na ohrozený pocit bezpečia nadmernou

sociálnou stimuláciou

 • forma sebaobrany
 • potreba pomstiť sa
 • forma kompenzácie
 • reakcia na obmedzené osobné teritórium
psychologick profil agresora
príležitostný agresor

uchýli sa k šikanovaniu, len keď sa mu to hodí

náhle agresívny k rovesníkom, učiteľom, súrodencom

reaguje impulzívne a neskôr to ľutuje

vie byť presvedčivý , manipulatívny

má primeranú úroveň sebaúcty

rodičia nechápu ako môže šikanovať druhých, keď doma je perfektný

chronický agresor

správa sa agresívne väčšinu času

nevie sa kontrolovať

cíti sa byť ponižovaný

odmieta brať zodpovednosť za svoje činy

nemá súcit s obeťami

sám býva šikanovaný, týraný

je pod tlakom, aby bol úspešný

má pocit, že je odlišný, hlúpy

nemá zmysel pre dokončenieúlohy

Psychologický profil agresora
profil agresora
Profil agresora

Agresívna šikanujúca osoba

 • Agresívne dieťa bude vyžadovať špeciálne riadenie a veľmi dôslednú kontrolu.

Úzkostná šikanujúca osoba

 • úzkostné šikanujúce osoby sú rovnako obeťami ako šikanujúcimi osobami. Sú to osoby, ktoré sú vo vnútri zbabelci a zvyčajne majú silný pocit zlyhania. Kombinácia nízkeho seba hodnotenia a provokujúcej agresie je známkou narušeného dieťaťa. Motivácia môže zahrňovať:
 • hnev voči niekomu inému než je obeť (ktorá je ľahším terčom);
 • nízke seba hodnotenie, ktoré sa zlepší získaním moci nad inou osobou;
 • slabý obraz o sebe, ktorý sa potvrdzuje zlým správaním;
 • zúfalá potreba mať úspech, aj keď v ničom inom, než iba v úspešnom šikanovaní;
 • túžba, aby si ho niekto všimol a aby získal pozornosť - zaakúkoľvek cenu.

Pasívna šikanujúca osoba

 • S deťmi, ktoré sa dostanú k šikanovaniu tým, že sú doňho vtiahnuté, alebo preto, že chcú byť členom gangu, sa ľahko spolupracuje. Ich hnacou silou je väčšinou túžba po ochrane a nie čisto agresívny motív. V prípade pasívnej šikanujúcej osoby je účinné zvýšiť pocity viny u dieťaťa a prehnať prípadný trest za šikanovanie tak, aby šikanovanie nebolo ľahšou cestou.
psychologick profil obete
Psychologický profil obete
 • má zo seba zlý pocit a nízku sebaúctu
 • hovorí, že ju nikto nemá rád
 • precitlivelá, plachá
 • na šikanovanie reaguje plačom alebo odtiahnutím sa
 • menej fyzicky zdatná ako agresor
 • osamelá, izolovaná od vrstovníkov
 • provokujúca svojím správaním
 • nesamostatná, nadmerne ochraňovaná rodičmi
 • odlišná od svojich vrstovníkov /talent, okuliare, choroba/
 • obeť z dôvodu rasy, náboženstva, jazyka, kultúry, pohlavia
 • náhodná obeť
sociometrick techniky
Sociometrické techniky
 • S kým by si...
 • Uhádni kto...
 • Plebiscit náklonnosti a odporu
 • Sorad (psychológovia)
anal za soci lnych vz ahov v skupine
Trieda

Súdržnosť

Emocionálna atmosféra

Rozloženie

Vodca

Vzťahy k jadru, vydedencom, ostatným vodcom

Verbálne zdôvodnenia

Vzťahy triedy k vodcovi

Analýza sociálnych vzťahov v skupine
anal za soci lnych vz ahov v skupine1
Jadro triedy

Počet

Pohlavie

Odmietaní žiaci

Zdôvodnenie

Vzájomné väzby

Analýza sociálnych vzťahov v skupine
o s t m
Čo s tým?
 • Rozvoj vzťahov v triede (prostredníctvom neformálnych vodcov a jadra) – kompetencia triedneho učiteľa
 • Preskupenie síl
 • Dôrazné uplatňovanie pravidiel
 • Práca so sebadôverou vydedencov
 • Rozvíjajúci program sociálnej kompetencie
 • Znižovanie vonkajšej autority učiteľa a zvyšovanie vnútornej (riešenie konfliktov, prehľad o dianí v triede, vedenie skupiny)
slide14
Pre deti je jednoduché spojiť sa so skupinou šikanujúcich, pretože zodpovednosť sa rozptýli medzi všetkých a je ľahké zvaliť vinu na niekoho iného. Možno sa bude zdať nerozumné vziať každého člena skupiny na zodpovednosť za to, čo sa stalo, ale je dôležité zvyšovať osobnú zodpovednosť jednotlivca, aby si deti rozmysleli, či sa pridajú k šikanovaniu alebo nie.
strat gie prevencie ikanovania
Zameranie pozornosti na nových a nastupujúcich žiakov

organizovanie vyučovania I. a II. stupňa v rôznych častiach školy

oddelenie prestávok mladších a starších detí

určenie žiaka - kamaráta, ktorý všetko vysvetlí a pomôže pristupujúcemu žiakovi

Aplikácia intervečného programu

zručnosti a schopnosti zamerané na sebaúctu a úctu k druhým, komunikáciu, nezaujatosť a kritické myslenie, empatiu, spoluprácu a nenásilné riešenie konfliktov.

využívať hry a cvičenia vyžadujúce spoluprácu detí v triede

zaraďovať skupinové práce v škole aj mimo nej

spoločne diskutovať a riešiť záležitosti triedy formou diskusných klubov, triednických hodín

učiť deti relaxovať a odbúravať napätie, stres

Zvyšovanie sebavedomia detí

deti oceňovať aj na základe iných kritérií ako je školský výkon - pochvaly za výkony v mimoškolskej činnosti, za výzdobu triedy, školy, za dodržiavanie školského poriadku a tiež pochvaly a ocenenia za pozitívny prístup dieťaťa k druhým, spoluprácu.

Skvalitnenie prestávok - čas, ktorí deti strávia na prestávkach tvorí nemalú časť ich pobytu v škole. Počas tejto doby by si mali deti oddýchnuť a pripraviť sa na ďalšie vyučovanie. Vo veľkej väčšine je však prestáva aj priestor na šikanovanie. Aby sme tomuto zabránili môžeme:

Zlepšiť organizáciu času tráveného na prestávke. Napr. oddelíme prestávky mladších a starších žiakov, rozdelíme teritórium detí, zorganizujeme rôzne hry , umožníme deťom, ktoré chcú ostať vo vnútri budovy, aby tak mohli uskutočniť za prítomnosti pedagogického dozoru.

Zlepšiť pedagogický dozor. Napr. striedame miesta dozoru, zabezpečíme dozor príp. náhodné kontroly na predtým nekontrolovaných miestach.

Zlepšiť prostredie ihriska, dvora. Napr. trvalo zabudujeme športové vybavenie, lavičky, na zem predkreslíme značenie na rôzne hry.

Stratégie prevencie šikanovania