1 / 39

Aju ja ajukelmete t üüpilistest kontrasteerumis mustritest

Aju ja ajukelmete t üüpilistest kontrasteerumis mustritest. Maria Gurba r adioloogia resident. Kontrasteerumise mehhanism. Intravaskulaarne - vaskulaarne n eovaskularisatsioon a ngiogenees v asodilatatsioon h üpereemia Ekstravaskulaarne - interstitsiaalne

taurean
Download Presentation

Aju ja ajukelmete t üüpilistest kontrasteerumis mustritest

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ajujaajukelmete tüüpilistest kontrasteerumismustritest Maria Gurba radioloogia resident

 2. Kontrasteerumise mehhanism • Intravaskulaarne - vaskulaarne • neovaskularisatsioon • angiogenees • vasodilatatsioon • hüpereemia • Ekstravaskulaarne - interstitsiaalne • Hematoentsefaalse barjääri HEB kahjustus

 3. HEB • KNS kaitsebarjäär • Närvikoe kapillaaride seina ehitus: • Endoteliotsüütide tihe kontakt • Rakkudevahelised pilud puuduvad • Basaalmembraan • Neurogliia rakud • astrotsüüdid

 4. Ajukelmed • Pahhümeningid: Kõvakelme • duramater • Leptomeningid: • Ämblikvõrkkelme arachnoidea • Pehmekelme piamater

 5. Ajukelmete kontrasteerumine Pahhümeningeaalne Leptomeningeaalne Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 6. Pahhümeningeaalne kontrasteerumine • Esineb ka normis • Mööduvad lõikusjärgsed muutused • Beniigne intrakraniaalne hüpotensioon • Primaarsed kasvajad • meningioom • Granulomatoossedhaigused • sarkoidoos, tuberkuloos, Wegenerigranulomatoos • Metastaasid • rinnavähk, eesnäärmevähk, sekundaarne lümfoom

 7. Beniigneintrakraniaalne hüpotensioon • Lumbaalpunktsioon, liikvori lekkega trauma, idiopaatiline • Kaebuseks on ortostaatiline peavalu, mis süveneb püstiasendis • MRT uuring on suhteliselt tundlik ja spetsiifiline • Leid: kõvakelme ühtlane paksenemine ja kontrasteerumine nii supra-, kui infratentoriaalsel; mõnedel patsientidel subduraalsedeffusioonid; pehmekelmete kontrasteerumine ei ole tüüpiline

 8. Intrakraniaalne hüpotensioon

 9. Meningioom • Tavaliselt beniigne • Hästi piirdunud, intensiivselt kontrasteeruv • MRT • dural tail sign– reaktiivsed muutused kõvakelmes

 10. Meningioom

 11. Leptomeningeaalne kontrasteerumine • Alati patoloogiline • Infektsioosne: • bakteriaalne, viiruslik, seenemeningiit • Leptomeningeaalnekartsinomatoos: • KNS primaarsed kasvajad: medulloblastoom, ependümoom, glioblastoom, oligodendroglioom • Teiste organsüsteemide primaarsed kasvajad : rinnavähk, kopsuvähk (väikerakuline), melanoom, leukeemia

 12. Leptomeningeaalnekartsinomatoos Melanoom Kraniaalnärvide haaratus

 13. Leptomeningeaalnekantseromatoos Rinnavähk Rinnavähk

 14. Intraaksiaalne kontrasteerumine • Güraalne • Kortikaalne ja subkortikaalne • Sügaval ajukoes - valgeaines ja sügavates hallaine tuumades • Ajuvatsakestega seotud

 15. Güraalne kontrasteerumine • Vaskulaarne • ägeda infarkti varajane reperfusioon • alaäge infarkt • migreen • PRES • Põletikuline • entsefaliit Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 16. Güraalne kontrasteerumine • DDX: kliiniline korrellatsioon + kahjustuse ulatus: • Vaskulaarsed • Muutus ühe arteri varustusalal - 60% ACM • Põletikulised • Difuusne mitmekoldeline muutus • Ei piirne vaskularisatsioonialaga

 17. Güraalne kontrasteerumine Alaäge infarkt Toksiline ajukahjustus

 18. Sõlmjas kortikaalne ja subkortikaalne kontrasteerumine • Hematogeenselt levinud metastaasid ja hematogeenselt levinud infektsioonid • Mitmesed väikesed kolded aju hallaine/valgeaine piiril, Perifokaalne turse (+/-) ühtlase või ringja kontrasteerumisega • Suured üksikud kolded Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 19. Metastaasid ajukoes Neeruvähk Rinnavähk

 20. Metastaasid ajukoes Kopsuvähk Kopsuvähk

 21. Ringjalt kontrasteeruvad kolded • Tserebriit ja ajuabstsess • Intrakraniaalsete mädaste infektsioonide otsene levik siinustest või keskkõrvast • Ekstrakraniaalsete infektsioonide hematogeenne levik kolded ACM varustusalal • Tserebriit => abstsess - 2-4nädalat

 22. Tserebriit ja abstsess • Abtsess • kollageenseina moodustumine • Ringjalt kontrasteeruv kolle, sein õhuke <10mm, siledate kontuuridega, keskosa ei kontrasteeru, kolde ümber on tursetsoon • Tserebriit • keskosa KA-ga täitumine Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 23. Ajuabstess Ajuabstsess T1Gd DWI b=0 DWI b=1000 ADC

 24. Nekrootilised HighGrade kasvajad • Sagedaseim on glioblastoom GBM • Tugevalt pahaloomulised • Sügavalt ajukoes • Suured kolded 2,5-5cm • Nekroosi sisaldavad

 25. Nekrootilised HighGrade kasvajad • Multilfokaalsed ja lobulaarsed kolded • Ulatuslik perifokaalne turse, mass-efekt • Ringjalt kontrasteeruv, ebaühtlaselt paksu seinaga >10mm • “karvase” sisekontuuriga neovaskularisatsioon • Heterogeenne kontrasteerumine Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 26. GBM

 27. GBM

 28. GBM

 29. Tsüstja komponendiga Low Grade kasvajad • Hästi piirdunud • Tsüst kontrasteeruva sõlmega • Tsüstjas ja koeline komponent on erineva ulatusega Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 30. Tsüstja komponendiga Low Grade kasvajad • Infratentoriaalsel • Pilotsüstiline astrotsütoom • Hemangioblastoom • Supratentoriaalsel • Pilotsüstiline astrotsütoom • Pleomorfne ksantoastrotsütoom • Ganglioglioom • Ekstraventrikulaarne ependümoom

 31. Low Grade kasvajad Pilotsüstilineastrotsütoom Hemangioblastoom

 32. Low Grade kasvajad Plemorfneksantoastrotsütoom Ganglioglioom

 33. Demüelineseerivad haigused • Multiipelne skleroos • ADEM • äge demüeliniseeriventsefalomüeliit • Tumefactivedemüelinisatsioon • Osaline rõngjas kontrasteerumine • „open ring“ • Kolded kontrasteeruvad akuutse faasi ajal • kestab tavaliselt 2-6näd. Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 34. Multiipelneskleroos Multiipelne skleroos Tumefactivedemüelinisatsioon

 35. Ajuvatsakestega seotud kontrasteerumine • Primaarne KNS lümfoomimmunosupressiooniga haige • Infektsioosne ependümiit • Primaarsed KNS kasvajad • Õhuke <2mm ühtlane seinapidine kontrasteerumine on iseloomulik infektsioonile Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 36. Pereventrikulaarne kontrasteerumine Primaarne KNS lümfoom Ventrikuliit

 37. Kokkuvõte • K/A-ga uuringud aitavad esile tuua patoloogilisi muutusi, mis natiiv-uuringul võivad diagnoosimata jääda • MRT on tundlikum meetod - eriti väikeste kollete visualiseerimiseks • Kontrasteerumismustrite aluseks on haiguse poolt tekitatud patoloogilised muutused kogu elundis ja selle kudedes • Erinevatele haigustele iseloomuliku kontrasteerumise tundmine on haiguse parema diagnoosimise eelduseks

 38. Kasutatud kirjandus: • PatternsofContrastEnhancementintheBrain and Meninges , James G. Smirniotopoulos, MD, Frances M. Murphy, MD, MPH, Elizabeth J. Rushing, MD, John H. Rees, MD and Jason W. Schroeder, LT, MC, USNR • www.emedicine.com

 39. Tänan!

More Related