1 / 6

План читања и тумачења дела

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ<br>Шта те очекује у трећем разреду средње стручне школе?

Download Presentation

План читања и тумачења дела

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ПЛАН ЧИТАЊА И ТУМАЧЕЊА КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА ТВОРБА РЕЧИ СА ЛЕКСИКОЛОГИЈОМ МОДЕРНА ЕВРОПИ И СРПСКОЈ МЕЂУРАТНА КЊИЖЕВНОСТ У КЊИЖЕВНОСТИ КЊИЖЕВНОСТ ПРАВОПИС

  2. СЕПТЕМБАР ОКТОБАР Култура изражавања Први писмени задатак трећа недеља октобра ЕВРОПСКА МОДЕРНА Шарл Бодлер песма у Читанци Антон Павлович Чехов Ујка Вања читаш у целини СРПСКА МОДЕРНА Алекса Шантић Претпразничко вече Вече на шкољу песме Јован Дучић Залазак сунца песме Милан Ракић Долап Искрена Албатрос драма коју Предмет Једно књижевно дело европске или српске модерне Тежиште Импресија или симбол Облик рада дескрипција Јабланови Казивање напамет

  3. Новембар Децембар Књижевност Језик ЛЕКСИКОЛОГИЈА Творба речи са лексикологијом Основни принципи грађења речи просте изведене сложене Извођење именица придева и глагола Извођење сложеница и полусложеница Основни појмови из лексикологије лексема и њено значење Синонимија и антонимија Полисемија и хомонимија Дијалектизми архаизми историзми неологизми СРПСКА МОДЕРНА Сима Пандуровић Светковина песма Бора Станковић Коштана драма Нечиста крв роман Петар Кочић Мрачајски прото КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА Други писмени задатак друга недеља децембра Предмет Лик Софке или Коштане Мушки ликови у делу Б Станковића Лирски реализам у Станковићевом стварању Жал

  4. ЈАНУАР ФЕБРУАР МЕЂУРАТНА КЊИЖЕВНОСТ ЕКСПРЕСИОНИЗАМ НАДРЕАЛИЗАМ ФУТУРИЗАМ Владимир Мајаковски Читанци Ернест Хемингвеј Старац и море или Ф Кафка Преображај роман Рабидранат Тагора Градинар СРПСКА МЕЂУРАТНА КЊИЖЕВНОСТ Облак у панталонама песма у збирка песама Милутин Бојић Човек пева после рата песма Сеобе први део роман Плава гробница песма песма Душан Васиљев Милош Црњански Суматра

  5. МАРТ АПРИЛ КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА Трећи писмени задатак трећа недеља марта Предмет Песме бола и поноса или међуратна проза Облик рада осећајно размишљање СРПСКА МЕЂУРАТНА Иво Андрић збирка песама у прози На Дрини ћуприја А Тин Ујевић јадиковка песма Момчило Настасијевић Туга у камену песма Растко Петровић говоре Исидора Секулић Госпа Нола приповетка Свакидашња ЛЕКСИКОЛОГИЈА Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама Људи

  6. МАЈ ЈУН ПРАВОПИС Писање сложеница правила у писању полусложеница Правила у растављању речи на крају реда Правописна правила у писању скраћеница Писање синтагми Лектира Лирика европске модерне Рајнер Мариа Рилке или Гијом Аполинер Ернест Хемингвеј Старац и море Иво Андрић На Дрини ћуприја Култура изражавања Четврти писмени задатак друга недеља маја Предмет Тема из живота Писање вести извештаја и интервјуа и других облика Говорна вежба Приказ драмског књижевног или филмског дела Изражајно читање текстова

More Related