ตัวชี้วัดที่ 9
Download
1 / 11

??????????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on

ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จ ในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย. คำอธิบาย. ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????????????????????????????????' - tatiana-fitzgerald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6166613

ตัวชี้วัดที่ 9: ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย


6166613

คำอธิบาย

ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตาม

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย หมายถึง การวัด

ความสำเร็จของหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือดำเนินงานตาม

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2556


6166613

คำอธิบาย(ต่อ)

หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยให้ความร่วมมือกับ

กรมอนามัยดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน

ของกรมอนามัย ดังนี้

หน่วยงานมีการถ่ายทอด (วิธีการและช่องทางการ

ถ่ายทอด เช่น ผ่านระบบอินทราเน็ต การจัดประชุม หรือ

หนังสือเวียน เป็นต้น) ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการ

ปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการที่สร้างคุณค่า กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หมายเลขเอกสาร: 2556-23-01 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่มีผล

บังคับใช้: 25 มกราคม 2556 และกระบวนการสนับสนุนเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกระบวนการครอบคลุมทุกกระบวนการตามคู่มือดังกล่าว


6166613

คำอธิบาย (ต่อ)

กระบวนการที่สร้างคุณค่า จำนวน 7 กระบวนการ

1. กระบวนการศึกษาวิจัย

2. กระบวนการพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. กระบวนการสร้างกระแสและรณรงค์ เผยแพร่

องค์ความรู้และเทคโนโลยี

4. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคี เครือข่าย

5. กระบวนการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA)

7. กระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม


6166613

คำอธิบาย (ต่อ)

กระบวนการสนับสนุน จำนวน 4 กระบวนการ

1. กระบวนการสนับสนุนให้เกิดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือข้อบังคับด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. กระบวนการฝึกอบรม

3. กระบวนการประชุม สัมมนา

4. กระบวนการนิเทศงาน


6166613

คำอธิบาย

หน่วยงานมีการประเมินตนเอง (ผลสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 70 ของขั้นตอนทั้งหมดในแต่ละกระบวนการ) ตามแบบฟอร์มที่กรมอนามัยกำหนด ครอบคลุม ทุกกระบวนการที่สร้างคุณค่าตามคู่มือปฏิบัติงานฯ ข้างต้น และให้รายงานกรมฯ รอบ 9 และ 12 เดือน เพื่อกรมอนามัยวิเคราะห์และสรุปผล

อันจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องต่อไป

หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด จะต้องดำเนินการกระบวนการนั้นทุกกระบวนการ และให้หน่วยงานกำหนดค่าน้ำหนัก (Wi) ของแต่ละกระบวนการ

โดยคำนึงถึงความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยให้มี

ค่าน้ำหนักรวม = 1.0

ทุกหน่วยงานต้องจัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้

6166613

หลักฐานอ้างอิง

วิธีการ/ช่องทางการถ่ายทอด พร้อมทะเบียนรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและผู้ที่ได้รับ

การถ่ายทอด

สำรวจกิจกรรมที่จะดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน

และกำหนดค่าน้ำหนักของกระบวนการที่จะดำเนินการ

(รายงานภายใน 31 มีนาคม 2557 ในระบบ DOC รอบ 6 เดือน)

ดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน และประเมินตนเองของแต่ละกระบวนการ ตามแบบฟอร์ม (e-form) ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้

ที่เว็บไซต์ http://hp.anamai.moph.go.th หัวข้อ PMQA

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

สรุปผลการประเมินตนเองเป็นภาพรวมระดับหน่วยงาน

รอบ 9 และ 12 เดือนad