slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE. PHARE 2005 2005/017-553.01.03.05.01 ŞI PHARE 2006 2006/018-147.01.03.02.03 “ Î nt ă rirea capacit ăţ ii administra ţ iei publice locale de a gestiona serviciile publice”. OBIECTIVE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE' - tate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MINISTERUL INTERNELOR ŞI

REFORMEI ADMINISTRATIVE

slide2
PHARE 2005 2005/017-553.01.03.05.01

ŞI

PHARE 2006 2006/018-147.01.03.02.03

“Întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a gestiona serviciile publice”

obiective
OBIECTIVE
 • OBIECTIV GENERAL – continuarea procesului de modernizare a administraţiei publice în domeniul descentralizării şi deconcentrării în general şi a serviciilor publice în special
 • OBIECTIV SPECIFIC – dezvoltarea capacităţii colectivităţilor localepentru gestionarea mai eficientă a serviciilor publice descentralizate
priorit i
PRIORITĂŢI

Creşterea calificării personalului specializat de la nivelul colectivităţilorlocale în gestionarea serviciilor publice;

Introducerea de noi instrumente care să conducă la îmbunătăţirea gestionării serviciilor publice la nivel local;

Dezvoltarea parteneriatelor la nivelul comunităţilor locale pentru o mai usoara accesare a viitoarelor fonduri europene

suma disponibil
SUMA DISPONIBILĂ

VALOAREA TOTALĂ – 9.210.000 euro

 • 6.900.000 Euro reprezintă contribuţia Phare:
  • 2.000.000 Euro - Phare 2005;
  • 4.900.000 Euro - Phare 2006.
 • 2.310.000 Euro reprezintă co-finanţare naţională:
  • 670.000 Euro - Phare 2005;
  • 1.640.000 Euro - Phare 2006.
informa ii despre grant uri
INFORMAŢII DESPRE GRANT-uri
 • DURATA UNUI PROIECT:

– minim 7 luni

– maxim 12 luni

 • VALOAREA UNUI PROIECT:

Phare 2005, Phare 2006 – Suma maximă– 110.000 Euro

! Solicitantul de grant trebuie să participe cu cotă parte la finanţarea proiectului.

Grant-ul va reprezenta 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Diferenţa de 10% va fi finanţată din resursele solicitantului sau partenerilor acestuia sau din alte surse decât de la bugetul Comunităţii Europene ori al Fondului European de Dezvoltare.

criterii de eligibilitate
CRITERII DE ELIGIBILITATE
 • Organizaţiile care pot solicita o finanţare nerambursabilă şi partenerii lor;
 • Proiectele care pot primi finanţare nerambursabilă;
 • Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare pentru stabilirea sumei ce reprezintă finanţarea nerambursabilă.
i cine poate solicita un grant
I. CINE POATE SOLICITA UN GRANT?
 • Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul:
 • Judeţelor
 • Municipiilor
 • Oraşelor
 • Comunelor
 • Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară(definite în Legea 215/2001, modificatăşi completată prin Legea 286/2006)

CINE POATE PARTICIPA CA PARTENER?

 • Alte autorităţi locale
 • Instituţia Prefectului
 • ONG-uri
ii domenii i teme de interes
II. DOMENII ŞI TEME DEINTERES

Domeniile specifice în care acţiunile trebuie să semanifeste sunt:

 • dezvoltare locală;
 • evidenţa persoanelor;
 • servicii de voluntariat pentru situaţii de urgenţă;
 • apă/canalizare;
 • gestionarea deşeurilor solide;
 • poliţie comunitară.
ii tipuri de proiecte eligibile 1
II. TIPURI DE PROIECTE ELIGIBILE (1)
 • Proiecte care să sprijine dezvoltarea parteneriatelor la nivel local, cu scopul unei eficiente aplicări a fondurilor structurale
 • Proiecte care să sprijine formarea personalului în vederea procesului de descentralizare, unui management mai eficient al procesului de descentralizare a serviciilor publice şi a unui management eficient al fondurilor structurale
ii tipuri de proiecte eligibile 2
II. TIPURI DE PROIECTE ELIGIBILE (2)
 • Proiecte care să asigure dotarea cu echipamente IT si cu alte componente, echipamente şi instrumente, pentru asigurarea unei activităţi mai eficiente la nivelul administraţiei locale şi a serviciilor publice locale
 • Proiecte care să sprijine realizarea de studii, cercetări, strategii pentru dezvoltarea administraţiei publice locale;
 • Proiecte care să sprijine diseminarea informaţiei cu privire la activităţile administraţiei publice locale şi îmbunătăţirea serviciilor publice la nivel local.
num rul de propuneri i grant uri pentru un solicitant
Numărul de propuneri şi grant-uri pentru un solicitant
 • Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de finanţare doar dacă tipurile acţiunilor propuse în proiecte sunt diferite
 • Un solicitant poate primi mai mult de o finanţare nerambursabilă în cadrul acestei licitaţii doar dacă tipurile propuse în proiecte sunt diferite
aspecte financiare
ASPECTE FINANCIARE
 • Finanţare de la Comisia Europeană
 • Costuri eligibile
 • Cont bancar
 • Contabilitate
 • Reguli de finanţare

1. Rate de schimb valutar

2. Dobânzi acumulate

3. Taxa pe valoarea adaugată (TVA)

 • Plăţi
aspecte financiare finan area de la c e
ASPECTE FINANCIARE FINANŢAREA DE LA C.E.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile va fi prevăzută în contract.

Această sumă are la bază bugetul, care reprezintă numai o estimare.

În consecinţă, valoarea finanţării devine finală numai după terminarea proiectului şi prezentarea rapoartelor finale

aspecte financiare eligibilitatea costurilor i
ASPECTE FINANCIAREELIGIBILITATEA COSTURILOR (I)

Doar “costurile eligibile “ pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă

Pentru a fi eligibile în cadrul prezentei cereri de ofertă de proiecte, costurile trebuie:

 • să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie prevăzute în contract şi să respecte principiile unui management financiar sănătos
 • să fi fost angajate de către beneficiari sau partenerii acestora în perioada de implementare a proiectului
 • să fie înregistrate în contabilitatea Beneficiarului sau a partenerilor acestuia sau în documentele lor fiscale, să fie identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de documente justificative originale corespunzătoare
aspecte financiare eligibilitatea costurilor ii
ASPECTE FINANCIAREELIGIBILITATEA COSTURILOR (II)

Costurile directe eligibile includ:

 • costul pentru personalul cu atribuţii în implementarea proiectului, care să corespundă salariilor propriu-zise plus taxele pentru asigurări sociale şi alte costuri aferente remunerării;
 • costuri de transport şi de subzistenţă pentru personalul care ia parte la proiect(costurile pentru cazare, masă şi transport local, precum şi diurna)
 • costuri pentru consumabile şi alte bunuri;
aspecte financiare eligibilitatea costurilor iii
ASPECTE FINANCIAREELIGIBILITATEA COSTURILOR (III)

Costurile directe eligibile includ:

 • costuri pentru achiziţiile de echipamente (noi sau second hand) şi servicii, cu condiţia ca acestea să corespundă preţurilor pieţei

!pentru achiziţionarea echipamentelor second hand este necesară aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante (OPCP)

 • cheltuieli pentru sub-contractare;
 • diseminarea informaţiilor, evaluarea proiectului, audit, traduceri, copiere/tipărire, asigurare
 • inclusiv costuri pentru serviciile financiare (în special costuri pentru transferuri bancare şi garanţii financiare).
aspecte financiare eligibilitatea costurilor iv
ASPECTE FINANCIAREELIGIBILITATEA COSTURILOR (IV)

Costurile neeligibile includ:

 • salariile funcţionarilor publici, cu excepţia cazului în care acestea sunt acoperite din resursele partenerului(lor)
 • datorii şi provizioane pentru pierderi sau datorii;
 • dobânzi datorate;
 • elemente deja finanţate prin alte proiecte/finanţări;
 • pierderi datorate diferenţelor de curs valutar;
aspecte financiare eligibilitatea costurilor v
ASPECTE FINANCIAREELIGIBILITATEA COSTURILOR (V)

Costurile neeligibile includ:

 • achiziţionarea de terenuri sau clădiri, cu excepţia cazului în care acestea sunt necesare pentru implementarea directă a proiectului, situaţie în care proprietatea trebuie transferată beneficiarilor finali ai proiectului, odată ce acesta s-a încheiat;
 • taxe, inclusiv TVA-ul, cu excepţia cazului în care Beneficiarul (sau Partenerii beneficiarului) nu pot solicita recuperarea lor şi reglementările în vigoare autorizează acoperirea acestora.
aspecte financiare eligibilitatea costurilor vi
ASPECTE FINANCIAREELIGIBILITATEA COSTURILOR (VI)

Costuri eligibile indirecte (costuri de regie)

 • O sumă globală de maxim 7% din costurile eligibile directe ale proiectului poate fi solicitată ca fiind cost indirect pentru a acoperi cheltuielile administrative efectuate de Beneficiar pentru proiect.

Bugetul de Rezervă

 • Un buget de rezervă care nu depăşeşte 5% din costurile directe eligibile poate fi inclus în Bugetul proiectului. Acesta poate fi utilizat doar cu autorizaţie scrisă preliminară din partea Autorităţii Contractante.
aspecte financiare cont bancar
ASPECTE FINANCIARECONT BANCAR

Plăţile datorate de Autoritatea Contractantă se vor efectua în contul dedicat Proiectului, precizat în fişa de identificare financiară din Anexa V

Toate plăţile vor fi efectuate în EURO.

aspecte financiare contabilitate
ASPECTE FINANCIARECONTABILITATE

Beneficiarul va menţine înregistrări periodice şi exacte în contabilitate, referitoare la implementarea Proiectului, folosind un sistem de evidenţă contabilă în partidă dublă

Pentru fiecare proiect trebuie realizate înregistrări separate în contabilitate, care să evidenţieze toate veniturile şi cheltuielile.

Beneficiarul trebuie să păstreze înregistrările contabile timp de şapte ani după data de efectuare a plăţii finale

aspecte financiare reguli de finan are
ASPECTE FINANCIAREREGULI DE FINANŢARE

1. Ratele de schimb valutar

Orice conversie în euro a costurilor reale efectuate în alte monede se va face la rata de schimb publicată în InforEuro pentru luna în care cheltuiala a fost efectuată (plata OP)

2. Dobânzi acumulate

Orice dobândă sau beneficii echivalente rezultate din suma totală plătită ca avans de Autoritatea Contractantă către Beneficiar vor fi menţionate în rapoartele intermediare şi finale şi returnate Autorităţii Contractante

aspecte financiare reguli de finan are1
ASPECTE FINANCIAREREGULI DE FINANŢARE

3. Taxa pe Valoarea Adăugată

Bugetul contractului nu conţine TVA. În ceea ce priveşte TVA, legea aplicabilă este legislaţia fiscală românească în vigoare şi prevederile legale aferente

!Ordonanţa 11 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare

aspecte financiare pl i
ASPECTE FINANCIAREPLĂŢI
 • Autoritatea Contractantă va face plăţi către Beneficiar după cum urmează:
 • avans de 50% din totalul finanţării
 • o tranşă intermediară, plătită în avans, de 40% din totalul finanţării
 • ultima tranşă, de până la 10% din totalul finanţării
slide26
Durata proiectului este cea prevăzutăîn proiect şi în contract
 • Costurile efectuate înainte sau după această perioadă NU sunt eligibile pentru finanţare
informa ii suplimentare
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
 • Instrucţiunile pentru Solicitanţi sunt disponibile în variantă electronică la adresa:
     • http://modernizare.mai.gov.ro
informa ii suplimentare1
INFORMAŢII SUPLIMENTARE

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

8 – 15 AUGUST 2007,

ÎNTRE ORELE 9.00 – 16.00

TERMENUL LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR :

15 AUGUST 2007, ora 16.00

unde i cum se trimit cererile de finan are
UNDE ŞI CUM SE TRIMIT CERERILE DE FINANŢARE
 • Adresă poştală

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

(pentru UCRAP)

Piaţa Revoluţiei nr. 1A, intrarea D, registratura MIRA, sector 1, Bucureşti

 • Adresă depunere personală sau prin curier

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

(pentru UCRAP)

Piaţa Revoluţiei nr. 1A, intrarea F, sector 1, Bucureşti

help desk din partea ucrap
HELP –DESK DIN PARTEA UCRAP
 • Pot fi trimise întrebări prin e-mail sau fax până cel târziu pe 25 iulie 2007

Adresă de E-mail: ucrap@mai.gov.ro

Fax: 021 311 76 54

 • Răspunsurile la întrebările primite vor fi transmise solicitanţilor până cel târziu 4 august 2007 (11 zile înainte de termenul limită de primire a cererilor de finanţare).
 • Întrebările care pot fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile, vor fi publicate pe pagina internet http://modernizare.mai.gov.ro
slide31
UNITATEA CENTRALĂ

PENTRU

REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Piata Revoluţiei, nr 1 A, Sector 1 – Bucureşti

Tel: 021/311.76.55 şi 021/311.76.53;

Fax: 021/314.34.08

e-mail: ucrap@mai.gov.ro

http://modernizare.mai.gov.ro

slide32
VĂ MULŢUMESC

PENTRU

ATENŢIE!

Lavinia Cristescu

E-mail: lavinia.buzu@mai.gov.ro