anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások. Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások. „Lásd Isten cselekedeteit (Milyen szépek és tökéle-tesek), hiszen ki tudja megjavítani, amit (az em-berek) elrontanak” (A Prédikátor - Kohelet, 7, 13). .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok1
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

„Lásd Isten cselekedeteit (Milyen szépek és tökéle-tesek), hiszen ki tudja megjavítani, amit (az em-berek) elrontanak”

(A Prédikátor - Kohelet, 7, 13).

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok2
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Így képzelte el az Édenkertet Ifj, Jan Brueghel, németalföldi festő:

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok3
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A kihalásra ítélt állatfajok megmentéséről is olvasha-tunk a Bibliában, hiszen ezt tette isteni parancsra, Noé is, amikor mindenféle állatfaj-tából bevitt magával a bár-kába, hogy megmentse őket az özönvíztől.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok4
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Így képzelte el Noét és bár-káját egy XVII. századi isme-retlen francia festő:

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok5
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Sokszor megkérdezzük, hogy tényleg szükség volt minden állat megmentésére? A szúnyogra is? Meg a légy-re is? Egy Dávid királyról szóló történet erre is választ ad:

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok6
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

”Egyszer Dávid kifakadt és azt mondta:

Örökkévaló Istenem! Minden, amit terem-tettél világodban az szép és tökéletes, de van-nak fölöslegesnek tűnő dol-gok, mint például a pók, amely egész évben csak szövi-fonja hálóját, és kinek van valami haszna belőle?”

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok7
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Az Örökkévaló válaszaaz volt, hogy ha a pókot haszontalannak, fölöslegesnek tartod, majd meg-látod, hogy tévedsz.

Úgy is lett: amikor Dávid Saul elől menekült és bujdosott, egy-szer egy barlangban húzta meg magát. Saul emberei látták, ami-kor bement oda és kis híján el-fogták és megölték, de ekkor jött egy pók és hálót font a barlang bejáratánál és így Saul emberei kételkedtek abban, hogy Dávid bent van és otthagyták.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok8
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A későbbiekben, pl. a középkorban is hoztak számos, a környezet védelmét szolgáló törvényt, azok célja azonban általában gazda-sági volt: Tiltották a királyi, föl-desúri erdőkben a vadászatot, védték a termőföldet, az ásványi kincseket. Ezt szemlélteti Tiborc panasza is :

„Vadászni berkeket csinálnak, a-

Hová nekünk belépni nem szabad.

S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény

Himlős gyerek megkívánván, lesúj-tunk

Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek”

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok9
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A középkori városokban a szűkös hely, a zsúfoltság, és az emiatt keletkező hulladé-kok, zaj, tűzveszély, járvá-nyok stb. miatt hozták meg az első „köztisztasági” intéz-kedéseket.Brémában pl. már 1399-ben rendeletet hoztak a szennyvíznek a Weser egyes ágaiba történő kiengedésé-nek tiltásáról.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok10
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Az „igazi” környezetszeny-nyezést azonban az első ipa-ri forradalom hozta el.

A légszennyezésnek az élő-világra gyakorolt hatását szemlélteti pl. az ipari mela-nizmusnak nevezett jelenség.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok12
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A levegő-és vízszennyezés egyre feltű-nőbb hatásai – szmog, megfeketedett épületek, pusztuló növényzet, színes, rossz szagú, habzó, hal nélküli folyók – a múlt század közepére vezettek tényleges cselekvéshez, az első, „iga-zi” környezetvédelmi jogszabályok megszületéséhez.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok13
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Ezek elsősorban a kibocsá-tást szabályozták határérté-kekkel, azaz az ún. csővégi megoldások kifejlesztéséhez vezettek.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok14
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A környezetvédelem alap-elvei közül az egyik leg-fontosabb a megelőzés, azaz az a jó hulladék, szennyvíz, emisszió, ami nincs, vagy legalábbis ki-csi, veszélytelen, lehető-vé teszi az újrahasznosí-tást.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok15
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Az egyik első megelőzés szempontú környezetvédel-mi szabály az illékony szer-ves vegyületek (VOC) kibo-csátását szabályozó 10/2001. Sz. KÖM Rendelet.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok16
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Ez az egyes, jelentős potenciális VOC kibocsátó technológiákhoz felhaszná-lási korlátokat rendel, és a határérté-kek csak az ezeket túllépő kibocsátók-ra vonatkoznak. Példaként láthatjuk, hogy hogyan érvényesül ez a bőrök felületének bevonása és a cipőgyártás esetében.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok17
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A bőrgyártás esetében a kü-szöbérték évi 10 t oldószer-felhasználás, efölött a felhasz-nálástól függően adják meg a kibocsátási határértéket kg/m2-ben. Külön szabály vonatkozik a bútorbőrökre és a különleges bőrárukra.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok18
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A cipőgyártás esetében a küszöb-érték 5 t/év, ennél nagyobb mér-tékű felhasználás esetében a ha-tárérték 25 g/pár.

Az ilyen szabályozás más a tech-nológia megváltoztatására sarkall, pl. az oldószeres alapú termékek vizes alapúval való felváltására.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok19
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A korszerű környezetvéde-lem egyik lényeges alapelve az integrált megközelítés al-kalmazása. Ez azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szeny-nyezését nem külön-külön (levegő, víz, talaj), hanem komplex módon, egysége-sen kell vizsgálni.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok20
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Valamely környezeti elem igénybevételének, terhelé-sének csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környe-zeti elem károsítása, illetve szennyezése.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok21
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Ennek érdekében született meg az Európai Tanács in-tegrált szennyezésmege-lő-zésről és csökkentésről (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK irányelve.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok22
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Az irányelv hatálya alá tarto-zó létesítményeknek legké-sőbb 2007. október 31-ig meg kell felelniük az irányelv követelményeinek. Az irány-elvnek megfelelő magyar jogszabály a környezeti ha-tásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedé-lyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok23
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Az engedélyezési rendszer célja annak biztosí-tása, hogy

 • a környezethasználó megelőző intézkedéseket tegyen
 • a szennyezés elkerülése érdekében, különös te-kintettel az elérhető legjobb technika alkalma-zására,
 • a tevékenység ne okozzon környezetterhelést,
 • intézkedjen a hulladékképződés csökkentéséről,
 • biztosítsa a keletkező hulladék újrahasznosítását, illetve biztonságos elhelyezését,
 • gondoskodjon a hatékony energiafelhasználás-ról,
 • gondoskodjon a balesetek megelőzéséről, illetve ezek bekövetkezése esetén a környezeti követ-kezmények csökkentéséről,
 • valamint a tevékenység felhagyása esetén a te-lephely megfelelő állapotának visszaállításáról.
anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok24
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Az egységes környezethasz-nálati engedélyezési rend-szer azokra az ipari és más, ipari rendszerben folyó, pl. egyes mezőgazdasági tevé-kenységekre helyezi a hang-súlyt, ahol a legnagyobb a valószínűsége vagy lehető-sége a környezet terhelésé-nek, vagy a környezetvédel-mi károkozásnak.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok25
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Az érintett ágazatok:

1. Energiaipar

2. Fémek termelése és feldolgozása

3. Építőanyag-ipar

4. Vegyipar

5. Hulladékkezelés

6. Papíripar

7. Textilipar

8. Bőripar

9. Élelmiszeripar

10. Állati anyagok feldolgozása

11. Nagy létszámú állattartás

12. Gépipar, fémfeldolgozás

13. Bányászat

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok26
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Mit jelent a BAT?

A BAT mozaikszó az angol Best Available Techniques ki-fejezésből ered, amelynek ma-gyar fordítása az elérhető leg-jobb technika.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok27
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A BAT alapú engedélyezési rend-szerek alkalmazásának egyik alapfeltétele a működő létesít-mények környezeti teljesítmé-nyének, valamint a legújabb megoldások naprakész ismerete.

Ennek biztosítása érdekében az Európai Bizottság dolgozza ki az ún. BREF dokumentumokat (BAT Referencia Dokumentumok).

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok28
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A következőkben ismerked-jünk meg a BAT kiválasztá-sának menetével.

Példaként tekintsük a bőr-gyártást.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok29
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Először fel kell mérni az iparág környezeti hatásait, ehhez át kell tekinteni a tel-jes technológiai folyamatot, és külön-külön vizsgálni, hogy azoknak milyen kör-nyezeti hatása lehet.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok31
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A következő lépés a „BAT” meg-határozásakor megfontolandó tech-nikák felkutatása, kiválasztása.

A bőrgyárak szempontjából közép-ponti kérdés a vízfelhasználás, a vegyszerek hatékony használata és a potenciálisan veszélyes anyagok helyettesítése, valamint a hulla-dékok csökkentése a folyamatokon belül, összekötve a reciklálási és újrafelhasználási lehetőségekkel.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok32
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A technikákat a következő általá-nos szerkezet szerint tekintik át:

• A technika leírása, beleértve az alkalmazhatóságát új és meglévő létesítmények esetében

• Az előnyök és hátrányok

• A fő kibocsátási értékek

• Kereszthatások

• Gazdaságosság

• Referencia üzemek

• Referencia irodalom

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok33
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Áttekintik az egyes, környezeti szempontból kényes anyagok helyettesítésének lehetőségét, majd végigmennek a techno-lógia egyes lépésein, felmérik a lehetőségeket, majd javas-latot tesznek az elérhető leg-jobb technikákra.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok34
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Ha példaként a bőrök konzer-válását tekintjük, a követke-zőkkel kell szembenéznünk:

A konzerválást hagyományo-san konyhasóval (NaCl) vég-zik, ami a szennyvízbe kerülve számos nehézséget okoz.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok35
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Lássuk, mit tehetünk:

• A só helyettesítése

• Ha a teljes helyettesítés nem le-hetséges, a só mennyiségének csökkentése

• A használt só újrafelhasználása

• A sós szennyvíz és hulladék kör-nyezeti szempontból optimalizált kezelése (a szilárd só, ill. szennyvíz reciklálása, ill. újrafelhasználása)

• Specifikus anyagok helyettesítése: biocidok, felületaktív anyagok, hipo-klorit

• A vízfogyasztás optimalizálása, fo-lyamatszabályozás

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok36
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A nátrium klorid helyettesí-tése kálium kloriddal

A kálium klorid kémiailag ha-sonló a nátrium kloridhoz, kör-nyezeti szempontból azonban kevesebb gondot okoz.

Míg a talajban a növények nö-vekedése szempontjából alap-vető fontosságú fémionok nát-riumra cserélődnek, a kálium szükséges mikroelem, alkal-mazása a talaj szempontjából inkább hasznos, mint káros.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok37
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A németországi Landesgemein-schaft Wasser (LAWA: Országos Víz-Szövetség) azonban más vé-leményen van. Azt állítják, hogy nem a nátrium vagy kálium kation okozza a befogadó vízben a problémát, hanem a klorid anion.

Bár a kálium szükséges mikro-tápanyag a növények számára, a vízi élőlények sokkal érzéke-nyebbek a kálium kloridra, mint a nátrium kloridra.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok38
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Gondot okoz a kálium klorid rosszabb oldhatósága is. Ha a hőmérséklet csökken, a bőrben a kálium klorid koncentráció a szükséges szint alá csökken, így baktericid adagolásra is szükség lehet.

Kereszthatások: Baktericidek alkal-mazása szükséges.

Gazdaságosság: Körülbelül négy-szer annyiba kerül, mint a nátrium klorid.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok39
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Jó megoldás lehet a bőrök hű-tése:

A bőrök hűtése rövid távú kon-zerválási módszer, rövid táro-lási idő esetén környezetbarát.

Ha a hűtési hőmérsékletet ± 2 °C-ra csökkentik, a károsodás nélküli eltarthatóság elérheti a három hetet.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok40
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A bőrök hűtése többféleképpen is kivitelezhető:

• A bőrt közvetlenül lefejtés után tiszta márvány padlóra fektetik úgy, hogy a húsoldal érintkezzen a hi-deg talajjal

• A bőrt közvetlenül lefejtés után mixerben jégkásával kezelik

• A bőröket közvetlenül lefejtés után glikollal hűtött vizet tartalmazó tar-tályba teszik, és jeget adnak hozzá

• Száraz jég

• Hűtött tárolóhelyiségek

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok41
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Ugyanakkor számos korlátozó tényezőt is figyelembe kell venni a rövid távú konzerváláskor:

• Ideális esetben a vágóhíd vi-szonylag közel van a gyárhoz

• A nyersanyagot szinte azonnal be kell dolgozni (a hűtés módjától függően egy és húsz nap között)

• A nyersanyag nem vehető meg nagy mennyiségben, ha az árak leesnek

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok42
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások
 • A szállítási költségek magasabbak a többlet tömeg (jég), ill. a hűtökocsis szállítás miatt

• Az energiaköltségek korlátozóan hat-hatnak, ha a tárolási idő meghaladja az egy hetet

• A nyersbőr begyűjtési és kereskedelmi rendszer az egyes országokban, ill. régiókban nem támogatja a rövid idejű konzerválási módszerek alkalmazását; pl. ha a bőrök egy jelentős részét exportálják, ill. importálják, ez a rend-szer gyakorlatilag/gazdaságilag nem kivitelezhető.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok43
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A hűtés gyakorlatilag minden országban bevezethető lenne, de egyes országokban gazdaságo-sabb, mint a többiben.

A jégkészítő berendezések költ-sége nem olyan magas, mint a hűtőberendezések és hűtött rak-tárak beruházásáé.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok44
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A széndioxidos hűtés a kis vá-góhidak igényeit elégíti ki. A bőrök gyorsan, egyszerűen, gaz-daságosan és hatékonyan lehűt-hetők, és a konzerválás néhány hétig kitart.

A beruházási költségek alacso-nyak, mivel sok olyan cég, mely-nél a nyersbőr melléktermék, rendelkezik hűtő tároló kapaci-tással. Megfelelően szellőztetett területen a széndioxid gáz nem jelent egészségügyi vagy bizton-ságtechnikai kockázatot.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok45
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A hűtött bőr bedolgozásának előnyei

• Normál körülmények között nem kerül só az áztatásból származó szennyvízbe

• A bőrök minősége jobb; Pu-hábbak, és a nyakrész szabá-lyosabb, ami megkönnyíti a bedolgozást

• 1 – 1,5 %-al nagyobb kihozatal

• Nincs szükség sómentesítésre

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok46
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A hűtött bőr bedolgozásának hátrányai

• A zölden húsolt bőröket nem lehet olyan pontosan meszesben hasí-tani, mint a sózott bőröket.

• A hasíték ára (az elérhető profit) alacsonyabb a szubkután rétegen maradt húslás-maradványok miatt.

Az elérhető kibocsátási szint:

A sófelhasználás közel 100 %-os csökkentése érhető el.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok47
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

Kereszthatások:

A hűtés energiaigényes. Az érvényes nemzeti élelmiszer-higiéniai szabályozástól függő-en a körülvágáskor és húsolás-kor kapott hulladékok haszno-sítási lehetőségei kedvezőb-bek.

A só elősegíti egyes fehérjék eltávolítását, ezért valamennyi sót minden esetben adagolnak az áztatáskor; a só helyett le-het enzimeket is használni.

anyag s energiatakar kos k rnyezetv delmi megold sok48
Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

A BAT Referencia dokumentu-mokat rendszeresen felülvizs-gálják, a legújabb kutatási ered-mények, technológiai fejleszté-sek figyelembe vétele érdekében.