slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych i nnych ustaw Zmiany w zakresie funkcjonowania ePUAP. 17 września 2014 r. Geneza. stan prawny w obszarze komunikacji elektronicznej obywatela z administracją publiczną i sądami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne' - tashya-powers


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nowelizacja ustawy o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

orazniektórych innych ustaw

Zmiany w zakresie funkcjonowania ePUAP

17 września 2014 r.

geneza
Geneza
 • stan prawny w obszarze komunikacji elektronicznej obywatela z administracją publiczną i sądami
 • zidentyfikowane bariery i ograniczenia
 • dostępne narzędzia realizacji usług publicznych drogą elektroniczną
komunikacja drog elektroniczn a tradycyjn 1 2
Komunikacja drogą elektroniczną a tradycyjną (1/2)
 • brak możliwości przesłania dokumentu elektronicznego do każdego urzędu
 • brak dostępnych e-usług publicznych
 • nieaktualność udostępnianych przez organy administracji publicznej e-usług
komunikacja drog elektroniczn a tradycyjn 2 2
Komunikacja drogą elektroniczną a tradycyjną (2/2)
 • obowiązek wyrażenia woli komunikacji drogą elektroniczną
 • przejście na papier w przypadku nie potwierdzenia doręczenia po 7 dniach
 • brak możliwości pełnego wglądu w akta sprawy w postaci elektronicznej
 • brak możliwość realizacji wszystkich czynności administracyjnych w postaci elektronicznej
 • brak możliwości posługiwania się kopiami elektronicznymi dokumentów
 • brak możliwości realizacji postępowania sądowoadministracyjnego drogą elektroniczną
slide5
CELUłatwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz cudzoziemcom kontaktów z administracją publiczną i sądami administracyjnymi

Sposób osiągnięcia celu

 • likwidacja barier prawnych
 • wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych ułatwiających świadczenie usług drogą elektroniczną oraz kontakty z administracją publiczną
zaplanowane dzia ania
Zaplanowane działania
 • wprowadzenie kolejnych zmian prawnych mających na celu ułatwienia w realizacji procedur drogą elektroniczną
 • opracowanie mapy drogowej zmian prawnych
 • inwentaryzacja procedur szczególnych celem ustalenia stopnia ich elektronizacji i niezbędnych do wprowadzenia zmian prawnych
informatyzacja administracji publicznej a zmiany w

Informatyzacja administracji publiczneja zmiany w:

Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Kodeksie postępowania administracyjnego

Ordynacji podatkowej

Ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

slide8

GŁÓWNE ZMIANY I KORZYŚCI NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI (1/5)

Możliwość składania pism w postaci elektronicznej za pomocą ESP do wszystkich podmiotów właściwych do załatwienia sprawy, przy jednoczesnym stworzeniu bazy adresów ESP na ePUAP

Elektroniczne skrzynki

podawcze spełniające jednolite standardy określone przez ministra właściwego ds. informatyzacji

Zwiększenie liczby spraw, które mogą być inicjowane na drodze elektronicznej dzięki opracowanym wzorom zamieszczanym w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych przy jednoczesnym udostepnieniu formularzy elektronicznych

Wzory dokumentów elektronicznych i formularze elektroniczne

Uzyskanie katalogu usług wystawianych na ePUAP zgodnych z aktualnym stanem prawnym.

Aktualizacja usług, których realizacja nie jest obecnie możliwa na ePUAP.

Obowiązek aktualizacji usług na ePUAP spoczywający na podmiotach udostępniających usługi na ePUAP

8

slide9

GŁÓWNE ZMIANY I KORZYŚCI NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI (2/5)

Umożliwienie wystawiania usług na ePUAP przez podmioty inne niż podmioty publiczne za zgodą Ministra AiC

Więcej podmiotów, które mogą wykorzystać ePUAP do wystawiania usług

Wprowadzenie podstawy prawnej umożliwiającej wskazanym enumeratywnie w projekcie ustawy podmiotom (m.in. organy administracji rządowej, sądy, jednostki samorządu terytorialnego, kancelarie Sejmu, Senatu, Prezydenta), nieodpłatnego korzystania z programu komputerowego opracowanego przez wskazane w ustawie podmioty publiczne z poszanowaniem przepisów dotyczących praw autorskich.

Umożliwienie nieodpłatnego korzystania z programu komputerowego przez uprawnione do tego podmioty

Zwiększenie sieci punktów potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP (np. operator pocztowy, banki), co zapewni łatwiejszy dostęp obywateli do tego instrumentu

Zwiększenie liczby podmiotów potwierdzających profil zaufany

slide10

GŁÓWNE ZMIANY I KORZYŚCI NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI (3/5)

Wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (w jednostkach, które wprowadziły taki system) do pełniejszej realizacji prawa strony do wglądu w akta sprawy w dogodny dla niej sposób.

Szerszy dostęp on-line

do akt sprawy w urzędach

Informatyzacja dalszych czynności w ramach postępowania administracyjnego i podatkowego (wezwanie na rozprawę, ustanowienie pełnomocnictwa)

Informatyzacja dalszych czynności w postępowaniu administracyjnym, dla których w obecnym stanie prawnym zastrzeżona jest forma pisemna (np. wezwanie na rozprawę, ustanowienie pełnomocnictwa)

10

slide11

GŁÓWNE ZMIANY I KORZYŚCI PROJEKTU USTAWY O INFORMATYZACJI (4/5)

USTAWA O INFORMATYZACJI

 • Portal ma służyć do :
 • upowszechniania aktualnych i bieżących informacji podatkowych (np. zmiany w przepisach, obowiązujące wykładnie i inne ogólne informacje oraz informacje dedykowane konkretnemu podatnikowi)
 • kontaktu organów podatkowych z m. in. podatnikami, płatnikami, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji, doręczania pism organów podatkowych drogą elektroniczną

Wprowadzenie portalu podatkowego

Umożliwienie komunikacji stron/uczestników postępowania z sądami administracyjnymi w drodze elektronicznej

Elektronizacja postępowania sądowo-administracyjnego

slide12

GŁÓWNE ZMIANY I KORZYŚCI PROJEKTU USTAWY O INFORMATYZACJI (5/5)

Możliwość posługiwanie się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych wystawianych przez podmioty publiczne (m.in. potwierdzeń opłat skarbowych i administracyjnych) (skany)

W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w formie elektronicznej, strona lub inny uczestnik postępowania posłuży się elektroniczną kopią dokumentu papierowego (możliwe po uwierzytelnieniu kopii przez wnoszącego przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji, przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP)

Przyjęcie fikcji elektronicznych doręczeń na wzór procedury tradycyjnej

W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w terminie czternastu dni od dnia pierwszego zawiadomienia dokument uważa się za doręczony, tak jak to ma miejsce w procedurze tradycyjnej - papierowej

slide13

Modyfikacja ESP na ePUAP 1/6

 • Dodana została funkcja wysłania powtórnego zawiadomieniao możliwości odebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego.

Jest ono wysyłane po upływie 7 dni (tj. ósmego dnia), licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia (stosownie do art. 46 §5 k.p.a.), jeżeli użytkownik nie odbierze pierwszego zawiadomienia w terminie 7 dni. Przy czym należy zauważyć, iż pierwsze zawiadomienie przesyłane jest wraz z pismem doręczanym w formie dokumentu elektronicznego (stosownie do art. 46 §4).

Po upływie 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia dokument jest uznawany za skutecznie doręczony.

slide14

Modyfikacja ESP na ePUAP 2/6

 • Dodana została zmiana w potwierdzaniu nieodebrania dokumentu

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (dawne PND) wystawiane jest i wysyłane do nadawcy po 14 dniach nie podpisania i nie odesłania przez adresata pierwszego ani też powtórnego UPD.

Zmiana została zrealizowana w ten sposób, że UPD wygasa po 7 dniach od wysłania go przez nadawcę – dotyczy to zarówno pierwszego, jak i powtórnego powiadomienia - w efekcie końcowym 15 dnia, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia użytkownikowi udostępniany jest dokument wraz z UPD, który w świetle prawa uznany zostaje za doręczony. Będzie to widoczne w Moich dokumentach, tak jak obecnie – w folderze Odebrane będzie widoczny doręczany dokument (umożliwi to dostęp do dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 46 par. 8 Kpa).

slide15

Modyfikacja ESP na ePUAP 3/6

Powiadomienie do nadawcy – dawne PND a obecnie UPD – zawiera informacje o:

 • dacie uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • datach wysłania zawiadomień (pierwszego - stosownie do art. 46 §4 k.p.a. i drugiego wysłanego po upływie 7 dni - stosownie do art. 46 §5 k.p.a.).
slide16

Modyfikacja ESP na ePUAP 4/6

Zmianie uległa treść Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia - UPP, które dodatkowo zwiera:

 • informację o tym, że pisma będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
slide17

Modyfikacja na ePUAP (pismo ogólne)

Dodana została zmiana treści oświadczenia zawartego w piśmie ogólnym (usługa „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”).

Oświadczenie o treści „Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 z późn. zm.), zostało zastąpione oświadczeniem: „Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

slide18

Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP- POKL

 • CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
 • Celem projektu jest upowszechnienie świadczenia e-usług przez organy administracji publicznej za pomocą platformy e-PUAP
 • Cele szczegółowe projektu:
 • zwiększenie liczby e-usług świadczonych przez samorządy i zespoloną administrację rządową w województwach. W ramach projektu na platformie e-PUAP zostanie przygotowana pula nowych 98 usług, dostępnych w całym kraju, niezależnie od miejsca ich realizacji przez obywateli i przedsiębiorców.
 • przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promującej przyjazną e-administrację, która zwiększy świadomość obywateli o możliwościach korzystania z elektronicznych usług publicznych.

CELE I REZULTATY PROJEKTU

slide19

Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP- POKL

Wdrożenie nowych e-usług świadczonych na platformie ePUAP w tym przez JST i zespoloną administrację rządową w województwie

Zgłoszenia potrzeb w powyższym zakresie należy kierować na adres: Konrad.malinowski@mac.gov.pl

E-USŁUGI

slide20

Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP - POKL

 • W ramach projektu planowane jest edukacyjne wsparcie kadr jednostek samorządu terytorialnego oraz rządowej administracji zespolonej w województwie - szkolenia:
 • obwiązki administracji publicznej w zakresie świadczenia e-usług w świetle obowiązującego prawa;
 • wykorzystywanie ESP, podpisu elektronicznego, dokumentów elektronicznych;
 • wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT (w tym systemów elektronicznego obiegu dokumentów) w procesie świadczenia e-usług publicznych;
 • funkcjonalności e-PUAP (w tym Profil Zaufany) oraz rola platformy w świadczeniu e-usług publicznych;
 • interoperacyjność i standardy - Krajowe Ramy Interoperacyjności.

SZKOLENIA –

JST/ADM. ZESPOLONA

slide21

Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP - POKL

Treści prezentowane podczas szkoleń zostaną udostępnione w formie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, takich jak podręcznik, broszury oraz materiały multimedialne.

Zainteresowanie uczestnictwem oraz zgłaszanie potrzeb szkoleniowych w powyższym zakresie należy kierować na adres:

szkolenia.jst@mac.gov.pl

SZKOLENIA –

JST/ADM. ZESPOLONA

slide22

Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP - POKL

Treści prezentowane podczas szkoleń zostaną udostępnione w formie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, takich jak podręcznik, broszury oraz materiały multimedialne.

Zainteresowanie uczestnictwem oraz zgłaszanie potrzeb szkoleniowych w powyższym zakresie należy kierować na adres:

szkolenia.jst@mac.gov.pl

SZKOLENIA –

JST/ADM. ZESPOLONA