html5-img
1 / 13

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Elvárt béremelés – jogszabályi háttér. Jogszabályi háttér: 2011. évi CLVI. törvény 29. § : megszűnik a munkavállalók adójóvá-írási lehetősége

tasha
Download Presentation

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31.

 2. Elvárt béremelés – jogszabályi háttér Jogszabályi háttér: 2011. évi CLVI. törvény 29. §: megszűnik a munkavállalók adójóvá-írási lehetősége 2011. évi CLVI. törvény 202. §: 1 százalékponttal emelkedik a munkavállalók által fizetett nyugdíj, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (17,5 %  18,5%)  2012-ben a havi szinten 216 806 forint alatt keresők 2011. évi nettó nominális bére csak úgy őrizhető meg, ha a bruttó béreik emelkednek.  A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII.22.) kormányrendelet 198/2011. (XII.22) kormányrendelet: minimálbér (93 000), garantált bérminimum (108 000)

 3. Elvárt béremelés – szankciók Szankciók 2011. évi XCIX. törvény 6. §: hátrányos következményekkel jár, ha munkáltató az érintett munkavállalók legalább kétharmadánál nem hatja végre az elvárt béremelést (Lehetőség van arra, hogy ez részben béren kívüli juttatások formájában történjen meg.)  Az a munkáltató, aki nem felel meg a rendeletben leírtaknak a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig • közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat • a központi költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet

 4. Elvárt béremelés – kormányzati kompenzáció A béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések: • 2011. évi CLVI. törvény 460. §:a szociális hozzájárulási adóból levonható adókedvezményt érvényesíthetnek a foglalkoztatók a rendeletben írtak teljes körű végrehajtása esetén A béremelések 5% feletti teljes költségének levonása válik lehetővé Az adókedvezmény igénybevételének feltételei szigorúbbak, mint a szankciók alóli mentesség feltételei! • Kiegészítő kompenzáció a teljes körűen végrehajtott, elvárt béremelést megvalósítók részére, akik vállalják a 2011. évi foglalkoztatás szinten tartását. Országos pályázat útján elérhető támogatás a normatívan nem támogatott rész max. 60 %-ára. Várható kiírás: 2012. március Információ: NGM

 5. A BAMKH MK 2012. évi támogatási forrásai NFA Dec.FA Gyors Reagálás munkaerő-piaci program Miniszteri döntés alapján NFA központi keretéből átcsoportosítva TÁMOP 1.1.1.: A keretet 2011.10.01-től 2013 02.28-ig állapították meg 338.735.748 Ft. A programba bevont emberek létszáma 915 fő. TAMOP 1.1.2: 2011-es áthúzódó támogatás, 2012. tárgyévi támogatás, 2012. működési költségek Az Országos közfoglalkoztatási programok kiegészülnek a magán erdészetek, a MÁV és a Közútkezelő pályázataival

 6. A TÁMOP 1.1.1 program célcsoportjai • rehabilitációs járadékban részesülő álláskereső, akinek • a munkaképesség-csökkenése50–66%-os mértékű, illetőleg az egészségkárosodás40–49 százalékos mértékű, vagy • az egészségkárosodása50–79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható.

 7. A TÁMOP 1.1.1 foglalkoztatást elősegítő támogatásai • rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás • munkabér + járulék 60 %-a legfeljebb 12 hónapra az 50-79 %-os egészségkárosodással élők esetében • munkabér + járulék 40 %-a legfeljebb 12 hónapra az 50-66 %-os munkaképesség-csökkenéssel vagy 40-49 %-os egészségkárosodással élők esetében • 2. foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás • munkabér + járulék max. 60 %-a legfeljebb 12 hónapig • 3. bérköltség-támogatás • munkabér + járulék max. 100 %-a legfeljebb 10 hónapig • 4. munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek támogatása • 5. munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása • 6. rehabilitációs mérnöki szolgáltatás

 8. A TÁMOP 1.1.2 program célcsoportjai • legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy • a programban történő részvétel kezdő időpontjában 25. életévüket be nem töltött fiatal álláskeresők, vagy a 30. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskeresők, vagy • a programban történő részvétel kezdő időpontjában az ötvenedik életévüket betöltötték, vagy • a programban történő részvétel kezdő időpontját megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek, vagy • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, vagy • tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek.

 9. A TÁMOP 1.1.2 foglalkoztatást elősegítő támogatásai 1. Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított támogatás • 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 %-os megtérítése max. a minimálbér kétszeres és annak járuléka erejéig • 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 %-os támogatása max. a minimálbér kétszeres és annak járuléka erejéig • 4 hónapig: szoc. hozzájárulási adó támogatása max. a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig 2. Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás • 3 hónap időtartamra, max. a bérköltség 100%-a 3. Hagyományos bértámogatás • havi 70 %-os bér és szociális hozzájárulási adó (max. a minimálbér kétszeres és a kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó erejéig) • Időtartama 8 hónap (+ 4 havi továbbfoglalkoztatási kötelezettség) 4. Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése 5. Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása 6. Képzések álláskeresőknek

 10. Munkahelyteremtő beruházások támogatása Pályázati úton nyújtható támogatás az elvárt béremelést teljes körűen végrehajtó kis- és közepes vállalkozások részére Mértéke: max. 2,5 mFt/fő Feltételei: hasonlóak a 2011. évben alkalmazottakhoz (pl. 15 mFt alatt nem kell önrész a 3 éve működő, és abból 2 évet pozitív eredménnyel záró vállalkozások részére) Várható kiírás: 2012. február 1. Információ: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, BAMKH Munkaügyi Központja és kirendeltségei

 11. Átmenetileg nehéz gazdálkodási helyzetbe került vállalkozások támogatása Központi munkahelymegőrző pályázat az elvárt béremelést teljes körűen végrehajtó azon vállalkozások részére, melyek legalább 50 főt foglalkoztatnak. Mértéke: bérköltség 50 százaléka, havi mértéke munkavállalónként a kötelező legkisebb munkabér legfeljebb 120 %-a, azaz 111 600 Ft lehet Várható kiírás: 2012. február 1. Információ: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, BAMKH Munkaügyi Központja és kirendeltségei

 12. Start bónusz kártya Kiváltására jogosult: • a 3 hónapig álláskeresőként folyamatosan nyilvántartott személy • a gyes, gyed, gyet, ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül munkát vállaló személy • A gyes folyósítása mellett munkát vállaló személy, a gyermek egy éves korát követően (feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll) A munkáltató kedvezményei: Részkedvezmény a szociális hozzájárulási adóból. A foglalkoztatás első évében ez egyenlő a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-ával, azaz a munkáltató egy évig mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól. Elérhető: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Információ: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, BAMKH Munkaügyi Központja és kirendeltségei

 13. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Janovics László

More Related