html5-img
1 / 43

Publiczne Technikum nr 1 w Opolu

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego. Publiczne Technikum nr 1 w Opolu. Projekt „Zawodowcy na start – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” nr POKL.09.02.00-16-009/10

tasha
Download Presentation

Publiczne Technikum nr 1 w Opolu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego Publiczne Technikum nr 1 w Opolu Projekt„Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”nr POKL.09.02.00-16-009/10 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OPOLE 2011

 2. Podsumowanie realizacji Projektuw Zespole Szkół Technicznychi Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 3. Projekt realizowany od 1 października 2010 r. do 31 lipca 2011 r. CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE ZGŁOSIŁO 121 UCZNIÓW KLAS 2, 3 i 4 TECHNIUKM BUDOWLANEGO, GEODEZYJNEGO, DROGOWNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 4. UCZESTNICY – 96OSÓB CZYLI 43% UCZNIÓW KLAS 2, 3 I 4 TECHNIUKM BUDOWLANEGO, GEODEZYJNEGO, DROGOWNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, (79% WSZYSTKICH CHĘTNYCH do udziału w Projekcie). „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 5. CELE PROJEKTU Główny: • PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI UCZNIÓW DO PRZYSZŁEGO ZATRUDNIENIA POPRZEZ WZBOGACENIE OFERTY NAUCZANIA Szczegółowe: • PODNIESIENIE PRAKTYCZNEJ I TEORETYCZNEJ ZNAJOMOŚĆ ZAWODU, „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 6. UMOŻLIWIENIE UCZNIOM WERYFIKACJI PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH, • UMOŻLIWIENIE UCZNIOM NABYCIE DODATKOWYCH WAŻNYCH NA RYNKU PRACY UMIEJĘTNOŚCI, W TYM KORZYSTANIA Z NOWOCZESNYCH NARZĘDZI PRACY TAKICH JAK PROGRAMY KOMPUTEROWE, „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 7. UZUPEŁNIENIE FORM EDUKACJI ZAWODOWEJ O ATRAKCYJNE DLA UCZNIA METODY PRAKTYCZNE • PRZYGOTOWANIE PRAKTYCZNIE UCZNIÓW DO WYKONYWANIA ZAWODU ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI TECHNOLOGICZNYMI, „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 8. POWYŻSZE CELE REALIZOWANO W4MODUŁYACH ZADANIOWYCH: • DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE POD HASŁEM „ABC MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY” (W PROGRAMIE ZAJĘĆ – samozatrudnienie, jako element przedsiębiorczości, biznesplan od pomysłu do realizacji, etyka w biznesie, kreatywność i myślenie twórcze, skuteczna autoprezentacja i motywacja, sztuka erystyki) „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 9. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 10. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 11. MODERNIZACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: Kursy dające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje przydatne w dalszej edukacji, i na rynku pracy: • kurs Kosztorysowania obiektów i robót budowlanych w programie Norma PRO, „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 12. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 13. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 14. kurs rysowania i projektowania w programie AutoCAD w zakresie podstawowym i rozszerzonym, „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 15. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 16. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 17. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 18. kurs florystyki „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 19. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 20. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 21. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 22. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Uczniowie klas maturalnych (54 osób) uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 23. SUKCESY UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH - LAUREAT OLIMPIADY WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 24. ORAZ 2 LAUREATÓW ETAPU CENTRALNEGO OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 25. STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE 2 dwudniowe wycieczki zawodowe połączone z praktyką zawodową do nowoczesnych zakładów branży budowlanej „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 26. ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH GAMRAT SA W JAŚLE • Uczniowie odbyli praktykę zawodową w zakresie prawidłowego zastosowania oraz montażu systemów rynnowych, podsufitek, wykładzin obiektowych, folii izolacyjnych i membran dachowych „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 27. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 28. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 29. FIRMA KNAUF sp z o.o. W KLESZCZOWIE W czasie praktyki w centrum szkoleniowym uczniowie zapoznali się z produktami i materiałami budowlanymi firmy Knauf. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 30. Poznali technologię wykonywania ścianek szkieletowych jedno i dwu oraz trójwarstwowych na szkielecie pojedynczym i podwójnym, a także ścian izolacyjnych, bezpieczeństwa i specjalistycznych przeciwogniowych oraz wykonywali prace instalacyjne związane z systemami sufitowymi, suchymi tynkami, przedściankami i zabudową poddasza. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 31. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 32. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 33. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 34. WYPOSAŻENIE PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ Zakupiono sprzęt do wdrożenia nowoczesnych technik multimedialnych w dydaktyce przedmiotów zawodowych(rzutnik, ekran, laptop) „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 35. PODSUMOWANIENA KONIEC TROCHĘ STATYSTYKI • UCZNIOWIE ODBYLI 335 GODZIN DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ICH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI • OTRZYMALI 199 CERTYFIKATÓW/ZAŚWIADCZEŃ, DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH ORAZ NABYTE UMIEJĘTNOŚCI „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 36. 45uczniów uzyskało umiejętność pracy w programie komputerowym AutoCAD „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 37. 15uczniów nauczyło się kosztorysować roboty budowlane w programie komputerowym Norma PRO „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 38. 15uczniów potrafi wykonać kompozycje florystyczne z różnych materiałów i różnymi technikami „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 39. 54 uczniów ponadstandardowo przygotowało się do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (wyniki w sierpniu) „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 40. 20 uczniów zdobyło dodatkowe umiejętności poruszania się na rynku pracy „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 41. 50 uczniów poznało nowoczesne linie technologiczne firm budowlanych • oraz produkowane tam materiały budowlane i ich praktyczne zastosowanie. • Koszt wszystkich zadań zrealizowanych w Projekcie 71 230,39 zł, w tym 8 275,80 zł. „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 42. ORAZ WYPOWIEDZI UCZNIÓW Uczeń klasy maturalnej: „Dla mnie zajęcia były bardzo interesujące. Cieszę się, że mogłem w nich brać udział. Dzięki tym programom miałem szansę skorzystania z bezpłatnych kursów. Certyfikaty, które zdobyłem uczęszczając na zajęcia bardzo przydadzą mi się w karierze zawodowej. Najbardziej interesującym i przydatnym zadaniem realizowanym w programie były wycieczki zawodowe, dzięki którym nie tylko przez teorię ale i przez praktykę poznawaliśmy nowe technologie.” „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

 43. DZIĘKUJĘZA UWAGĘ Szkolny koordynator programu – Beata Polak „Zawodowcy na start– program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

More Related