PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

play fullscreen
1 / 48
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)
215 Views
Download Presentation
Download Presentation

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JAN 2012

 2. Asas Pertimbangan Pembentukan PAJSK • Bolehdiuji • Mengalakkanpenyertaanmurid • Julatpenskoran yang lebihluwes • Selarasdenganelemen yang dicadangkanBahaginSukandanBahagianKokurikulum • Mudahuntukdirekod • Mudahdifahami • Mudahditaksir • ElemendalamSukan, KokurikulumdanEkstrakurikulumsama • Memberifaedahdanimbuhankepadapenglibatanpelajardalamaktivitiluarwaktupersekolahan (EkstraKurikulum)

 3. Format PAJSK • TERBAHAGI KEPADA LIMA KOMPONEN : • SEGAK (AktivitiJasmani) • BMI (RekodKesihatan) • Sukan • Kokurikulum • EkstraKurikulum

 4. KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) SEGAK SUKAN KOKURIKULUM BMI EkstraKurikulum • Standard KecergasanFizikalKebangsaan (SEGAK) • Mengukurtahapkecergasan Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Unit Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa • Body Mass Index (BMI) • Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan. Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara

 5. SEGAK • SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan) • Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia • Ujian SEGAK hendaklahdilaksanakandua kali setahuniaitupadabulan Mac danOgosbagimuridTahun 4 hinggaTingkatan 5

 6. Terdapat 4 jenisujian SEGAK iaitu : • UjianNaikTurunBangkuSelama 3 Minit • UjianTekanTubi • UjianRingkukTubiSepara • UjianJangkauanMelunjur

 7. Skor SEGAK berdasarkankepadaNational Physical Fitness Standard For Malaysian School Childrens • SkorBMI berdasarkan kepada National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000 • Pengumpulan data SEGAK dan BMI disimpan dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan

 8. PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK & BMI • Setiapbutirantentangpenskoranmuridbagiaktiviti SEGAK dan BMI hendaklahdiisioleh Guru Mata PelajaranPendidikanJasmanimengikutkelas yang diajarmenggunakanBORANG REKOD SEGAK DAN BMI(LAMPIRAN A) • Setelahborangrekoddiisidenganlengkaphendaklahditandatanganiolehmuriddandisahkanoleh Guru Mata PelajaranPendidikanJasmanimengikutkelas yang diajaruntukkey-in olehguru kelasdalamaplikasi PAJSK yang disediakanolehKementerianPelajaran Malaysia untuktujuanpenskoran, perekodandanpelaporan • Hanya guru kelas yang akanmencetakpelaporanpelajardaripadaaplikasiuntukdiserahkankepada guru matapelajaranPendidikanKesihatanuntuktindakansusulandanjugapenjaga (jikaperlu)

 9. SUKAN DAN KOKURIKULUM

 10. Dasar 1M1S mewajibkan aktiviti sukan dilaksanakan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan dan tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka Dasar 1M1S merupakan nilai tambah terhadap perlaksanaan PAJSK

 11. Kaedah PemberianNilai Skor Sukan dan Kokurikulum • Hanyamarkah yang tertinggisahajadarisetiapaktivitisukandankokurikulumdiambilkirauntuktujuanpentaksiran. Walaubagaimana pun semuaaktiviti yang disertaimuridakandirekodkanbagi: • Menggalakkaninsentifkepadasemuamuridmendapatimbuhan yang setimpaldenganpenglibatandalamaktivitiberkenaan. • Mendorongsemuamuridterlibatdalamaktivitibagimendapattahappencapaian yang tertinggidalamaktiviti yang dirancangpihaksekolahdanpertubuhan yang berkaitan.

 12. ASPEK DAN ELEMEN YANG DINILAI DALAM AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM •  i. PENGLIBATAN (INVOLVEMENT) • Jawatan • Peringkat • Komitmen • Khidmat sumbangan •  ii. PENYERTAAN (PARTICIPATION) • Kehadiran • iii. PRESTASI (PERFORMANCE) • Tahap pencapaian

 13. APA YANG AKAN DITAKSIR ? • Kehadiran dalam latihan, pada hari acara atau aktiviti • Jawatan dipegang seperti ahli jawatankuasa di peringkat sekolah, daerah atau negeri • Penglibatan dalam peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah • Mewakili pasukan, rumah sukan, sekolah, daerah, negeri atau negara • Nilai-nilai murni yang ditunjukan sebelum, semasa dan selepas acara atau aktiviti • Pencapaian dalam sukan, permainan, dan pertandingan • Sumbangan murid daripada aspek teknikal, pengurusan, dan sokongan

 14. NILAI SKOR BAGI ELEMEN BERDASARKAN ASPEK SUKAN DAN KOKURIKULUM

 15. CARTA ELEMEN BERDASARKAN ASPEK SUKAN DAN KOKURIKULUM Penglibatan (50) Prestasi (20) Penyertaan (40) Jawatan (10) Peringkat (20) Komitmen (10) Sumbangan (10) Pencapaian (20) Kehadiran (40) J/kuasa Tahap Kejayaan Tahap Pewakilan Nilai Murni Khidmat Sumbangan Bil. Hadir Contoh Cara MengiraSkor 1. 10 (jaw) + 9 (prkt) + 10 (Kom) + 6 (Sumb) + 40 (Kehdrn) + 12 (Pencp) = 87 2. Tukarke % 87/110 x 100 = 79% 3. 5% untukpertimbanganke IPTA 79 % x 5/100 = 3.95%

 16. NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN JAWATAN Jawatan lain yang setara dengan jawatan di atas peruntukan markahnya adalah sama.

 17. TAFSIRAN PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT

 18. NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT PASUKAN BADAN BERUNIFORM

 19. NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT • SUKAN DAN PERMAINAN / KELAB DAN PERSATUAN

 20. NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN KOMITMEN Mana-mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak melebihi 10%. Elemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas boleh juga di pertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%.

 21. NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN KHIDMAT SUMBANGAN

 22. NILAI SKOR BAGI ASPEK PENYERTAAN DALAM ELEMEN KEHADIRAN

 23. KAEDAH PENGIRAAN KEHADIRAN BAGI SUKAN DAN KOKURIKULUM • CONTOH: • Aktiviti Pasukan Badan Beruniform mengadakan 20 kali perjumpaan setahun • Pengiraanskorkehadiranuntukpasukan/badanberuniform : • Jika jumlah kehadiran pelajar = 14 (a) • Jumlahperjumpaansetahun = 20 (b) • Ketidakhadiran yang diluluskan = 2 (c) • SKOR KEHADIRAN x 100 = 77.8% a (14) b (20) – c (2)

 24. KAEDAH PENGIRAAN KEHADIRAN BAGI SUKAN DAN KOKURIKULUM • Sekiranyamuridtersebuttidakhadirtanpasebab, jumlahkehadiranadalahkekalsebanyak 20 kali; • SkorKehadiran x 100 = 70% • Skorkehadiranbagimurid yang tidakhadirtanpasebabadalah 28% berdasarkanpadajadualdiatas. RujukLampiran B. • Kehadirandalamlatihan yang dibiayaisendiribolehdiambilkirasebagaikehadiransebenarsekiranyamempunyaidokumensokonganataurekod yang sahdanbolehdipercayai a (14) b (20)

 25. NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM BAGI ASPEK PRESTASI UNTUK ELEMEN TAHAP PENCAPAIAN Aspek prestasi bagi elemen tahap pencapaian menyumbangkan kepada 20% markah untuk aktiviti sukan dan kokurikulum Berikut adalah jadual kaedah pemberian nilai skor Sukan dan Korikulum.

 26. NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM BAGI ASPEK PRESTASI UNTUK ELEMEN TAHAP PENCAPAIAN

 27. EKSTRA KURIKULUM

 28. DEFINISI EKSTRA KURIKULUM Ekstra kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan, ke arah pembentukan peribadi yang terpuji. (Lembaga Peperiksaan, 2010)

 29. Pentaksiran Ekstra kurikulum merupakan satu langkah bagi menghargai sumbangan murid kepada sekolah, guru dan masyarakat dalam membentuk jati diri dan sahsiah yang menjurus kepada pembentukkan jasmani, emosi, rohani dan sosial • Kegiatan Ekstra kurikulum boleh diambil kira untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak disenaraikan dalam kegiatan Sukan dan Kokurikulum. Misalnya Pengawas, Pustakawan, Koperasi sekolah, program NILAM, AADK dsb.

 30. Hanya markah tertinggi sahaja diambil kira walaupun murid tersebut terlibat dalam banyak aktiviti Ekstra kurikulum • Ekstra kurikulum mendorong murid terlibat dalam aktiviti secara sukarela bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah, masyarakat dan pertubuhan yang berkaitan.

 31. Penyertaandalamaktivitidiluarkendaliansekolahhendaklahmendapatkebenarandaripadaibubapaataupenjaga. • Pengesahanpenglibatandalamaktivitiluarkendaliansekolahhendaklahdalambentuksijilpenyertaan, anugerahataupenyataandaripadapihakpenganjurdanditandatanganiserta cap institusi/ badanberkanun/ penganjur

 32. Aktiviti kebajikan di rumah ibadat boleh membawa maksud menjadi ahli kariah surau, ahli rumah ibadat kaum masing-masing atau penglibatan dalam sebarang aktiviti kebajikan di rumah ibadat • Persembahan tradisional sesuatu kaum misalnya kompang, tarian naga, tarian bagra atau nyanyian untuk acara-acara bersifat amal kebajikan dan lain-lain

 33. FORMAT EKSTRA KURIKULUM Format pelaporan Ekstra Kurikulum terbahagi kepada empat aspek. • Perkhidmatan • Anugerah daripada badan-badan lain • Khidmat masyarakat • Program NILAM

 34. Pemberatan wajaran aktiviti Ekstra Kurikulum adalah berdasarkan empat aspek berikut : • Perkhidmatan (10) • Anugerah daripada badan-badan lain (10) • Khidmat masyarakat (10) • Program NILAM (10)

 35. CARTA ELEMEN BERDASARKAN ASPEK EKSTRA KURIKULUM Khidmat Masyarakat (10) NILAM (10) Perkhidmatan (10) Anugerah (10) Rujuk Dokumen NILAM Komitmen Jawatan Rujuk Dokumen Anugerah Markah Ekstra Kurikulum akan diambil kira dari markah yang tertinggi dari mana-mana elemen.

 36. NILAI SKOR ASPEK PERKHIDMATAN BAGI ELEMEN JAWATAN

 37. NILAI SKOR ELEMEN ANUGERAH KHAS

 38. Nilai Skor Aspek Penglibatan Bagi Program NILAM

 39. Nilai Skor Aspek Penglibatan Bagi Elemen Khidmat Masyarakat Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur.

 40. SKALA SKOR MENGIKUT BILANGAN PENYERTAAN Bilangan penyertaan ini berdasarkan pada satu jenis aktiviti yang murid sertai untuk beberapa acara, misalnya kompang dipersembahkan dalam satu majlis sekali sahaja untuk tahun tersebut dan layak memperoleh skor 05.

 41. APLIKASI PAJSK

 42. CARTA ALIR PENGISIAN BORANG KEHADIRAN DAN PEREKODAN DALAM APLIKASI PAJSK

 43. PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM • BORANG REKOD AKTIVITI SUKAN/ KOKURIKULUM(LAMPIRAN C)menggunakan format borang yang sama • Satuboranghanyauntuksatuaktivitisahaja • Setiapbutirantentangketerlibatanmuriddalamaktivitisukan / kokurikulumhendaklahdiisiolehKetua Guru PenasihatSukan/Kokurikulumdiakhir program aktiviti/perjumpaandalamBorangRumusanAktivitiSukandanKokurikulum (Lampiran B) • SetelahborangrumusandiisidenganlengkaphendaklahditandatanganiolehmuriddandisahkanolehKetua Guru PenasihatSukan/ Kokurikulumdanmenyerahkankepada Guru Kelas • Borangrumusantersebut yang telahdilengkapkanhendaklahdikey-inolehGuru Kelasdalamaplikasi PAJSK yang disediakanolehKementerianPelajaran Malaysia untuktujuanpenskoran, perekodandanpelaporan

 44. CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI SUKAN

 45. CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM

 46. PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM • Ketua Guru PenasihathendaklahmengirapenyertaanberdasarkankepadaBORANG REKOD KEHADIRAN (LAMPIRAN B) danmerekodkankedalamBORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM(LAMPIRAN D • Satuboranghanyauntuksatuaktivitisahaja • SetelahborangrumusandiisidenganlengkaphendaklahditandatanganiolehmuriddandisahkanolehKetua Guru PenasihatdanPenganjur / pihak yang berkenaan • Borangrumusantersebut yang telahdilengkapkanhendaklahdiserahkankepada guru kelasuntuktujuankey-in dalamaplikasi PAJSK yang disediakanolehKementerianPelajaran Malaysia untuktujuanpenskoran.

 47. CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM

 48. SEKIAN & TERIMA KASIH