slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tytuł prezentacji: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tytuł prezentacji:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Tytuł prezentacji: - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego. Tytuł prezentacji: Możliwości finansowania na szczeblu regionalnym zadań samorządów terytorialnych na przykładzie Województwa Lubelskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tytuł prezentacji:' - tarmon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego

Tytuł prezentacji:

Możliwości finansowania na szczeblu regionalnym zadań samorządów terytorialnych na przykładzie Województwa Lubelskiego

miasto gmina powiat mog finansowa na szczeblu regionalnym swoje zadania m in poprzez
Miasto, gmina, powiat mogą finansować na szczeblu regionalnym swoje zadania m.in. poprzez:
 • Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.
regionalny program operacyjny wojew dztwa lubelskiego na lata 2007 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegona lata 2007 - 2013

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) współistnieją z innymi inicjatywami Unii Europejskiej i razem z nimi realizują założenia:

» Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015

» Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

2007-2013

» Narodowej Strategii Spójności.

slide4

Założenia przytoczonych strategii są realizowane również poprzez:

 • Program Infrastruktura i Środowisko
 • Program Kapitał Ludzki
 • Program Innowacyjna Gospodarka
 • Program Rozwój Polski Wschodniej
 • Program Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Programy współpracy międzynarodowei międzyregionalnej

+ Regionalne Programy Operacyjne (16)

slide5

Województwo Lubelskie posiada:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

przyczynia się do wykonania założeń przytoczonych

Strategii szczebla krajowego poprzez realizację swojego celu głównego, którym jest:

podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu

slide6

Cel ten wynika z przeprowadzonej

diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Lubelskiego

z uwzględnieniem mocnych i słabych stron,

a także szans i zagrożeń dla rozwoju regionu.

Jest on spójny z celem nadrzędnym

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego

na lata 2006-2020:

„Osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego potencjałów rozwojowych”

slide7

Cele szczegółowe RPO WL

 • Cel główny zrealizowany będzie poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:
 • Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności,
 • Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju,
 • Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku
slide8

Proponowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego osie priorytetowe wynikają z:

- analizy potrzeb instytucjonalnych i finansowych województwa,

- wstępnej oceny efektywności pomocy publicznej (ze środków krajowych i UE) podejmowanych w latach 1999 – 2006

- konsultacji społecznych oraz wyników oceny „ex ante”

osie priorytetowe rpo wl
Osie Priorytetowe RPO WL

Oś priorytetowa I. Przedsiębiorczość i innowacje

Oś priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna

Oś priorytetowa III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne

Oś priorytetowa V. Transport

Oś priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia

Oś priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura społeczna

Oś Priorytetowa IX. Pomoc techniczna

Poszczególne Osie priorytetowe dzielą się na działania.

pieni dze
Pieniądze?

Pula pieniędzy na RPO pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

- funduszu utworzonego w celu wyrównania poziomów rozwoju regionów Unii Europejskiej.

Na realizację wszystkich zadań w ramach lubelskiego RPO przeznaczono ponad miliard € (1 155,9 mln €)

kto zarz dza programem
Kto zarządza programem?

Zarząd Województwa Lubelskiego

(Departament Regionalnego Programu Operacyjnego)

jest Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

(IZ RPO WL)

Instytucją Pośredniczącą II stopnia

– Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości.

W zakresie realizacji Priorytetu I i II.

zarz dzanie polega na
Zarządzanie polega na:
 • informatyczny system księgowości wszystkich operacji w ramach RPO;
 • ustanowienie procedur do przechowywania wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z wymogami;
 • kontrolowanie poprawność wydatkowania dotacji;
 • współpraca z instytucją certyfikującą;
 • kierowanie pracą komitetu monitorującego i dostarczanie mu wymaganej dokumentacji;
 • opracowanie i przedkładanie Komisji Europejskiej roczne i końcowe sprawozdania z realizacji oraz niezbędne informacje;
 • zapewnianie przestrzeganie wymogów w zakresie informacji i promocji
pe nienie zada o charakterze operacyjnym
Pełnienie zadań o charakterze operacyjnym:
 • ogłaszanie i przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie
 • nadzór nad procedurami oceny formalnej, merytorycznej i techniczno-finansowej wniosków
 • zawieranie umów z beneficjentami oraz ewentualne aneksy,
 • weryfikacja indywidualna i przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność,
 • monitorowanie realizacji programu i przygotowywanie sprawozdań oraz innych dokumentów
 • udział w działaniach ewaluacyjnych - mierzących jakość realizacji programu,
 • wykonywanie czynności kontrolnych oraz wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości,
 • informacja i promocja RPO i wszystkich działań
wysoko dofinansowania
Wysokość dofinansowania

W zależności od Osi Priorytetowej i Działania oraz specyfiki projektu.

od 70 % do 85 %

aplikowanie
Aplikowanie

Ogłoszony konkurs zgodnie z obowiązującym harmonogramem

- 3 miesiące na złożenie dokumentacji

 • Dokumentacja aplikacyjna
 • Wniosek o dofinansowanie

oraz załączniki:

 • studium wykonalności,
 • Ocena Oddziaływania na Środowisko
 • Zaświadczenie – Natura 2000
 • inne....
statystyka za lata 2008 2010
Statystyka za lata 2008 - 2010

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 łącznie w latach 2008 - 2010 ogłoszono 40 konkursów o dofinansowanie projektów dla działań z osi priorytetowych III-VIII.

- zatwierdzonych wniosków w ramach wszystkich priorytetów RPO jest ponad2060,

- w trakcie oceny jest jeszcze 112,

- 830 wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy pozytywnie przeszło ocenę formalną i merytoryczną i znajdują się na listach rezerwowych, gdzie ich łączna wartość oscyluje na kwotę 3 205 179 814,13 PLN.

Wg stanu na 05.09.2011r. podpisano 1806 umów z beneficjentami, w tym 1284 stanowią beneficjenci osi I Przedsiębiorczość i Innowacje oraz II Infrastruktura ekonomiczna.

Najwięcej podpisanych umów w ramach osi III – VIII:

- V. Transport tj. 140,

- VIII. Infrastruktura społeczna - 137 umów,

- VII. projekty związane z turystyką, kulturą i współpracą międzyregionalną podpisano ponad 91 umów z beneficjentami

wybrane przyk ady zrealizowanych projekt w
Wybrane przykłady zrealizowanych projektów:

Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne

Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne/

Tytuł:

Budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego Internetu dla mieszkańców Chełma

Wartość projektu 1 889 833,07 PLN

Dofinansowanie UE 1 586 280,54 PLN

wybrane przyk ady zrealizowanych projekt w1
Wybrane przykłady zrealizowanych projektów:

Oś priorytetowa V Transport

Działanie 5.1. Regionalny układ transportowy

Tytuł:

Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej

Wartość projektu 14 690 850,68 PLN

Dofinansowanie UE 6 998 875,89 PLN

wybrane przyk ady zrealizowanych projekt w3
Wybrane przykłady zrealizowanych projektów:

Tytuł:

Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej

Wartość projektu 3 014 076,92 PLN

Dofinansowanie UE 1 251 220,00 PLN

wybrane przyk ady zrealizowanych projekt w4
Wybrane przykłady zrealizowanych projektów:

Oś Priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki

Tytuł:

"Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm"

Wartość projektu 5 306 748,86 PLN

Dofinansowanie UE 3 714 724,20 PLN

wybrane przyk ady zrealizowanych projekt w6
Wybrane przykłady zrealizowanych projektów:

Oś Priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki

Tytuł:

„Chełm jest COOLturalny”

Wartość projektu 1 084 392,14 PLN

Dofinansowanie UE 759 074,49 PLN

Działanie 7.3. Współpraca międzyregionalna

Tytuł

„Jesteśmy razem - młodzi w Europie”

Wartość projektu 914 000,00 PLN

Dofinansowanie UE 639 799,99 PLN

wybrane przyk ady zrealizowanych projekt w7
Wybrane przykłady zrealizowanych projektów:

Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura społeczna

Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa

Tytuł

„Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie.”

Wartość projektu 9 789 074,12 PLN

Dofinansowanie UE 6 243 471,48 PLN

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Lublinie jako samodzielna instytucja finansowa, posiadająca osobowość prawną, działa od 1 lipca 1993 r.

Od 1 stycznia 2010 roku Fundusz jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14) ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej2
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej
 • Kierunki działalności:
 • wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Strategii Działania Wojewódzkiego Funduszu na lata 2009-2012,
 • Planu działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych zatwierdzanych corocznie przez Radę Nadzorczą.

Uwzględniane są również strategiczne założenia i programy ochrony środowiska województwa lubelskiego.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej3
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Strategia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Lublinie na lata 2013-2016

w swoich założeniach zachowuje spójność z:

1/ krajowymi dokumentami strategicznymi,

2/ dokumentami o charakterze regionalnym,

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej4
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Finansowanie działalności

Fundusz od początku swojej działalności obsługuje środki pochodzące:

- z kar,

-opłat środowiskowych.

Jest finansowym realizatorem polityki ekologicznej państwa i polityki Województwa Lubelskiegow obszarze ochrony środowiska zapisanych w regionalnych strategiach i programach.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej5
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Zakres i formy pomocy określają dwa dokumenty wewnętrzne Funduszu:

1. „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Lublinie”

2. „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie”.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej6
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz stosuje następujące formy pomocy:

1) preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału),

2) dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,

3) przekazuje środki finansowe państwowym jednostkom budżetowy za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej7
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej
 • Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie:
 • ochrony wód i gospodarki wodnej,
 • ochrony atmosfery,
 • ochrony ziemi,
 • ochrony przyrody,
 • edukacji ekologicznej,
 • zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz monitoringu.
2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej8
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz w Lublinie podejmuje również działania związane z absorpcją środków unijnych w zakresie inwestycji ochrony środowiska na Lubelszczyźnie.

Od 2007 r. Fundusz jest instytucją wdrażającą dla projektówI i II osi priorytetowej :

- wodno-ściekowej,

- odpadowej

Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”dla projektów z terenu województwa lubelskiego o wartości do 25 mln euro.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej9
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW

I. Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i województwa

II. Kryterium efektywności ekologicznej

III. Kryterium efektywności ekonomiczno – technicznej

IV. Kryterium zasięgu oddziaływania

V. Kryterium spełniania przez wnioskodawcę wymogów formalnych.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej10
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej
 • Struktura pomocy finansowej wypłaconej w 2011 r., obejmująca łącznie pożyczki, dotacje, środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym i dopłaty do oprocentowania kredytów
 • W poszczególnych dziedzinach kształtowała się następująco:
 • ochrona wód - 68,5%,
 • ochrona powietrza – 11,3%,
 • ochrona ziemi – 8,4%,
 • gospodarka wodna – 5,2%,
 • nadzwyczajne zagrożenia – 3,5%,
 • edukacja ekologiczna – 1,4%,
 • ochrona przyrody – 1,1%,
 • oraz inne - 0,6%.
2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej12
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Dotacje

Struktura wypłaconych dotacji oraz przekazania środków państwowym jedn. Budżetowym wg dziedzin w 2011 r.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej13
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Umorzenia pożyczek

Struktura umorzeń pożyczek jest odzwierciedleniem finansowania poszczególnych dziedzin ochrony środowiska w latach poprzednich.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej20
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Podsumowanie

 • W 2011 r. Fundusz zawarł:
 • 110 umów pożyczek na kwotę 74.532.951 zł,
 • 387 umów dotacji i przekazania środków jednostkom budżetowym na kwotę 7.670.228 zł,
 • częściowo umorzył 101 pożyczek na kwotę 6.826.126 zł oraz udzielił 20 dopłat do oprocentowania kredytówo wartości 23.320 zł.
2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej21
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Miasto Chełm

„Wymiana instalacji odpylania spalin wraz z transportem pyłów dymnicowych dla kotła WR10 Nr 3 oraz wymiana kanału spalin w Centralnej Ciepłowni przy ulicy Towarowej w Chełmie”,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie

– koszt zadania 470.000 zł, pożyczka z Funduszu 275.000 zł.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej22
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Miasto Chełm

W ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku 2011 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”,

beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie.

- ogólna wartość projektu wynosi 104,62 mln zł,

z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności to 46,1 mln zł.

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków „Bieławin” w Chełmie, wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 13,7 km, sieć wodociągowa o długości 8,1 km. Zostanie także zmodernizowana istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku 1,5 km.

2 wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej23
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Miasto Chełm

W ramach II osi priorytetowej PO IŚ

Tytuł projektu:

„Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów”.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) − wspólna nazwa dwóch następujących po sobie programów wieloletnich, mających na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowychz budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnychw zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Nadzór nad realizacją programu sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych1
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

NPPDL jest programem wieloletnim:

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II” Program realizowany jest w latach 2012 – 2015

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresieprzebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych2
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Program ten wdrożony został w celu wsparcia podejmowanych przez samorząd lokalny zadań inwestycyjno-remontowych służących:

- zwiększeniu płynności ruchu

- poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego,

- zwiększeniu dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych, poprzez tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z drogami wojewódzkimii krajowymi.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych3
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Jednostki samorządu terytorialnego zrealizowaływ latach 2009-2010 ponad 2,2 tys. lokalnych inwestycji na drogach gminnych i powiatowych.

Zadaniami dofinansowanymi w ramach programu objętych zostało łącznie ponad 5,6 tys. km dróg lokalnych, w tym:

- 2,4 tys. km dróg gminnych

- 3,2 tys. km dróg powiatowych.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych4
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Ramy instytucjonalne

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, zarządza Programem oraz nadzoruje i koordynuje jego realizację przez wojewodów.

Jednostką organizacyjną zapewniającą koordynację realizacji Programu jest

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych5
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Wojewoda realizuje Program przy pomocy komisji, którą w tym celu powołuje.

W skład komisji wchodzi pięciu członków:

- 2 osoby wyznaczone przez wojewodę

oraz po 1. osobie:

- zarząd województwa,

- dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

- komendanta wojewódzkiego Policji.

Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje wojewoda spośród jej członków.

Obsługę komisji zapewnia urząd wojewódzki.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych6
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Plan finansowy

Źródłami finansowania realizacji Programu są:

- środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje

- środki z budżetów gmin i powiatów,

a także inne środki przeznaczone przez gminy i powiaty na pokrycie ich wkładów własnych.

Wkład własny gminy lub powiatu, może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych7
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana jest w wysokości nieprzekraczającej 30 % kosztów jego realizacji.

W 2012 r. dotacja udzielana jest w kwocie do 1.000.000 zł.

W latach 2013-2015 dotacja udzielana jest w kwocie

do 3.000.000 zł.

Do kosztów realizacji zadania wlicza się wyłącznie wydatki poniesione w roku, na który została udzielona dotacja.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych8
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań

Wojewoda ogłasza i przeprowadza nabór wnioskówo dofinansowanie zadań.

- publikuje ogłoszenie o naborze wniosków, wraz z Programem oraz dokumentami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wniosek zgłasza zarządca drogi.

Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych9
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Weryfikacja oceny wniosków. Kwalifikacja wniosków.

Na podstawie wyników oceny merytorycznej, komisja ustala wstępną listę rankingową wniosków.

Na liście rankingowej, obejmującej wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne, uwzględnia się odrębnie wnioski dotyczące dróg gminnych i dróg powiatowych, a w obrębie każdej z kategorii dróg – wnioski limitowe przed pozostałymi wnioskami.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych11
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Efekty realizacji Programu

Efektem realizacji Programu w wymiarze rzeczowym będzie:

- przebudowa, budowa oraz remont około 13.300 kilometrów dróg lokalnych do końca 2015 r.

W 2012 r. modernizacja i rozbudowa obejmie drogi lokalneo łącznej długości około 850 kilometrów.

W latach 2013-2015 zadaniami Programu powinno zostać objętych corocznie około 4.150 kilometrów dróg lokalnych.

3 narodowy program przebudowy dr g lokalnych12
3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Efekt realizacji Programu w wymiarze społecznym:- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w odniesieniu do wszystkich użytkowników dróg lokalnych, w tym również pieszych i rowerzystów.

Efekt realizacji Programu w wymiarze gospodarczym: - stymulująca wzrost przedsiębiorczości poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,w następstwie zwiększenia dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych i przedsiębiorstw.

Przyczyni się ona do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz terenów je otaczających.

slide66

Dziękuję za uwagę

Tomasz Rutkowski