slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
علایم شناسی و شرح حال روانپزشکی PowerPoint Presentation
Download Presentation
علایم شناسی و شرح حال روانپزشکی

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 38
Download Presentation

علایم شناسی و شرح حال روانپزشکی - PowerPoint PPT Presentation

tarmon
525 Views
Download Presentation

علایم شناسی و شرح حال روانپزشکی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. علایم شناسی و شرح حال روانپزشکی

 2. شرح حال روانپزشکی داستان زندگی بیمار از زبان او و دیدگاه اوست. • مهمترین روش اخذ شرح حال روانپزشکی این است که به بیمار مجال داده شود تا شرح حال خود را به زبان خود و به همان ترتیبی که خود مناسب میداند بیان کند.

 3. مشخصات کلیِ Identifying Data • نام • سن • جنس و وضعیت تاهل • شغل • زبان • زمینه قومی مذهبی • چندمین بار بستری • با چه کسی زندگی می کند

 4. شکایت اصلیchief complaint • عین کلمات بیمار در مورد علت مراجعه

 5. تاریخچه بیماری فعلیpresent illness • مهمترین قسمت شرح حال • زمان شروع و رخدادهای اغازگر • چرا حالا؟ • شرایط زندگی بیمار هنگام شروع علایم • سیر تحول نشانه های بالینی • ذکر نشانه های مهمی که وجود ندارد • تاثیر بیماری بر فعالیتهای بیمار • ماهیت اختلال چیست؟ • سطح اضطراب و چگونگی مقابله با ان

 6. شروع مصاحبه با یک سوال باز پاسخ: • همه اینها چگونه شروع شد؟

 7. بیماریهای قبلیpast illness • روانپزشکی • طبی • سابقه مصرف مواد • اختلالات سایکوسوماتیک • سابقه اقدام یا تصمیم خودکشی

 8. سابقه خانوادگیfamily history • سابقه بیماری روانپزشکی • سابقه مصرف مواد • نگرش خانواده به بیمار و برعکس

 9. تاریخچه شخصی personal history (anamnesis) • سابقه حوالی تولد و پیش از تولد • اوایل کودکی(تا 3 سالگی) • اواسط کودکی( 3 تا 11 سالگی) • قبل از بلوغ تا نوجوانی

 10. بزرگسالی • تاریخچه شغلی • تاریخچه زناشویی • تاریخچه نظامی • تاریخچه اموزشی • مذهب • فعالیت اجتماعی • موقعیت زندگی فعلی • تاریخچه قانونی

 11. تاریخچه جنسی • تخیلات و رویاها • ارزشها

 12. معاینه وضعیت روانیMental Status Examination

 13. توصیف کلی • ظاهر (Appearance) • طرز برخورد attitude)) • تکلم speech))

 14. خلقMood ) ) • حالت هیجانی مستمر و نافذی است که ادراک شخص از دنیا تحت الشعاع قرار می دهد. • عمق“ شدت ” مدت“ نوسان • Alexithymia: ناتوانی در درک و بیان احساسات

 15. عاطفه ( Affect) • تظاهر بیرونی تجارب درونی بیمار • Gesture • Posture • Facial expression • Prosody

 16. تفکر Thought • Form بارور بودن فکر: فراوانی یا اندک بودن فکر“(poverty of thought ) پرش افکار fligh of idea))” سرعت افکار“ صحبت خود انگیخته

 17. پیوستگی افکار: شل شدن تداعی ها loosening of association تفکر غیر منطقی مماسی tangentiality ” حاشیه پردازی circumestantiality در جا زدن perseveration انسداد فکر thought blocking

 18. اختلال زبانی : سالاد کلماتword salad تداعی صوتی clang association وازه سازیneologism

 19. محتوای فکر: • اشتغال خاطر با بیماری“ مشکلات محیطی • وسواسها و هراسها • افکار یا نقشه های خودکشی یا دیگرکشی • علایم خود بیمارانگاری ” امیال یا تکانه های ضد اجتماعی

 20. اشفتگی های تفکر: • هذیانهاdelusion)): یک باور غلط که بدون هیچ تفکر منطقی شکل گرفته و ثابت است و وابسته به فرهنگ نیست • علت ان پردازش نامناسب اطلاعات گرفته شده از محیط در کورتکس فرونتال است

 21. انتسابreference پارانوییدparanoid عشقیerotomania خیانت جنسیjealusy گزند واسیبpersecutory

 22. هیچ انگاریnihilistic فقر خود بزرگ بینیgrandiosity هذیان عجیب و غریبbizarre

 23. عقاید انتساب به خود و عقاید نفوذ • انتشار افکار (thought broadcasting) • تزریق فکر thoght insertion)) • ربایش افکارthought withdrawal

 24. اشفتگی های ادراک • توهم ها hallucination • خطاهای حسیillusion • توهم های پیش خوابی hypnagogic • توهمهای پس خوابی hypnopampic • مسخ شخصیتdepersonalization • مسخ واقعیت derealization

 25. A 20th-century artist, Louis Wain, who was fascinated by cats, painted these pictures over a period of time in which he developed schizophrenia. The pictures mark progressive stages in the illness and exemplify what it does to the victim's perception.

 26. رویاها وخیال پردازیها

 27. معاینه وضعیت هشیاری و شناختی • هشیاری • موقعیت سنجی • تمرکز و محاسبه • حافظه

 28. دانش واطلاعات • تفکر: انتزاعی (abstract) یا عینیconcreate)) • قضاوت • بینش insight))

 29. بینش • 1) انکار کامل بیماری • 2) اگاهی مختصر از بیمار بودن و نیاز به کمک و در عین حال انکار ان • 3)اگاهی از بیمار بودن اما گناه ان را به گردن دیگران انداختن یا به عوامل عضوی ناشناخته یا عوامل خارجی نسبت دادن • 4) اگاهی از اینکه بیماری ناشی از چیزی نامعلوم در وجود بیمار است

 30. 5) بینش عقلانی: قبول بیمار بودن و اینکه نشانه ها و ناتوانی در تطابق اجتماعی ناشی از اشفتگی ها و احساسات غیر منطقی بیمار است. در این حالت بیمار قادر به تعمیم کاربرد این دانش در تجارب اتی نیست. • 6) بینش هیجانی واقعی: اگاهی هیجانی از اتگیزه ها و احساسات خود و افراد مهم زندگی که می تواند موجب تغییرات اساسی شود.

 31. محور بندی • 1) سندرم های بالینی • 2) اختلالات شخصیت“ کم توانی ذهنی“ مکانیسم های دفاعی • 3) هر گونه اختلال طبی عمومی • 4)مشکلات روانی اجتماعی و محیطی مرتبط با بیماری • 5) ارزیابی کلی عملکرد