stack based query language for java n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stack-Based Query Language for Java PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stack-Based Query Language for Java

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Stack-Based Query Language for Java - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Stack-Based Query Language for Java. Język zapytań oparty na podejściu stosowym zintegrowany z Javą. Emil Wcisło. Plan prezentacji. Motywacje powstania Cele projektu Podstawowe założenia Niezgodność impedancji Integracja składniowa Architektura rozwiązania Plany rozwoju projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stack-Based Query Language for Java' - tarika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stack based query language for java

Stack-BasedQueryLanguagefor Java

Język zapytań oparty na podejściu stosowym zintegrowany z Javą

Emil Wcisło

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Motywacje powstania
 • Cele projektu
 • Podstawowe założenia
 • Niezgodność impedancji
 • Integracja składniowa
 • Architektura rozwiązania
 • Plany rozwoju projektu
 • Podsumowanie

PJWSTK 2010

motywacje powstania
Motywacje powstania
 • Większa moc języka Java
 • Lepsza pielęgnacyjność kodu
 • Synergia Java + język zapytań
 • Nowe cechy SBQL
 • „Marketing” podejścia stosowego
 • Odpowiedź na LINQ
 • Podstawa mocnego API do baz danych
 • Chęć obrony mgr ;-)

PJWSTK 2010

cele projektu
Cele projektu
 • Zapytania na obiektach Java
 • Zachowanie cech SBQL
 • Integracja składniowa
 • Mocna kontrola typów w czasie kompilacji
 • Kompatybilność wsteczna
 • Możliwość wywołania metod i konstruktorów z zapytań
 • Wydajność – tłumaczenie zapytań na kod Javy

PJWSTK 2010

podstawowe problemy
Podstawowe problemy
 • Niezgodność impedancji
  • Składnia - różne style i budowa programów
   • Rozwiązanie – dopasowanie składni operatorów mających odpowiedniki w języku programowania (np. ==, !=, !, &&, ||, new, instanceof)
   • Nowe operatory (np. where, join, order by) – wartość dodana języka
  • Systemy typów
   • Jednolity model danych
   • SBA – wyższy poziom abstrakcji

PJWSTK 2010

niezgodno impedancji cd
Niezgodność impedancji cd.
 • Semantyka i paradygmaty programów – deklaratywność kontra imperatywność
  • Zapytania jako specjalne wyrażenia (wywołanie funkcji)
  • Generowanie funkcji realizującej zapytanie
 • Poziomy abstrakcji – wysoki języka zapytań, niski języka programowania
  • Integracja dwukierunkowa
  • Generyczność operatorów – wykorzystanie standardowych interfejsów (operatory ==, porównania zakresowego, order by)
  • Możliwość użycia metod, funkcji i konstruktorów Java

PJWSTK 2010

niezgodno impedancji cd 2
Niezgodność impedancji cd. 2
 • Przetwarzanie kolekcji
  • Specjalne traktowanie obiektów kolekcji w języku zapytań
  • Mapowanie java.util.Collection <-> bag, java.util.List <-> sequence
  • Kolekcje generyczne w języku zapytań, np. bag<HashSet>
  • Konieczne określenie typu elementow kolekcji

PJWSTK 2010

zasada korespondencji
Zasada korespondencji
 • Język zapytań – ok. 35 operatorów
 • Java – ok. 240 nie-terminali
 • Bezpośrednie włączenie zapytań oznacza potencjalnie ponad 8400 punktów styku

Oznacza to:

  • Trudności w rozwoju języka zapytań
  • Konflikty dla operatorów o tej samej składni i różnej semantyce
  • Ogólne zagmatwanie ostatecznego „tworu”

PJWSTK 2010

integracja sk adniowa
Integracja składniowa

Rozwiązanie problemu korespondencji – rozdzielenie składni na rozłączne konteksty

Integer[] n = new Integer[] {4, 2, 6, 20, 4, 23, 1, 5, 7};

List<Integer> result =#{ n as iwhere i > 7 };

System.out.println(result);

 • Całe zapytanie jako nowy element składniowy
 • Minimalna ilość nowych połączeń
 • Zapytanie jako wywołanie funkcji

PJWSTK 2010

architektura rozwi zania

*.s4j

*.s4j

*.s4j

*.s4j

*.class

*.java

Architektura rozwiązania
 • Dodatkowa faza preprocesingu

Kod źródłowy zapytań

Wygenerowany kod Java

Skompilowany kod

*.s4j

*.s4j

*.s4j

preprocesing

kompilacja

uruchomienie

PJWSTK 2010

faza preprocesingu
Faza preprocesingu

Zadania:

 • Parsowanie i analiza zapytań
 • Analiza użytych bytów Java (min. zmienne, klasy, metody)
 • Analiza kodu Javy
 • Translacja zapytań na kod Javy

Środki:

 • Integracja z kompilatorem Java (OpenJDK)
 • Typechecker i sygnatury zapytań
 • Generator kodu Java

PJWSTK 2010

faza preprocesingu cd

Wygenerowany kod źródłowy

Kod źródłowy i biblioteki

*.java

*.s4j

*.java

*.jar

*.class

Faza preprocesingucd.

Preprocesor SBQL4J

Java Parser

Java Analyser

Code generator

SBQL4J Parser

 • SBQL4J Analyser

PJWSTK 2010

sygnatury zapyta
Sygnatury zapytań
 • Są tworzone w trakcie analizy
 • Zawierają informacje o wyniku zapytania lub podzapytania
  • Liczność wyniku ([0..1] lub [0..*] dla kolekcji)
  • Typ kolekcji wynikowej (bag, sequence)
  • Nazwa typu
  • Inne właściwości charakterystyczne dla danego typu sygnatury
 • Podobnie jak obiekty w runtime, zawierają metodę nested

PJWSTK 2010

przegl d sygnatur
Przegląd sygnatur
 • ValueSignature
 • BinderSignature
 • ClassSignature
 • MethodSignature
 • ConstructorSignature
 • StructSignature
 • PackageSignature

PJWSTK 2010

kontrola b d w
Kontrola błędów
 • Zgłoszenia za pomocą standardowego mechanizmu kompilatora Javy
 • W przypadku błędu zgłoszenie, wstawienie domyślnej sygnatury dla danego operatora i kontynuacja
 • Każdy operator wymaga określonej sygnatury o odpowiednich atrybutach (np. typ wyniku, liczność)
 • Sprawdzane są błędy zarówno w zapytaniach, jak i w kodzie Java

PJWSTK 2010

translacja zapyta na kod java
Translacja zapytań na kod Java

Dostępne 4 tryby translacji:

 • Wywołanie interpretera
 • Generacja kodu tożsamego z interpreterem
 • Zoptymalizowany kod interpretera bez stosu QRES
 • Natywne operacje Java bez stosów QRES i ENVS

Balansowanie między elastycznością i wydajnością

PJWSTK 2010

tryb interpretera
Tryb interpretera
 • Klasa implementująca wzorzec Visitor
 • Tekst zapytania parsowany w runtime programu
 • Przekazanie parametrów z kontekstu Java na spód stosu ENVS
 • Obiekty Java otoczone wrapperami w trakcie wykonania
 • Niska wydajność, duża elastyczność – możliwe dynamiczne tworzenie zapytań

PJWSTK 2010

generowany kod interpretera
Generowany kod interpretera
 • Zapytanie jako metoda wygenerowanej klasy
 • Kod zapytania tożsamy z ścieżką wywołania interpretera
 • Stosy QRES i ENVS używane w trakcie wykonania
 • Tylko zapytania zdefiniowane przed kompilacją
 • Brak parsowania tekstu zapytania i generowania drzewa AST podczas uruchomienia
 • Wyższa wydajność – mniejsza elastyczność

PJWSTK 2010

generowany kod interpretera bez stosu qres
Generowany kod interpretera bez stosu QRES
 • Wyniki podzapytań jako nowe zmienne w kodzie
 • Generowanie unikalnych nazw podzapytań
 • Minimalna ilość koercji w trakcie wykonania

PJWSTK 2010

generowany kod bez stos w qres i envs
Generowany kod bez stosów QRES i ENVS
 • Maksymalne wykorzystanie możliwości maszyny wirtualnej Java
 • Zamiana nazw użytych w zapytaniu na nazwy z modelu danych
 • Konieczna dodatkowa analiza wiązania nazw i użycia funkcji nested
 • Największa wydajność i czytelność wygenerowanego kodu

PJWSTK 2010

nowy operator order by
Nowy operator order by
 • Funkcja sortująca zdefiniowana zgodnie ze standardami Javy:
  • W obiekcie sortowanym – interfejs java.lang.Comparable
  • W obiekcie implementującym java.util.Comparator

List<Product> products = getProductList();

ComparatorplCollator = ...; //porównywanie polskich liter

List<Product> orderedProducts = #{

products order by

unitsInStockdesc;

productNameascusingplCollator

};

PJWSTK 2010

generyczne kolekcje
Generyczne kolekcje
 • Rozdzielenie interfejsu (bag, sequence) od implementacji
 • Specjalizacja kolekcji bez zmian w semantyce języka

List<Product> products = getProductList();

Collection<String> orderedProducts = #{

bag<HashSet>(products.productName)

};

PJWSTK 2010

plany rozwoju projektu
Plany rozwoju projektu
 • Uniwersalne API do baz danych i innych źródeł danych
  • Wariant translacji zapytań SBQL4J na natywne zapytania / operacje uzyskania danych
  • Wariant podzapytań niezależnych składniowo
   • „Smart parsing”
   • Podział na konteksty wewnątrz zapytania
   • Możliwość rozszerzenia semantyki języka przez dodanie biblioteki
   • Większe możliwość integracji

DBLinkwarehouseDBLink = ...;

 • List<String> result =
 • #{warehouseDBLink.((cusomersrollby segment).name) };

System.out.println(result);

PJWSTK 2010

plany rozwoju projektu cd
Plany rozwoju projektu cd.
 • Optymalizacja zapytań przez przepisywanie
 • Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla SBQL4J
 • Zapytania ad-hoc i kontrola typologiczna w czasie wykonania

PJWSTK 2010

podsumowanie
Podsumowanie
 • Mocny język zapytań oparty na SBQL, zintegrowany z Javą
 • Przełamanie niezgodności impedancji
 • Niskie ryzyko użycia w istniejących projektach
 • Szerokie możliwości rozwoju

PJWSTK 2010