slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Төслийн сургалтын үйл ажиллагааны танилцуулга С.Амгаа, БСТ-ийн зөвлөх PowerPoint Presentation
Download Presentation
Төслийн сургалтын үйл ажиллагааны танилцуулга С.Амгаа, БСТ-ийн зөвлөх

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Төслийн сургалтын үйл ажиллагааны танилцуулга С.Амгаа, БСТ-ийн зөвлөх - PowerPoint PPT Presentation

tarika
206 Views
Download Presentation

Төслийн сургалтын үйл ажиллагааны танилцуулга С.Амгаа, БСТ-ийн зөвлөх

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Хот орчмын бэлчээр” төсөл“Малчид, төрийн албан хаагчдад зориулсан бэлчээрийн менежментийн сургалт” бүрэлдэхүүн хэсэг Төслийн сургалтын үйл ажиллагааны танилцуулга С.Амгаа, БСТ-ийн зөвлөх

 2. “ХОТ ОРЧМЫН БЭЛЧЭЭР” ТӨСЛӨӨР ЯВУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТҮВШИН: • Малчдын бүлгийн сургалт • Үндэсний хэмжээний төрийн төв байгууллагын удирдлагын сургалт • Аймаг/хотын удирдлага, мэргэжилтний сургалт • Сум/дүүргийн удирдлага, мэргэжилтний сургалт

 3. МАЛЧДЫН СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ, СЭДЭВ

 4. МАЛЧНЫ НЭГ БҮЛЭГТ НОГДОХ СУРГАЛТЫН ЦАГ • Семинар хэлэлцүүлэг 48 өдөр • Үзүүлэх сургууль 12 өдөр • Талбайн сургалт 6 өдөр • Төслийн өдөрлөг жил бүр 1 удаа • Сургалт, экстейншиний төв • Веб хуудас • Сургалтын гарын авлага • Товхимол, нугалбар, СД, ДВД • Радио, телевиз

 5. ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨРИЙН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГЫН СУРГАЛТ • ОРОЛЦОХ БАЙГУУЛЛАГУУД: • ХХААХҮЯ, БОАЖЯ, МХЕГ, ГХБГЗЗГ, тэдгээрийн холбогдох хэлтэс, харъяа байгууллагууд • Сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд: ХААИС, МААЭШХ, МСҮТ ... гэх мэт • Мэргэжлийн холбоод, ААН, иргэний нийгмийн байгууллагууд • АГУУЛГА: • Төсөл хэрэгжүүлэх явцад тулгарч байгаа бэрхшээл, ололт амжилт, бэрхшээлийг даван туулах арга зам • Шийдвэрлэвэл зохих асуудлууд, бодлого, зохицуулалтаар дэмжих боломж • Гадаад, дотоодын тэргүүн туршлага, шинэ технологи • Төслийн үр дүн, үр ашиг, цаашид боловсронгуй болгох арга зам • СУРГАЛТЫН АРГА ХЭЛБЭР, НОГДОХ ЦАГ: • Хэлэлцүүлэг, семинар, зөвлөгөөн жилд 16 цаг • Танилцах аялал жилд 16 цаг

 6. АЙМАГ/ХОТ, СУМ/ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГА, МЭРГЭЖИЛТНИЙ СУРГАЛТ Оролцогчид: Аймаг/хотын ИТХ, ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, МХГ, ОБГ, БОГ Сумын ИТХ, ЗДТГ-ын холбогдох ажилтнууд, мэргэжлийнбайгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл

 7. “Хот орчмын бэлчээрийн сургалтын онцлог • Шаталсан сургалт • Эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн сургалт • Сургалт хэрэгжүүлэлт нэгэн зэрэг явагдах • Сургалтын үр дүнг хэрэгжилтээр хэмжих • Олон байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний нийгмийн байгууллагыг хамрах

 8. Төр, засгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах • Төслийн үйл ажиллагааг үндэсний, аймаг, орон нутгийн бүх түвшний төрийн байгууллагын бодлого, зохицуулалтаар дэмжих • Төрийн бодлого, хөтөлбөрүүдийн уялдааг хангах • Сургалтын хөтөлбөрүүдийг уялдуулах, сургалтын хамтарсан хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх • Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг малчдыг сургах, дадлагажуулан сургах арга хэмжээнд хамруулах • Төрийн албан хаагчдыг семинар, бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцуулах • Аймаг, Сум, дүүргийн экстейншиний төвөөр дамжуулан малчдын санал бодлыг судлах, зөвлөгөө өгөх • Сургалтын арга зүй, гарын авлага, материалд төрийн албан хаагч, мэргэжилтнүүдийн санал зөвлөмжийг нь тусгах

 9. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах • Түүхий эд борлуулах, боловсруулах хамтарсан үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх • Төсөлд хамрагдсан малчдын бүлгүүдийг нэгэнт бий болсон борлуулалт, үйлдвэрлэлийн сүлжээндээ хамруулах • Хамтарсан сургалт зохион байгуулах • Чанарын хяналт, стандарт • Борлуулалтын урамшуулал хэрэглэх • Маркетингийг боловсронгуй болгох бусад чиглэл

 10. Сургалт, эрдэм шинжилгээ, экстейншиний байгууллагуудтай хамтран ажиллах • Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах • Малчид төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалт явуулах • Шинэ технологи нэвтрүүлэх : мал үржүүлэг, тэжээллэг, тэжээл бэлтгэл, бэлчээр сайжруулах... гэх мэт • Шинэ техник нэвтрүүлэх

 11. Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах • Сургалтад хамрагдагсдыг сургалтын гарын авлага, тараах материалаар хангах • Олон нийтэд мэдээлэл хүргэх • Мэдээлэл хүргэх нийтэд хүртээмжтэй, шинэ арга, хэлбэр олж нэвтрүүлэх

 12. Анхаарал тавьсанд баярлалаа