slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dxa Je étz echad PowerPoint Presentation
Download Presentation
dxa Je étz echad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

dxa Je étz echad - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Ezechiël 37:15-28. dxa Je étz echad. Ezechiël 37:15-28.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'dxa Je étz echad' - tarik-baldwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ezechiël 37:15-28

dxa Je

étzechad

slide2

Ezechiël 37:15-28

Dan geschiedt het woord van de Ene aan mij en zegt: en jij, mensenzoon, neem je één boomtak en schrijf daarop 'van Juda en van de zonen Israëls, zijn bondgenoot'; neem weer één boomtak en schrijf daarop 'van Jozef, de boomtak van Efraïm, en van heel het huis Israël, zijn bondgenoot'; houd ze bij elkaar, één bij één wat jou betreft, tot één boom; in jouw hand zullen ze worden tot één;zodra ze tot je zeggen,de zonen van je gemeente,- als ze zeggen:meld je ons niet wat dit alles bij jou wil?,spreek dan tot hen:zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:zie, ik ga de boomtak van Jozef nemen,die nu in de hand van Efraïm is,en de stammen van Israël, zijn bondgenoot,-en ik zal de boomtak van Juda plaats geven tegen hem aan en hen maken tot één boom, in mijn hand zullen ze één worden;de boomtakken waarop jij schrijft zullen voor hun ogen in jouw hand zijn;spreek dan tot hen:

slide3

Ezechiël 37:15-28

zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: zie, ik ga de zonen Israëls wegnemen van tussen de volkeren waar ze heen zijn gegaan; ik zal ze vergaderen van rondom en hen doen komen op hun rode grond;ik zal hen maken tot één volk in het land, op Israëls bergen, en er zal voor hen allen één koning koning worden; zij zullen niet nog eens tot twee volkeren worden en nooit meer splijten tot twee koninkrijken; ze zullen zich nooit meer veront-reinigen met hun keutelgoden, hun afschuwelijkheden en met al hun misstappen; bevrijden zal ik hen van al hun afkeringen waarmee ze gezondigd hebben, reinigen zal ik hen en wezen zullen zij mij tot gemeente, en ik, ik zal voor hen wezen tot God;met mijn dienaar David als koning over hen zal er één herder wezen voor hen allen; volgens mijn rechtsregels zullen zij wandelen en mijn inzettingen zullen zij bewaken en ze doen;zij zullen zetelen op het land dat ik gaf aan mijn dienaar, aan Jakob,

slide4

Ezechiël 37:15-28

waarop uw vaderen gezeteld hebben; zetelen zullen daarop zij en hun zonen, en de zonen van hun zonen tot in eeuwigheid, met mijn dienaar David als verhevene over hen voor eeuwig; smeden zal ik voor hen een verbond van vrede, een eeuwig verbond zal het met hen wezen; zegenen zal ik hen en hen talrijk maken, geven zal ik mijn heiliging in hun midden voor eeuwig;boven hen zal mijn inwoning wezen en wezen zal ik hun tot God; zij zullen mij wezen tot gemeente;weten zullen de volkeren dat ik de Ene het ben die Israël heiligt,- doordat mijn heiliging in hun midden zal wezen voor eeuwig!

slide5

Ezechiël 37:15-28

NogahHaReuveni- de beroemdeIsraëlische botanist - steldeeenvraagaanzijnstudenten. “Toen God Ezechiël opdroeg om een “etzechad” te nemen en daarop te schrijven “voorJuda en de kinderen van Israël en hunbondgenoten,” en daarnahetzelfdevoorJozef, watvroeghij hem te doen? Watbetekent “etz”? Zeantwoordendatetzeenstukhoutbetekent. HaReuveni:“JulliezijnJesjiavastudenten? Wetenjullienietdatetz in Tenachaltijdstaatvoor boom? Wanneer het boom betekent in onsvers, hoe kan Ezechiël dan de opdrachtkrijgen om zesamen te voegen tot één boom?

dxa Je

slide6

Ezechiël 37:16

D dxa Je Kl-xqMda-Nb h[av

We atah ben Adamkachlechaetzechad

En jij zoon van Adam neem voor jou een boom

vrbxlarsyynblvhdvhylvyle b[kv

oechtovalaijli’jehoedahwe’livneJisraelchavero

graveer erop: voor Juda en de zonen vanIsraëlzijn vrienden

Pfwvylvyle bv[kvdxa Je xqlv

oelkachetzechadoechtovalajlejoseef

neem een boom graveer erop: voor Jozef

Vrbxlarsy[yb-lkvMyrfa Je

etzefraïmwe’kal beetJisraëlchavero

de boomEfraïm en de zonen van Israëlzijn vrienden

slide7

Ezechiël 37:17

dxaJelKldxa-ladxa M[a brqv

We karavotamechadelechadlechale’etzechad

En voeg samen één tot één tot één boom

KdybMydxalvyhv

we’hajoela’achadiembe’jadecha

en het wordt tot één in je hand.

slide8

Ezechiël 37:15-28

Jozef

Juda

dxa Je

slide9

Jeremia 33:6,7

6 dit zegt de HEER: Ik zal de wonden van de stad verbinden en haar herstellen, ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. 7 Ik breng een keer in het lot van Juda en Israël en maak ze weer tot het volk van vroeger.

Jozef

Juda

slide10

Ezechiël 37:17

de Malbim

 • Rabbi MeirLeibush ben Yechiel Michel. 
 • (1809-1879)

De Malbimlegdeditversalsvolgtuit:

A. “VoorJuda en voor het huis van Israël, zijnbondgenoten en zij die vanuitanderestammen, zoals Benjamin, Levi en de rest van mensen die zichhaddenverbonden met Juda.”

B. “VoorJozef, de stok van Efraïm, en voor heel het huis van Israël, zijnbondgenoten. De stokvoorJozefrepresenteertJozef, de stamvader van Efraïm. VanuitJozefontwikkelde het Koninkrijk van Efraïmzichdatbegon met Jerobeam en daaromheet de stok van Jozefook de stok van Efraïm.”

ik zal de boomtak van juda plaats geven tegen hem aan en hen maken tot n boom

Ezechiël 37:17

ik zal de boomtak van Juda plaats geven tegen hem aan en hen maken tot één boom,

Jozef

Juda

gen 44 18 dan treedt juda naderbij tot hem juda u jozef

Wajigasj

Gen. 44:18

“Dan treedt Juda

naderbij tot hem.”

Juda u Jozef

slide13

Juda +Jozef

de Malbim

 • Rabbi MeirLeibush ben Yechiel Michel. 
 • (1809-1879)

De Malbimlegtdituitalsvolgt:

De stok van Judawordt op de stok van Josef gelegd. Dus Judah voegtzicha.h.w. naarJozef.

slide14

Genesis 45:4

sgn

Gen.45:4 Dan zegt Jozef tot zijn broeders: treedt nader tot mij!, en zij treden nader; hij zegt: ik ben Jozef, de broeder van jullie die mij naar Egypte verkocht hebben;

gyv la an-vsg

Gesjoenaelawjigasj

Eenwording/naderen

Jozef

Juda

samengestelde eenheid eenheid in het woord eenheid in het licht van zijn zijn aangezicht

Echad

Samengestelde eenheid

Eenheid in het Woord

Eenheid in het licht van zijn zijn aangezicht

dxa

slide16

dxaEchad

dxarsbl

Een vlees

dxaJel

Een boom

Gen.2:24 Daarom zal een manzijn vader en moeder verlaten;hechten moet hij zich aan zijn vrouw,worden zullen ze dan tot één vlees. (le’basarechad)

Ezechiël 37:17 Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen. (le’etzechad)

Deut.6:4 Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! (JHWH echad)

dxahvhy

Een God

joodse geloofsbelijdenis sj ma jisra l adonai elohenoe adonai echad

1+1=1

HINT!

Elohiem

= meervoud

Joodse geloofsbelijdenis

Sj’maJisraël

Adonai Elohenoe

Adonai Echad

Samengestelde éénheid

Als ‘etzechad’ en’basarechad’

slide18

Waarom niet jachid?

Dems

larsy

hvhy

vnyhla

hvhy

dyxy

rabbi maimonides dertien artikelen van het geloof

jachid i.p.v. echad

Rabbi Maimonides

Dertien artikelen van het geloof

kruistochten

Joodse scheidingsmuur

Aanvallen op besnijdenis

verbanning

Joden

haat

Anti-

semitische

uitingen

Malmö 700 Joden geschoffeerd door 50.000 moslims

Andere Feestdagen

Aanvallen op rituele slacht

Verboden voor Joden

Shoa

6.000.000 

zondag

varkensvlees

Luther

Christusmoordenaars

kruistochten

Heiligen verering

Pogrom in York

Getto’s

laster

Gedwongen bekeringen

Boek verbrandingen

Verwoesting Jeruzalem

1.100.000 

Geweerd uit de gilden

Haman

Maria

verering

uitsluiting

slide21

1+1+1=1

ZOHAR

Verzameling van boeken uit de Joodse mystiek

2e eeuw na Chr.

ZOHAR

“Kom en zie het mysterie van het woord JHWH: er zijn drie stappen, elk bestaande op zichzelf, desondanks zijn ze Één en zo verbonden , dat de een niet kan worden gescheiden van de ander. De Heilige Oude van dagen wordt geopenbaard met drie hoofden, die verenigd zijn in één en dat hoofd is drie verheven. De Oude van dagen wordt beschreven als zijnde drie: omdat de andere lichten, die voortkomen uit Hem, in de drie zijn ingesloten. Maar hoe kunnen drie namen één zijn? Hoe drie één kan zijn, kan alleen gekend worden door openbaring van de Heilige Geest.” ZoharVol.III, 288; Vol. II, 43, Hebreeuwse editie. Zie ook SoncinoPress editie, Vol III, 134.)

slide22

Vnqdjhvhy

Jeremia 23:

5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven.

Zijn naam zal zijn

“JHWH is onze gerechtigheid”.

Joodse verklaring

“Wanneer de koninggenoemdwordt‘JHWH tzidekenoe’, danmoethijgoddelijkzijn. Het probleem is datditeenmisvertaling is.”

slide23

AarmymMemra

 • Ma’amar – rmam– woord, bevel
 • Psalm 33:6 Door het woord van de Ene zijn de hémelengemáakt, door zijn mond, zijn géestesadem, héel hun héirschaar!
 • En God zei (amar - rma)
slide24

AarmymMemra

 • Gen.1:27 “God schiep de mens”
 • Targoem Jonathan: “Het Woord van God schiep de mens”
 • Gen.6:6 Het berouwde de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had,
 • Targoem: het berouwde de HERE door het Woord
 • Gen.9:12 En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u
 • Targoem: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen mijn Woord en u.
slide25

AarmymMemra

 • Johannes 1: 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

De Jood Jochanan vertaalde het hebreeuwse concept memra in het Griekse logos.

slide26

AarmymMemra

 • God is Geest.
 • Memra: de zichtbare verschijning van JHWH
slide27

Brit chadasja

 • Jacobus 4:8 ”Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. 9 Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. 10 Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.”
 • Zach.1:3 Zeg nu tegen het volk: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten.
 • Mal.3: Keer terug naar mij – zegt de HEER van de hemelse machten –, dan zal ik naar jullie terugkeren;
 • 2 Kron.15:Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
slide28

Brit chadasja

Ef.4:1 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: 4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

7 Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. 8 Daarom heet het:

opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede,

gaven gaf Hij aan de mensen.

9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

slide29

Brit chadasja

 • Ef.4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.