spr vn delikt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Správní delikt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Správní delikt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
tariana

Správní delikt - PowerPoint PPT Presentation

82 Views
Download Presentation
Správní delikt
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Správní delikt 2. Přednáška ke Správnímu právu trestnímu Právo ve veřejné správě 2010 Lucia Madleňáková

 2. Správní delikt • Základní pojem správního práva trestního • = protiprávní jednání odpovědné osoby, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně a s nímž zákon spojuje hrozbu sankcí trestní povahy ukládané v rámci výkonu veřejné správy

 3. Pojmové znaky SD • Protiprávnost • Škodlivost • Zákonné vyjádření skutkové podstaty • Objekt • Objektivní stránka • Subjekt • Subjektivní stránka • Trestnost • Zákonné zmocnění k uplatnění odpovědnosti v rámci veřejné správy

 4. protiprávnost • = nesplnění zákonné (právní) povinnosti • Výchozí pojmový znak každého deliktu • Povinnost • Příkazem • zákazem • Může být navozena • Jednáním • stavem • Okolnosti vylučující protiprávnost • Nutná obrana, krajní nouze,… • Vůbec nedojde ke vzniku SD!!!

 5. škodlivost • = nebezpečnost činu pro společnost • = protiprávnost? • Korektiv při neúčelné/staré právní úpravě • Dnes již není odstupňována (dle nového trestního zákona)

 6. Skutková podstata • Vyjádření správního deliktu • Nullum crimen sine lege (pouze zákonem!!) • Obecnější stanovení než u TČ • Znaky: • Objekt • Objektivní stránka • Subjekt • Subjektivní stránka

 7. objekt • = právem chráněný zájem společnosti (který je SD ohrožen/porušen) • Obecný • Druhový • Konkrétní • X předmět útoku

 8. Objektivní stránka • Jednání, následek, příčinná souvislost • Jednání: • konání, opomenutí (SD komisivní, omisivní, nepravé omisivní) • Vůle + projev vůle • Následek: ohrožení/porušení objektu • X účinek • Příčinná souvislost (kauzální nexus) • Zásada gradace • Zásada umělé izolace jevů

 9. subjekt • = pachatel/obviněný • = osoba, která za delikt odpovídá • PO/FO • Speciální subjekt • Právní subjektivita • Způsobilost k PÚ • Způsobilost k PPÚ (deliktní způsobilost)

 10. Subjektivní stránka • = zavinění • Zkoumá se zavinění – subjektivní odpovědnost • Nezkoumá se odpovědnost (presumuje se) – objektivní odpovědnost • Možnost liberace • Nemožnost liberace – absolutní odpovědnost • Zásadně platí zavinění z nedbalosti • Zavinění úmyslné musí být výslovně stanoveno • Z nedbalosti • Vědomá • nevědomá • Úmyslné • Přímý • nepřímý

 11. trestnost • = hrozba sankcí trestní povahy • Uložitelné sankce musí být stanoveny zákonem • Sankční rozpětí (nesmí být překročeno) • Sankce relativně určité • Sankce absolutně určité • Zásada legality, zásada oportunity • Osobní povaha • Ne bis in idem • Zákaz reformatio in peius

 12. Projednává SO • Ve správním řízení • Většinou z moci úřední • Netýká se pouze státní správy, ale celé VS

 13. Klasifikace SD • Přestupky • Jiné • Disciplinární delikty • Pořádkové delikty • Smíšené delikty • Jiné SD FO • Jiné SD PO • Analogie pouze ve prospěch delikventa!!!

 14. Jiné dělení • PO x FO • Se speciálním subjektem x s obecným subjektem • S ohledem na zavinění x bez ohledu na zavinění • Úmyslné x z nedbalosti • Zahajované na návrh x ex offo • Důkazní břemeno na SO x na odpovědné osobě • Lze se zprostit odpovědnosti x nelze se • Komisivní x omisivní • Ohrožovací x poruchové • Dokonavé x trvající • Hmotněprávní x procesněprávní • Povinně projednávané x účelově • Musí být uložena sankce x nemusí být • Projednávané ve st. Správě x územní samosprávě x profesní samosprávě

 15. lhůty • Subjektivní – běh počíná od doby, kdy se SO dozví spáchání SD • Objektivní – běh od spáchání SD • Prekluzivní (propadné) • Uložení pokuty = právní moc rozhodnutí o uložení pokuty • Ve lhůtě musí rozhodnutí nabýt právní moci • Do kdy má být zahájeno řízen • Do kdy má být rozhodnuto • Marným uplynutím lhůty dochází k zániku trestnosti

 16. Děkuji za pozornost a těším se na shledanou! Příště: Přestupkové právo I