Aktualitātes Valsts izglītības satura centra darbībā 2009./2010. mācību gadā - PowerPoint PPT Presentation

aktualit tes valsts izgl t bas satura centra darb b 2009 2010 m c bu gad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktualitātes Valsts izglītības satura centra darbībā 2009./2010. mācību gadā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktualitātes Valsts izglītības satura centra darbībā 2009./2010. mācību gadā

play fullscreen
1 / 18
Aktualitātes Valsts izglītības satura centra darbībā 2009./2010. mācību gadā
6 Views
Download Presentation
tariana
Download Presentation

Aktualitātes Valsts izglītības satura centra darbībā 2009./2010. mācību gadā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aktualitātes Valsts izglītības satura centra darbībā 2009./2010. mācību gadā Izglītības un zinātnes ministrijas seminārs Republikas pilsētu un novadu izglītības speciālistiem 2009.gada 20. augustā

 2. Valsts pārbaudījumu departamenta struktūra

 3. Grozījumi vispārējās izglītības standartos (projekts) Samazināts valsts pārbaudījumu skaits par vispārējās vidējās izglītības ieguvi : ne mazāk kā četri eksāmeni: Centralizētais eksāmens latviešu valodā; Centralizētais eksāmens svešvalodā; Centralizētais eksāmens matemātikā; Vismaz viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles. 2009./2010. mācību gadā arī viena ieskaites: informātikā. Šobrīd: ne mazāk kā pieci eksāmeni un divas ieskaites

 4. Grozījumi vispārējās izglītības standartos (projekts) Pamatizglītībā (līdzīgi kā tas jau ir vidējā izglītībā), sākot ar 2009./2010.m.g.: atteikties no sporta ieskaitēm, 9.klasi beidzot; svešvalodā ieskaites vietā paredzēt eksāmenu; dabaszinību ieskaiti paredzēt 6.klasi beidzot.* * Dabaszinību ieskaite 6.klasē, sākot ar 2010./2011.m.g., bet 2009./2010.m.g. tiks piedāvāts diagnosticējošais darbs

 5. Valsts pārbaudījumu modelis(centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā)

 6. Valsts pārbaudījumu modelis(necentralizētie eksāmeni un ieskaites, kuru saturu sagatavo ISEC)

 7. Valsts pārbaudījumu modelis(ieskaites un eksāmeni 9.klasē)

 8. Valsts pārbaudījumu modelis(ieskaites pamatizglītībā 3. un 6.klasē)

 9. Grozījumi vispārējās izglītības standartos (projekts) Precizēt nosacījumus speciālās izglītības programmām: speciālajās pamatizglītības programmās izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem neiekļauj mācību priekšmetus “Fizika”, “Ķīmija” un “Bioloģija”, atsevišķus šo mācību priekšmetu tematus integrēti iekļaujot mācību priekšmetu “Dabaszinības”, “Sociālās zinības” un “Mājturība un tehnoloģijas” saturā; speciālajās pamatizglītības programmās izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem neiekļauj mācību priekšmetus “Fizika”, “Ķīmija”, “Bioloģija”, “Ģeogrāfija”, “Svešvaloda”, “Literatūra”, “Latvijas un pasaules vēsture”, “Ētika” un “Kristīgā mācība”.

 10. Grozījumi vispārējās izglītības standartos (projekts) Sākot ar 4.klasi, skolēnu mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtēt 10 ballu skalā. Šobrīd: Izglītojamā mācību sasniegumus 5.–9.klasē vērtē 10 ballu skalā.

 11. Grozījumi vispārējās izglītības standartos (projekts) Izteikt jaunā redakcijā pamatizglītības mācību priekšmeta “Svešvaloda” un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta “Psiholoģija” standartus, kas ir precizēti un samazina mācību priekšmeta prasību apjomu.

 12. Grozījumi vispārējās izglītības standartos (projekts) Aprakstīt semestra un gada vērtējuma veidošanu (iepriekš bija iekļauti MK noteikumos Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)”).

 13. 2009./2010.mācību gadā plānotās olimpiādes, izmantojot valsts budžeta finanšu resursus • matemātikas (sadarbībā ar LU A.Liepas neklātienes matemātikas skolu); • fizikas (sadarbībā ar speciālistiem un LU Fizikas un matemātikas fakultāti); • ķīmijas (sadarbībā ar LU ķīmijas fakultāti un tās speciālistiem); • bioloģijas (sadarbībā ar LU bioloģijas fakultāti un tās speciālistiem); • informātikas (sadarbībā ar speciālistiem un LU datorikas fakultāti); • ģeogrāfijas (sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Jauno ģeogrāfu skolu); • vides projekti (sadarbībā ar speciālistiem); • vācu valodas (sadarbībā ar Gētes institūtu).

 14. Starptautiskās olimpiādes, kurās plānota Latvijas komandu dalība

 15. MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU ORGANIZĒŠANAS STRUKTŪRA

 16. Valsts pārbaudījumu departamentaturpmākā rīcība • Ministru Kabineta noteikumu projekta par valsts pārbaudes darbu norises laiku tālāka virzība; • Seminārs oktobrīrepublikas pilsētu un novadu izglītības speciālistiem, kas atbildīgi par valsts pārbaudījumu organizēšanu; • Pagājušā mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze.