Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
כותרות העיתונים מודיעות על ההחלטה להקמת מדינה עברית וברחובות חוגגים את הקמתה PowerPoint Presentation
Download Presentation
כותרות העיתונים מודיעות על ההחלטה להקמת מדינה עברית וברחובות חוגגים את הקמתה

כותרות העיתונים מודיעות על ההחלטה להקמת מדינה עברית וברחובות חוגגים את הקמתה

200 Views Download Presentation
Download Presentation

כותרות העיתונים מודיעות על ההחלטה להקמת מדינה עברית וברחובות חוגגים את הקמתה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. כותרות העיתונים מודיעות על ההחלטה להקמת מדינה עברית וברחובות חוגגים את הקמתה גבולות החלוקה צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 2. החלטה 181 של עצרת האו"ם("תכנית החלוקה") • ב-29 בנובמבר 1947, קיבלה עצרת האומות המאוחדות את החלטה 181 בדבר עתיד שטחי ארץ ישראל המערבית (פלסטין) ואוכלוסייתם • החלטה 181 של עצרת האו"ם מכונה גם "תכנית החלוקה" • תכנית החלוקה קובעת כי ארץ ישראל המערבית תחולק, ויקומו בה שתי מדינות, יהודית וערבית צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 3. חוליה בשרשרת הלגיטימציות • החלטה 181 היא חוליה נוספת בשרשרת הלגיטימציות (הצדקות) המפורטות בהכרזת העצמאות • החלטה 181 היא לגיטימציה משפטית • לגיטימציה משפטית היא הצדקה להקמת המדינה המבוססת על הצהרה או מסמך רשמי מטעם מוסד מוסמך , כגון האו"ם • לגיטימציה משפטית נוספת המופיעה בהכרזת העצמאות היא הצהרת בלפור (1917) שהכירה בזכותו של העם היהודי לבית לאומי ואושרה בכתב המנדט מטעם חבר הלאומים ⁱ ⁱזכרו! - בהכרזת העצמאות קיימות גם לגיטימציות נוספות: טבעית, היסטורית ומוסרית צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 4. משטר דמוקרטי • החלטה 181 קובעת כי שתי המדינות, היהודית והערבית, תהינה בעלות משטר דמוקרטי • כי עליהן לקיים בחירות לאסיפה מכוננת, שייערכו על יסודות דמוקרטיים • כי על האסיפה המכוננת הנבחרת, של כל מדינה, לנסח חוקה דמוקרטית למדינתה צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 5. חוקה דמוקרטית החלטה 181 קובעת כי החוקות של המדינות יכללו: • הקמת רשות מחוקקת, שתבחר בבחירות דמוקרטיות כלליות וחשאיות • הקמת רשות מבצעת, שתהיה כפופה לרשות המחוקקת • התחייבות ליישב סכסוכים עם מדינות אחרות בדרכי שלום, ולפעול על פי עקרונות האו"ם • על החוקות להקנות זכויות אדם ואזרח • חירויות כמו: חופש ביטוי, אספה והתאגדות, חופש דת ומצפון • ולאסור אפליה מכל סוג שהוא • להבטיח את השמירה על המקומות הקדושים לכל הדתות צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 6. שיתוף פעולה כלכלי • הכותרת של החלטה 181: "תכנית חלוקה ואיחוד כלכלי" • הכותרת מצביעה על כוונת האו"ם לחלק את שטחי ארץ ישראל המערבית בין שני העמים, אך בה בעת להבטיח שיתוף פעולה כלכלי בין המדינות צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 7. גבולות החלוקה • תכנית החלוקה מפרטת את מפת הגבולות בין שתי המדינות העתידות לקום ואת היישובים שיכללו בכל אחת מהן – "מפת החלוקה" • שטח המדינה היהודית, על פי מפת החלוקה, היה אמור לכלול כ- 63% משטחי ארץ ישראל המערבית • תכנית החלוקה קובעת כי בעיר ירושלים יהיה משטר בין-לאומי צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 8. היום שאחרי • היישוב היהודי קיבל בשמחה את ההחלטה והנהגתו הייתה מוכנה לנקוט בצעדים הנדרשים ליישומה • התכנית לא יצאה לפועל בשל התנגדות ההנהגה הערבית והתנגדותן של מדינות ערב הגובלות בא"י • למחרת קבלת ההחלטה בעצרת האו"ם החלה למעשה מלחמת העצמאות • מנהיגי היישוב היהודי החלו בהכנות להקמת המדינה צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 9. הקמת המדינה ההנהגה היהודית, במקביל למאבק עם היישוב הערבי, החלה ביצירת התשתית החוקתית להקמת המדינה • נקבעו סדרי השלטון הזמניים: • הוקמה מועצת העם, בה השתתפו חברים שייצגו זרמים שונים בציונות וביישוב היהודי בארץ, שהייתה מעין רשות מכוננת • הוקמה מנהלת העם, שהייתה מעין ממשלה זמנית • סדרים אלו אפשרו ליהודים קבל לידם את השלטון על השטחים שיועדו למדינה היהודית עם עזיבת הבריטים • ב- 14.5.1948, ערב עזיבת הבריטים את הארץ, הוחלט להכריז על הקמת מדינה יהודית עצמאית צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 10. הכרזת העצמאות • בהכרזה העצמאות מימש היישוב היהודי את החלטת האו"ם בדבר הקמת מדינה יהודית ריבונית • הכרזת העצמאות של מדינת ישראל משקפת את רוח הדברים שבהחלטת האו"ם: • היא מממשת את כוונת האו"ם להכיר בריבונות יהודית על חלק משטחי ארץ ישראל • והיא מתייחסת לאופייה הרצוי של המדינה שתקום - מדינה בעלת משטר דמוקרטי, בהלימה לעקרונות שנקבעו בהחלטה צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 11. הכרזת העצמאות ותכנית החלוקההדומה והשונה צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 12. הגבולות בתום מלחמת העצמאות • בתוכנית החלוקה מוקדש פרק שלם לעניין הגבולות והיישובים המגדירים את שטחן של שתי המדינות העתידות לקום בשטחי א"י המערבית • גבולות אלה, או אחרים, אינם מוגדרים בהכרזת העצמאות • ההכרזה על הקמת מדינה יהודית ריבונית התקבלה תוך כדי מאבק מול יישוב ערבי ומדינות ערב שלא הסכימו להכיר בלגיטימיות המדינה היהודית • מיד למחרת ההכרזה הפך המאבק למלחמה בין מדינות, כאשר מדינות ערב השכנות פלשו לשטחיה של המדינה היהודית וביקשו למנוע בכוח הזרוע את קיומה • מדינה ערבית בשטחי א"י (פלסטין) לא הוקמה • עם תום המלחמה נחתמו הסכמי שביתת נשק (1949) בין מדינת ישראל לשכנותיה • הגבול בין ישראל לשכנותיה, ששורטט בירוק ולכן זכה לכינוי "הקו הירוק", היה שונה מהגבול שפורט בהחלטת החלוקה צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 13. גבולות החלוקה לעומת ה"קו הירוק" צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011

 14. ארגז כלים לתלמידמושגים וקישורים שיש להכיר ולזכור • מושגים מרכזיים: • תכנית החלוקה [החלטה 181 של עצרת האו"ם / כ"ט בנובמבר 1947] • מדינת לאום יהודית; מדינת לאום ערבית • הכרזת העצמאות • עקרונות דמוקרטיים בתכנית החלוקה ובהכרזת העצמאות • גבולות המדינות (בהחלטה – גבולות החלוקה ובפועל – "הקו הירוק") • קישורים לנושאים אחרים בתכנית הלימודים באזרחות: • הכרזת העצמאות; • לגיטימציה • יסודות מדינה: שטח, אוכלוסייה, שלטון וריבונות • לאום ומדינות לאום • השסע הלאומי בישראל צוות אזרחות חוף השרון תשע"ב 2011