rola doradcy zawodowego l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rola doradcy zawodowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rola doradcy zawodowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Rola doradcy zawodowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna OHP Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej. Rola doradcy zawodowego. Warszawa 2004r. ROLA DORADCY ZAWODOWEGO (1). Doradca zawodowy podejmuje następujące działania:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rola doradcy zawodowego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rola doradcy zawodowego

Ochotnicze Hufce Pracy

Komenda Główna OHP

Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej

Rola doradcy zawodowego

Warszawa 2004r.

rola doradcy zawodowego 1
ROLA DORADCY ZAWODOWEGO (1)

Doradca zawodowy podejmuje następujące działania:

 • Udziela pomocy niedoświadczonej osobie, która dokonała nieodpowiedniego wyboru zatrudnienia w dokonaniu przeglądu i oceny obecnych i potencjalnych kwalifikacji oraz odniesieniu ich do wymagań pracy, aby klient mógł sporządzić realistyczny plan zawodowy.
 • Dostarcza pomocy w uzyskaniu odpowiednich usług zwiększających szanse zatrudnienia, przygotowujących klienta do wejścia na rynek pracy. Usługi te mogą dotyczyć szczegółowego doradztwa: skierowania do dalszego kształcenia, szkolenia, leczenia lub rehabilitacji i często też orientacji w procesach zachodzących na rynku pracy.

(R.Lamb: Poradnictwo zawodowe w zarysie - zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 9, 1998, KUP)

rola doradcy zawodowego 2
ROLA DORADCY ZAWODOWEGO (2)

Doradca zawodowy podejmuje następujące działania:

 • Pomaga doświadczonemu pracownikowi, który chce lub musi dokonać zmiany zawodowej w przeprowadzeniu przeglądu alternatywnych możliwości zatrudnienia i sporządzeniu planu zmiany zatrudnienia.
 • Pomaga pracownikowi, który napotkał przeszkody w uzyskaniu lub utrzymaniu zatrudnienia lub awansowaniu, w wykryciu, przeanalizowaniu i zrozumieniu zawodowych i osobistych trudności oraz pomaga sporządzić odpowiedni plan dostosowawczy.

(tamże)

umiej tno ci doradcy zawodowego
UMIEJĘTNOŚCI DORADCY ZAWODOWEGO
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu.
 • Umiejętność dokonywania indywidualnej lub grupowej oceny.
 • Doradztwo grupowe.
 • Gromadzenie i wykorzystywanie informacji dotyczących możliwości rozwoju zawodowego.
 • Tworzenie i wprowadzanie w życie planu zawodowego
 • Współpraca z instytucjami lokalnymi.
 • Umiejętność zarządzania pracą.
 • Rozwój zawodowy.

(tamże)

sposoby doradztwa
SPOSOBY DORADZTWA
 • Doradztwo kierujące - doradca uzyskuje od klienta informacje, rozważa wszystkie czynniki i udziela klientowi porady w sprawie najlepszej drogi zawodowej.
 • Doradztwo niekierujące - doradca stanowi pomocną „odskocznię” dla rozwiązywania problemów przez klienta i znalezienia przez niego rozwiązania.
 • Doradztwo eklektyczne - doradca rozważa potrzeby klienta i stosuje w zależności od okoliczności kierujące lub niekierujące podejście, aby pobudzić klienta do samodzielnego znalezienia rozwiązania. Znajduje ono zatrudnienie w wielu instytucjach związanych z zatrudnieniem.

(tamże)

definicje poj
DEFINICJE POJĘĆ

Doradca zawodowy - osoba udzielająca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Doradca zawodowy powinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą: cechy osobowości, uzdolnienia i zainteresowania warunkujące powodzenie w pracy z ludźmi.

(Klasyfikacja Zawodów i Specjalności., 2002, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 22.03.2002r. - Dz.U. Nr 32, poz.304)

(Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe, MGPiPS, 2003)

zasady poradnictwa zawodowego
Zasady poradnictwa zawodowego
 • Dostępność usług dla wszystkich klientów (uczniów, absolwentów szkół, poszukujących pracy).
 • Dotarcie szczególnie do klientów (uczniów, absolwentów, poszukujących pracy) zamieszkałych na terenach małych miast i wsi.
 • Dobrowolność korzystania z usług poradnictwa zawodowego bez względu na przynależność narodową, religijną, społeczno - polityczną czy płeć.
 • Swoboda wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia.
 • Bezpłatność korzystania z usług poradnictwa zawodowego w MCIZ.
 • Poufność i ochrona danych osobistych klientów (uczniów, absolwentów szkół, poszukujących pracy) korzystających z usług MCIZ.

(Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe, MGPiPS, 2003)

cechy osobowo ciowe doradcy zawodowego
Cechy osobowościowe doradcy zawodowego

Doradca zawodowypowinien cechować się:

 • poczuciem odpowiedzialności, samokontrolą, dojrzałością i odpornością emocjonalną,
 • logicznym rozumowaniem, zdolnością przekonywania,
 • łatwością wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • umiejętnością słuchania i obserwacji,
 • otwartością na problemy i sprawy innych,
 • obiektywizmem i tolerancją,
 • dobrą pamięcią, podzielnością i koncentracją uwagi,
 • elastycznością i twórczym podejściem oraz otwarciem na problemy i sprawy innych.

(tamże)

wiedza doradcy zawodowego
Wiedza doradcy zawodowego

Wiedza doradcy zawodowego winna obejmować:

 • zasady postępowania doradcy zawodowego podczas kontaktu z klientem,
 • metody i techniki poradnictwa zawodowego,
 • podstawowe zasady zachowania grupy i przewodzenia grupie,
 • zjawiska zachodzące na rynku pracy,
 • zakres ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

(tamże)

zorientowanie na klienta 1
Zorientowanie na klienta (1)

Zorientowanie na klienta ma na celu ukierunkowanie działań związanych z realizacją usługi poradnictwa zawodowego na rzeczywiste potrzeby klientów oraz realizację ich oczekiwań.

 • Analiza potrzeb - określenie faktycznych lub co najmniej prawdopodobnych potrzeb klienta, dokonywana na podstawie wiedzy o kliencie, czerpanej z danych będących w bezpośrednim posiadaniu doradcy zawodowego oraz na podstawie przeprowadzonych z klientem rozmów i analizy jego oczekiwań.

(Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe - wg projektu PHARE finansowanego ze środków UE oraz Budżetu Państwa realizowanego pod nadzorem PARP, 2004)

zorientowanie na klienta 2
Zorientowanie na klienta (2)
 • Analiza oczekiwań klienta - polega na identyfikacji oczekiwań klienta i ich skonfrontowaniu z jego prawdopodobnymi rzeczywistymi potrzebami.
 • Analiza możliwych działań - polega na identyfikacji katalogu możliwych do podjęcia przez doradcę działań odnoszących się do danego klienta, jak najpełniej odpowiadających oczekiwaniom i potrzebom klienta.
 • Dostosowanie możliwości działania do oczekiwań klienta - polega na doborze najlepszych i najwłaściwszych z możliwych do zastosowanie przez doradcę działań, mających na celu jak najpełniejszą realizację potrzeb i oczekiwać klienta.

(tamże)

zasady podej cia doradcy do klienta 1
ZASADY PODEJŚCIA DORADCY DO KLIENTA(1)
 • Doradca powinien rozumieć siłę emocji towarzyszących i wpływających na decyzje o karierze zawodowej.
 • Powinien pozwalać klientowi na odgrywanie głównej roli przy podejmowaniu decyzji.
 • Powinien zadawać pytania ogólne, poszerzające, a nie naprowadzające, zwężające zakres dyskusji.
 • Powinien zachować uwagę przy rozważaniu delikatnych nacechowanych emocjami kwestii, aby klient czuł się zachęcony do otwarcia na problem.
 • Powinien wykształcić w sobie umiejętność widzenia spraw oczami klienta.

(R.Lamb: Poradnictwo zawodowe w zarysie - zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 9, 1998, KUP)

zasady podej cia doradcy do klienta 2
ZASADY PODEJŚCIA DORADCY DO KLIENTA(2)
 • Powinien określać i równoważyć złe i dobre strony różnych rozwiązań bez narzucania klientowi swojego systemu wartości.
 • Powinien potwierdzać podjętą decyzję w toku rozmowy przez przedstawienie jej innymi słowy i objaśnianie wspólnie z klientem.
 • Nie powinien prowadzić doradztwa w kwestiach wykraczających poza zakres doradztwa zawodowego i zdawać sobie sprawę z potencjalnej potrzeby skierowania klienta do innego specjalisty.
 • Powinien rozpoznawać moment, kiedy już nic pozytywnego nie da się więcej uzyskać z rozmowy i przerwać ją zostawiając pozytywny ślad.

(tamże)

odpowiedzialno zawodowa odpowiedzialno doradcy wynikaj ca z etyki zawodowej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA- odpowiedzialność doradcy wynikająca z etyki zawodowej
 • Świadomość własnych możliwości i ograniczeń oraz gotowość skierowania klienta do innej instytucji, która może świadczyć usługę.
 • Ciągły rozwój zawodowy.
 • Dostarczanie istotnych i pomocnych informacji innym osobom zawodowo pomagającym klientowi.
 • Przestrzeganie tajemnicy zawodowej co do informacji uzyskanych od klienta i ujawnianie ich jedynie za zgodą klienta, w ramach obowiązującego prawa i przepisów.
 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad etyki obowiązujących w danej instytucji.

(tamże)

odpowiedzialno zawodowa odpowiedzialno doradcy wobec klienta 1
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA- odpowiedzialność doradcy wobec klienta(1)

W trakcie procesu doradczego doradca:

 • Okazuje szacunek dla wartości, indywidualności i godności klienta.
 • Stara się osiągnąć porozumienie co do rozumienia charakteru problemu zawodowego klienta.
 • Przedstawia jasno warunki, na jakich odbywa się poradnictwo, także fakt objęcia tajemnicą zawodową informacji uzyskanych przez doradcę podczas rozmowy.
 • Przyjmuje elastyczne podejście do oceny, używając jedynie technik właściwych i odpowiednich dla danego klienta.
 • Interpretuje wyniki w sposób nie ograniczający swobody wyboru, jaka przysługuje klientowi.

(tamże)

odpowiedzialno zawodowa odpowiedzialno doradcy wobec klienta 2
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA- odpowiedzialność doradcy wobec klienta(2)

W trakcie procesu doradczego doradca:

 • Pomaga klientowi w dokonaniu samooceny, osiągnięciu zrozumienia siebie i nabyciu umiejętności wyznaczania kierunku działania, rozwijając w ten sposób u niego umiejętność podejmowania decyzji dotyczących odpowiednich celów i planów zawodowych.
 • Informuje klienta o możliwościach zatrudnienia, a także wymaganych cechach i umiejętnościach, niezbędnych szkoleniach i tendencjach na rynku pracy.
 • Pomaga klientowi w zrozumieniu przemian ekonomicznych, które miały lub mają miejsce obecnie i ich znaczenia dla wyboru, przygotowania się do zawodu i znalezienia zatrudnienia w odpowiedniej dziedzinie zawodowej.

(tamże)

odpowiedzialno zawodowa odpowiedzialno doradcy wobec klienta 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA- odpowiedzialność doradcy wobec klienta(3)

W trakcie procesu doradczego doradca:

 • Obserwuje przebieg realizacji uzgodnionego planu zawodowego, doradzając i udzielając pomocy w razie potrzeby aż do uzyskania dostosowania zawodowego klienta.
 • Udziela pomocy w ramach swojej wiedzy fachowej; kieruje klienta do odpowiednich specjalistów, jeśli wymagana jest ich pomoc.
 • Podejmuje się dokonania analizy efektów swojej działalności doradczej wobec klienta i prowadzenia dalszej pracy dla osiągnięcia lepszych rezultatów jeśli zachodzi taka potrzeba.

(tamże)

wskaz wki do osi gni cia sukcesu w toku rozmowy doradczej 1
WSKAZÓWKI DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU W TOKU ROZMOWY DORADCZEJ(1)
 • Stwórz atmosferę harmonii, zaufania i szacunku (zrozumienia) w czasie rozmowy z klientem.
 • Twoja naturalność pomoże przekonać klienta, że jesteś autentycznie zainteresowany jego sprawą.
 • Nie tłumacz klientom czym jest poradnictwo. Pozwól klientowi uczyć się, z tego co robisz, a nie z tego co mówisz.
 • Nie sugeruj się osobistymi opiniami o ludziach w czasie przebiegu procesu doradczego.
 • Daj klientowi czas na reakcję i podjęcie części odpowiedzialności za przebieg rozmowy.

(tamże)

wskaz wki do osi gni cia sukcesu w toku rozmowy doradczej 2
WSKAZÓWKI DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU W TOKU ROZMOWY DORADCZEJ(2)
 • Oprócz słuchania tego co powiedziane, czytaj między wierszami, odczytaj to, co nie powiedziane. Skoncentruj się całkowicie na kliencie i jego zachowaniu.
 • Naucz się tolerować i dobrze znosić niezbyt długie okresy „konstruktywnej ciszy”.
 • Zachowaj uprzejmy i obiektywny punkt widzenia i nie angażuj się emocjonalnie w stosunku do klienta.
 • Notuj i zapisuj fakty jak najszybciej, ale uważaj, aby nie stworzyć wrażenia, że formularze są ważniejsze od klienta.
 • Pamiętaj, skuteczniej jest używać pytań, które ułatwiają klientowi „otwarcie się”, niż takich, na które można odpowiedzieć TAK lub NIE.

(tamże)