Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

 2. Anotace

 3. Sociální komunikace

 4. Sociální komunikace • Sdělování informací • Složky komunikace: • komunikátor • komunikant • komuniké

 5. Typy sociální komunikace • Meziosobní – interpersonální • Skupinová • Masová- prostřednictvím masmédií

 6. Komunikační prostředky • Řeč - jazyk ve formě psané a mluvené • Pohyby • Mimika • Gesta • Obraz • Symboly • …

 7. Verbální komunikace • Verbální (slovní) komunikace = rozhovor • střídavě mluví různé osoby • slouží k vyjádření věcného obsahu informací

 8. Neverbální komunikace • Neverbální komunikace • mimika, gestikulace, pohled, tón hlasu, aj. • autentičtější • hůře se skrývá • nositel emocí

 9. Symetrická a asymetrická komunikace • Symetrická • Asymetrická • rozdíly v sociálním postavení • nadřízený versus podřízený, • starší versus mladší • muž versus žena (event. naopak) • učitel versus žák

 10. Formální a neformální komunikace • Formální • dominuje nadosobní hledisko • Neformální • partneři preferují osobní hlediska a zájmy, emoce.

 11. Zdroje: • Ze zdrojů autora