Download
normizacija upravljanja kvalitetom iso 9000 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Normizacija upravljanja kvalitetom- ISO 9000 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Normizacija upravljanja kvalitetom- ISO 9000

Normizacija upravljanja kvalitetom- ISO 9000

455 Views Download Presentation
Download Presentation

Normizacija upravljanja kvalitetom- ISO 9000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zagreb 2012 Normizacija upravljanja kvalitetom- ISO 9000 Doc. dr. sc. Tomislav Baković

 2. SADRŽAJ • Uvod • Obitelj normi ISO 9000 • ISO 9001:2009 • Sadržaj norme • Kretanje broja certifikata

 3. 1. Uvod • Što, zašto, kako? • Razvoj norme ISO 9000 • Generički standard • Europski način za upravljanje kvalitetom

 4. Ključni razlozi za certifikaciju SUK: • Opipljiv dokaz da je sustav kvalitete izgrađen prema međunarodnoj normi • Sprečavanje višestrukih audita druge strane • Marketinški alat

 5. 2. Obitelj normi ISO 9000 • ISO 9000:2008- temeljna načela i terminološki rječnik • ISO 9001:2009- zahtjevi • ISO 9004:2010- upravljanje s ciljem održivosti poslovanja

 6. 3. Norma ISO 9001:2009 • Povijesni razvoj: • Prvi put objavljena 1987 • Prva revizija 1994 • Druga revizija 2000 • Treća revizija 2008

 7. 3.1. Temeljni principi • Orijentacija na kupce • Vodstvo • Uključenost zaposlenika • Procesni pristup • Sustavni pristup upravljanju • Kontinuirano unapređivanje • Činjenični pristup donošenju odluka • Uzajamno korisni odnosi s dobavljačima

 8. 3.2. Proces implementacije SUK sastoji se od sljedećih faza: • Izrada priručnika kvalitete • Dokumentiranje procedura • Osigurati predanost poslovodstva • Definiranje zahtjeva korisnika • Angažman certifikatora • Provođenje internog audita • Certifikacijski audit

 9. 3.3. Zahtjevi norme ISO 9001:2008 • Područje primjene • Veza s drugim normama • Nazivi, definicije i kratice • Sustav upravljanja kvalitetom • Odgovornost uprave • Upravljanje resursima • Realizacija proizvoda • Mjerenje, analiza i poboljšanje

 10. Slika 1. Model procesnog pristupa sustavu upravljanja kvalitetom

 11. 4. Sadržaj norme ISO 9001:2009 IV.SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM 4.1 Opći zahtjevi 4.2 Zahtjevi za dokumentaciju 4.2.1 Općenito 4.2.2 Priručnik kvalitete 4.2.3 Upravljanje dokumentima 4.2.4 Upravljanje zapisima

 12. Zahtjevi za dokumentaciju: • Dokumentirana izjava o politici kvalitete i ciljevima kvalitete • Poslovnik kvalitete • Dokumentirane procedure i zapise koje zahtjeva ova međunarodna norma (6 obaveznih procedura) • Dokumente, uključujući i zapise koje je organizacija odredila

 13. 6 OBAVEZNIH PROCEDURA • Upravljanje dokumentima • Upravljanje zapisima • Interni audit • Upravljanje nesukladnostima • Korektivne radnje • Preventivne radnje

 14. Dokumentacija SUK-a

 15. Primjer dokumentacije SUK-a Odjel Kardio-kirurgije

 16. Ciljevi sustava upravljanja kvalitetom • Definiranje ciljeva kvalitete • Dugoročni ciljevi kvalitete, trajni i utemeljeni na načelu kontinuiranog poboljšanja, nula nedostataka • Definirati mjerljive, realne, opravdane, razumljive ... ciljeve za sve aktivnosti vezane uz kvalitetu (npr. postići veće zadovoljstvo kupaca za 75% do kraja tekuće godine)

 17. Primjer: Mjerljivost ciljeva

 18. Pri definiranju stupnja ispunjavanja ciljeva proučavaju se: • Djelotvornost (effectiveness): mjera u kojoj su ostvareni planirani rezultati • Učinkovitost (efficiency): odnos između postignutih rezultata i upotrijebljenih resursa • Primjer: studiranje

 19. V. ODGOVORNOST UPRAVE 5.1 Opredijeljenost uprave 5.2 Usmjerenost na kupca 5.3 Politika kvalitete 5.4 Planiranje 5.4.1 Ciljevi kvalitete 5.4.2 Planiranje sustava upravljanja kvalitetom

 20. 5.5 Odgovornost, ovlast i komunikacija 5.5.1 Odgovornost i ovlast 5.5.2 Predstavnik uprave 5.5.3 Interna komunikacija 5.6 Ocjena uprave 5.6.1 Općenito 5.6.2 Ulazni podaci za upravinu ocjenu 5.6.3 Izlazni podaci upravine ocjene

 21. Primjer politike kvalitete

 22. VI. UPRAVLJANJE RESURSIMA 6.1 Osiguravanje resursa 6.2 Ljudski resursi 6.2.1 Općenito 6.2.2 Kompetencije, osposobljavanje i svijest 6.3 Infrastruktura 6.4 Radna okolina

 23. VII. REALIZACIJA PROIZVODA 7.1 Planiranje i realizacija proizvoda 7.2 Procesi usmjereni prema kupcu 7.2.1 Određivanje zahtjeva koji se odnose na proizvod 7.2.2 Ocjena zahtjeva koji se odnose na proizvod 7.2.3 Komunikacija s kupcem

 24. 7.3 Projektiranje i razvoj 7.3.1 Planiranje projektiranja i razvoja 7.3.2 Ulazni podaci za projektiranje i razvoj 7.3.3 Izlazni podaci projektiranja i razvoja 7.3.4 Ocjena projektiranja i razvoja 7.3.5 Verifikacija projektiranja i razvoja 7.3.6 Validacija projektiranja i razvoja 7.3.7 Upravljanje promjenama u projektiranju i razvoju

 25. 7.4 Nabava 7.4.1 Proces nabave 7.4.2 Informacije za nabavu 7.4.3 Verifikacija nabavljenog proizvoda 7.5 Proizvodnja i pružanje usluga 7.5.1 Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga 7.5.2 Validacija procesa proizvodnje i pružanja usluga 7.5.3 Identifikacija i sljedivost 7.5.4 Vlasništvo kupca 7.5.5 Čuvanje proizvoda 7.6 Upravljanje nadzornom i mjernom opremom

 26. VIII. MJERENJE, ANALIZA i POBOLJŠANJA 8.1 Općenito 8.2 Nadzor i mjerenje 8.2.1 Zadovoljstvo kupca 8.2.2 Interni audit 8.2.3 Nadzor i mjerenje procesa 8.2.4 Nadzor i mjerenje proizvoda

 27. 8.3 Upravljanje nesukladnim proizvodom 8.4 Analiza podataka 8.5 Poboljšavanje 8.5.1 Kontinuirano poboljšavanje 8.5.2 Korektivne radnje 8.5.3 Preventivne radnje

 28. 5. Kretanje broja ISO 9001 certifikata 2313