Third Sunday of Lent - Year A
Download
1 / 41

Third Sunday of Lent - Year A - PowerPoint PPT Presentation


  • 157 Views
  • Uploaded on

Third Sunday of Lent - Year A. Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A. 2014. 23/03/2014 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện. 2014. Gospel John 4:5-42 Phúc Âm theo Thánh Gioan 4:5-42. Jesus came to the Samaritan town called Sychar , near the land that Jacob gave to his son Joseph. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Third Sunday of Lent - Year A' - tao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Third sunday of lent year a

Third Sunday of Lent - Year A

Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A

2014

23/03/2014

HùngPhương & ThanhQuảngthựchiện


Third sunday of lent year a

2014

Gospel

John

4:5-42

PhúcÂmtheo

ThánhGioan

4:5-42


Third sunday of lent year a

Jesus came to the Samaritan town called Sychar, near the land that Jacob gave to his son Joseph.

Khiấy, ĐứcGiêsuđến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se


Third sunday of lent year a

Jacob’s well is there and Jesus, tired by the journey, sat straight down by the well. It was about the sixth hour.

Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.


Third sunday of lent year a

When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, ‘Give me a drink.’

Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy:

"Chị cho tôi xin chút nước uống”


Third sunday of lent year a

His disciples had gone into the town to buy food. her, ‘Give me a drink.’

Lúc đó, các môn đệ của Người

đã vào thành mua thức ăn.


Third sunday of lent year a

The Samaritan woman said to him, ‘What? You are a Jew and you ask me, a Samaritan, for a drink?’ - Jews, in fact, do not associate with Samaritans.

Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói : "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao ?" Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.


Third sunday of lent year a

Đức Giê-su trả lời : "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." 

Jesus replied:

‘If you only knew what God is offering and who it is that is saying to you: Give me a drink, you would have been the one to ask, and he would have given you living water.’


Third sunday of lent year a

‘You have no bucket, sir,’ she answered ‘and the well is deep: how could you get this living water?

Chị ấy nói : "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu.

Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống?


Third sunday of lent year a

Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."

Are you a greater man than our father Jacob who gave us this well and drank from it himself with his sons and his cattle?’


Third sunday of lent year a

Jesus replied: Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."‘Whoever drinks this water will get thirsty again;

Đức Giê-su trả lời:

"Ai uống nước này, sẽ lại khát


Third sunday of lent year a

but anyone who drinks the water that I shall give Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."will never be thirsty again: the water that I shall give

will turn into a spring inside him, welling up to eternal life.’

Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."


Third sunday of lent year a

Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."Sir,’ said the woman, ‘give me some of that water, so that I may never get thirsty and never have to come here again to draw water.’

Người phụ nữ nói với Đức Giê-su:

"Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.


Third sunday of lent year a

‘Go and call your husband’ said Jesus to her ‘and come back here.’

Người bảo chị ấy:

"Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây.


Third sunday of lent year a

The woman answered, ‘I have no husband.’ He said to her, ‘You are right to say,

Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giê-su bảo: "Chị nói:

'Tôi không có chồng ' là phải, 


Third sunday of lent year a

“I have no husband”; for although you have had five, the one you have now is not your husband. You spoke the truth there.’

vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng."


Third sunday of lent year a

‘I see you are a prophet, sir’ said the woman. one you have now is not your husband. You spoke the truth there.’

Người phụ nữ nói với Người:

"Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ”.


Third sunday of lent year a

‘Our fathers worshipped on this mountain, while you say that Jerusalem is the place where one ought to worship.’

Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này ; còn các ông lại bảo : Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.


Third sunday of lent year a

Jesus said: that Jerusalem is the place where one ought to worship.’

‘Believe me, woman, the hour is coming

when you will worship the Father

neither on this mountain nor in Jerusalem.

Đức Giê-su phán : "Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.


Third sunday of lent year a

You worship what you do not know; that Jerusalem is the place where one ought to worship.’we worship what we do know; for salvation comes from the Jews.

Các người thờ Đấng

các người không biết ; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết,

vì ơn cứu độ phát xuất

từ dân Do-thái.


Third sunday of lent year a

But the hour will come – in fact it is here already – that Jerusalem is the place where one ought to worship.’

when true worshippers will worship the Father in spirit and truth:

that is the kind of worshipper

the Father wants.

Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.


Third sunday of lent year a

God is spirit, that Jerusalem is the place where one ought to worship.’and those who worship

must worship in spirit and truth.’

Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."


Third sunday of lent year a

The woman said to him, that Jerusalem is the place where one ought to worship.’

‘I know that Messiah – that is, Christ – is coming; and when he comes he will tell us everything.’

Người phụ nữ thưa : "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô,

sẽ đến. Khi Người đến, Người

sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự


Third sunday of lent year a

‘I who am speaking to you,’ said Jesus ‘I am he.’ that Jerusalem is the place where one ought to worship.’

Đức Giê-su nói : "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."


Third sunday of lent year a

At this point his disciples returned, and were surprised to find him speaking to a woman, though none of them asked, ‘What do you want from her?’ or, ‘Why are you talking to her?’

Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi : "Thầy cần gì vậy ?" Hoặc "Thầy nói gì với chị ấy ?


Third sunday of lent year a

The woman put down her water jar and hurried back to the town to tell the people,

Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta:


Third sunday of lent year a

‘Come and see a man who has told me everything I ever did; I wonder if he is the Christ?’

Đến mà xem : có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao ?"


Third sunday of lent year a

This brought people out of the town and they started walking towards him.

Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.


Third sunday of lent year a

Meanwhile, the disciples were urging him, ‘Rabbi, do have something to eat’

Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng : "Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa."


Third sunday of lent year a

but he said, ‘I have food to eat that you do not know about.

Người nói với các ông : "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết."


Third sunday of lent year a

So the disciples asked one another, ‘Has someone been bringing him food?’

Các môn đệ mới hỏi nhau : "Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng ?"


Third sunday of lent year a

But Jesus said: bringing him food?’

‘My food

is to do the will of the one who sent me,

and to complete his work.

Đức Giê-su nói với các ông : "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.


Third sunday of lent year a

Have you not got a saying: bringing him food?’ Four months and then the harvest? Well, I tell you: Look around you, look at the fields; already they are white, ready for harvest!

Nào anh em chẳng nói : Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt ? Nhưng này, Thầy bảo anh em : Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái !


Third sunday of lent year a

Already the reaper is being paid his wages, bringing him food?’ already he is bringing in the grain for eternal life, and thus sower and reaper rejoice together.

Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng.


Third sunday of lent year a

For here the proverb holds good: bringing him food?’

one sows, another reaps;

Thật vậy, câu tục ngữ

"kẻ này gieo, người kia gặt“

quả là đúng ! 


Third sunday of lent year a

I sent you to reap bringing him food?’ a harvest you had not worked for. Others worked for it; and you have come into the rewards of their trouble.’

Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả ; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ."


Third sunday of lent year a

Many Samaritans of that town had believed in him on the strength of the woman’s testimony when she said, ‘He told me all I have ever done’,

Có nhiều người Sa-ma-ri

trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su,

vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.


Third sunday of lent year a

so, when the Samaritans came up to him, they begged him to stay with them. He stayed for two days,

Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri

xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 


Third sunday of lent year a

and when he spoke to them many more stay with them. He stayed for two days,

came to believe;

Số người tin vì lời Đức Giê-su nói

còn đông hơn nữa.


Third sunday of lent year a

and they said to the woman, ‘Now we no longer believe because of what you told us; we have heard him ourselves and we know that he really is the saviour of the world.’..

Họ bảo người phụ nữ : "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian…"


Third sunday of lent year a

Third Sunday of Lent - Year A because of what you told us; we have heard him ourselves and we know that he really is the saviour of the world

Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A

2014

23/03/2014