multimeediumi elementide kasutamine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Multimeediumi elementide kasutamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Multimeediumi elementide kasutamine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Multimeediumi elementide kasutamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Multimeediumi elementide kasutamine. Andrus Rinde. Graafika. Arvutigraafika ( computer graphics ) : objektide geomeetriliste mudelite ja kujutiste konstrueerimi ne , muutmi ne , kuvami ne ja töötlemi ne arvutis image viitab multimeediumis tavaliselt fotodele ja graphic s joonistustele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Multimeediumi elementide kasutamine' - tao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
graafika
Graafika
 • Arvutigraafika (computer graphics): objektide geomeetriliste mudelite ja kujutiste konstrueerimine, muutmine, kuvamine ja töötlemine arvutis
 • image viitab multimeediumis tavaliselt fotodele ja graphics joonistustele
 • rastergraafika ning vektorgraafika
graafika kasutamine
Graafika kasutamine
 • tekstmaterjali järel enim kasutatud multimeediumielement
 • pilt on väärt 1000 sõna
 • hea vahendi teksti täiendamiseks
  • muudab soovitud info leidmise lihtsamaks ja kiiremaks
  • muudab reaalses elus objektide äratundmise kergemaks
 • piltide liigkasutus vähendab nende mõju
graafika kasutamine 2
Graafika kasutamine 2
 • Graafikaelemendid peaksid läbi kogu teose olema samatüübilised, samas stiilis!
graafika kasutamine 3
Graafika kasutamine 3
 • Graafikaelementide kvaliteet peab vastama teemale ja eesmärgile!
graafika kasutamine 4
Graafika kasutamine 4
 • Valitud graafika peab sobima toote eesmärgiga
graafika kasutamine 5
Graafika kasutamine 5
 • Graafikafailide valik sõltub ka toote levitamise meediumist! CD/DVD-l saab levitada suuremaid ja kvaliteetsemaid faile kui näiteks internetis.
 • Graafika valik peab arvestama ka kliendi võimalikku korporatiivset standardit.
graafika kasutamine 6
Graafika kasutamine 6
 • foto realistlikum aga joonis võib juhtida tähelepanu olulistele detailidele
graafika kasutamine 7
Graafika kasutamine 7
 • Kasuta fotosid, kui on vajadus visuaalset informatsiooni väga realistlikult edastada!
 • Kui foto kvaliteet on vilets, tuleks kaaluda selle asendamist joonistusega!
 • Kasutajad eelistavad üldiselt värvilisi pilte, kuigi sageli saab must-valgelt palju selgemaid kujutisi edastada!
graafika kasutamine 8
Graafika kasutamine 8
 • Joonistuste ja joonistega saab näidata objekte, mida reaalselt olemas pole!
 • Mitmete protsesside ja süsteemide kirjeldamiseks kasutatakse diagramme!
graafika kasutamine 9
Graafika kasutamine 9
 • Joonistuse või joonisega saab objekte näidata lihtsustatult!
graafika mastaapimine scaling
Graafika mastaapimine (scaling)
 • Kui võimalik väldi rastergraafika kujutiste mastaapimist
 • kasutajat ei tohi sundida pilti tervikuna nägemiseks kerima (scroll)!
 • kaaluge võimalust, kus mingi pildi osa suurendamiseks peab seal hiirega klõpsama!
graafika mastaapimine 2
Graafika mastaapimine 2
 • jälgige, et säiliks pildi servapikkuste suhe!
graafika mastaapimine 3
Graafika mastaapimine 3
 • Parima kvaliteediga mastaapimine on 2 kordsete kaupa

2 X väiksem

originaalsuurus

2 X suurem

graafika mastaapimine 4
Graafika mastaapimine 4
 • Kasutatav pilt ei tohiks olla väiksem kui 1/4 vajalikust!
p ramine rotate
Pööramine (rotate)
 • Kasuta nurki, mille puhul tehislikkuse efekt on kõige väiksem!
helid
Helid
 • Heli on muutunud lisaks spetsiaalsetele multimeediumitoodetele väga tavaliseks mistahes tarkvara kasutajaliideses.
helide liigitamine
Helide liigitamine
 • Helisidvõib liigitadavastavaltnendeolemusele:
  • tähenduslikudhelid: vajalikudreaalsuserõhutamiseksjasisuparemaksedasiandmiseks
  • abstraktsedhelid: need, mis pole sisugaotseseltseotud
helide liigitamine 2
Helide liigitamine 2
 • Lähtuvalthelidesisustja funktsioonist saabhelisidliigitada:
  • kõne
  • muusika
  • Earcon
  • Audio ikoonid
  • Non-speechsounds
  • heliefektid.
helide kasutamine 3
Helidekasutamine 3
 • Õigestivalitudhelimaterjalaitabreaalsustpareminiedasianda:
  • Heliefektidegasaabedasiandakaugusi.
  • Helidegasaabrõhutadakeskkonda.
helide kasutamine 4
Helidekasutamine 4
 • Validesõigemuusika, õigedsignatuurid, saabedastadaemotsioone, meeleolusid.
 • Muusikaabilsaabrõhutadaajastutjakonkreetsetaega.
 • Kasutadesõigetmuusikat, saabrõhutadakageograafilistasukohta.
 • Helide kasutamine on teatud olukordades hädavajalik, näiteks muusika teemalises koolituses, loomade lindude kommunikatsiooni käsitledes jne!
helide kasutamine 5
Helide kasutamine 5
 • Helidegasaabedastadainfotolukordadeskusvisuaalneedastamine on võimatuvõiraskendatud!
 • Helide kasutamine võimaldab nägemispuuetega või lugemisraskustega kasutajatele juurdepääsu materjalidele!
 • Helide abil saab seadmeid/rakendusi personaliseerida, muuta neid inimlikumaks, luua emotsionaalset sidet inimesega
 • Muusika abil saab aju stimuleerida ja sedasi soodustada materjali vastuvõttu
helide kasutamine 6
Helide kasutamine 6
 • Helid peavad olema üksteisest kergesti eristatavad ja selgelt taustamürast eristuma!
 • Helisid tuleks kasutada, et anda teada sündmustest, mis muidu on raskesti märgatavad!
 • Helidega tuleks anda märku sündmustest, mis vajavad kohest reaktsiooni!
 • Kunagi ei tohi autor eeldada, et klientidel on võimalus heliklippide mängimiseks!
helide kasutamine 7
Helide kasutamine 7
 • Heliklippide kvaliteet peab olema küllaltki heal tasemel, muidu häirib see materjali vastuvõttu.
 • Kasutaja peab saama valida, kas kasutada heliklippe või mitte!
 • Ettevaatlik peab olema üheaegselt kirjaliku materjali ning heliklippide kasutamisega!
 • Heliklippide mängimist peaks kasutaja saama korrata, peatada jne!
helide kasutamine 8
Helide kasutamine 8
 • Kasutatav helitugevus peab olema hoolikalt valitud vastavalt heliklippide funktsioonile ja keskkonnale!
 • Kasutajal peaksolema võimalus reguleerida helitugevust!
 • Helide kasutamisel peab olema järjepidev!
video kasutamine
Video kasutamine
 • video võib luua kohalolekutunde, “olen justkui ise seal!”;
 • video võib teema “ellu äratada”, elavaks muuta;
 • video abil saab näidata sündmusi, mida harilikult oma silmaga vaatamas käia ei saa või mis on juba möödas.
video kasutamine 2
Video kasutamine 2
 • Video on asendamatu inimeste ja loomade liikumise edasiandmisel (kehakeel jne).
 • Hea arvutiväliste meediate, nagu film ja TV-saated, propageerimiseks.
 • Saab edasi anda kõneleja personaalsust.
 • Hea "liikuvate" asjade/nähtuste näitamiseks.
video kasutamine 3
Video kasutamine 3
 • Kasuta videot:
  • saavutamaks lisaefekti;
  • näitamaks asju, mida auditoorium pole enne näinud;
  • loomaks vahetuse, kohaloleku efekti.
video kasutamine 4
Video kasutamine 4
 • Kasutajad ootavad kvaliteeti!
 • Vältida tuleks video kasutamist olukordades, kus saaks hakkama fotoga.
 • Video kasutamisel tuleb arvestada tema tootmiskulude ja saavutatava efekti suhtega
 • Video kasutamine sõltub ka toote levitamiseks kasutatavast meediumist!
video kasutamine 5
Video kasutamine 5
 • Videoklippide mängimist peab kasutaja saama peatada, taasalustada, korrata, vahele jätta jne!
 • Juhtelemendid (controls) peaksid olema kasutajatele tuttavad
 • Efekte tuleb kasutada minimaalselt!
 • Kasutatavate videoklippide pikkus peaks olema kuni 45 sekundit!
video kasutamine 6
Video kasutamine 6
 • Videol peaks olema ka heliriba!
 • Vajadusel peab pakkuma heleduse, kontrasti ja värvide intensiivsuse reguleerimisvõimalust.
 • Kehvema kvaliteediga, madala resolutsiooniga videot tuleks näidata väikeses aknas!
 • Koos videoga näidata klipi kogupikkust ja hetkepositsiooni ajaskaalal!
animatsiooni kasutamine
Animatsiooni kasutamine
 • Näitamaks järjepidevust arengus, üleminekutes.
 • Näitamaks dimensionaalsust (mõõtmelisust).
 • Illustreerimaks ajas toimuvaid muudatusi.
 • Objektide graafiliste esituste rikastamiseks.
animatsiooni kasutamine 2
Animatsiooni kasutamine 2
 • Kolmemõõtmeliste struktuuride visualiseerimiseks.
 • Tähelepanu püüdmiseks.
animatsiooni kasutamine 3
Animatsiooni kasutamine 3
 • Kuna omab palju ühiseid jooni graafika ja videoga, kehtivad üldiselt samad soovitused:
  • juhtimine
  • juhtelemendid
  • tootmiskulud/efekt
  • kasutamine sõltub meediumist
  • klipi pikkuse, hetkepositsiooni näitamine
animatsiooni kasutamine 4
Animatsiooni kasutamine 4
 • Vältida tuleks pidevalt korduvat animatsiooni!
 • Kasutatavad animatsiooniklipid peaksid olema lühikesed, 20 – 30 sekundit.
 • Animatsioone võib rikastada heliklippidega, verbaalsete kommentaaridega lisainfo edastamiseks.
t pilised kasutusvaldkonnad
Arheoloogia

Arhitektuur

Film

Haridus

Kohtuekspertiis

Kunst

Lennusimulatsioon

Meditsiin

Masinaehitus

Meelelahutus

Multimeedium

Reklaam

Sõjavägi

Teadus

Televisioon

Video

Tüüpilisedkasutusvaldkonnad