A MÓDOSÍTÁS
Download
1 / 24

Alapvető célok - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

A MÓDOSÍTÁS (T/4855. számú törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefügg ő egyes törvények módosításáról).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alapvető célok' - tao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A MÓDOSÍTÁS(T/4855. számú törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és egyes kapcsolódó törvények, valamint aminiszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatávalösszefüggő egyestörvények módosításáról)


Alapvet c lok
Alapvető célok

 • Ésszerűsítés

 • Gyorsaság

 • Hatékonyság

 • Minőség

 • Indokolatlan adminisztratív terhek csökkentése


A m dos t ssal rintett t rv nyek
A módosítással érintett törvények

 • Ket.

 • A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)

 • A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991 . évi XLIX. törvény (Cstv.)

 • A magyar állampolgárságról szóló 1993 . évi LV. törvény (Áptv.)

 • A vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII. törvény (Vgt.)

 • A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Versenytörvény)STB.1.A kérelemre induló és a hivatalbóli eljárások hangsúlyosabb elhatárolása (például eljárási költségekkel összefüggésben)A hivatalból folytatott eljárásra a hivatalból indított eljárás szabályai irányadók(29. § (1a) bek.)A hivatalbóli eljárást kezdeményező személyt, szervet kérelmére tájékoztatni kell az eljárás megindításáról, a foganatosított intézkedésről(29. § (8) bek.)


2.

A rendeltetésszerű hatáskörgyakorlás, szakszerűség és együttműködés elve mellett alapelvi szintű rögzítése a jóhiszemű, az ügyfél jogait, jogos érdekeit (gazdasági érdekeit is!) szem előtt tartó ügyintézői eljárás követelményének (1. § (2) bek.)


3.

Az ügyintézési határidő meghosszabbítása csak kivételesen indokolt esetben, az indokok kifejezett megjelölése mellett lehetséges (33.§ (7) bek.)


4.

Ágazati jogszabályokban lehetőség nyílik a Ket. ügyintézési határidőbe nem számítóidőtartamokra vonatkozórendelkezéseinek kizárására

(33.§ (3) bek.)


5.

2014. január 1-jétől 21 napra csökken az ügyintézési határidő

(Ezzel összefüggésben a hatóság hallgatásának beleegyezésként, hozzájárulásként való értékelése válik főszabállyá.)


6.

A belföldi jogsegély teljesítésére nyitva álló határidő differenciálása a megkeresés tartalma alapján

(26.§ (5) bek.)

- Tanú meghallgatására, szemle lefolytatására irányuló megkeresést 30 napon belül

- Hatóságok közötti elektronikus kapcsolattartás megengedettsége esetén elektronikus nyilvántartásból kért adatra vonatkozó megkeresést 5 napon belül


Megjelenik a nyilvántartó szerv nyilvántartásából történő közvetlen lekérdezés lehetősége

(26. § (5a) bek.)

A teljesítést ösztönző rendelkezések (26. § (7) és (8) bek.)

Teljesítés elmaradása esetén:

 • Tájékoztatást kér a megkereső hatóság az okról

 • Végső esetben a megkereső által is elvégezhető a cselekmény

 • Felügyeleti eljárás kezdeményezése

 • A többletköltségek megkeresett szerv által történő megtérítésének kötelezettsége


7. történő közvetlen lekérdezés lehetősége

Meghatározott ügyekben az általános ügyféli jogálláson túl egyes ügyféli jogok biztosításának jogszabályi lehetősége a civil szervezetek számára (Ket. nyilatkozattételi jog 15. § (5) és (5a) bek.)


8. történő közvetlen lekérdezés lehetősége

A cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes ügyfelek idézésére, nyilatkozattételére, tanúvallomására speciális szabályok megállapítása (pl. törvényes képviselő kötelező jelenléte)

(51. §)


9. történő közvetlen lekérdezés lehetősége

A hatósági szerződés kötelező tartalmi elemeinek megállapítása, a szerződés megszegése esetén a végrehajtás elrendelése helyett a szerződés módosítása kezdeményezésének lehetősége a Ket.-ben rögzített szempontok mérlegelésével, amennyiben a közérdek védelmét ez jobban szolgálja


10. történő közvetlen lekérdezés lehetősége

Az ellenőrzési terv készítése és az ellenőrzési jelentés nyilvánosságra hozatala

(VI. Fejezet)

Indokok, célok

 • Élő gyakorlat az ellenőrzési terv készítése

 • Generálprevenció


11. történő közvetlen lekérdezés lehetősége

VI/A. Fejezet

 • Egységes dogmatikai alap, eljárásjogi keret biztosítása a közigazgatási anyagi jogi bírságolás, ágazati bírságolás számára

 • A bírságkiszabás lehetőségének 5 éves objektív és 1 éves szubjektív határidő szabta keretek közé szorítása


12. történő közvetlen lekérdezés lehetősége

A végrehajtás elrendeléséről történő önálló döntéshozatali kötelezettség megszűnik

 • De!

  Jön a megindítás, melyről szintén végzést kell hozni, kivéve ha az eljárt elsőfokú hatóság foganatosítja a végrehajtást (127. §)


13. történő közvetlen lekérdezés lehetősége

A másodfokú döntés végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

Feltétel: A fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítás feltételei fennállnak (pl. életveszéllyel fenyegető helyzet, személy tartásáról, gondozásáról rendelkező döntés, nemzetbiztonsági érdek stb.).

(101. § és 105. §)


14. történő közvetlen lekérdezés lehetősége

Az eljárási költségekről szóló IX. Fejezet újraszabályozása

Azonos érdekállású ügyfelek egyetemleges megelőlegezési, költségviselési kötelezettsége – eltérő megállapodás hiányában stb..


15. történő közvetlen lekérdezés lehetősége

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó X. Fejezet átfogó módosítása

 • Technológiasemlegesség elvének rögzítése = műszaki megoldás módjától független jogszabályi követelmények

 • Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a hatóság jogosult elektronikus ügyintézést folytatni, de az ügyfél ügyintézési rendelkezését ilyen esetben is köteles figyelembe venni

 • Állam által kötelezően biztosítandó, mindenki által hozzáférhető ügyintézési szolgáltatások meghatározása


16. történő közvetlen lekérdezés lehetősége

Önálló fejezet (X/A.) a Ket.-ben az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére

Az ennek tárgyában folytatandó vizsgálat, az ezt ellenőrző hatóság eljárásának szabályai


Hat lybal p s
Hatálybalépés történő közvetlen lekérdezés lehetősége

 • főszabály: 2012. febr. 1-jén- egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatos módosítások: kihirdetést követő 8. napon- helyi önkormányzatokra és ügyészségre vonatkozó szabályozással összefüggő módosítások: 2012. jan. 1-jén - elektronikus ügyintézés szabályai: 2012. ápr. 1-jén


Miniszteri hat sk r k fel lvizsg lata
Miniszteri hatáskörök felülvizsgálata történő közvetlen lekérdezés lehetősége

Kiindulópont a miniszter és a minisztérium alapvető rendeltetése:

 • Ágazati irányítás és ellenőrzés

 • Jogalkotási feladatok

 • Stratégiaalkotásstb.

  Feladat-meghatározás: Az egyedi hatósági ügyek intézéséből a minisztereket kivonni (a felügyeleti jogosítványok kivételével).

  A felülvizsgálat eredményeként a miniszteri hatósági hatáskörök 40%-a más szervhez kerül, vagy megszűnik.

  Az erre vonatkozó rendelkezések 2012. január 1-jén lépnek hatályba.


Köszönöm a figyelmet! történő közvetlen lekérdezés lehetősége


ad