informatiebijeenkomst trajectgroepen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatiebijeenkomst trajectgroepen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatiebijeenkomst trajectgroepen

play fullscreen
1 / 16

Informatiebijeenkomst trajectgroepen

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Informatiebijeenkomst trajectgroepen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatiebijeenkomst trajectgroepen 10 april 2012 SWV VO Zuid-Kennemerland Nenette Dieleman

 2. Doelen • alle scholen hebben een goed beeld van de trajectgroepen • alle scholen hebben handvatten hoe dit op de eigen school te realiseren is

 3. Programma • Deel 1 • Inleiding: achtergronden en kaders • Trajectgroepondersteuners aan het woord over de pilot en wat zij kunnen betekenen • Trajectgroepbegeleiders aan het woord: de ervaringen in de praktijk • Deel 2 • De huidige 6 scholen met een TG presenteren zich met materiaal (standjes)

 4. Achtergronden van de TG’s • Pilot in het kader van de Plusvoorziening • Passend Onderwijs

 5. Pilot • 2010: Subsidie Plusvoorziening ingevuld met Satelliet en Trajectgroepen • Pilot voor 2 jaar - 6 scholen doen mee - voor REC-leerlingen en “zorg”leerlingen; financiering ½ REC, ½ subsidie

 6. Pilot • Taak: leerlingen begeleiden en docenten coachen • Doelen: • af- en uitstroom voorkomen • ervaring opdoen met begeleiden van leerlingen bij wie handelingsverlegenheid is (vooruitlopend op Passend Onderwijs) • Evaluatie na 1 jaar: zeer positief • Meer leerlingen opvangen binnen regulier onderwijs • Docenten ondersteunen • Samenwerken met ouders

 7. Passend Onderwijs • Wet aangenomen per 1-8-2012 • Financiële consequenties per 1-8-2013 • REC 3 en 4 opgeheven - REC-indicaties vervallen - rugzakjes verdwijnen - ambulante begeleiding stopt - AB’ers met expertise zonder werk • bezuiniging op vso- en AB-gelden • geldstroom verlegd: schooldeel rugzakjes naar SWV • na 2 jaar ook AB-deel rugzakjes naar SWV met bezuiniging van 57%

 8. Passend onderwijs Inhoudelijke consequenties • Scholen stellen ondersteuningsprofiel op • Dekkend onderwijs/ondersteuningsaanbod in de regio • Geen thuiszitters • Zoveel mogelijk leerlingen in regulier onderwijs • Ondersteuningsplan van SWV in overleg met gemeenten

 9. Van tekorten naar behoeften Van probleemgericht naar handelingsgericht Van wat heeft een kindnaar wat heeft een kind nodig?

 10. Passend onderwijs Voortschrijdend inzicht • Voorheen: basis-, breedte- en diepteprofiel → nu: ondersteuningsprofiel • VanderValkbijeenkomst 25-11-10 - vragenlijsten voor scholen: wat bieden wij aan basiszorg, wat moeten we gaan bieden? - pilot op 5 scholen; uitkomst: meeste basiszorg is aanwezig op de scholen, maar alles is ook voor verbetering vatbaar

 11. Hoe verder? Visie van SWV – breed gedragen • Zoveel mogelijk leerlingen in regulier • Investeren aan de voorkant: preventief werken • Adequate en transparante zorgstructuur op alle scholen, ondersteund door TG’s • Zorg op de school is onderwijsgerelateerd; verder ondersteuning door smw • Deskundigheidsbevordering docenten • Handhaving autonomie scholen • Gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen SWV

 12. Uitwerking visie • Ondersteuningsprofiel op elke school: • Goede zorgstructuur (scan→verbeterpunten) • TG’s – 3 pijlers - begeleiding leerlingen - coaching docenten - partnerschap met ouders • Trajectgroepondersteuners (TGO’s) • Schakelloket als leerlingen toch uitvallen • SWV faciliteert formatie voor TG’s

 13. Formatiecategorieën TG’s • Tot 200 ll 0,4 fte • 200-500 ll 0,5 fte • 500-1200 ll 0,8 fte • Meer dan 1200 ll 1,0 fte

 14. tijdpad Augustus 2012: alle scholen starten met TG 2012-2013 overgangsjaar: - optimaal-speciaalvariant - plaatsing AB’ers

 15. Financiën op termijn • Bezuiniging • Verevening • Putten uit reserves SWV

 16. En verder…. Veel moet nog worden uitgewerkt, zoals • Definitieve financiële cijfers • Cluster3-leerlingen in TG • Rol van de ouders • Schakelloket • IVO i.p.v. REC-indicaties • Geld volgtleerling • Plusvoorziening, thuiszitters • lwoo-scholen Daaf, Paulus, Tender • Rol vso (diepteprofiel); vso op havo/vwo-niveau • Monitoring • VAVO • ……..