Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
השפעת גורמים אביוטיים על נביטה וצימוח של חיטה ועדשים. PowerPoint Presentation
Download Presentation
השפעת גורמים אביוטיים על נביטה וצימוח של חיטה ועדשים.

השפעת גורמים אביוטיים על נביטה וצימוח של חיטה ועדשים.

84 Views Download Presentation
Download Presentation

השפעת גורמים אביוטיים על נביטה וצימוח של חיטה ועדשים.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. השפעת גורמים אביוטיים על נביטה וצימוח של חיטה ועדשים.

  2. שאלה מספר 1: השפעת נוכחות אור על נביטה וצימוח של חיטה ועדשים • הצבתי 2 מיכלים של חיטה ו2 מיכלים של עדשים בכל אחד משני המשתנים. • בכל אחד מהמיכלים זרעתי 10 זרעים. • הניסוי ארך שבועיים.

  3. תוצאות ומסקנות מסקנות: בשני הניסויים החיטה והעדשים נבטו וצמחו בערך באותה מידה. אך בהעדר אור הצמחים שנבטו היו חסרי צבע.

  4. שאלה מספר 2: השפעת סוג האדמה על נביטה וצימוח של חיטה ועדשים • בניסוי זה הצבתי 2 מיכלים של חיטה ו2 מיכלים של עדשים בכל אחד משלושת המשתנים. • הזרעים הוצבו במיכלים בהם היו אדמה, חול וטוף גרוס. • בכל אחד מהמיכלים זרעתי 10 זרעים. • הניסוי ארך שבועיים.

  5. תוצאות ומסקנות

  6. מסקנות: כל הצמחים גדלו בסופו של דבר למרות שהם גדלו בקצב שונה, מכאן ניתן להסיק שלסוג האדמה אין השפעה על צמיחת הצמח אלא רק על זמן גדילתו.

  7. שאלה מספר 3: השפעת אחוזי מליחות בהשקייה על נביטה וצימוח של חיטה ועדשים • בניסוי זה הצבתי 2 מיכלים של חיטה ו2 מיכלים של עדשים בכל אחד מחמשת המשתנים. • הזרעים הוצבו במיכלים בהם אחוזי המליחות בהשקייה היו % ¼, % ½, 1%, 2%, 4%. • בכל אחד מהמיכלים זרעתי 10 זרעים. • הניסוי ארך שבועיים.

  8. תוצאות ומסקנות

  9. מסקנות: ריכוזי המליחות בהחלט השפיעו על נביטת הצמחים, ניתן לראות שהחיטה הצליחה להתפתח ברוב אחוזי המליחות ואילו העדשים הראו ירידה בצמיחה ככל שאחוז המליחות עלה. • בריכוזי המליחות הגבוהים יותר של 2% ו4% לא הייתה צמיחה בכלל, זאת אומרת שאחוזי המליחות השפיעו על הצמח והוא לא נבט.

  10. תודה רבה ל... • יהודית שילה, שליוותה אותי לאורך כל התהליך ועזרה בהכנת העבודה. • חיה וקס, רחל אקוע וחנה בם הלבורנטיות שסייעו בהכנת הניסוי וייעצו לגבי המשכו.