Urz d marsza kowski wojew dztwa lubuskiego w 2009 roku
Download
1 / 19

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w 2009 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w 2009 roku. Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 385 zawartych umów na kwotę ok. 800 mln zł 1 miejsce w kraju Na jednego mieszkańca przypada 3,1 tys. zł unijnej pomocy 1 miejsce w kraju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w 2009 roku ' - tanisha-warner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Urz d marsza kowski wojew dztwa lubuskiego w 2009 roku
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiegow 2009 roku


Departament lubuskiego regionalnego programu operacyjnego
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

385 zawartych umów na kwotę ok. 800 mln zł

1 miejsce w kraju

Na jednego mieszkańca

przypada 3,1 tys. zł unijnej pomocy

1 miejsce w kraju

Uwzględnienie lubuskich propozycji zmian

w kryteriach Krajowej Rezerwy Wykonania


Departament lubuskiego regionalnego programu operacyjnego1
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Wprowadzone uproszczenia:

 • zwiększenie przejrzystości systemu redystrybucji funduszy europejskich,

 • wprowadzenie systemu zaliczek,

 • uproszczenie form zabezpieczeń,

 • skrócenie czasu oceny projektów,

 • możliwość potwierdzania posiadanych środków na realizację projektu dopiero na etapie podpisywania umowy,

 • deklaracja o współpracy ze Zrzeszeniem Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.


Departament europejskiego funduszu spo ecznego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

700 % wzrost liczby podpisanych umów o dofinansowanie w porównaniu z 2008 rokiem

32 % wykorzystanej alokacji

na lata 2007-2013

Blisko 6 mln zł na stypendia dla 1667 uzdolnionych studentów z województwa lubuskiego

Ponad 0,5 mln zł na stypendia dla 120 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych


Departament europejskiego funduszu spo ecznego1
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Awans na 8 miejsce

z ostatniego pod względem podpisanych umów


Departament program w rozwoju obszar w wiejskich
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Wpłynęło 11 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę blisko 95 mln zł w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Schematu II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

 •  15 czerwca zakończono nabór na realizację operacji z zakresu gospodarki

  wodno-ściekowej. Wpłynęło 59 wniosków na kwotę ponad 250 mln zł


Departament program w rozwoju obszar w wiejskich1
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • 14.05.2009 r. zawarcie umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju

  w ramach PROW na lata 2007-2013.

  Kwota około 78 mln zł

 • 10.12.2009 r. zawarcie 64 umów „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na kwotę ponad 128 mln zł

 • W ramach „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 95 wniosków na kwotę ogółem: 71 mln zł


Departament gospodarki i infrastruktury
Departament Gospodarki i Infrastruktury

Podpisanie wszystkich zaplanowanych umów

na dofinansowanie w ramach LRPO modernizacji infrastruktury kolejowej w województwie lubuskim

kwotą ponad 91,5 mln zł

 • Linia kolejowa nr 358 na odcinku

  Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep.

  Dofinansowanie blisko 53 mln zł

 • Linia kolejowa nr 203 na odcinku

  Gorzów Wlkp. – Kostrzyn. Dofinansowanie 22 mln zł

 • Linia kolejowa nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp. Dofinansowanie blisko 17 mln zł


Departament gospodarki i infrastruktury1
Departament Gospodarki i Infrastruktury

Ponad 130 mln zł wydano na modernizację infrastruktury drogowej w województwie lubuskim

Dzięki przekazanym środkom przeprowadzono 43 inwestycje drogowo-mostowe


Departament rolnictwa rodowiska i rozwoju wsi
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

 • Przygotowanie zmian w podziale województwa lubuskiego na obwody łowieckie

 • Wdrożenie Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”

 • Opracowanie Programu ochrony powietrza dla m. Zielona Góra

 • Pozyskanie 33 mln złwpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, czyli blisko 4 mln więcej niż w roku poprzednim

 • Opracowanie inwentaryzacji złóż kopalin dla powiatów nowosolskiego i wschowskiego


Departament rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego
Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

 • W Żarach zainaugurowano program EWT Polska (województwa dolnośląskie

  i lubuskie) – Saksonia

 • Sympozjum Polsko-Niemieckich regionów przygranicznych pt. „Pierwsza rocznica rozszerzenia strefy Schengen – rezultaty

  i perspektywy na przyszłość”

 • Akceptacja projektu ENSPIRE – Przedsiębiorczy zastrzyk dla

  Unii Europejskiej realizowanego w ramach

  Programu INTERREGIVC


Departament rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego1
Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

 • Uwzględnienie w strategicznych, krajowych dokumentach lubuskich propozycji zmian korzystnych dla województwa

 • Rozpoczęcie prac nad Strategią Marki

 • Współpraca z portalem www.ziemialubuska.pl

 • Dyplom od Polskiej Organizacji Turystycznej

  i Mediów Niemieckich za profesjonalny

  wkład w organizację najbardziej udanych podróży studyjnych dla dziennikarzy mediów niemieckich w sezonie 2008/2009.


Departament ochrony zdrowia
Departament Ochrony Zdrowia

 • Przygotowywanie jednostek ochrony zdrowia do przekształcenia w spółki prawa handlowego

 • Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w dziesięciu jednostkach ochrony zdrowia na ogólną kwotę blisko 4 mln zł

 • Realizacja 7 projektów w ramach LRPO w jednostkach ochrony zdrowia. Całkowity koszt projektów wyniósł 17,5 mln zł (w tym wartość dofinansowania – prawie 15 mln zł)


Departament ochrony zdrowia1
Departament Ochrony Zdrowia

Dodatni wynik finansowy

+ 1.677 mln zł.

jednostek ochrony zdrowia za okres

od 01.01.2009 do 31.10.2009 r

 • Uwzględnienie lubuskich propozycji zmian niekorzystnego dla województwa algorytmu podziału środków z NFZ

 • Uwzględnienie lubuskich propozycji zmian w ustawie o ratownictwie medycznym

 • Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował Projekt Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia


Departament polityki spo ecznej
Departament Polityki Społecznej

 • Podpisanie umowy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na utworzenie Obserwatorium Integracji Społecznej

 • Uruchomienie strony internetowej

 • Uchwalenie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 • Przeprowadzenie badań dot. problemów uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych

  w województwie lubuskim

 • Pozyskane środki finansowe: ponad4 mln zł


Departament edukacji kultury i sportu
Departament Edukacji, Kultury i Sportu

 • W ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oddano 34 kompleksy boisk, w tym 20 boisk z edycji z 2008 roku

 • W ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

  z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskano ponad 9 mln zł

 • Po raz pierwszy przyznano nagrody honorowe za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu pod nazwą Złoty Dukat Lubuski


Departament edukacji kultury i sportu1
Departament Edukacji, Kultury i Sportu

 • Po raz pierwszy przyznano Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego,

  (3 po 10 tys. zł)

 • Po raz pierwszy przyznano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • Przyznano 20 Stypendiów Naukowych, Twórczych i Artystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz 25 sportowych


Departament geodezji i gospodarki nieruchomo ciami
Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 • Nabycie niezbędnych gruntów pod projektowaną obwodnicę Drezdenka

 • Sprzedaż mienia Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Drezdenku i Gorzowie Wlkp. za kwotę 1.300.000 zł

 • Sprzedaż dawnej siedziby Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp. za kwotę ponad 1 mln zł

 • Dofinansowanie budowy i modernizacji ok. 100 km dróg polnych oraz budowy kilkunastu zbiorników małej retencji


Departament Finansów

 • Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

 • Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetu na 2010 rok

 • Województwo Lubuskie planowało zaciągnięcie kredytu w wysokości 33 mln zł.  Ostatecznie zaciągnięto 21 mln zł

 • Aktywny udział we wdrażaniu LRPO i POKL


ad