adquisici en paral lel aplicada a la rm de mama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ADQUISICIÓ EN PARAL·LEL APLICADA A LA RM DE MAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ADQUISICIÓ EN PARAL·LEL APLICADA A LA RM DE MAMA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
tanisha-soto

ADQUISICIÓ EN PARAL·LEL APLICADA A LA RM DE MAMA - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
ADQUISICIÓ EN PARAL·LEL APLICADA A LA RM DE MAMA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Congrés Nacional de Radiòlegs de CatalunyaVII Memorial Dr. Lluís Canosa ADQUISICIÓ EN PARAL·LEL APLICADAA LA RM DE MAMA Dr Joaquim Barceló* Dr. Joan Carles Vilanova*Dr. Miguel Villalón*Dra. Joana Ferrer**Dr. Joan Albanell**Dra. Nadia Viejo**Dr. Francesc Catanyer**Dr. Carles Nadal*** *Ressonància Girona-Clínica Girona **Hospital Santa Caterina, ***Hospital de Figueres

 2. - La RM de mama constitueix un important avanç en el diagnòstic per imatge de la patologia mamària, perquè aporta informació nova i diferent a la resta d’exploracions tradicionals (mamografia i ecografia), a les que complementa però no substitueix.- La RM té una sensibilitat per càncer de mama de 85-100% i l’especificitat varia entre un 37-97% segons els diferents autors.- S’ha de realitzar només si es disposa de material tècnic adequat (imants de 1T o superiors, bobines específiques de mama i gradients ràpids) que permeten una alta resolució espacial i temporal.- És necessari seleccionar correctament les pacients candidates previ coneixement de les indicacions. INTRODUCCIÓ

 3. INDICACIONS RM Estudi pre-quirúrgic d’extensió local de càncer Monitorització de la resposta a la quimioteràpia neoadjuvant Detecció de neoplàsia oculta Diagnòstic de recidiva local en el càncer tractat de manera conservadora Valoració de marges quirúrgics positius Valoració de pròtesi mamària i del parènquima adjacent Realització de tècniques intervencionistes per RM Cribatje amb RM en pacients amb alt risc de càncer de mama

 4. RM VALORA • A) Morfologia lesió • B) Corba (cinètica de captació) • Els millors resultats de precisió diagnostica s’aconsegueixen • valorant conjuntament aquests dos criteris i aplicant la • classificació de BIRADS-RM • -Mitchell D.Schnall. Radiol Clin N Am. 2003 • -F. BAUM. Eur. Radiol. 2002 • -Mitchell D.Schnall. MRI Clin N Am. 2001 • -L.W. Nunes Radiology. 2001 • -S.H. Heywang, Eur. Radiol. 2001 • -S.Orel. Radiology. 2001

 5. ADQUISICIÓ EN PARAL·LEL: OBJECTIUS: 1) MILLORAR RESOLUCIÓ TEMPORAL ( temps exploració) 2) MILLORAR RESOLUCIÓ ESPACIAL ( nombre de codificacions de fase)

 6. TÈCNICA EN PARAL·LEL: En la tècnica d’adquisició en paral·lel denominada SENSE (ASSET), la reconstrucció de la imatge final s’efectua a partir d’imatges obtingudes prèviament amb FOV reduït (menor nombre de codificacions de fase), estant afectades per solapament (aliasing o foldover). Posteriorment per l’obtenció de la imatge definitiva aquest artefacte és eliminat per un sistema d'equacions lineals.

 7. ASSET A L I A S I N g A L I A S I N g VOLUME R L ASSET

 8. QUE ÉS VIBRANT? VIBRANT (Volume Image Breast Assesment) és una tècnica d'adquisició en paral·lel que combina una alta resolució espacial (morfologia) i una alta resolució temporal (informació sobre la cinètica de captació).

 9. VIBRANT: • Aconsegueix una adquisició simultània de les dues mames en el pla sagital o axial, en un temps més curt doncs redueix el nombre de línies de dades de l’espai K (adquisició en paral·lel) • Redueix també el gruix de tall • Suprimeix el greix de forma homogènia (s'aconsegueix aplicant un pols d’inversió selectiu amb un flip angle de 180º abans que el tren de polsos d'excitació)

 10. TÈCNICA: • Axial 2D FSE T1 • Coronal 2D FSE T2 amb supressió de greix • Sagital o axial 3D VIBRANT (Asset: adquisició en paral·lel) pre i postcontrast ev (0,1 mmol/kg Gd-DTPAamb supressió de greix pre i postcontrast ev (0,1 mmol/kg Gd-DTPA) administrat de forma dinàmica (6 adquisicions) • (Nota: Posteriorment es realitza sostracció d’imatges amb corba de captació en el temps amb mapa d’angiogènesis) • -S. Orel. MRI of the breast for detection, Diagnosi and staging of Breast Cancer. Radiology 2001 • -Mitchell D. Schnall. Radiol Clin N Am. 2003

 11. RESULTATS DE LA TÈCNICA: Aplicada a 150 exploracions de RM de mama i comparant amb la seqüència convencional (SPGR) • SEQÜÈNCIA VIBRANT CONVENCIONAL • GRUIX DE TALL (mm)º 3,2 3,0 • FOV (cm) 32 20 • MATRIU 256x256 256x224 • MIDA DEL PIXEL (mm2) 1,25x1,25 0,78x0,89 • RESOL. TEMPORAL(seg.) 1:09 1:03 • ¡ MILLORA RESOLUCIÓ ESPACIAL (MORFOLOGIA) I TEMPORAL !

 12. Carcinoma ductal in situ + infiltrant seguint el trajecte del ducte (captació regional + 3 lesions focals irregulars i espiculades)

 13. Carcinoma inflamatori: engruiximent cutani difús + lesió espiculada irregular a QII ME (carcinoma ductal infiltrant)

 14. Fibroadenoma: Lesió rodona ben delimitada i discretament lobulada amb captació progressiva del contrast

 15. Mastectomia dreta amb reconstrucció TRAM per neoplàsia prèvia. RM: àrea de captació regional mal definida (necrosis grassa)

 16. CONCLUSIÓ: • La tècnica d’adquisició en paral·lel aplicada a la RM de mama aconsegueix: • Alta resolució espacial (morfologia) i temporal, augmentant així l’especificitat • Adquisició simultània de les dues mames en el pla sagital o axial que: • - facilita la comparació amb mamografia • - millora la visualització de l'extensió ductal • - no es produeix artefacte en l’àrea axil·lar (en el pla sagital)