slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงงานวิจัย ความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนจังหวัดเลย PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงงานวิจัย ความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนจังหวัดเลย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

โครงงานวิจัย ความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนจังหวัดเลย - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

โครงงานวิจัย ความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนจังหวัดเลย. OUTLINE. บทที่ 1 : บทนำ ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตงานวิจัย บทที่ 2 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฏีความต้องการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 : ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'โครงงานวิจัย ความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนจังหวัดเลย' - tanek-rosales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โครงงานวิจัย ความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนจังหวัดเลย

outline
OUTLINE
 • บทที่ 1 : บทนำ
  • ที่มาและความสำคัญ
  • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  • ขอบเขตงานวิจัย
 • บทที่ 2 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • ทฤษฏีความต้องการ
  • เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 3 : ขั้นตอนการดำเนินงาน
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน
  • ระยะเวลาการดำเนินงาน
 • เอกสารอ้างอิง
slide3
บทที่ 1 บทนำ
 • ที่มาและความสำคัญ

การดนตรีศึกษาในประเทศ ไทยนับได้ว่ามีการพัฒนาก้าวหน้ากว่าในอดีตมาก   และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น   ในแง่ของวิชาชีพที่ไม่ใช่การเต้นกินรำกินหาสาระแก่นสารไม่ได้เหมือนแต่ก่อน แต่ทุกวันนี้อาชีพทางดนตรีเป็นอาชีพที่มีหลายมิติ   ทั้งทางด้านการเป็นนักดนตรี   นักร้อง   ผู้ทำงานเบื้องหลัง  เช่น  นักแต่งเพลง   นักเรียบเรียงเสียงประสาน   นักธุรกิจดนตรี   ซึ่งนักดนตรีไทยในปัจจุบันมีความสามารถทางการดนตรีสูงขึ้นทั้งในแง่ทฤษฎีและ การปฏิบัติ     อีกด้านหนึ่งของการยอมรับคือ  ทงด้านการศึกษาดนตรี    วิชาดนตรีถูกยกมาตรฐานให้มีความสำคัญทัดเทียมกับวิชาแขนงอื่น ๆ   มีการเปิดหลักสูตรดนตรีในระดับอุดมศึกษาหลายสาขา   เช่น  สาขาดนตรีศึกษา   สาขาดนตรีปฏิบัติทั้งดนตรีคลาสสิกและดนตรีร่วมสมัยอื่น ๆ   สาขาวิชาดนตรีเพื่อการธุรกิจ   ฯลฯ  ซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรี   ปริญญาโท  ถึงระดับปริญญาเอก   ซึ่งตอบสนองความต้องการทางการศึกษา

slide4

วัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย

  • เพื่อศึกษาความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเลย
  • เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการตัดสินใจที่จะประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนพิเศษดนตรี
  • เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี
slide5

ขอบเขตงานวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

2. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย

- ระยะเวลา 1 ปี

slide6
บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • ทฤษฏีความต้องการ
slide7

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • ทองแถม นาถจํานง (91-106) ไดกลาวถึงการพัฒนาของเครื่องดนตรีของชนชาติตางๆในจีนตอนใตและในอุษาคเนยที่มีความใกลเคียงกัน แสดงถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมของกลุมชนตางๆ ในภูมิภาค ซึ่งเครื่องดนตรีมีความเกี่ยวของกับพิธีกรรม เชน กลองไมที่ใหเสียงอันศักดิ์สิทธิ์และไพเราะของชนชาวมงกระดิ่งที่ใชในพิธีกรรมขับไลภูตผีของหมอผีชาวเยา รวมถึงเครื่องดนตรีตางๆ ที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต เชน เครื่องเปาที่ทําจากตนออ ตนขาวในฤดูเก็บเกี่ยวของชาววะ ชาวไต ชาวจวง ชาวเยา ชาวจีนเปนตน
  • Nguyen Tuong Lai (83-90) ไดกลาวถึงเครื่องดนตรีของชนชาติไทยเวียตนามเชน ไตนุงไทยดําไทยขาวไตถันไตมองลาวลูแกว ซึ่งผสมผสานกับทุกอิริยาบทของวิถีชีวิต เชน เพลงที่ใชเปนบทสวดใหพืชไรงอกงาม เพลงรองโตตอบกันของคนหนุมสาวในงานเทศกาลที่ใชบรรยายทิวทัศนภาพชีวิต ภาพการทํางานและความรักของคนหนุมสาวเพลงรองในเทศกาลเก็บเกี่ยวงานหมั้น งานแตงงาน การกลอมลูกงานศพรวมถึงเพลงที่ดึงดูดใจและออนหวานที่บางตอนจะอธิบายถึงสัจธรรมตางๆ
slide8
บทที่ 3 ขั้นตอนดำเนินงาน
 • ขั้นตอนการดำเนินงาน
slide10
เอกสารอ้างอิง
 • วัชราภา ขันสำอางค์. (2543). ผลของบรรยากาศการเรียนรู้ทางจิตวิทยาที่มีต่อแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีด้านทฤษฎีสำหรับนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาสารัตถศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ขวัญใจ ฮีลีย์. (2533). สภาพและปัญหาของดนตรีศึกษาในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาสารัตถศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จารึก ศุภพงศ์. (2546). การศึกษาการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรดนตรีสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ทัศไนย อายุเจริญ. (2535). สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.