โครงงานวิจัย ความสนใจในการเรียนดนต...
Download
1 / 11

???????????? ?????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

โครงงานวิจัย ความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนจังหวัดเลย. OUTLINE. บทที่ 1 : บทนำ ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตงานวิจัย บทที่ 2 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฏีความต้องการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 : ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????? ??????????????????????????????????????????' - tanek-rosales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6491100

โครงงานวิจัย ความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนจังหวัดเลย


Outline
OUTLINE ความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนจังหวัดเลย

 • บทที่ 1 : บทนำ

  • ที่มาและความสำคัญ

  • วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  • ขอบเขตงานวิจัย

 • บทที่ 2 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • ทฤษฏีความต้องการ

  • เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • บทที่ 3 : ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • ระยะเวลาการดำเนินงาน

 • เอกสารอ้างอิง


6491100
บทที่ 1 บทนำ ความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนจังหวัดเลย

 • ที่มาและความสำคัญ

  การดนตรีศึกษาในประเทศ ไทยนับได้ว่ามีการพัฒนาก้าวหน้ากว่าในอดีตมาก   และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น   ในแง่ของวิชาชีพที่ไม่ใช่การเต้นกินรำกินหาสาระแก่นสารไม่ได้เหมือนแต่ก่อน แต่ทุกวันนี้อาชีพทางดนตรีเป็นอาชีพที่มีหลายมิติ   ทั้งทางด้านการเป็นนักดนตรี   นักร้อง   ผู้ทำงานเบื้องหลัง  เช่น  นักแต่งเพลง   นักเรียบเรียงเสียงประสาน   นักธุรกิจดนตรี   ซึ่งนักดนตรีไทยในปัจจุบันมีความสามารถทางการดนตรีสูงขึ้นทั้งในแง่ทฤษฎีและ การปฏิบัติ     อีกด้านหนึ่งของการยอมรับคือ  ทงด้านการศึกษาดนตรี    วิชาดนตรีถูกยกมาตรฐานให้มีความสำคัญทัดเทียมกับวิชาแขนงอื่น ๆ   มีการเปิดหลักสูตรดนตรีในระดับอุดมศึกษาหลายสาขา   เช่น  สาขาดนตรีศึกษา   สาขาดนตรีปฏิบัติทั้งดนตรีคลาสสิกและดนตรีร่วมสมัยอื่น ๆ   สาขาวิชาดนตรีเพื่อการธุรกิจ   ฯลฯ  ซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรี   ปริญญาโท  ถึงระดับปริญญาเอก   ซึ่งตอบสนองความต้องการทางการศึกษา


6491100

 • วัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย

  • เพื่อศึกษาความสนใจในการเรียนดนตรีของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเลย

  • เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการตัดสินใจที่จะประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนพิเศษดนตรี

  • เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี


6491100

 • ขอบเขตงานวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  - เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

  2. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย

  - ระยะเวลา 1 ปี


6491100
บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ทฤษฏีความต้องการ


6491100

 • เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • ทองแถม นาถจํานง (91-106) ไดกลาวถึงการพัฒนาของเครื่องดนตรีของชนชาติตางๆในจีนตอนใตและในอุษาคเนยที่มีความใกลเคียงกัน แสดงถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมของกลุมชนตางๆ ในภูมิภาค ซึ่งเครื่องดนตรีมีความเกี่ยวของกับพิธีกรรม เชน กลองไมที่ใหเสียงอันศักดิ์สิทธิ์และไพเราะของชนชาวมงกระดิ่งที่ใชในพิธีกรรมขับไลภูตผีของหมอผีชาวเยา รวมถึงเครื่องดนตรีตางๆ ที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต เชน เครื่องเปาที่ทําจากตนออ ตนขาวในฤดูเก็บเกี่ยวของชาววะ ชาวไต ชาวจวง ชาวเยา ชาวจีนเปนตน

  • Nguyen Tuong Lai (83-90) ไดกลาวถึงเครื่องดนตรีของชนชาติไทยเวียตนามเชน ไตนุงไทยดําไทยขาวไตถันไตมองลาวลูแกว ซึ่งผสมผสานกับทุกอิริยาบทของวิถีชีวิต เชน เพลงที่ใชเปนบทสวดใหพืชไรงอกงาม เพลงรองโตตอบกันของคนหนุมสาวในงานเทศกาลที่ใชบรรยายทิวทัศนภาพชีวิต ภาพการทํางานและความรักของคนหนุมสาวเพลงรองในเทศกาลเก็บเกี่ยวงานหมั้น งานแตงงาน การกลอมลูกงานศพรวมถึงเพลงที่ดึงดูดใจและออนหวานที่บางตอนจะอธิบายถึงสัจธรรมตางๆ


6491100
บทที่ 3 ขั้นตอนดำเนินงาน

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน


6491100


6491100
เอกสารอ้างอิง ขั้นตอนดำเนินงาน

 • วัชราภา ขันสำอางค์. (2543). ผลของบรรยากาศการเรียนรู้ทางจิตวิทยาที่มีต่อแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีด้านทฤษฎีสำหรับนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาสารัตถศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 • ขวัญใจ ฮีลีย์. (2533). สภาพและปัญหาของดนตรีศึกษาในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาสารัตถศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จารึก ศุภพงศ์. (2546). การศึกษาการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรดนตรีสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 • ทัศไนย อายุเจริญ. (2535). สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


6491100
จบการนำเสนอ ขั้นตอนดำเนินงานขอบคุณคะ


ad