1 / 16

Laanemets

Laanemets. Enely Mändla Eidapere Põhikool 6 . klass 2008. Laanemetsa iseloomustus. Laanemetsad on tavaliselt liigivaesed kuusikud, kus kasvavad veel üksikud haavad , kased ja männid . Põõsarinne on hõre, koosnedes pihlakast , paakspuust ja magedast sõstrast . Arukask. Paakspuu.

tandice
Download Presentation

Laanemets

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Laanemets Enely Mändla Eidapere Põhikool 6 . klass 2008

 2. Laanemetsa iseloomustus • Laanemetsad on tavaliselt liigivaesed kuusikud, kus kasvavad veel üksikud haavad, kased ja männid. Põõsarinne on hõre, koosnedes pihlakast, paakspuust ja magedast sõstrast. Arukask Paakspuu Mänd

 3. Taimeliigid laanemetsas • Liigivaesed laanemetsad on jäänukid varasematest taigametsadest, kus kasvavad taigametsadele iseloomulikud liigid: harilik mustikas, pohl, leseleht, laanelill, harakkuljus, kattekold ja ohtene sõnajalg. Harilik mustikas Leseleht Kattekold

 4. Laanemetsa rinded(puurinne) • Puurinne sisaldab kõige enam harilikku kuuske, kuid kasvab ka harilikku mändi, arukaske, harilikku haaba, harilikku tamme. Harilik tamm Harilik kuusk

 5. Põõsarinne onhõre ja koosneb harilikust sarapuust, harilikust pihlakast, pajudest Põõsarinne Harilikk sarapuu Harilik pihlakas Paju

 6. Puhmarinne • Puhmarinne on lausaline. Peamised liigid on pohl, harilik mustikas, lillakas, kanarbik, kattekold. Lillakas Kanarbik

 7. Rohurinne • Rohurinne on liigirikas. Seal kasvavad ussilakk, võsaülane, jänesesalat, sõrmtarn, ohtene sõnajalg, leseleht, laanelill, harilik jänesekapsas, sinilill, harilik nurmenukk, metsülane, harilik mailane, mets-kurereha, madarad, nääred, metskastik, palu-härghein, lakkleht.

 8. Rohurinde taimed Madar Palu härghein Ussilakk Nurmenukk

 9. Samblarinne • Samblarindes leidubharilikku palusammalt, harilikku laanikut, harilikku kaksikhammast, harilikku karusammalt. Harilik laanik Harilik karusammal

 10. Laanemetsa loomad • Laanemetsas elavad selgroogsed imetajad. • Taimetoidulistest imetajatest on tüüpililne valgejänes ning segatoidulistest orav. • Kiskjatest liiguvad siin hunt ja karu.

 11. Üks tavalisemaid metsalinde Pesitseb puuõõnsustes või pesakastides Pesas 6 helesinist muna Hoiab metsa ümber pesapaiga metsakahjuri- test puhtana Talvitub Aafrikas Must- kärbsenäpp

 12. Pöialpoiss • Euroopa laululindudest kõige pisem • Hääl on kuulda ainult vilunud kõrvale • Väike, kerajas pesa on punutud 4-17 m kõrgusele kuuseoksale • Munad pruunikaspunased • Talvitub Lõuna-Euroopas

 13. Orav • Päevase eluviisiga puuelanik • Segatoiduline • Pesa teeb okstest tüve lähedale puu latva. • Aastas kaks pesakonda poegi • Tavaliselt 4-5 poega • Poegi imetatakse 2-3 kuud • Suguküpsed aastaselt • Vaenlased: nugis, kanakull, kassikakk • Rüüstab laululindude pesi

 14. Valgejänes • Elab metsades ja rabades • Toiduks mitmesugused rohttaimed, puude oksad, puukoor • Aasta jooksul võib olla 2- 3 pesakonda, milles 1-6 poega • Kuu vanuselt iseseisvad • Eluiga looduses 2- 3 aastat • Vaenlaseks röövloomad, röövlinnud

 15. Suurim kiskja Tallalkõndija Segatoiduline Magab talveund Jaanuaris sünnivad emakarul pojad Pojad on ema hoole all kolmanda eluaastani Elavad kuni 50 aastaseks Pruunkaru

 16. Hunt • Kohata võib teda varjulistes metsades, võsastikes, rabades • Talvel elavad kindlal maa-alal • Jahti peetakse kogu karjaga • Pesa väga varjulises kohas • Poegi 2-9, keda kasvatavad isa- ja emahunt koos • Metsasanitar

More Related