slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation

tan
239 Views
Download Presentation

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 22-23 Aralık 2009 ANTALYA DERYA SARIOĞLUY. KİMYAGER

 2. ŞEKER FABRİKALARI TUĞLAVE BENZERİ KABA SERAMİK ÜRÜNLERİN PİŞİRİLDİĞİ TESİSLER SUNTA VE BENZERİ AĞAÇ ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİ

 3. Ş E K E R F A B R İ K A L A R I Şeker Fabrikaları, pancardan şekerin üretiminin yapılması amacıyla şeker kotalarına bağlı olarak yılda yaklaşık 3- 4 ay (sonbahar-kış aylarında) çalışmakta olup, ülkemizde 33 adet şeker fabrikası bulunmaktadır.

 4. Ş E K E R F A B R İ K A L A R I Şeker Fabrikaları SKHKKY Ek-8 İzne Tabi Tesisler Listesi 7.18 gereğince A Grubu emisyon iznine tabidir.

 5. Ş E K E R F A B R İ K A L A R I • Söz konusu tesislere ait proses akım şemaları ve vaziyet planları incelendiğinde bu tesislerin tamamında emisyon kaynakları olarak değerlendirilmesi gereken; • Üretim aşamasında kullanılmak üzere yüksek ısıl güce sahip yakma kazanları, • Kireç ocakları,

 6. Ş E K E R F A B R İ K A L A R I • Ayrıca bir çoğunda ise; • Küspe kurutma üniteleri, • Alkol üniteleri, (biyoetanol, ispirto vb…. Üretimi) mevcuttur.

 7. Ş E K E R F A B R İ K A L A R I • Üretim prosesleri açısından 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği(SKHKKY)Ek-8.7.18 gereğince, • Kullandıkları yakıt ve yakma ısıl güçleri dikkate alındığında ise SKHKKY Ek-8.1.2 gereğince, • A Grubu emisyon iznine tabidirler ve SKHKKY Madde-5 gereğince emisyon izni almaları gerekmektedir.

 8. Ş E K E R F A B R İ K A L A R I • Ek-5 kapsamında değerlendirdiğimizde; • Kullandıkları yakıt ve yakma ısıl güçleri bakımından yakma kazanı bacalarında oluşacak emisyonların SKHKKY Ek-5.A’da yer alan sınır değerleri, • Tesiste bulunan kireç ocağında atmosfere emisyon çıkışı olması halinde söz konusu bacalardan atmosfere verilen emisyonların SKHKKY Ek-5.C.5’de yer alan sınır değerleri, • Tesiste küspe kurutma ünitesi mevcut ise SKHKKY Ek-5.BB’deyer alan hüküm ve sınır değerleri sağlaması gerekmektedir.

 9. Ş E K E R F A B R İ K A L A R I • Ek-1 kapsamında değerlendirdiğimizde; • Söz konusu tesislerde tesis içi yollardan kaynaklanan, ham maddenin ve yakıtın depolanması sırasında oluşacak toz emisyonlarının önlenmesi için tesisin gerekli tedbirlerin alınması, SKHKKY Ek-1.c.d.e.f’deki hükümlere uyulması gerekmektedir. • Tesiste alkol ünitesi mevcut ise bu ünitede atmosfere emisyon çıkışının olduğu bacalarda oluşacak organik buhar ve gaz emisyonlarının SKHKKY Ek-1.h’da yer alan sınır değerleri sağlaması gerekmektedir.

 10. Ş E K E R F A B R İ K A L A R I • Ek-1 kapsamında değerlendirdiğimizde; (devam) • Tesiste ısınma amaçlı bulunan yakma kazanlarının ısıl güçleri 1 MW ise emisyon iznine tabi olmamakla birlikte bu Yönetmelikte yer alan emisyon sınır değerlerini sağlayacak şekilde faaliyet göstermek zorundadır. • Isıl gücü  1 MW olan ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hüküm ve sınır değerlerine tabidir.

 11. Tuğla ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pişirildiği Tesisler Tuğla Fabrikaları, B Grubu emisyon iznine tabidirler. Ek-8.2.10 a) “Günlük üretim kapasitesi 100 tonun altında olan ateş tuğlası, seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler. Ek-8.2.10 b) “Günlük üretimi 75 ton ve üzerinde olan özellikle çatı kiremitleri, tuğla, yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.

 12. Tuğla ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pişirildiği Tesisler Seramik Fabrikaları, Ek-8.2.10 a) “Günlük üretim kapasitesi 100 ton veya üzerinde olan özellikle seramik veya porselen ürünlerinin imalatının yapıldığı tesisler.” A Grubu emisyon iznine tabidirler. Ek-8.2.10 a) “Günlük üretim kapasitesi 100 tonun altında olan özellikle ateş tuğlası, seramik veya porselen ürünlerinin imalatının yapıldığı tesisler.” A Grubu emisyon iznine tabidirler.

 13. Tuğla ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pişirildiği Tesisler Söz konusu tesisler SKHKK Yönetmeliği Ek-5.C.8 “Tuğla ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pişirildiği Tesisler” bölümünde yer alan özel emisyon standartlarına tabidirler. Bu kapsamda; Söz konusu tesiste bulunan pişirme fırınları proses bacası olarak değerlendirilmektedir.

 14. Tuğla ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pişirildiği Tesisler • Ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit klinker ve benzeri kaba seramik ürünlerin pişirildiği tesislerde; • Baca gazlarındaki inorganik flor bileşikleri (F¯olarak verilmiştir) hacimsel CO2 miktarı % 3 esas alındığında 30 mg/Nm3 sınır değerini geçmemelidir. Tesisin bulunduğu topoğrafik durum zarar oluşma endişesini veriyorsa, (F olarak verilen) inorganik gaz flor emisyonları baca gazında hacimsel % 3 CO2 esas alındığında 5 mg/Nm3 sınır değerini aşmamalıdır. • İnorganik gaz flor bileşiklerinin tutulması amacıyla toprak alkali metallerin kullanılması durumunda, baca gazında % 3 hacimsel CO2 miktarı esas alındığında toz biçimindeki emisyonlar 200 mg/Nm3 sınır değerini aşmamalıdır.

 15. Tuğla ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pişirildiği Tesisler • Ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit klinker ve benzeri kaba seramik ürünlerin pişirildiği tesislerde; • Kükürt Oksitleri Emisyonları; • %0,12’den daha az kükürt oranına sahip hammadde kullanan tesislerde atık gazdaki SO2 ve SO3 emisyonları (SO2 cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla kütlesel debilerde 500 mg/Nm3, %0,12 veya daha fazla kükürt oranına sahip hammadde kullanan tesislerde atık gazdaki SO2 ve SO3 emisyonları (SO2 cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla kütlesel debilerde 1500 mg/Nm3 ü, • aşmamalıdır. • Emisyonları atık gaz temizleme üniteleri yoluyla azaltmak için bütün olasılıklar kullanılacaktır.

 16. Tuğla ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pişirildiği Tesisler • Ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, • kiremit klinker ve benzeri kaba seramik ürünlerin • pişirildiği tesislerde; • İnorganik Klorür Emisyonları; • (C1-) 30 mg/Nm3 (3kg/saat’in üzerinde ise) • Azot Oksit Emisyonları; • (NO2 cinsinden) 500 mg/Nm3 (10 kg/saat’in üzerinde ise) • değerini aşmamalıdır. • Hammadde kazanım tesisleri ile hazırlama tesisleri arasındaki yollarda Ek-1’in (e) bendinde verilen esaslar uygulanmaz. • Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır. • Teknolojik uygulamalarda Türk Standartlar Enstitüsü’nün yayınladığı standartlara yoksa mevcut en • iyi tekniklere uyulmalıdır.

 17. Tuğla ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pişirildiği Tesisler Söz konusu tesislerde bulunan yakma sistemi olmayan sadece toz tutma sistemi bulunan ünitelerdeki toz emisyonu değerleri SKHKKY Ek-1.b.1, Ek-1.b.2‘de belirtilen hüküm ve sınır değerlere göre değerlendirilmektedir. Söz konusu tesislerde ölçülen özel toz emisyonlarının SKHKK Yönetmeliği Ek-1.g gereğince sınıf tespiti yapılarak verilmelidir.

 18. Tuğla ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pişirildiği Tesisler • Tesislerin tamamında bulunan kırma eleme tesislerinin Ek-1 kapsamında (Toz kapsamında) ; • Değerlendirilmesinin yapılması ve tesisin tesis içi yollar, açıkta depolanan yığma malzeme, toz yapıcı ürünlerin taşınması depolanması ve filtrelerin boşaltılması hususunda Ek-1’in ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

 19. SUNTA VE BENZERİ AĞAÇ ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİ Sunta Fabrikaları, B Grubu emisyon iznine tabidirler. Ek-8.6.3 a) “Hammadde olarak odun ve yan ürünleri kullanılarak 50m3/ay veya daha yüksek kapasitede sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler. Söz konusu tesisler SKHKK Yönetmeliği Ek-5.K “Sunta ve Benzeri Ağaç Ürünleri Üretim Tesisleri” bölümünde yer alan özel emisyon standartlarına tabidirler.

 20. SUNTA VE BENZERİ AĞAÇ ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİ • Sunta ve Benzeri Ağaç Ürünleri Üretim Tesisleri: • Zımparalama ve talaş taşıma çalışmalarında meydana gelen atık gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 75 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır. • Talaş kurutma tesisleri atık gazlarındaki toz biçimindeki emisyon 150 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır. • Tesislerde islilik derecesi Bacharach skalasına göre en çok 3 olmalıdır. • Diğer tüm ağaç işleme tesisleri atık gazlarında toz biçimindeki emisyon değerler Diyagram 6’dan elde • edilen sınır değerlerini aşmamalıdır.

 21. SUNTA VE BENZERİ AĞAÇ ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİ • Sunta ve Benzeri Ağaç Ürünleri Üretim Tesisleri: • Sunta presleme tesislerinin atık gazlarındaki organik maddelerdeki toplam karbon emisyonu 20 • mg/Nm3 ile sınırlandırılmalıdır. • Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır. • Tesislerin teknolojisi ve emisyonların sınırlandırılması konusundaki çalışmalarda ilgili Türk • Standartlarına yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalıdır.

 22. Ek-4 kapsamında değerlendirdiğimizde; devam) • Baca yükseklikleri yakma tesisi veya proses olması yakma tesisi ise ısıl gücüne bağlı olarak baca gazı hızı ve baca yüksekliği değerlendirilir.

 23. Ek-3 kapsamında değerlendirdiğimizde; • Ek-3.d.2 gereğince; ısıl kapasitesi 27,778 MW ve üstünde olan katı yakıt ve fuel-oil ile çalışan yakma sistemleri ile 10 kg/saat ve üstünde toz emisyon yayan tesislerde toz emisyonu ve hacimsel debinin, • Ek-3.d.4 gereğince; ısıl kapasitesi 10 MW ve üstünde olan sıvı ve katı yakıtlı yakma sistemleri yanma kontrolü için yazıcılı bir baca gazı analiz cihazı (CO2 veya O2 ve CO) ile donatılmalıdır. Ek-3.d.3 gereğince; eşik değerlerini aşan parametreler ve hacimsel debi ölçen yazıcılı ve kaydedicili bir baca gazı analiz cihazıyla donatılmalıdır.

 24. Ek-2 kapsamında değerlendirdiğimizde; • Tesisin tümünden kaynaklanan emisyonların kütlesel debi değerleri SKHKKY Ek-2’deki değerleri aşması halinde aşan parametre için SKHKKY EK-2’de yer alan esaslar çerçevesinde tesis etrafında hava kalitesi ölçümü yapılır. • Ölçüm sonuçlarının SKHKKY Ek-2 Tablo-2.2’de yer alan ölçüm yapıldığı yıla ait sınır değerleri aşmaması gerekmektedir.

 25. Teşekkür Ederim