slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

- PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

DTB Technologie obrábění Téma 11 vybrané metody výroby ozubených kol rapid prototyping A Vybrané metody výroby čelních ozubených kol B R apid prototyping. a vybrané metody výroby čelních ozubených kol Obrábění ozubení – složitý proces – kinematika procesu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tamma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DTB Technologie obrábění

Téma 11

vybrané metody výroby ozubených kol

rapid prototyping

A Vybrané metody výroby čelních ozubených kol

B Rapid prototyping

slide2

a vybrané metody výroby čelních

ozubených kol

 • Obrábění ozubení – složitý proces – kinematika procesu
 • Čelní ozubení – nejfrekventovanější
slide3

1 Frézování dělicím způsobem

 • Frézuje se jedna zubová mezera, následuje pootočení obrobku o rozteč a frézuje se další zubová mezera.
 • Profil frézy odpovídá profilu zubové mezery
 • Modulová fréza – kotoučová, čepová – dodávány v sadách pro daný modul
 • Konzolové frézky – dělicí přístroje.
slide4

Frézování čelního ozubení dělicím způsobem [H-I2-60]

a) přímé zuby b)šikmé zuby

slide5

Modulové frézy [H-I2-60]

a)kotoučová b) čepová (stopková)

slide7

Frézování čelního ozubení se šikmými zuby – dělicí způsob kotoučová modulová fréza- konzolová univerzální frézka

[H-I2-61]

slide8

2 Frézování odvalovacím způsobem

 • Záběr válcového šneku (nástroj) s ozubeným kolem (obrobek)
 • Nástroj – odvalovací modulová fréza
 • Kinematika řezného pohybu

nk – otáčky obráběného kola [ min-1 ]

nf – otáčky odvalovací frézy [ min-1 ]

zk – počet zubů obráběného kola [ - ]

zf – počet chodů odvalovací frézy [ - ]

slide9

2.1 Frézování kol s přímými zuby

Kinematika odvalovacího frézování čelního ozubení spřímými zuby, frézování nesousledné, pravochodá fréza [H- I2/62]

slide10

Úhel nastavení odvalovací frézy

- úhel nastavení odvalovací frézy

- úhel sklonu zubů obráběného kola 

Smysl nastavení odvalovací frézy závisí na užití sousledného resp. nesousledného frézování.

slide11

Odvalovací frézování čelního ozubení s přímými zuby [H-I2/65]

1 - lože odvalovací frézky, 2 – otočný stůl, 3 – opěrné ložisko, 4 – opěrný stojan, 5 – vřeteník, 6 – upínací trn

slide12

2.2 Frézování kol se šikmými zuby

Úhel nastavení odvalovací frézy je obecně vyjádřen vztahem

- úhel nastavení odvalovací frézy

- úhel sklonu zubů obráběného kola

- úhel stoupání odvalovací frézy

 • Znaménko plus resp. minus se použije v závislosti na kombinaci pravochodé (levochodé) obráběné kolo a pravochodá (levochodá) odvalovací fréza.
 • Smysl úhlu nastavení odvalovací frézy závisí na užití sousledného resp. nesousledného frézování.
slide14

3 Obrážení hřebenovým nožem

 • Záběr ozubeného hřebene (nástroj) s ozubeným kolem obrobek)
 • Nástroj koná řezný pohyb přímočarý vratný.
 • Odvalování je dosaženo složením otáčivého a posuvného pohybu obrobku.
 • Nástroj je nastaven na hloubku zubu a při obráběcím procesu se vřezává do obrobku.
 • Po obrobení několika zubových mezer se otáčení i posuv obrobku zastaví a obrobek se vrátí zpět do výchozí polohy.
 • Počet obrobených zubových mezer koresponduje s délkou hřebenového nože.
 • Jedním nástrojem daného modulu lze obrábět kola s libovolným počtem zub.
 • Relativně levný nástroj. Relativně složitý a nákladný stroj.
 • Při obrážení čelních kol se šikmými zuby se pracuje s vykloněným smýkadlem stroje.
slide17

4 Obrážení kotoučovým nožem

 • Nástroj (obrážecí kotoučový nůž) a obrobek (obrážené kolo) se bez vůle po sobě odvalují jako by spolu zabírala dvě čelní ozubená kola.
 • Nástroj je koncipován jako korigované ozubené kolo, na jehož čelní ploše jsou vytvořeny břity.
 • Obrážecí kotoučové nože se vyrábějí jako stopkové nebo nástrčné.
 • Nástroj upnutý ve smýkadle koná přímočarý vratný pohyb a přitom se otáčí.
 • Kombinací translačního a rotačního pohybu se vytváří evolventní profil zubů obráběného kola.
 • Při zpětném zdvihu se nástroj oddaluje od obráběné plochy.
 • Uplatnění při výrobě dvojkol (krátký náběh i přeběh) a při obrážení vnitřního ozubení.
 • Pro obrážení šikmého ozubení musí být odvalovací obrážečka vybavena speciálním vedením smýkadla.
 • Metoda je označovaná jako systém „Fellows“.
slide19

Odvalovací obrážení – schéma [KP-212]

1 – obrážecí kotoučový nůž, 2 – obrážené kolo

slide22

Kinematika obrážení čelního ozubení kotoučovým nožem – systém Fellows [H-I2/69]

slide25

5 protahování

 • Nástroj – protahovací trn, zpravidla monolitní, pro větší moduly skládaný.
 • Nástroj je konstruován jako plochý nebo kruhový
 • Pro každý modul a počet zubů je třeba speciální nástroj – vysoké náklady.
 • Po protažení jedné zubové mezery se obrobek pootočí o jednu zubovou rozteč a cyklus se opakuje.
 • Použití pro vnější i vnitřní ozubení
 • Uplatnění ve velkosériové a hromadné výrobě.
slide26

Protahování vnitřního ozubení [KP-233]

1 – obráběné kolo, 2 – otočná hlava, 3 – tažné ústrojí,

4 – protahovací nástroj

slide27

6 Ševingování

 • Uplatní se pro dokončovací obrábění čelních ozubených kol (zpravidla nekalených) – zlepšení profilu zubů a kvality povrchu.
 • Nástroj – ševingovací kolo, břity jsou vytvořeny drážkami na bocích zubů.
 • Záběr ševingovacího kola (hnací kolo) s obrobkem (hnací, brzděné kolo) lze modelovat jako záběr šroubového válcového soukolí, pro které platí kinematické závislosti šroubového pohybu.
 • V závislosti na kinematických poměrech ševingovacího procesu se rozliší ševingování podélné, diagonální, příčné a zapichovací.
 • Brousicí ševingování – zvláštní případ ševingování kalených kol – honování ozubených kol. Nástroj (ševingovací kolo) má zuby pokryté tenkou vrstvou diamantového brusiva vázaného pryskyřičným nebo kovovým pojivem.
slide28

Ševingovací kola [H-I2/71]

Princip podélného ševingování [H-I2/72]

slide30

Nástroj s diamantovým brusivem pro honování

čelních ozubených kol [H-I2/73]

slide31

7 Broušení

Odstranění nepřesností po předchozím obrábění a deformací po tepelném zpracování.

7.1 Broušení dělicím způsobem tvarovými kotouči

 • Brousí se jeden resp. dva boky zubu, pak se obrobek pootočí o rozteč a následuje broušení dalšího profilu.
 • Brousicí kotouče mají tvar jednoho boku zubu nebo zubní mezery.
 • Profily kotoučů se vytváří diamantovým orovnávačem podle zvětšené šablony nebo pomocí speciálního tvarovacího zařízení.
 • Metoda vysoce produktivní, přesnost broušených kol však vykazuje nižší parametry přesnosti.
slide32

Broušení čelních ozubených kol dělicí způsobem

tvarovými kotouči [H-I2/74]

a) dva kotouče s profilem ve tvaru boku zubu

b) jeden kotouč s profilem ve tvaru zubové mezery

slide33

Broušení čelních ozubených kol se šikmými zuby dělicím způsobem pomocí kotouče ve tvaru zubové mezery [H-I2/74]

a) vnější ozubení, b) vnitřní ozubení

slide34

7.2 Broušenídělicím způsobem s odvalem boku zubu

 • Systém Maag – broušený zub se odvaluje po dvou brousicích kotoučích, jejichž poloha modeluje boky zubu ozubeného hřebene.
 • Systém Niles – broušený zub se odvaluje po jednom brousicím kotouči, jehož profil odpovídá profilu zubu ozubeného hřebene
slide35

Broušení čelního ozubení dělícím způsobem sodvalem boku zubu

[H-I2/75]

 • Maag- kotouče skloněné pod úhlem záběru
 • Maag- kotouče kolmo postavené
 • Niles

1 – obrobek, 2 – brousicí kotouče, 3 – příčný suport, 4 – podélný suport, 5 – odvalovací kotouč, 6 – ocelový pás, 7 – stojan odvalovacího zařízení

slide36

Broušení Maag pomocí skloněných kotoučů [H-I2/75]

a) hranou kotouče, b) plochou kotouče

slide37

7.3 Broušení odvalovacím způsobem

 • Brousicí kotouč ve tvaru modulového šneku – systém Reishauer.
 • Analogie s odvalovacím frézování, jednochodý nebo dvouchodý brousicí šnek.
 • Užití zejména pro menší moduly, pro m < 3 mm lze brousit do plného materiálu
 • Striktní podmínkou je zcela synchronní běh nástroje a obrobku.
 • Vysoké požadavky na přesnost tvarování kotouče a jeho statické a dynamické vyvážení.
slide40

8 Lapování

 • Lapované kolo (obrobek) je v záběru zpravidla slitinovým kolem (nástroj) stejného modulu.
 • Nástroj je hnaný, lapované kolo ja brzděno a koná kmitavý pohyb ve směru osy.
 • Do záběru je přiváděna lapovací pasta nebo směs oleje s lapovacím brusivem.
 • Přidavek na lapování je 0,02 až 0,05 mm.
 • Lapováním se zlepšuje kvalita povrchu boku zubů, avšak tvar evolventy se téměř nemění.
slide41

B RAPID PROTOTYPING

RP - Rychlá tvorba prototypů

Charakteristika

 • Rp slouží k co nejrychlejší tvorbě prototypů a modelů
 • Výroba forem a nástrojů
 • Koncepční konstruování
 • Simulace nebo různé typy zkoušek (obtékání, namáhání)
 • Automobilní, letecký a elektrotechnický průmysl
 • Zkrácení vývojových časů, snížení nákladů a zvýšení kvality
 • Rychlejší a levnější výroba kovových funkčních modelů a prototypů
slide42

Digitální model

 • Konstrukce výrobku v některém z CAD programů
 • Převedení dat do formátu STL (standardní formát dat pro RP)
 • Rozložení 3D geometrie na jednotlivé příčné řezy definované výšky (Siicem, SLI formát) – obvyklá výška vrstev je 0,1 až 0,2 mm
slide43

Vznik modelu

 • Technologie RP pracuje na principu přidávání materiálu po vrstvách
 • Prostorový model je vytvářen přímo podle dat, která přicházejí z počítače
 • 3D model načtený z CAD/CAM systému je příslušným postprocesorem rozdělen na geometrická data jednotlivých vrstev
 • Takto je možno vyrobit i velmi složité součásti s dutými vnitřními prostorami, šikmými a vodorovnými stěnami a žebry
slide44

DTB Technologie obrábění

Téma 11

vybrané metody výroby ozubených kol

rapid prototyping

A Vybrané metody výroby čelních ozubených kol

B Rapid prototyping

Konec přednášky

Děkuji za pozornost