slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โดย นางสาวนวพร ตรีโอษฐ์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
โดย นางสาวนวพร ตรีโอษฐ์

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

โดย นางสาวนวพร ตรีโอษฐ์ - PowerPoint PPT Presentation

tamira
130 Views
Download Presentation

โดย นางสาวนวพร ตรีโอษฐ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ผลการดำเนินงานปี 2551 สำนักงานคุณภาพ โดย นางสาวนวพร ตรีโอษฐ์

 2. 1. วางแผนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 2. สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานเรื่องการพัฒนาระบบคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ติดตามและประเมินผลระบบบริหารคุณภาพให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน หน้าที่ความรับผิดชอบ

 3. สำนักงานคุณภาพ มุ่งมั่นสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงาน ให้บังเกิดระบบบริหารคุณภาพของโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เจตจำนง

 4. 1. วางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 2. สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 3. เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพในองค์กร 4. ประสานงานให้มีการจัดการและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพให้มีความถูกต้องและทันสมัย กลวิธีดำเนินงาน

 5. 1.ผลการตรวจติดตามระบบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลจากองค์กรภายนอก (เป้าหมายผ่านการประเมิน) 2. ร้อยละของการจัดการเอกสารในระบบคุณภาพมีความถูกต้องและทันสมัย (เป้าหมาย 100 ) ตัวชี้วัด

 6. โรงพยาบาลเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ เน้นความปลอดภัยของผู้รับและผู้ให้บริการ เป้าหมาย

 7. พัฒนาคุณภาพด้วยหัวใจ ได้มาตรฐานผู้รับบริการพึงพอใจ ปรัชญา/ค่านิยม

 8. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551

 9. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551

 10. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระบบคุณภาพให้ขับเคลื่อนไปได้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระบบคุณภาพให้ขับเคลื่อนไปได้ ธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2000 ได้อย่างต่อเนื่อง ความภาคภูมิใจ ได้รับการรับรอง HA ในบันไดขั้นที่ 2 และได้รับการเยี่ยมสำรวจแบบเข้ม (ICV) ในบันไดขั้นที่ 3 ภายในเวลา 6 เดือน และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Accredit) จากพรพ. ระหว่าง วันที่ 22-23 มกราคม 2552

 11. แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2552

 12. แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2552 (ต่อ)

 13. แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2552 (ต่อ)

 14. การประสานงานกับบางทีมการประสานงานกับบางทีม ที่ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนทำให้เกิด ความไม่เข้าใจต่อกัน ปัญหาอุปสรรค

 15. ขอขอบคุณค่ะ