upravljanje projektnim ciklusom i izrada logi kog okvira n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I IZRADA LOGIČKOG OKVIRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I IZRADA LOGIČKOG OKVIRA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I IZRADA LOGIČKOG OKVIRA - PowerPoint PPT Presentation

tamika
148 Views
Download Presentation

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I IZRADA LOGIČKOG OKVIRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Udruga za razvoj civilnog društva smart Operativni program Razvoj ljudskih potencijala Instrument predpristupne pomoći (IPA) JAČANJE REGIONALNIH I LOKALNIH STRUKTURA ZA PODRŠKU RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I IZRADA LOGIČKOG OKVIRA INFO DANI Rijeka, 15. veljače 2013.

 2. Uspjeh projekta – o čemu ovisi ?

 3. Projektni ciklus (kako se pripremamo, planiramo, provodimo i evaluiramo projekt)

 4. Priprema i planiranje za projekt

 5. SWOT analiza

 6. Analiza dionika – smjernice za određivanje dionika • Čija su iskustva i perspektive važni? • Čija je aktivna podrška neophodna za uspjeh projekta? • Tko ima pravo biti uključen u projekt? • Kome je projekt prijetnja?

 7. Analiza problema • Identificira negativnu postojeću situaciju • Osnovna je metoda, jer se sve ostale metode zasnivaju na dobivenim rezultatima analize • Korisna za pismeno uobličavanje Opisa problema u prijedlogu projekta

 8. Korak 1. Metoda problemskog stabla Izlistati aspekte problema (kratke izjave o negativnom stanju) aspekt problema • Grupirati međusobno povezane/slične izjave.

 9. POSLJEDICE UZROCI Korak 2. Uspostaviti uzročno posljedičnu vezu

 10. Analiza/problemsko stablo POSLJEDICE UZROCI

 11. Preoblikovanje problemskog stabla u stablo ciljeva (primjer) PROBLEM CILJ Socijalna isključenost osoba sa invaliditetom Socijalna uključenost osoba sa invaliditetom

 12. Analiza/stablo ciljeva POSLJEDICE UZROCI

 13. Odabir strategije Neki od kriterija za odabir...

 14. Analiza strategije Ulazi u projekt Izlazi iz projekta Izostavljene izjave potrebno je razmotriti prilikom definiranja pretpostavki i rizika OPĆI CILJ SPECIFIČNI CILJ REZULTATI Odluka o strategiji donesena temeljem drugih programa koji se provode, kapaciteta organizacije, nacionalnih prioriteta, isplativnosti projekta...

 15. Logički okvir

 16. Logički okvir i način ispunjavanja Indikatori uspjeha Izvori verifikacije Pretpostavke Intervencijska logika 8 9 1 Opći cilj 11 10 7 2 Specifični ciljevi (svrha) 6 12 13 3 Rezultati 5 4 Aktivnosti Tijekom popunjavanja logičkog okvira potrebno je kontinuirano provjeravati postojanje logike.

 17. Veritakalna logika Indikatori uspjeha Izvori verifikacije Pretpostavke Intervencijska logika Opći cilj Specifični ciljevi (svrha) Rezultati Aktivnosti Tumači se na sljedeći način: aktivnosti s pretpostavkom dovode do rezultata....

 18. Horizontalna logika Indikatori uspjeha Izvori verifikacije Pretpostavke Intervencijska logika Opći cilj Specifični ciljevi (svrha) Rezultati Kako ćemo provjeriti uspjeh u ostvarivanju ciljeva?

 19. Brojčano označavanje u logičkom okviru Opći cilj Specifični cilj Rezultat 1.1 Rezultat 1.2 Rezultat 1.3 Aktivnost 1.1.1 Aktivnost 1.1.2 Aktivnost 1.1.3 ....

 20. Rezultati Neposredna i vidljiva, primjetljiva promjena (za ciljanu skupinu) koja je u relaciji sa specifičnim ciljem. Primjer: • Unaprjeđena znanja i vještine OSI za traženje i prijavljivanje za posao • Veća informiranost OSI o mogućnostima zapošljavanja

 21. Pretpostavke Pretpostavke su opisi vanjskih situacija koje su važne za uspjeh projekta Zbog toga one: • definiraju okruženje sustava i aspekte održivosti projekta • sumiraju one elemente koje projekt ne može kontrolirati, • su elementi koji se ne adresiraju direktno kroz projekt, ali trebaju biti pod stalnim monitoringom (praćenjem)

 22. Primjeri pretpostavki • Provođenje Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti OSI 2007.-2015. • Osobe s invaliditetom aktivno traže zaposlenje • Poslodavci koriste postojeće mjere zapošljavanja osoba sa invaliditetom • Veći broj obrazovnih programa prilagođen mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom

 23. Pokazatelji uspješnosti • Opisuju projekt u operativno mjerljivim izjavama → pružaju osnovu za mjerenje izvedbe • Akronim SMART • Poželjno je da sadržavaju (veći broj) sljedećih elemenata: • kvalitetu (priroda pokazatelja - u opisnoj formi) • ciljanu skupinu • kvantitetu (numerička forma – broj, %) • vrijeme • mjesto

 24. Primjeri pokazatelja Rezultat: Veća informiranost OSI o mogućnostima zapošljavanja Indikator: • Tiskano i distribuirano 2000 letaka s informacijama o mogućnostima zapošljavanja OSI • Održana 3 okrugla stola s ukupno 60 sudionika na temu zapošljavanja OSI • 350 direktnih korisnika (OSI) dobilo informaciju o mogućnostima zapošljavanja putem savjetodavne telefonske linije

 25. Izvori provjere • Izvori informacija koji testiraju realnu mjerljivost pokazatelja • Specificiraju: • format • regularnost • tko pruža informaciju

 26. Izvori provjere Primjeri:

 27. Primjeri izvora provjere • Evidencija HZZ-a • Obrazac za procjenu kompetencija • Potpisna lista sudionika okruglih stolova • Evidencija telefonskih poziva savjetodavne linije