Download
innustamine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INNUSTAMINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
INNUSTAMINE

INNUSTAMINE

160 Views Download Presentation
Download Presentation

INNUSTAMINE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INNUSTAMINE Kristel Tamm 9.05.2012

 2. Innustamise mõiste ja meetodid Innustamine kui sotsiaalpedagoogiline lähenemine • Abinõude süsteem, mis loob võimalusi aktiivseks osalemiseks • Mõistel on ka topelttähendus: annab elu ja suhtestab • Idee innustamisest kui vahendist, mis muudab inimesed tundlikumaks, edendades nende eneserealiseerimise protsessi

 3. Innustamise mõiste ja meetodid • Keskendub persooni mõistele, liitudes aruteluga inimese rollist oma mikrokeskkonna kujundamisel • Innustamise ülesandeks on nii sotsiaalse kommunikatsiooni kui ka õppimise edendamine • Meetodi filosoofiliseks tasutaks on käsitlus ühiskonnast, kus väärtustatakse osalemist

 4. Ajalugu • Sünnihetke pole määratud, on alati olemas olnud • Seostatakse antiikjumalatega (Hermes, Zeusi poeg- inimeste kaitsja, noortespordi soosija, juhendaja, jutukaaslane, suhete looja • Innustaja elukutse- tekkis ühiskondade vajadusest, lääne tsivilisatsiooni kriisist, mis ulatub kõigile ühiskondliku elu aladele • Karsklusseltsid, rahvakoolid, naisliikumine, ärkamisaeg, ametiühingud • Sotsiokultuuriline innustamine sündis II MS järgsel Prantsusmaal, sooviti demokraatlikke väärtusi • Omaette elukutsena sündis innustamine 1960-ndail aastail vabatahtliku töö põhjal

 5. Nimekad innustajad • Paulo Freire- 60-aastate vabaduse pedagoogika Hispaanias (kogu Ladina-Ameerika ideestik) • Montessori, Steiner, Illich, Frinet, Makarenko • Eesmärk oli algatusvõime, vastutuse edendamine, loovus, vabadus, suhtlemine • Esineb rohkesti Eesti hariduse kontekstis, kuigi veel mitte omaette meetodina • Eriti töös probleemsete lastega on innustamine olulisim edu pant

 6. Filosoofiline olemus • Kasvatuslik tegevus sotsiaalse kasvu edendamiseks • Toetatakse solidaarsust ja inimeste oma panust ühiskonna edendamisel • Väidab, et inimesele on kaasa antud kõik need omadused, mida ta oma parimaks arenguks vajab • Kasvatus on inimeste aitamine iseenda realiseerimisel • Kasvatuse ülesanne on tõrjutud inimeste toetamine, et nad ise suudaks jätkata • Õpetatakse õppima

 7. Innustamine on praktiline filosoofia • Mille taustaks on idee olukorra muutmise võimalustest sotsiaalse tegevuse abil – see meetod toimib teooria ja praktika piiril Oluline on : • Liikvele saamine • Osalemine • Sisemiste ressursside leidmine

 8. Innustamine noorsootöös Põhielemendid: • Kasvatuslik • Sotsiaalne • Kultuuriline • Ühinevad individuaalne ja kollektiivne, loovus ja eneseväljendus • Oluliseks saavad kõik kunstivormid • Innustamine sai loovuse pedagoogikaks

 9. Gillet` i järgi põhielemendid • Tegevus, osalejad, eesmärkide saavutamiseks kuluv aeg, institutsioon (sotsiokultuuriline tegevuse juriidilis-poliitiline taust), • sotsiaalsed suhted nii rühma sees kui väljas, • strateegiad, tegevuse taustafoonid

 10. Innustamise ülesanded (Gillet) • Tehniline tootmisülesanne mingi projekti raames (füüsiline või vaimne eesmärk) • Vahendajana toimimine ning olukorra leevendamine: idee ühistest huvidest, mis liidab inimesi nii üksteisega kui ühiskonnaga on aluseks • Innustaja kavandab strateegiaid. Hoiakud, motivatsioon, väärtused jt psühholoogilised tegurid on kesksed • Märksõnad- analüüs, selle mõistmine, teadvustamine, evalvatsioon

 11. Innustamise metodoloogilised sammud • Tundmaõppimine (olukorra kaardistamine) • Tulevikuvisioonide fikseerimine • Olukorra adekvaatne tõlgendus (rühma ajalugu ja kultuur) • Teadlikkuse tõstmine • Muutuste elluviimine

 12. Innustamise põhiküsimused • Kes on osalised- palju, mis taustaga, haridusega, harrastused, mida ootavad? • Mida töö käigus tehakse? • Miks innustatakse- üldreeglid? • Kuidas protsesse kujundatakse? • Mille abil kulgeb töö?

 13. innustamine on kõikide elukutsete lahutamatu komponent – eriti töös lastega ja noortega, sest positiivsete impulsside rolli on kasvava põlvkonna kujunemisel raske üle hinnata

 14. Kasutatud allikad Leena Arras-e loengumaterjalid Helen Tomp-i loengumaterjalid Hämäläinen, J. Sissejuhatus sotsiaalpedagoogikasse Sotsiaalpedagoogika: http://www.infed.org/biblio/b-socped.htm