kjell vaagen 12 desember 2012 reglab stockholm kompetanseforsyning p norsk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kjell Vaagen 12 desember 2012 Reglab - Stockholm Kompetanseforsyning på norsk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kjell Vaagen 12 desember 2012 Reglab - Stockholm Kompetanseforsyning på norsk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Kjell Vaagen 12 desember 2012 Reglab - Stockholm Kompetanseforsyning på norsk - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Kjell Vaagen 12 desember 2012 Reglab - Stockholm Kompetanseforsyning på norsk. Skal si noe om:. Arbeidskraft- og kompetansebehov Norge og Hedmark fylke Hva er utfordringene, nå og framover? - Demografi, attraktivitet, utenforskap , integrasjon, arbeidskraft, kompetanse m.m.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kjell Vaagen 12 desember 2012 Reglab - Stockholm Kompetanseforsyning på norsk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kjell vaagen 12 desember 2012 reglab stockholm kompetanseforsyning p norsk
Kjell Vaagen

12 desember 2012

Reglab - Stockholm

Kompetanseforsyningpånorsk

skal si noe om
Skal si noe om:
 • Arbeidskraft- og kompetansebehov Norge og Hedmark fylke
 • Hva er utfordringene, nå og framover?

- Demografi, attraktivitet, utenforskap, integrasjon, arbeidskraft, kompetanse m.m

forventet sysselsettingsvekst i 2013 i ulike regioner anslag p prosentvis vekst fra 2012
Forventet sysselsettingsvekst i 2013 i ulike regionerAnslag på prosentvis vekst fra 2012

Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer

*lavt antall svar per kvartal gir store feilmarginer i disse regionene

v r vonde t 6 700 000 i utkanten av arbeidsstyrken
Vår vonde tå: 6-700.000 i utkanten av arbeidsstyrken
 • Det er like mange på uførepensjon som det er arbeidstakere i industri, jordbruk og skogbruk til sammen
 • Det er like mange sykmeldte som ansatte i bygg og anlegg
 • Det er like mange på attføring og rehabilitering som ansatte i transportsektoren
 • Det er like mange på sosialhjelp som ansatte i hotell- og restaurantbransjen
 • Det er like mange AFP-pensjonister som arbeidstakere i post- og telekommunikasjon
 • Det er like mange langtidsledige som arbeidstakere i kraftforsyningen
 • Antall unge uføre økt med 47% de siste 10 årene
viktige utviklingstrekk som vil kreve endring
Viktige utviklingstrekk som vil kreve endring

Tilgang på arbeidskraft

Teknologi

Utdanning

Økonomiske strukturer

Arbeidskultur

norges offentlige utredninger 2011 3 kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet
Norges offentlige utredninger 2011: 3Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet
slide8

Utvalgets definisjon av kompetansearbeidsplasser:

«Spesialiserte arbeidsplasser med krav til høyere utdanning».

sammendrag oppsummering
Sammendrag/oppsummering

Over tid vil tilgangen på arbeidsplasser styre hvilke regioner som har befolkningsvekst og hvilke som ikke har det.

Vi vet at det flere steder er et misforhold mellom tilbud og etterspørsel på kompetansearbeidsplasser. Noen steder sliter private og offentlige virksomheter med rekrutteringen, mens andre steder er det mangel på arbeidsplasser for høyere utdannede.

Utvalget opptatt av hvordan de regionale arbeidsmarkedene fungerer + sammenhengene mellom utdanningstilbud, kompetansetilgang og endringer i næringsstruktur, og den betydning dette har for dynamikken i arbeidsmarkedene i ulike regiontyper.

Dette er grunnlaget for anbefalinger om tiltak som kan bidra til spredning av kompetansearbeidsplasser samt rekruttering til slike kompetansearbeidsplasser i hele landet.

aktuelle tiltak tg rder fra utredningen
Aktuelle tiltak/åtgärder fra utredningen
 • Robuste arbeidsmarkeder
 • Fysisk infrastruktur
 • Offentlige arbeidsplassers bidrag til robuste arbeidsmarkeder
 • Lokalisering av offentlige eide selskaper
 • Flere kompetansearbeidsplasser
 • Digital infrastruktur
 • Bedrifts- og næringsrettede virkemidler
 • Differensiert arbeidsgiveravgift
 • Styrke rekrutteringen
 • Personrettede virkemidler
 • Regionale trainee-ordninger
 • Innvandrere som ressurs
 • Kommunale utleieboliger
 • Internasjonale skoler
 • Næringstilknyttet spesialisert videregående utdanning
 • Regional kunnskapsinfrastruktur for samarbeid og livslang læring
 • Omstilling av jobber, mennesker og steder
 • Individrettede omstillingstiltak
 • Virkemidler for omstilling av bedrifter og steder
slide11

Balansen mellom jobbtilgang og jobbavgang. Bo- og arbeidsmarkedsregioner. Årlig gjennomsnittfor sysselsettingen totalt i 1997 – 1998, 2002 – 2003 og 2004 – 2005. Prosent av sysselsettingen.

universiteter og h gskoler i norge pr 2011
Universiteter og høgskoler i Norge pr. 2011.

Utvalget mener at desentralisert utdanning kan gi

viktige bidrag til omstilling av den regionale

arbeidsstyrken i samsvar med et kompetanseintensivt

arbeidslivs behov. Det er viktig at det desentraliserte

studietilbudet svarer på de regionale arbeidsmarkedenes

utfordringer.

stortingsmelding om utdanningslinja
Stortingsmelding om utdanningslinja
 • Prognosene er entydige, antall studenter øker kraftig.  Samtidig er det store frafallet i videregående opplæring en av de faktorene som skaper mest sosial ulikhet i vårt samfunn. I Stortingsmeldingen ”Utdanningslinja” legges grunnlaget for en ansvarlig og framtidsrettet utdanningspolitikk.
 • Norges befolkning er liten. Derfor er vi avhengig av at så mange som mulig velger høyere utdanning. Det er vår samlede kunnskap som avgjør om vi kan møte de store oppgavene innen helsevesenet og videreutvikle den norske velferdsmodellen.
 • St. meld. nr. 44 (2008-2009) ”Utdanningslinja”, tar for seg hele utdanningssystemet. Hensikten er både å forebygge frafall tidlig og sikre fullføring gjennom forbedringer i videregående utdanning.
 • Utdanningslinja betyr å sikre at alle har like muligheter til å ta utdanning og at elever og studenter får en kompetanse samfunnet og arbeidslivet trenger.
 • Bedre gjennomføring i høyere utdanning
 • Praksisnær skole
 • Utdanning mot ledighet
norsk syndrom
Norsk syndrom?
 • Full sysselsetting – høyt lønnsnivå
 • Frigjøring av arbeidskraft fra konkurranseutsatte næringer (ikke nok)
 • Forbruksdrevet vekst - sterk vekst i servicenæringer
 • Avhengig av stor innvandring (boostet)
 • Ca 100 000 svensker arbeider i Norge i 2012

-Bosatte, pendlere, sesongarbeidere(ungdom), ansatte i svenske bedrifter i Norge

 • Ca 100 000 polakker arbeider i Norge og ca 70000 bosatt
 • Arbeidsinnvandrere stadig viktigere del av innbyggerne i Norge
 • Det nordiske (europeiske) arbeidsmarkedet
 • fungerer
hedmark fylke
Hedmark fylke

Noen fakta:

193 000 innbyggere

27 400 km2

420 km grense mot Sverige

Grenser mot 3 svenske län (Värmland, Dalarna, Jämtland)

22 kommuner

I sør 100 km til Oslo og 70 km til Oslo Lufthavn

I nord fjell, store avstander og tynn bosetting

Norges største vinterdestinasjon-Trysil

utfordringer i hedmark
Utfordringer i Hedmark

Kompetanseflukten

 • Snittalder på ansatte i teknisk

avdeling/ kommunalt er 59 år

 • Industrien mangler

ingeniørkompetanse i dag

 • Mulig stillstand i aktiviteten

i innlandsindustrien

 • Beholde kompetent arbeidskraft

gjennom perioden?

 • Permitteringsregler?
slide24

Videregående opplæring-gymnasier

14 videregående skoler

7000 elever

1000 lærere

Fagopplæring

1200-1300 løpende lærekontrakter

Nord-Østerdal vgs.

Storsteigen vgs.

Midt-Østerdal vgs.

Ringsaker vgs.

Storhamar vgs.

Hamar katedralskole

Stange vgs.

Jønsberg vgs.

Trysil vgs.

Elverum vgs.

Solør vgs.

Skarnes vgs.

Sentrum vgs.

Øvrebyen vgs.

slide26
I 2030 har ca 100 kommuner en andel pensjonister (+67 år) som er over 50 pst av befolkningen i yrkesaktiv alder

Eksempler fra Hedmark:

Fremskrivninger basert på SSB statistikk - Middelalternativet

hva gj r hedmark for ke kompetansen
Hva gjør Hedmark for å øke kompetansen?
 • Offentlig sektor er konkurransedyktig!!
 • Følger nasjonale strategier
 • Lager plan for næringsutvikling og kompetanse (økt kompetanse til folket)
 • Forbedrer utdanningstilbudet i gymnasieskolan med bl.a. bedre tilpasning av studietilbud (etter behov) og mer praktisk utdanning med flere læreplasser
 • Opptatt av manglende «kultur for læring»
 • UNISKA, kompetansefond,
 • (Innlandsuniversitet)
andre aktuelle aktiviteter i hedmark
Andre aktuelle aktiviteter i Hedmark

Tilgang på arbeidskraft

Øke innvandring til regionen

God seniorpolitikk

Teknologi

Utbygging av f.eks

Bredbånd/fiber

Utdanning

Øke utdanningsnivået

Sikre gjennomføring i v.g.s

Omskolering , fleksibel og desentral utdanning

Arbeidskultur

- sikre bred forankring og godt samarbeid i bedrifter og mellom bedrifter

Økonomiske strukturer

- utvikling av våre velferdsgoder