slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การพัฒนาชุมชน องค์กรชุมชน การสร้างเครือข่าย PowerPoint Presentation
Download Presentation
การพัฒนาชุมชน องค์กรชุมชน การสร้างเครือข่าย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

การพัฒนาชุมชน องค์กรชุมชน การสร้างเครือข่าย - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาชุมชน องค์กรชุมชน การสร้างเครือข่าย และการดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามนโยบาย และ ยุทธ ศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน. โดย นางสาววรรณา รัศมิทัต หนก.งานพัฒนาองค์การชุมชนแลเครือข่ายองค์การชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การพัฒนาชุมชน องค์กรชุมชน การสร้างเครือข่าย


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การพัฒนาชุมชน องค์กรชุมชน การสร้างเครือข่าย

และการดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

โดย

นางสาววรรณา รัศมิทัต

หนก.งานพัฒนาองค์การชุมชนแลเครือข่ายองค์การชุมชน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

slide2

หน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนตามกฏหมายหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนตามกฏหมาย

1

กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ

จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนฯ

2

3

พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ฯ

สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

4

5

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและสร้างองค์ความรู้

6

ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมฯ

slide3

ยึดหลักความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน

ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน

ยึดหลักประชาธิปไตย

ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

หลักการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

slide4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาทุนชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5การส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การขับเคลื่อนแผนชุมชน

วิสัยทัศน์

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551-2554

 • กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 • สร้างพลังชุมชน
 • สร้างระบบการจัดการความรู้
 • สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน
 • ชุมชนเข้มแข็ง
 • ประชาชนพึ่งตนเองได้
 • ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข
slide5

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการชุมชนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการชุมชน

เครือข่าย

slide6

1

2

3

แผนชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชน
slide7
เครือข่าย

กลุ่มของคนหรือองค์กร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คน หรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ

slide8
การสร้างเครือข่าย

การทำให้มีการติดต่อและการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ

slide9
ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือ และสื่อ
 • ช่วยลดการทำงานและการใช้ทรัพยากรซ้อน
 • เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น นำไปสู่การทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย
 • ให้ความต้องการของประชาชนได้รับการสนองจากรัฐ
 • ช่วยชี้ให้เห็นปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซ้อนและท่วมท้นในหมู่บ้าน
 • ช่วยเชื่อมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
 • ทำให้คนและองค์กรได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนได้รับกำลังใจ การจูงใจ และการยอมรับ

ประโยชน์

slide10

โครงสร้างการบริหาร ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช)

คณะกรรมการกลาง ศอช.------------------------------------------------------ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน- อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองประธาน- หัวหน้าส่วนราชการฯ มท. (12 คน)- ผู้แทน ศอช. (5 คน)- ผู้แทนเครือข่ายฯ (5 คน)- ผู้ทรงคุณวุฒิ (5 คน)- นายสุชาติ สุวรณ (รอง อพช.) กรรมการ และเลขานุการ- ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรรมการและ ผช. เลขานุการ

หน้าที่ (คณะกรรมการกลาง): ----------------------1.กำหนดนโยบาย ควบคุมกิจการ2.ออกระเบียบ ข้อบังคับ3.แต่งตั้งอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่4.จัดให้มีการประเมินความก้าวหน้า ทุกระดับ5.จัดทำฐานข้อมูล6.ปฏิบัติการอื่นตามที่ปลัดกระทรวง มอบหมาย

สำนักงานอำนวยการ คณะกรรมการกลาง ศอช. -------------------------------หน้าที่ :1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการและธุรการ2. สนับสนุนการจัดประชุม

ที่ตั้ง : กรมการพัฒนาชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

หน้าที่ :(คณะทำงานส่งเสริม)1. สนับสนุนภารกิจ ศอช.2. สริมสร้างความเข้มแข็ง / พัฒนาทักษะ3. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ

หน้าที่ (สำนักงานกลาง ศอช.) ---------------------1. ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้2 .พัฒนาความรู้ / สวัสดิการ3 .อื่นๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

สำนักงานกลาง ศอช.--------------------------------------------ที่ตั้ง กรมการพัฒนาชุมชน

slide11

โครงสร้างการบริหาร ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช)

ภารกิจ (คณะกรรมการบริหาร ศอช.):1.สนับสนุนกระบวนการฐานข้อมูล( )2.บูรณาการแผนชุมชน ตำบล ประสานแผนท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด3.ประสานระหว่างองค์การชุมชน4.ประสาน/สนับสนุนประชาธิปไตย( )5.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน.ตามหลักธรรมาภิบาล ( )6.ประสาน/สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ( ) 7.สนับสนุนให้มีกองทุน/สวัสดิการในชุมชน8.ส่งเสริม/ประสานให้มีการจัดการความรู้9.สนับสนุนและส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สร้างภูมิคุ้มกันของสังคมฯ( ) 10.ประสาน/ ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด ( )11.ประสาน/สนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์บำรุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ( )12.ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ13.ส่งเสริมกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร ศอช.จ.

จำนวน 9-25 คนผู้แทน ศอช.อ. ผู้แทนองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายองค์การชุมชนอื่นระดับจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะทำงานส่งเสริม ศอช.จ.

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจนท.พช. เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร ศอช.อ.

จำนวน 9-25 คนผู้แทน ศอช.ต. ทุกตำบลในอำเภอ ผู้แทนเครือข่ายองค์การชุมชนระดับอำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะทำงานส่งเสริม ศอช.ฮ.

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจนท.พช. เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร ศอช.ต.

จำนวน 9-25 คนผู้แทนองค์การชุมชน ผู้นำชุมชน / กลุ่มอื่นๆหรือผู้แทนองค์การชุมชนอื่นในตำบลนั้น

คณะทำงานส่งเสริม ศอช.ต.

นายก อบต. หรือผู้แทนกำนัน ผญบ. และข้าราชการจนท.พช. เป็นเลขานุการ

slide13

ชุมชนในฝัน/วาระแห่งชาติชุมชนในฝัน/วาระแห่งชาติ