slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPDRACHT VAN HET INSTITUUT PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPDRACHT VAN HET INSTITUUT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

OPDRACHT VAN HET INSTITUUT - PowerPoint PPT Presentation


 • 334 Views
 • Uploaded on

Plichtenleer van de Accountant en van de Belastingconsulent Jos DE BLAY Accountant en Belastingconsulent. Toezien op de opleiding Permanente organisatie van een korps specialisten Die bekwaam zijn om de functies van Accountant en Belastingconsulent uit te oefenen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OPDRACHT VAN HET INSTITUUT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Plichtenleer van de Accountant en van de BelastingconsulentJos DE BLAYAccountant en Belastingconsulent

  2. Toezien op de opleiding Permanente organisatie van een korps specialisten Die bekwaam zijn om de functies van Accountant en Belastingconsulent uit te oefenen Organisatie controleren en bijsturen OPDRACHT VAN HET INSTITUUT

  3. Noodzakelijke waarborgen qua bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid Toezien op de behoorlijke uitvoering van de opdrachten OPDRACHT VAN HET INSTITUUT

  4. STRUCTUUR VAN HET INSTITUUT

  5. Algemene Vergadering Raad Uitvoerend Comité Departementen en Commissies Tuchtcommissie Commissie van beroep Externe organisaties HET INSTITUUT

  6. Alle leden: Natuurlijke personen Stagiairs: hebben raadgevende stem AV kiest voorzitter, ondervoorzitter en leden van de raad Keurt de jaarrekening en de begroting goed Geeft kwijting aan de Raad voor het bestuur Kiest de leden van het Instituut voor de Commissie van Beroep ALGEMENE VERGADERING

  7. Beraadslaagt over onderwerpen waarvoor ze wettelijke bevoegdheid heeft Beslissing: bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden ALGEMENE VERGADERING

  8. Samenstelling: voorzitter, ondervoorzitter 12 leden Duur mandaat: 3 jaar Secretarissen: Nederlandstalig en Franstalig één vervult de functie van penningmeester RAAD

  9. Uitvoerend Comité: dagelijks bestuur: voorzitter, ondervoorzitter, secretarissen De Raad: vertegenwoordigt het Instituut staat in voor de werking alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden RAAD

  10. Stagecommissie: Organiseert het toelatingsexamen Stageovereenkomsten onderzoeken en goedkeuren Onderzoek van aanvragen tot inkorting stageduur Toezicht houden op het goed verloop van de stage Praktijkoefeneningen organiseren en leiden Tussentijdse proeven organiseren Organiseert het bekwaamheidsexamen In individuele gevallen de schrapping voorstellen om andere dan tuchtrechtelijke redenen Bemiddelend optreden tussen stagemeester en stagiair Comité van de stagiairs: 3 N en 3 F stagiairs kan aan de stagecommissie voorstellen en aanbevelingen richten …. DE STAGECOMMISSIE

  11. Tuchtcommissie Commissie van beroep Commissie van begeleiding en toezicht: Nazicht van de verslagen opgesteld n.a.v. bijzondere mandaten toegekend aan de externe accountants Omzetting van vennootschappen, fusie, splitsing van vennootschappen, ontbinding van vennootschappen, … Begeleiding en toezicht in specifieke gevallen Consultatieve commissie van beroepsverenigingen Commissie interne accountants Commissie belastingconsulenten Arbitragecommissie: taak: oplossing geschillen tussen leden en hun cliënten Voordelen: snel, procedure is kostenloos, discretie en vertrouwelijkheid Verzoeningscommissie: taak: oplossing geschillen tussen confraters OVERIGE COMMISSIES

  12. KB 2/3/1989 huishoudelijk reglement van het IDAC KB 1/3/1998 reglement PLICHTENLEER der accountants Wet 22/4/1999 betr. boekh.&fisc.beroepen Wet 22/4/1999 betr. beroepstucht voor ACC & BC KB 4/5/1999 betreffende het IAB, recent gewijzigd door het KB van 16/10/2009 KB 8/4/2003 betr.toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van ACC en/of BC Aandacht voor: B.W., Sw., anti-witwaswetgeving + de strafbepalingen in de fiscale wetboeken De plichtenleer van de accountant en de belastingconsulent: wetgeving

  13. De publicaties van het Instituut (normen, aanbevelingen, …: IAB-info Accountancy & Tax Vademecum van de accountant en de belastingconsulent, uitgave 2004 en recentere uitgaven 2008 (delen I en II) Andere publicaties en jurisprudentie (tuchtcommissie, commissie van beroep, Hof van Cassatie, …) De plichtenleer van de accountant en de belastingconsulent:andere bronnen

  14. Regelgeving Artikel 2 wettelijke en reglementaire bepalingen naleven gebruikelijke controlenormen toepassen rekening houden met de aanbevelingen Handelingen vermijden in strijd met de waardigheid, de rechtschapenheid of de kiesheid (art. 3) Mededeling van informatie: ingaan op elk verzoek om informatie vanwege het Instituut (art. 4) Hoofdstuk I: Algemene Bepalingen: KB 1 maart 1998 – art. 1-4

  15. Gevolgen: Verplichting tot betalen van het lidgeld Informatie aanvragen – beantwoorden telefonisch antwoorden volstaat niet; Spontane meldingen: wijziging van hoedanigheid (bvb. Intern lid -> extern lid) wijziging adres melding van gerechtelijke, tucht- of bestuursrechtelijkeprocedures melding van samenwerkingsverband KB 16/10/2009 tot wijziging van het KB van 4/5/1999: alle info meedelen m.b.t. erkende professionele vennootschappen. Alle info=info over aandelen, stemrechten, bestuur van deze professionele vennootschappen. Hoofdstuk I: Algemene Bepalingen: KB 1 maart 1998 – art. 1-4

  16. Regelgeving Medewerking aan het onderzoek (art. 5 KB) Gemotiveerd resultaat wordt meegedeeld aan de klager (art. 6 KB) De Raad kan worden gehoord (art. 7 KB) Aanvullend verslag ter verduidelijking kan aan de Raad worden gevraagd (art. 7 KB) Bij elke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en die een schorsing > één maand bevat: plicht om deze ter kennis te brengen van ondernemingen (klanten,…) Hoofdstuk II: Tuchtprocedure

  17. Tuchtstraffen: kunnen opgelegd worden aan Accountants en Belastingconsulenten (art. 4 Wet betreffende de beroepstucht): die tekortgekomen zijn aan hun beroepsverplichtingen in de uitoefening vd opdrachten die de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid hebben geschonden die de rechten van de Schatkist manifest schaden of misbruik maken van de procedures bij de uitoefening van de functie van belastingconsulent (= art. 38 wet boekhoudk. en fisc.beroepen). Vb.: zie memorie van toelichting bij de Wet beroepstucht) Wie kan een klacht indienen ? de procureur-generaals bij het Hof van Beroep de minister van financiën elke belanghebbende Hoge Raad voor de economische beroepen, zelfs rechtstreeks bij de Tuchtcommissie ambsthalve verwijzing door de Raad Hoofdstuk II: Tuchtprocedure

  18. Tuchtorganen Eerste aanleg: Tuchtcommissie Beroep: Commissie van Beroep Voorziening in Cassatie: Hof van Cassatie Mogelijke Sancties (art. 5 Wet beroepstucht) Waarschuwing Berisping Verbod om bepaalde activiteiten nog te aanvaarden of verder te zetten Schorsing van ten hoogste 1 jaar Schrapping Hoofdstuk II: Tuchtprocedure

  19. De Procedure Inleiding: - vooronderzoek - voorlegging aan de Raad - beslissing van de Raad tot het al dan niet doorverwijzen naar de Tuchtcommissie Oproeping:- uitnodiging - recht op inzage - schriftelijk of mondeling verweer - zitting is in principe openbaar, tenzij Het lid een zitting vraagt met gesloten deuren Of de openbare procedure gevaar oplevert voor openbare orde, goede zeden, nationale veiligheid, enz… - beslissing Mogelijk beroep: tegen beslissing tuchtcommissie: binnen de maand, tegen beslissing commissie van beroep: binnen de 3 maand (bij Hof van Cassatie) Uitwissing en eerherstel: Voor straffen < schorsing: automatische uitwissing na 5 jaar Andere gevallen: aanvraag kan worden ingediend na 5 jaar… Hoofdstuk II: Tuchtprocedure

  20. Regelgeving Art. 9 KB: Het lid moet afzien van uitvoering van opdracht(en) indien zijn onpartijdigheid kan aangetast worden externe leden: waken over onafhankelijkheid van de medewerkers, en personen waarop men een beroep doet Onafhankelijkheid geldt ook voor de interne accountant en / of interne belastingconsulent: i.g.v. onverenigbaarheid tussen instructies werkgever en deontologische regels: Eerst oplossing nastreven met werkgever Indien geen oplossing wordt gevonden: probleem voorleggen aan Voorzitter van het Instituut. Hoofdstuk III: Onafhankelijkheid

  21. Art. 10 KB: externe accountants: geen monopolieopdrachten aanvaarden in familieverbonden ondernemingen (echtgenoot of familie 2e graad) Art. 11 KB: externe leden: geen opdracht aanvaarden of verderzetten indien belangenconflict dreigt Externe accountants ook nog: in elk attest of verslag betreffende monopolieopdracht vermelden of andereprestaties geleverd werden voor de periode waarop het verslag betrekking heeft (art. 12 KB) geen controleopdrachten over de jaarrekening bij uitoefening van sommige taken (functie bestuurder /zv, of verantwoordelijkheid leiding boekhouddienst) binnen de 2 jaar voorafgaand (art. 13 §1 KB). de externe accountant die een controleverslag (bijzondere opdracht W. Venn.) opstelt: mag niet de gewoonlijke raadgever zijn van de vennootschap waarvoor het verslag moet worden opgesteld (cfr. Normen) in geval men belast is met de controle op de jaarrekening (of andere boekhoudkundige bescheiden): geen functie of mandaat aanvaarden waardoor hij zich zou inlaten met het beheer of vertegenwoordiging (art. 13 §2 KB), met uitz. van vertegenwoordiging in fiscale zaken Hoofdstuk III: Onafhankelijkheid

  22. Externe leden: activiteit niet zodanig beperken dat beroepsinkomsten uitsluitend afhankelijk zijn of van een zeer beperkt aantal onderscheiden opdrachten of functies, of van opdrachten afhankelijk van één belangengroep of gezag (art. 14 KB) geen samenloop van opdrachten die de onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen (art. 15 KB) Hoofdstuk III: Onafhankelijkheid

  23. Externe accountants en belastingconsulenten mogen zonder voorafgaande toelating Instituut geen commercieel bedrijf of taak als ZV/bestuurder uitoefenen in handelsvennootschappen, tenzij onder houders zelfde hoedanigheid (prof. vennootschappen en prof. middelenvennootschappen) of ze er door de rechtbank ermee werden belast Let wel andere uitzonderingen op volgende slide Artikel 31, WBFB

  24. Gevolgen geen commerciële activiteit geen bestuursmandaat in een commerciële of burgerlijke vennootschap met winstoogmerk Raad kan afwijking toestaan (bvb. in familiale vennootschap, i.g.v. overlijden) Nieuw 2008: afwijking kan worden toegestaan voor mandaat van onafhankelijk/extern ZV/bestuurder, mits het respecteren van bepaalde vw.: zie cursus, in essentie: aanvraag vooraf onafhankelijkheid niet in het gedrang, geen stemrechten cfr. art. 11 W. Venn, geen familiale band tot 2e graad geen bestuursmandaat in 2 jaar vooraf bekwaamheid verzekering aantal niet meer beperkt, voor zover alle voorwaarden vervuld blijven zetel van vennootschap – cliënt: ja maar, opgelet! verplichte erkenning van professionele vennootschappen van beroepsbeoefenaars de interne accountant / belastingconsulent en de onafhankelijkheid Artikel 31, WBFB

  25. Regelgeving (art. 16-19) Elke opdracht gewetensvol en met vereiste zorg uitvoeren Externe accountant / belastingconsulent moet zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verzekeren Werkdocumenten dienen vijf jaar bewaard te worden Hoofdstuk IV: Uitvoering van de opdrachten

  26. Externe accountants: bij uitvoering van monopolieopdrachten: enkel bijstand van confraters, stagiairs of vaste medewerkers daarnaast binnen bepaalde grenzen bepaald door de gebruikelijke controlenormen kan men een beroep doen op persoon uit het buitenland met dezelfde hoedanigheid onafhankelijke deskundigen, indien vereist voor het onderzoek onderzoeken gevoerd door het personeel van de gecontroleerde vennootschap HoofdstukIV: Uitvoering van de opdrachten

  27. Externe accountants: Elke verklaring, certificering of verslag over boekhoudkundige staten moet ondertekend zijn door de natuurlijke personen, die in voorkomend geval optreedt als vertegenw. van een vennootschap van accountants (art. 18) Herhaling: de externe accountant die een bijzonder controleverslag (bijzondere opdracht W. Venn.) opstelt mag niet de gewoonlijke raadgever zijn van de vennootschap waarvoor het verslag moet worden opgesteld Interne accountants en belastingconsulenten: Uitoefening van het beroep in het kader van een arbeidsovereenkomst: de interne leden moeten persoonlijk de regels van de plichtenleer naleven De externe accountant die een andere accountant of belastingconsulent tewerkstelt moet deze de mogelijkheid bieden om de regels van de plichtenleer na te leven Noot: nieuw model van opdrachtbrief op de website van het Instituut! HoofdstukIV: Uitvoering van de opdrachten

  28. Externe leden: verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid: art. 16 KB 1/3/98 en art. 33 WBFB Exoneratieverbod: externe leden + zelfstandige stagiairs (hoofd- of bijberoep) Let wel: de wetgever keurde einde 2009 een wetswijziging goed die toelaat om de beroepsaansprakelijkheid te beperken. De wet werd op heden nog niet gepubliceerd. Van zodra deze wetswijziging in het B.S. gepubliceerd zal zijn, blijven de externe accountants en de externe belastingconsulenten overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk voor de uitoefening van hun professionele opdrachten. Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

  29. Gevolgen 1) Individuele of collectieve polis onderschrijven Wie is verzekerd in de polis voorgesteld door het IAB na toetreding: de natuurlijke personen, de erkende vennootschappen, de zelfstandige stagiairs Voorwerp van de verzekering contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid voor Lichamelijke schade Materiële of immateriële schade of nadeel aan derden (incl. klanten) in de uitoefening van het beroep, hetzij voor eigen daad, hetzij voor daad van medewerkers, stagiairs, … extra-contractuele aansprakelijkheid tijdens of t.g.v. uitoefening beroep Uitgesloten elementen: schade uit activiteit vreemd aan het beroep schadegevallen wanneer men is opgetreden als zaakvoerder, sterkmaker, curator, vereffenaar, … opzettelijke daad of zware fout schade uit betwisting van erelonen gerechtelijke, disciplinaire of transactionele boeten Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

  30. Gevolgen: 2) Toezicht op de uitvoering van de opdrachten (art. 28 WBFB) Externe accountants: kopie van de openbaar te maken bijzondere controleverslagen (W. Venn.) overmaken: binnen de 15 d. na neerlegging ter griffie verslagen: steeds ondertekend door natuurlijk persoon nazicht verslagen door commissie van begeleiding en toezicht Alle leden: andere nazichten door commissie van begeleiding en toezicht Toezicht

  31. Regelgeving: art. 20 KB 1/3/1998 Instituut inlichten over de samenwerkingsverbanden die aangegaan zijn in het kader van de beroepsuitoefening Professionele vennootschappen: laten erkennen, elke statutenwijziging of verandering in samenstelling bestuursorgaan meedelen Jaarlijks geactualiseerde lijst overmaken van ZV/bestuurders en vennoten/aandeelhouders/houders stemrechten. Cfr. gewijzigd KB van 4/5/1999 betreffende het IAB (gewijzigd door KB van 16/10/2009): Middelenvennootschap tussen confraters is mogelijk. Na KB 16/10/2009 zijn ook middelenvennootschappen met leden IBR (voorheen ook reeds mogelijk) en/of BIBF mogelijk. Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden

  32. Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden Erkenningsvoorwaarden professionele vennootschappen, gewijzigd KB van 4/5/1999: Beperking van het doel en het bedrijf tot het verlenen van diensten van ACC en BC en hiermee verenigbare werkzaamheden, met inbegrip van het verstrekken van juridisch advies De vennootschap is: (artikel 6, §1, gewijzigd KB 4/5/1999) een burgerlijke vennootschap opgericht in de vorm van een handelsvennootschap naar Belgisch recht of een vennootschap opgericht naar buitenlands recht, die in het buitenland een hoedanigheid heeft die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent Aandelen op naam

  33. Professionele vennootschappen: = erkende vennootschap van accountants en/of belastingconsulenten: Aandeelhouders: enkel onder leden van het Instituut (nat.pers. of venn.) of met personen uit het buitenland die daar een hoedanigheid bezitten door ons land als gelijkwaardig erkend met bedrijfsrevisoren met stagiair: onder voorwaarden minderheidsparticipatie max. 24,9 % stagiair: mag enkel activiteiten van boekhouder of belastingconsulent uitoefenen verbintenis van de stagiair om deel te nemen aan het bekwaamheidsexamen Zaakvoerders of bestuurders: wet: meerderheid lid van het Instituut. Geen wettelijke regeling voor minderheid. Raad besliste evenwel dat ALLE leden lid vh IAB moeten zijn. Raad: alle leden lid van het Instituut of gelijkaardige hoedanigheid in het buitenland. rechtspersoon ZV/bestuurder: mag, maar dan ook enkel een erkende prof.venn. DEZE REGELING IS INGRIJPEND GEWIJZIGD INGEVOLGE HET KB van 16/10/2009 tot wijziging van het KB van 4/5/1999 betreffende het IAB ! Hoofdstuk V: SamenwerkingsverbandenTer info: regeling tot einde 2009

  34. Aandelen: op naam (ook voor NV en Com.VA) Aandelen/stemrechten: Meerderheid der stemrechten aangehouden door leden IAB (nat.pers. of venn.) Minderheid der stemrechten: personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland, leden IBR, leden BIBF, echtgeno(o)t(e), partner, kinderen, derden Geen persoon of belangengroepering mag aandelen of stemrechten bezitten, waardoor de uitoefening van het beroep of de onafhankelijkheid in het gedrang wordt gebracht Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden:nieuwe regeling vanaf 2010

  35. Bestuursorgaan: Meerderheid zaakvoerders/bestuurders: externe leden IAB, natuurlijke personen of vennootschappen leden van het IAB (de vennootschap moet in casu vertegenwoordigd worden door een NP die accountant of belastingconsulent is; Minderheid: anderen, ook stagiairs Bijzonder geval: wat indien er slechts 2 zaakvoerders/bestuurders zijn ? 1 moet de hoedanigheid bezitten van accountant of belastingconsulent (lid IAB) de andere mag zijn: ofwel een NP of RP zijn met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland Ofwel een lid IBR, of een wettelijke auditor of auditkantoor Ofwel een lid BIBF Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden:nieuwe regeling vanaf 2010

  36. Professionele vennootschappen: Deelnemingenin het bezit van professionele vennootschappen: uitsluitend « deelnemingen » (cfr. art. 13 W. Venn) in andere professionele/interprofessionele vennootschappen erkend door het IAB professionele vennootschappen in het buitenland erkend als gelijkwaardig met accountant en/of belastingconsulent auditkantoren (IBR, enz…) door het BIBF erkende vennootschappen (of in het buitenland als gelijkwaardig erkend) middelenvennootschap onder leden van het Instituut, of interprofessionele middelenvennootschappen samen met leden IBR of BIBF + onder familieleden 2e graad, of buitenlandse personen met equivalente titel, … Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden

  37. Middelenvennootschappen: Doel: beroepsuitoefening van haar vennoten ondersteunen. Oefent het beroep niet zelf uit Professionele middelenvennootschap: tussen Accountants of Belastingconsulenten moet NIET worden erkend door IAB, bestuursmandaat in …: toestemming aanvragen Interprofessionele middelenvennootschap: ondersteuning beroepsactiviteit diverse vrije beroepen toegestaan: Tussen Accountants en Belastingconsulenten Met advocaten (F) Balie te Brussel Met bedrijfsrevisoren Na wijzigend KB van 16/10/2009: volgens mij ook met leden BIBF niet met andere vrije beroepen: hierover dient de raad zich nog uit te spreken. Ze mogen zeker de onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden

  38. Regelgeving (art. 22 e.v.) Wederzijdse hulp en hoffelijkheid verplicht Procedure bij aanvaarding opdracht naleven Geschillen tussen confraters: kunnen geregeld worden door de verzoeningscommissie Vóór aanvaarding opdracht of mandaat: nagaan of een andere externe accountant belast werd met een opdracht bij dezelfde onderneming Hoofdstuk VI: Betrekkingen met confraters

  39. Gevolgen Overname van een dossier van een confrater, procedure volgen: Overname dossier schriftelijk melden @ confrater Vragen of erelonen betaald zijn, indien niet aandringen op betaling Onverwijld alle documenten, eigendom van cliënt, t.b. stellen van opvolgende confrater Eventueel arbitrage bij openstaande erelonen Zelfde regels bij overname dossier lid IBR of BIBF Dagvaarding confrater ?: voorafgaande melding aan de Raad van het Instituut verbod tot afwerven cliënteel Hoofdstuk VI: Betrekkingen met confraters

  40. Gevolgen verbod tot afwerven cliënteel overeenkomsten tussen accountants / belastingconsulenten dienen te goeder trouw nageleefd te worden niet-concurrentieclausule tussen stagiair en stagemeester: Tot 3 jaar na einde stageovereenkomst (art. 22, 2° van het KB van 8 april 2003) Hoofdstuk VI: Betrekkingen met confraters

  41. Regelgeving: art. 26 KB De externe accountant / belastingconsulent is ertoe gehouden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan zijn cliënt onverwijld uit handen te geven wanneer deze erom verzocht: geen retentierecht Hoofdstuk VII: Betrekkingen met de cliënten

  42. Contractuele betrekkingen met de cliënt Vrij beroep: - cliënt heeft vrije keuze - accountant / belastingconsulent kan opdracht al of niet aannemen Aard van de overeenkomst: - beroepsbeoefenaar zal bepaalde prestaties leveren - cliënt moet alle gegevens verstrekken om opdracht te kunnen uitvoeren Hoofdstuk VII: Betrekkingen met de cliënten

  43. Aard van de overeenkomst: Verhuur van diensten of aannemingsovereenkomst: uitvoering werk volgens vw. en binnen overeengekomen termijn instaan voor risico keuze vervanger, dus contract intuitu personae cliënt moet alle gegevens verstrekken om opdracht te kunnen uitvoeren Of Lastgeving: de lastgever geeft aan een andere persoon (de beroepsbeoefenaar bvb.) de macht om in naam en voor rekening van de lastgever rechtshandelingen te stellen Of gemengde overeenkomst Hoofdstuk VII: Betrekkingen met de cliënten

  44. Retentierecht algemeen verbod: dus retentieVERBOD uitzonderingen: ontwerpen van jaarrekening, van jaarverslagen, van notulen, van fiscale aangiften Niet betaling van erelonen opdracht kan stopgezet worden gerechtelijke invordering onder voorwaarden de betwiste ereloonnota’s zijn overgemaakt aan de cliënt voordat deze klacht heeft neergelegd bij één van de diensten van het Instituut. de accountant of belastingconsulent is van mening dat zijn erelonen volkomen gerechtvaardigd zijn. hij heeft de gebruikelijke herinneringsbrieven verstuurd. hij oefent geen enkel retentierecht uit provisie vragen is aanbevolen Hoofdstuk VII: Betrekkingen met de cliënten

  45. Gebruik van opdrachtbrief met de cliënt: aanbeveling model op de website van het IAB de beroepsaansprakelijkheid kan niet beperkt worden. Let wel: de wetgever keurde einde 2009 een wetswijziging goed die toelaat om de beroepsaansprakelijkheid te beperken. De wet werd op heden nog niet gepubliceerd. Van zodra deze wetswijziging in het B.S. gepubliceerd zal zijn, blijven de externe accountants en de externe belastingconsulenten overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk voor de uitoefening van hun professionele opdrachten. Dus vanaf dan ook geen exoneratieverbod meer. Hoofdstuk VII: Betrekkingen met de cliënten

  46. Regelgeving Enkel aanspraak maken op ereloon en vergoeding van de kosten Ereloon vaststellen in functie van aard, belang, complexiteit, de omvang en de reikwijdte van de opdracht Geen commissie- of makelaarslonen of welkdanig voordeel toekennen of ontvangen Hoofdstuk VIII: Ereloon van de externe accountant/belastingconsulent

  47. Gevolgen Verantwoordelijkheid en kwalificatie kan ereloon bepalen Geen commissie- en makelaarslonen Vrije tariefvorming Verbrekingsvergoeding (toegestaan door KB): bvb. voor cliënten die vertrekken vordering van administratieve kosten van beheer of organisatie Diversificatie van opdrachtgevers, zodat onafhankelijkheid niet in het gedrang komt Hoofdstuk VIII: Ereloon van de externe accountant/belastingconsulent

  48. Regelgeving Ronseling en dienstaanbod zijn verboden Openbare mededeling van objectieve informatie over kantoor mag Geen gewag maken van naam van cliënten (uitzonderlijk wel met toestemming van de cliënt en de voorzitter van het Instituut) Hoofdstuk IX: Publiciteitsverbod

  49. Gevolgen Geen gewag maken van ambten of mandaten binnen het Instituut of beroepsorganisme Ronseling en dienstaanbod blijven verboden Objectieve informatie moet rekening houden met de waardigheid van beroep Gratis advies of verminderde tarieven als lokmiddel zijn verboden Hoofdstuk IX: Publiciteitsverbod

  50. Gedragsregels opgesteld door Instituten beantwoorden aan voormelde principes Wettelijke verbod tot gebruik van misleidende reclame Vergelijkende reclame is door de wet onderworpen aan stringente voorwaarden, voor vrij beroep « nauwelijks te vergelijken »: dus de facto niet toegestaan Hoofdstuk IX: Publiciteitsverbod