Plichtenleer van de Accountant en van de Belastingconsulent
Download
1 / 70

OPDRACHT VAN HET INSTITUUT - PowerPoint PPT Presentation


  • 313 Views
  • Uploaded on

Plichtenleer van de Accountant en van de Belastingconsulent Jos DE BLAY Accountant en Belastingconsulent. Toezien op de opleiding Permanente organisatie van een korps specialisten Die bekwaam zijn om de functies van Accountant en Belastingconsulent uit te oefenen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPDRACHT VAN HET INSTITUUT' - tamber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Plichtenleer van de Accountant en van de BelastingconsulentJos DE BLAYAccountant en Belastingconsulent


Opdracht van het instituut

Toezien op de opleiding

Permanente organisatie van een korps specialisten

Die bekwaam zijn om de functies van Accountant en Belastingconsulent uit te oefenen

Organisatie controleren en bijsturen

OPDRACHT VAN HET INSTITUUT


Noodzakelijke waarborgen qua bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid

Toezien op de behoorlijke uitvoering van de opdrachten

OPDRACHT VAN HET INSTITUUT


Structuur van het instituut

STRUCTUUR VAN HET INSTITUUT en professionele rechtschapenheid


Het instituut

Algemene Vergadering en professionele rechtschapenheid

Raad

Uitvoerend Comité

Departementen en Commissies

Tuchtcommissie

Commissie van beroep

Externe organisaties

HET INSTITUUT


Algemene vergadering

Alle leden: Natuurlijke personen en professionele rechtschapenheid

Stagiairs: hebben raadgevende stem

AV kiest voorzitter, ondervoorzitter en leden van de raad

Keurt de jaarrekening en de begroting goed

Geeft kwijting aan de Raad voor het bestuur

Kiest de leden van het Instituut voor de Commissie van Beroep

ALGEMENE VERGADERING


Beraadslaagt over onderwerpen waarvoor ze wettelijke bevoegdheid heeft

Beslissing: bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden

ALGEMENE VERGADERING


Samenstelling: voorzitter, ondervoorzitter bevoegdheid heeft 12 leden

Duur mandaat: 3 jaar

Secretarissen: Nederlandstalig en Franstalig één vervult de functie van penningmeester

RAAD


Uitvoerend Comité: bevoegdheid heeft dagelijks bestuur: voorzitter, ondervoorzitter, secretarissen

De Raad: vertegenwoordigt het Instituut staat in voor de werking alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden

RAAD


De stagecommissie

Stagecommissie: bevoegdheid heeft

Organiseert het toelatingsexamen

Stageovereenkomsten onderzoeken en goedkeuren

Onderzoek van aanvragen tot inkorting stageduur

Toezicht houden op het goed verloop van de stage

Praktijkoefeneningen organiseren en leiden

Tussentijdse proeven organiseren

Organiseert het bekwaamheidsexamen

In individuele gevallen de schrapping voorstellen om andere dan tuchtrechtelijke redenen

Bemiddelend optreden tussen stagemeester en stagiair

Comité van de stagiairs:

3 N en 3 F stagiairs

kan aan de stagecommissie voorstellen en aanbevelingen richten

….

DE STAGECOMMISSIE


Overige commissies

Tuchtcommissie bevoegdheid heeft

Commissie van beroep

Commissie van begeleiding en toezicht:

Nazicht van de verslagen opgesteld n.a.v. bijzondere mandaten toegekend aan de externe accountants

Omzetting van vennootschappen, fusie, splitsing van vennootschappen, ontbinding van vennootschappen, …

Begeleiding en toezicht in specifieke gevallen

Consultatieve commissie van beroepsverenigingen

Commissie interne accountants

Commissie belastingconsulenten

Arbitragecommissie: taak: oplossing geschillen tussen leden en hun cliënten

Voordelen: snel, procedure is kostenloos, discretie en vertrouwelijkheid

Verzoeningscommissie: taak: oplossing geschillen tussen confraters

OVERIGE COMMISSIES


De plichtenleer van de accountant en de belastingconsulent wetgeving

KB 2/3/1989 huishoudelijk reglement van het IDAC bevoegdheid heeft

KB 1/3/1998 reglement PLICHTENLEER der accountants

Wet 22/4/1999 betr. boekh.&fisc.beroepen

Wet 22/4/1999 betr. beroepstucht voor ACC & BC

KB 4/5/1999 betreffende het IAB, recent gewijzigd door het KB van 16/10/2009

KB 8/4/2003 betr.toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van ACC en/of BC

Aandacht voor: B.W., Sw., anti-witwaswetgeving + de strafbepalingen in de fiscale wetboeken

De plichtenleer van de accountant en de belastingconsulent: wetgeving


De plichtenleer van de accountant en de belastingconsulent andere bronnen

De publicaties van het Instituut (normen, aanbevelingen, …:

IAB-info

Accountancy & Tax

Vademecum van de accountant en de belastingconsulent, uitgave 2004 en recentere uitgaven 2008 (delen I en II)

Andere publicaties en jurisprudentie (tuchtcommissie, commissie van beroep, Hof van Cassatie, …)

De plichtenleer van de accountant en de belastingconsulent:andere bronnen


Hoofdstuk i algemene bepalingen kb 1 maart 1998 art 1 4

Regelgeving …:

Artikel 2

wettelijke en reglementaire bepalingen naleven

gebruikelijke controlenormen toepassen

rekening houden met de aanbevelingen

Handelingen vermijden in strijd met de waardigheid, de rechtschapenheid of de kiesheid (art. 3)

Mededeling van informatie: ingaan op elk verzoek om informatie vanwege het Instituut (art. 4)

Hoofdstuk I: Algemene Bepalingen: KB 1 maart 1998 – art. 1-4


Gevolgen …::

Verplichting tot betalen van het lidgeld

Informatie aanvragen – beantwoorden

telefonisch antwoorden volstaat niet;

Spontane meldingen:

wijziging van hoedanigheid (bvb. Intern lid -> extern lid)

wijziging adres

melding van gerechtelijke, tucht- of bestuursrechtelijkeprocedures

melding van samenwerkingsverband

KB 16/10/2009 tot wijziging van het KB van 4/5/1999: alle info meedelen m.b.t. erkende professionele vennootschappen. Alle info=info over aandelen, stemrechten, bestuur van deze professionele vennootschappen.

Hoofdstuk I: Algemene Bepalingen: KB 1 maart 1998 – art. 1-4


Hoofdstuk ii tuchtprocedure

Regelgeving …:

Medewerking aan het onderzoek (art. 5 KB)

Gemotiveerd resultaat wordt meegedeeld aan de klager (art. 6 KB)

De Raad kan worden gehoord (art. 7 KB)

Aanvullend verslag ter verduidelijking kan aan de Raad worden gevraagd (art. 7 KB)

Bij elke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en die een schorsing > één maand bevat: plicht om deze ter kennis te brengen van ondernemingen (klanten,…)

Hoofdstuk II: Tuchtprocedure


Tuchtstraffen: …:

kunnen opgelegd worden aan Accountants en

Belastingconsulenten (art. 4 Wet betreffende de beroepstucht):

die tekortgekomen zijn aan hun beroepsverplichtingen in de uitoefening vd opdrachten

die de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid hebben geschonden

die de rechten van de Schatkist manifest schaden of misbruik maken van de procedures bij de uitoefening van de functie van belastingconsulent (= art. 38 wet boekhoudk. en fisc.beroepen).

Vb.: zie memorie van toelichting bij de Wet beroepstucht)

Wie kan een klacht indienen ?

de procureur-generaals bij het Hof van Beroep

de minister van financiën

elke belanghebbende

Hoge Raad voor de economische beroepen, zelfs rechtstreeks bij de Tuchtcommissie

ambsthalve verwijzing door de Raad

Hoofdstuk II: Tuchtprocedure


Tuchtorganen …:

Eerste aanleg: Tuchtcommissie

Beroep: Commissie van Beroep

Voorziening in Cassatie: Hof van Cassatie

Mogelijke Sancties (art. 5 Wet beroepstucht)

Waarschuwing

Berisping

Verbod om bepaalde activiteiten nog te aanvaarden of verder te zetten

Schorsing van ten hoogste 1 jaar

Schrapping

Hoofdstuk II: Tuchtprocedure


De Procedure …:

Inleiding: - vooronderzoek - voorlegging aan de Raad - beslissing van de Raad tot het al dan niet doorverwijzen naar de Tuchtcommissie

Oproeping:- uitnodiging - recht op inzage - schriftelijk of mondeling verweer - zitting is in principe openbaar, tenzij

Het lid een zitting vraagt met gesloten deuren

Of de openbare procedure gevaar oplevert voor openbare orde, goede zeden, nationale veiligheid, enz…

- beslissing

Mogelijk beroep:

tegen beslissing tuchtcommissie: binnen de maand,

tegen beslissing commissie van beroep: binnen de 3 maand (bij Hof van Cassatie)

Uitwissing en eerherstel:

Voor straffen < schorsing: automatische uitwissing na 5 jaar

Andere gevallen: aanvraag kan worden ingediend na 5 jaar…

Hoofdstuk II: Tuchtprocedure


Hoofdstuk iii onafhankelijkheid

Regelgeving …:

Art. 9 KB:

Het lid moet afzien van uitvoering van opdracht(en) indien zijn onpartijdigheid kan aangetast worden

externe leden: waken over onafhankelijkheid van de medewerkers, en personen waarop men een beroep doet

Onafhankelijkheid geldt ook voor de interne accountant en / of interne belastingconsulent:

i.g.v. onverenigbaarheid tussen instructies werkgever en deontologische regels:

Eerst oplossing nastreven met werkgever

Indien geen oplossing wordt gevonden: probleem voorleggen aan Voorzitter van het Instituut.

Hoofdstuk III: Onafhankelijkheid


Art. 10 KB: externe accountants: geen monopolieopdrachten aanvaarden in familieverbonden ondernemingen (echtgenoot of familie 2e graad)

Art. 11 KB: externe leden: geen opdracht aanvaarden of verderzetten indien belangenconflict dreigt

Externe accountants ook nog:

in elk attest of verslag betreffende monopolieopdracht vermelden of andereprestaties geleverd werden voor de periode waarop het verslag betrekking heeft (art. 12 KB)

geen controleopdrachten over de jaarrekening bij uitoefening van sommige taken (functie bestuurder /zv, of verantwoordelijkheid leiding boekhouddienst) binnen de 2 jaar voorafgaand (art. 13 §1 KB).

de externe accountant die een controleverslag (bijzondere opdracht W. Venn.) opstelt: mag niet de gewoonlijke raadgever zijn van de vennootschap waarvoor het verslag moet worden opgesteld (cfr. Normen)

in geval men belast is met de controle op de jaarrekening (of andere boekhoudkundige bescheiden): geen functie of mandaat aanvaarden waardoor hij zich zou inlaten met het beheer of vertegenwoordiging (art. 13 §2 KB), met uitz. van vertegenwoordiging in fiscale zaken

Hoofdstuk III: Onafhankelijkheid


Externe leden: aanvaarden in familieverbonden ondernemingen (echtgenoot of familie 2

activiteit niet zodanig beperken dat beroepsinkomsten uitsluitend afhankelijk zijn of van een zeer beperkt aantal onderscheiden opdrachten of functies, of van opdrachten afhankelijk van één belangengroep of gezag (art. 14 KB)

geen samenloop van opdrachten die de onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen (art. 15 KB)

Hoofdstuk III: Onafhankelijkheid


Artikel 31 wbfb

Externe accountants en belastingconsulenten aanvaarden in familieverbonden ondernemingen (echtgenoot of familie 2

mogen zonder voorafgaande toelating Instituut geen commercieel bedrijf of taak als ZV/bestuurder uitoefenen in handelsvennootschappen, tenzij

onder houders zelfde hoedanigheid (prof. vennootschappen en prof. middelenvennootschappen)

of ze er door de rechtbank ermee werden belast

Let wel andere uitzonderingen op volgende slide

Artikel 31, WBFB


Gevolgen aanvaarden in familieverbonden ondernemingen (echtgenoot of familie 2

geen commerciële activiteit

geen bestuursmandaat in een commerciële of burgerlijke vennootschap met winstoogmerk

Raad kan afwijking toestaan (bvb. in familiale vennootschap, i.g.v. overlijden)

Nieuw 2008: afwijking kan worden toegestaan voor mandaat van onafhankelijk/extern ZV/bestuurder, mits het respecteren van bepaalde vw.: zie cursus, in essentie:

aanvraag vooraf

onafhankelijkheid niet in het gedrang, geen stemrechten cfr. art. 11 W. Venn, geen familiale band tot 2e graad

geen bestuursmandaat in 2 jaar vooraf

bekwaamheid

verzekering

aantal niet meer beperkt, voor zover alle voorwaarden vervuld blijven

zetel van vennootschap – cliënt: ja maar, opgelet!

verplichte erkenning van professionele vennootschappen van beroepsbeoefenaars

de interne accountant / belastingconsulent en de onafhankelijkheid

Artikel 31, WBFB


Hoofdstuk iv uitvoering van de opdrachten

Regelgeving (art. 16-19) aanvaarden in familieverbonden ondernemingen (echtgenoot of familie 2

Elke opdracht gewetensvol en met vereiste zorg uitvoeren

Externe accountant / belastingconsulent moet zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verzekeren

Werkdocumenten dienen vijf jaar bewaard te worden

Hoofdstuk IV: Uitvoering van de opdrachten


Externe accountants: aanvaarden in familieverbonden ondernemingen (echtgenoot of familie 2

bij uitvoering van monopolieopdrachten: enkel bijstand van confraters, stagiairs of vaste medewerkers

daarnaast binnen bepaalde grenzen bepaald door de gebruikelijke controlenormen kan men een beroep doen op

persoon uit het buitenland met dezelfde hoedanigheid

onafhankelijke deskundigen, indien vereist voor het onderzoek

onderzoeken gevoerd door het personeel van de gecontroleerde vennootschap

HoofdstukIV: Uitvoering van de opdrachten


Externe accountants: aanvaarden in familieverbonden ondernemingen (echtgenoot of familie 2

Elke verklaring, certificering of verslag over boekhoudkundige staten moet ondertekend zijn door de natuurlijke personen, die in voorkomend geval optreedt als vertegenw. van een vennootschap van accountants (art. 18)

Herhaling: de externe accountant die een bijzonder controleverslag (bijzondere opdracht W. Venn.) opstelt mag niet de gewoonlijke raadgever zijn van de vennootschap waarvoor het verslag moet worden opgesteld

Interne accountants en belastingconsulenten:

Uitoefening van het beroep in het kader van een arbeidsovereenkomst: de interne leden moeten persoonlijk de regels van de plichtenleer naleven

De externe accountant die een andere accountant of belastingconsulent tewerkstelt moet deze de mogelijkheid bieden om de regels van de plichtenleer na te leven

Noot: nieuw model van opdrachtbrief op de website van het Instituut!

HoofdstukIV: Uitvoering van de opdrachten


Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

Externe leden: verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid: art. 16 KB 1/3/98 en art. 33 WBFB

Exoneratieverbod: externe leden + zelfstandige stagiairs (hoofd- of bijberoep)

Let wel: de wetgever keurde einde 2009 een wetswijziging goed die toelaat om de beroepsaansprakelijkheid te beperken. De wet werd op heden nog niet gepubliceerd. Van zodra deze wetswijziging in het B.S. gepubliceerd zal zijn, blijven de externe accountants en de externe belastingconsulenten overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk voor de uitoefening van hun professionele opdrachten.

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid


Gevolgen beroepsaansprakelijkheid: art. 16 KB 1/3/98 en art. 33 WBFB

1) Individuele of collectieve polis onderschrijven

Wie is verzekerd in de polis voorgesteld door het IAB

na toetreding: de natuurlijke personen, de erkende vennootschappen, de zelfstandige stagiairs

Voorwerp van de verzekering

contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid voor

Lichamelijke schade

Materiële of immateriële schade of nadeel aan derden (incl. klanten) in de uitoefening van het beroep, hetzij voor eigen daad, hetzij voor daad van medewerkers, stagiairs, …

extra-contractuele aansprakelijkheid tijdens of t.g.v. uitoefening beroep

Uitgesloten elementen:

schade uit activiteit vreemd aan het beroep

schadegevallen wanneer men is opgetreden als zaakvoerder, sterkmaker, curator, vereffenaar, …

opzettelijke daad of zware fout

schade uit betwisting van erelonen

gerechtelijke, disciplinaire of transactionele boeten

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid


Toezicht

Gevolgen: beroepsaansprakelijkheid: art. 16 KB 1/3/98 en art. 33 WBFB

2) Toezicht op de uitvoering van de opdrachten (art. 28 WBFB)

Externe accountants:

kopie van de openbaar te maken bijzondere controleverslagen (W. Venn.) overmaken: binnen de 15 d. na neerlegging ter griffie

verslagen: steeds ondertekend door natuurlijk persoon

nazicht verslagen door commissie van begeleiding en toezicht

Alle leden:

andere nazichten door commissie van begeleiding en toezicht

Toezicht


Hoofdstuk v samenwerkingsverbanden

Regelgeving: art. 20 KB 1/3/1998 beroepsaansprakelijkheid: art. 16 KB 1/3/98 en art. 33 WBFB

Instituut inlichten over de samenwerkingsverbanden die aangegaan zijn in het kader van de beroepsuitoefening

Professionele vennootschappen:

laten erkennen,

elke statutenwijziging

of verandering in samenstelling bestuursorgaan meedelen

Jaarlijks geactualiseerde lijst overmaken van ZV/bestuurders en vennoten/aandeelhouders/houders stemrechten. Cfr. gewijzigd KB van 4/5/1999 betreffende het IAB (gewijzigd door KB van 16/10/2009):

Middelenvennootschap tussen confraters is mogelijk. Na KB 16/10/2009 zijn ook middelenvennootschappen met leden IBR (voorheen ook reeds mogelijk) en/of BIBF mogelijk.

Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden


Hoofdstuk v samenwerkingsverbanden1
Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden beroepsaansprakelijkheid: art. 16 KB 1/3/98 en art. 33 WBFB

Erkenningsvoorwaarden professionele vennootschappen, gewijzigd KB van 4/5/1999:

Beperking van het doel en het bedrijf tot het verlenen van diensten van ACC en BC en hiermee verenigbare werkzaamheden, met inbegrip van het verstrekken van juridisch advies

De vennootschap is: (artikel 6, §1, gewijzigd KB 4/5/1999)

een burgerlijke vennootschap opgericht in de vorm van een handelsvennootschap naar Belgisch recht

of een vennootschap opgericht naar buitenlands recht, die in het buitenland een hoedanigheid heeft die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent

Aandelen op naam


Professionele vennootschappen: = erkende vennootschap van accountants en/of belastingconsulenten:

Aandeelhouders:

enkel onder leden van het Instituut (nat.pers. of venn.)

of met personen uit het buitenland die daar een hoedanigheid bezitten door ons land als gelijkwaardig erkend

met bedrijfsrevisoren

met stagiair: onder voorwaarden

minderheidsparticipatie max. 24,9 %

stagiair: mag enkel activiteiten van boekhouder of belastingconsulent uitoefenen

verbintenis van de stagiair om deel te nemen aan het bekwaamheidsexamen

Zaakvoerders of bestuurders:

wet: meerderheid lid van het Instituut. Geen wettelijke regeling voor minderheid. Raad besliste evenwel dat ALLE leden lid vh IAB moeten zijn.

Raad: alle leden lid van het Instituut of gelijkaardige hoedanigheid in het buitenland.

rechtspersoon ZV/bestuurder: mag, maar dan ook enkel een erkende prof.venn.

DEZE REGELING IS INGRIJPEND GEWIJZIGD INGEVOLGE HET KB van 16/10/2009 tot wijziging van het KB van 4/5/1999 betreffende het IAB !

Hoofdstuk V: SamenwerkingsverbandenTer info: regeling tot einde 2009


Aandelen: op naam (ook voor NV en Com.VA) accountants en/of belastingconsulenten:

Aandelen/stemrechten:

Meerderheid der stemrechten aangehouden door leden IAB (nat.pers. of venn.)

Minderheid der stemrechten: personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland, leden IBR, leden BIBF, echtgeno(o)t(e), partner, kinderen, derden

Geen persoon of belangengroepering mag aandelen of stemrechten bezitten, waardoor de uitoefening van het beroep of de onafhankelijkheid in het gedrang wordt gebracht

Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden:nieuwe regeling vanaf 2010


Bestuursorgaan: accountants en/of belastingconsulenten:

Meerderheid zaakvoerders/bestuurders:

externe leden IAB, natuurlijke personen

of vennootschappen leden van het IAB (de vennootschap moet in casu vertegenwoordigd worden door een NP die accountant of belastingconsulent is;

Minderheid: anderen, ook stagiairs

Bijzonder geval: wat indien er slechts 2 zaakvoerders/bestuurders zijn ?

1 moet de hoedanigheid bezitten van accountant of belastingconsulent (lid IAB)

de andere mag zijn:

ofwel een NP of RP zijn met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland

Ofwel een lid IBR, of een wettelijke auditor of auditkantoor

Ofwel een lid BIBF

Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden:nieuwe regeling vanaf 2010


Professionele vennootschappen: accountants en/of belastingconsulenten:

Deelnemingenin het bezit van professionele vennootschappen:

uitsluitend « deelnemingen » (cfr. art. 13 W. Venn) in

andere professionele/interprofessionele vennootschappen erkend door het IAB

professionele vennootschappen in het buitenland erkend als gelijkwaardig met accountant en/of belastingconsulent

auditkantoren (IBR, enz…)

door het BIBF erkende vennootschappen (of in het buitenland als gelijkwaardig erkend)

middelenvennootschap onder leden van het Instituut, of interprofessionele middelenvennootschappen samen met leden IBR of BIBF + onder familieleden 2e graad, of buitenlandse personen met equivalente titel, …

Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden


Middelenvennootschappen: accountants en/of belastingconsulenten:

Doel: beroepsuitoefening van haar vennoten ondersteunen.

Oefent het beroep niet zelf uit

Professionele middelenvennootschap:

tussen Accountants of Belastingconsulenten

moet NIET worden erkend door IAB,

bestuursmandaat in …: toestemming aanvragen

Interprofessionele middelenvennootschap:

ondersteuning beroepsactiviteit diverse vrije beroepen

toegestaan:

Tussen Accountants en Belastingconsulenten

Met advocaten (F) Balie te Brussel

Met bedrijfsrevisoren

Na wijzigend KB van 16/10/2009: volgens mij ook met leden BIBF

niet met andere vrije beroepen: hierover dient de raad zich nog uit te spreken. Ze mogen zeker de onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen

Hoofdstuk V: Samenwerkingsverbanden


Hoofdstuk vi betrekkingen met confraters

Regelgeving (art. 22 e.v.) accountants en/of belastingconsulenten:

Wederzijdse hulp en hoffelijkheid verplicht

Procedure bij aanvaarding opdracht naleven

Geschillen tussen confraters: kunnen geregeld worden door de verzoeningscommissie

Vóór aanvaarding opdracht of mandaat:

nagaan of een andere externe accountant belast werd met een opdracht bij dezelfde onderneming

Hoofdstuk VI: Betrekkingen met confraters


Gevolgen accountants en/of belastingconsulenten:

Overname van een dossier van een confrater, procedure volgen:

Overname dossier schriftelijk melden @ confrater

Vragen of erelonen betaald zijn, indien niet aandringen op betaling

Onverwijld alle documenten, eigendom van cliënt, t.b. stellen van opvolgende confrater

Eventueel arbitrage bij openstaande erelonen

Zelfde regels bij overname dossier lid IBR of BIBF

Dagvaarding confrater ?: voorafgaande melding aan de Raad van het Instituut

verbod tot afwerven cliënteel

Hoofdstuk VI: Betrekkingen met confraters


Gevolgen accountants en/of belastingconsulenten:

verbod tot afwerven cliënteel

overeenkomsten tussen accountants / belastingconsulenten dienen te goeder trouw nageleefd te worden

niet-concurrentieclausule tussen stagiair en stagemeester:

Tot 3 jaar na einde stageovereenkomst (art. 22, 2° van het KB van 8 april 2003)

Hoofdstuk VI: Betrekkingen met confraters


Hoofdstuk vii betrekkingen met de cli nten

Regelgeving: art. 26 KB accountants en/of belastingconsulenten:

De externe accountant / belastingconsulent is ertoe gehouden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan zijn cliënt onverwijld uit handen te geven wanneer deze erom verzocht: geen retentierecht

Hoofdstuk VII: Betrekkingen met de cliënten


Contractuele betrekkingen met de cliënt accountants en/of belastingconsulenten:

Vrij beroep: - cliënt heeft vrije keuze

- accountant / belastingconsulent kan opdracht al of niet aannemen

Aard van de overeenkomst:

- beroepsbeoefenaar zal bepaalde prestaties leveren

- cliënt moet alle gegevens verstrekken om opdracht te

kunnen uitvoeren

Hoofdstuk VII: Betrekkingen met de cliënten


Aard van de overeenkomst: accountants en/of belastingconsulenten:

Verhuur van diensten of aannemingsovereenkomst:

uitvoering werk volgens vw. en binnen overeengekomen termijn

instaan voor risico keuze vervanger, dus contract intuitu personae

cliënt moet alle gegevens verstrekken om opdracht te kunnen uitvoeren

Of Lastgeving:

de lastgever geeft aan een andere persoon (de beroepsbeoefenaar bvb.) de macht om in naam en voor rekening van de lastgever rechtshandelingen te stellen

Of gemengde overeenkomst

Hoofdstuk VII: Betrekkingen met de cliënten


Retentierecht accountants en/of belastingconsulenten:

algemeen verbod: dus retentieVERBOD

uitzonderingen: ontwerpen

van jaarrekening, van jaarverslagen, van notulen, van fiscale aangiften

Niet betaling van erelonen

opdracht kan stopgezet worden

gerechtelijke invordering onder voorwaarden

de betwiste ereloonnota’s zijn overgemaakt aan de cliënt voordat deze klacht heeft neergelegd bij één van de diensten van het Instituut.

de accountant of belastingconsulent is van mening dat zijn erelonen volkomen gerechtvaardigd zijn.

hij heeft de gebruikelijke herinneringsbrieven verstuurd.

hij oefent geen enkel retentierecht uit

provisie vragen is aanbevolen

Hoofdstuk VII: Betrekkingen met de cliënten


Gebruik van opdrachtbrief met de cliënt: accountants en/of belastingconsulenten:

aanbeveling

model op de website van het IAB

de beroepsaansprakelijkheid kan niet beperkt worden.

Let wel:

de wetgever keurde einde 2009 een wetswijziging goed die toelaat om de

beroepsaansprakelijkheid te beperken.

De wet werd op heden nog niet gepubliceerd. Van zodra deze wetswijziging in het

B.S. gepubliceerd zal zijn, blijven de externe accountants en de externe

belastingconsulenten overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk voor de

uitoefening van hun professionele opdrachten.

Dus vanaf dan ook geen exoneratieverbod meer.

Hoofdstuk VII: Betrekkingen met de cliënten


Hoofdstuk viii ereloon van de externe accountant belastingconsulent

Regelgeving accountants en/of belastingconsulenten:

Enkel aanspraak maken op ereloon en vergoeding van de kosten

Ereloon vaststellen in functie van aard, belang, complexiteit, de omvang en de reikwijdte van de opdracht

Geen commissie- of makelaarslonen of welkdanig voordeel toekennen of ontvangen

Hoofdstuk VIII: Ereloon van de externe accountant/belastingconsulent


Gevolgen accountants en/of belastingconsulenten:

Verantwoordelijkheid en kwalificatie kan ereloon bepalen

Geen commissie- en makelaarslonen

Vrije tariefvorming

Verbrekingsvergoeding (toegestaan door KB): bvb. voor cliënten die vertrekken vordering van administratieve kosten van beheer of organisatie

Diversificatie van opdrachtgevers, zodat onafhankelijkheid niet in het gedrang komt

Hoofdstuk VIII: Ereloon van de externe accountant/belastingconsulent


Hoofdstuk ix publiciteitsverbod

Regelgeving accountants en/of belastingconsulenten:

Ronseling en dienstaanbod zijn verboden

Openbare mededeling van objectieve informatie over kantoor mag

Geen gewag maken van naam van cliënten (uitzonderlijk wel met toestemming van de cliënt en de voorzitter van het Instituut)

Hoofdstuk IX: Publiciteitsverbod


Gevolgen accountants en/of belastingconsulenten:

Geen gewag maken van ambten of mandaten binnen het Instituut of beroepsorganisme

Ronseling en dienstaanbod blijven verboden

Objectieve informatie moet rekening houden met de waardigheid van beroep

Gratis advies of verminderde tarieven als lokmiddel zijn verboden

Hoofdstuk IX: Publiciteitsverbod


Gedragsregels opgesteld door Instituten beantwoorden aan voormelde principes

Wettelijke verbod tot gebruik van misleidende reclame

Vergelijkende reclame is door de wet onderworpen aan stringente voorwaarden, voor vrij beroep « nauwelijks te vergelijken »: dus de facto niet toegestaan

Hoofdstuk IX: Publiciteitsverbod


Hoofdstuk x beroepsdiscretie en het beroepsgeheim

Regelgeving voormelde principes

Ongeacht beroepsgeheim is ieder accountant / belastingconsulent gehouden tot naleving van zijn beroepsdiscretieplicht

Verplichting tot geheimhouding van gegevens hem / haar toevertrouwd of zelf vastgesteld in de uitoefening van het beroep

Hoofdstuk X: Beroepsdiscretie en het beroepsgeheim


Geen inbreuk op beroepsdiscretieplicht (art. 32 KB van 1 maart 1998) in geval van:

afleggen getuigenis in rechte

wanneer de wet verplicht tot mededeling

verdediging in tuchtaangelegenheden

mededeling vertrouwelijke gegevens over de werkgever aan de Raad

uitdrukkelijk ontslag door de opdrachtgever

Stagiairs moeten vertrouwelijk karakter eerbiedigen

Hoofdstuk X: Beroepsdiscretie en het beroepsgeheim


Gevolgen maart 1998) in geval van:

Onrechtmatige toeëigening van hoedanigheid van accountant of belastingconsulent: strafrechterlijke vervolging

Externe leden: artikel 458 van het strafwetboek van toepassing: beroepsgeheim

Schending beroepsgeheim kan naast strafrechterlijke sanctie ook aanleiding geven tot tuchtrechtelijke of burgerrechtelijke gevolgen/sancties

Schending van beroepsgeheim: alle constitutieve elementen moeten aanwezig zijn (p. 64/65)

Hoofdstuk X: Beroepsdiscretie en het beroepsgeheim


Beroepsgeheim: maart 1998) in geval van:

Uitzonderingen art. 458

gegevens die moeten worden bekend gemaakt als de wetgever het verplicht (bvb. melding aan de CFI in het kader anti-witwaswet)

gegevens mogen maar moeten niet worden bekend gemaakt: bij getuigenis in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie

Uitzonderingen in rechtsleer:

het recht van verdediging van de beroepsbeoefenaar

de noodtoestand

Is niet beperkt in tijd

Alle documenten

Hoofdstuk X: Beroepsdiscretie en het beroepsgeheim


Beroepsgeheim: maart 1998) in geval van:

Beroepsgeheim tegenover fiscus: art. 334 WIB:

indien men beroepsgeheim inroept t.o.v. de fiscale administratie verzoekt deze om tussenkomst bij de tuchtoverheid

2 mogelijkheden:

Ofwel bevestigt tuchtoverheid dat beroepsgeheim van toepassing is. Gevolg: controleur moet belastbare basis bepalen a.h.v. andere onderzoeks- en bewijsmiddelen

Ofwel geeft tuchtoverheid de A of BC geen gelijk: dan antwoorden aan fiscus, zoniet sanctie mogelijk

noteer: men kan het beroepsgeheim niet inroepen voor eigen fiscale toestand.

Hoofdstuk X: Beroepsdiscretie en het beroepsgeheim


Hoofdstuk xi permanente beroepsopleiding

Let op: vanaf voorjaar 2009: nieuwe norm permanente vorming: nieuwe regeling:

minstens 120 uur over drie opeenvolgende kalenderjaren

minstens 20 uur ieder kalenderjaar

Overgangsmaatregel voor 2009-2010

Academiejaar 2009-2010 loopt van 1 september 2009 tot 31 december 2010

Jaarlijks verslag overmaken aan het Instituut: bewijsstukken bijhouden.

Nieuwe norm: dus niet meer per academiejaar, maar wel per kalenderjaar.

Evenwicht - diversificatie nastreven

Niet voldoende: kan aanleiding zijn tot tuchtvordering of verzwarende omstandigheid

Mededeling aan het IAB: bij voorkeur langs de website

Hoofdstuk XI: Permanente beroepsopleiding


Hoofdstuk xii anti witwaswet meldingsplicht externe accountant en of belastingconsulent

www.ctif-cfi.be nieuwe regeling:

(preventieve witwas-)Wet van 11/01/1993 van toepassing op externe accountants en / of externe belastingconsulenten, aangepast door de wet van 18 januari 2010

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


Hoofdstuk xii anti witwaswet meldingsplicht externe accountant en of belastingconsulent1

TWEE ELKAAR AANVULLENDE PIJLERS: nieuwe regeling:

Repressief luik: Artikel 505 Strafwetboek en 42, 3° SW

welke misdrijven, wie kan worden bestraft en welke straffen

Preventief luik: Wet van 11 januari 1993tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


Hoofdstuk xii anti witwaswet meldingsplicht externe accountant en of belastingconsulent2

Preventief luik: nieuwe regeling:Wet van 11 januari 1993

DOEL: het voorkomen van witwassen. Verplichtingen voor bepaalde beroepsgroepen (banken, verzekeringsmijen, notarissen, cijferberoepen, advocaten, …).

VERPLICHTINGEN: identificatieplicht, meldingsplicht, enz…

Limitatieve opsomming van criminele fenomenen

O.m. ernstige en georganiseerde fiscale fraude, waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend. « Gewone » fiscale fraude niet geviseerd;

Misbruik van vennootschapsgoederen

Overige: zie lijst artikel 5 van de wet

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


Identificatieplicht nieuwe regeling:

identiteit van cliënten en lasthebbers cliënten controleren

stukken identificatie bijhouden

zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen

voorwerp en verwachte aard van de zakenrelatie

hoe ? Via bewijskrachtig document

Fysiek persoon: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum

Rechtspersoon, trust, fiducie: publicatie bijlage B.S., …

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


Identificatieplicht nieuwe regeling:

identificatie van de uiteindelijke begunstigde:

NP die uiteindelijk eigenaar zijn van meer dan 25 % der aandelen of der stemrechten, of die dit % rechtstreeks of onrechtstreeks aanhouden

Of om NP die op een andere wijze de controle hebben over het bestuur van de vennootschap

Aandeelhouders die > 25 % bezitten: verplichting tot mededeling ervan aan de vennootshap (art. 515bis W. Venn.)

Versoepelde identificatie mogelijk in het geval van eerdere identificatie door bepaalde zaakaanbrengers

ook identificatie van de geplande verrichting

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


B. Bewaarplicht: nieuwe regeling:

kopie bewijsstukken ter identificatie

stukken nuttig voor nauwkeurige reconstructie transactie

Termijn:

5 jaar na einde relatie klant

5 jaar na uitvoering transactie

Hoe ? Elke informatiedrager

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


C. Bestendige waakzaamheidsplicht nieuwe regeling:

Bestendige waakzaamheid

Geen naleving waakzaamheidsplicht mogelijk ?

Verbreking zakenrelatie met klant

Eventueel melding aan CFI

D. Interne organisatie:

Passende interne maatregelen en controleprocedures in

werking stellen teneinde toe te zien op de nalevering van de wet

Procedures voor communicatie en informatiecentralisatie

teneinde witwasverrichtingen te voorkomen, op te sporen en te

verhinderen

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


E. Meldingsplicht nieuwe regeling:

van feiten of vermoedens die verband houden met witwassen van geld of het bewijs kunnen inhouden voor het witwassen van geld

enkel (gepoogde) witwasoperatie m.b.t. basismisdrijven opgesomd in art. 5 anti-witwaswet

o.m. ernstige en georganiseerde fiscale fraude (niet de « gewone fiscale fraude), drugs, oplichting, misbruik van vennootschapsgoederen….

termijn: onmiddellijk

indien mogelijk: meedeling vóór verrichting

geen beroepsgeheim van toepassing

geen burgerlijke, straf- of tuchtvordering mogelijk tegen de melder

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


E. Meldingsplicht nieuwe regeling:

basismisdrijven opgesomd in art. 5 anti-witwaswet, waaronder: « ernstige en georganiseerde fiscale fraude »:

- nieuw artikel 14 quinquies in de wet

gevolg indicatoren-KB van toepassing vanaf 1/9/2007: lijst van 13 indicatoren

- « bijvoeglijke » interpretatie: lijst indicatoren-KB is een

hulpmiddel

- of « autonome » interpretatie: indicator van het KB aanwezig:

automatische plicht tot melding = standpunt van de minister van Justitie in de Commissie voor de Justitie in 2007

- Arresten Grondwettelijk Hof 01/2008 en 07/2008: bijvoeglijke interpretatie vindt steun in de arresten van het Grondwettelijk Hof

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


E. Meldingsplicht nieuwe regeling:

Melding kan niet gebeuren door werknemers van de accountant of de belastingconsulent

Verbod tot mededeling van de melding aan de cliënt: tipping-off verbod

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


E. Meldingsplicht nieuwe regeling:

Nieuw: uitzondering voor de cijferberoepen en de notarissen: het geval van juridisch advies, cfr. considerans bij 3e Witwasrichtlijn EG, naar analogie met regeling in diverse buurlanden

inlichtingen verkregen bij het bepalen van de rechtspositie van de cliënt (= het informeren van de cliënt over de staat van de wetgeving die van toepassing is op zijn persoonlijke situatie of op de verrichting die hij overweegt om hem te adviseren over de wijze waarop die verrichting binnen het wettelijk kader kan worden uitgevoerd (Senaatsverslag)

Let op: tenzij

de beroepsbeoefenaar zelf deelneemt aan de witwasactiviteiten

of hij het juridisch advies voor witwasdoeleinden verstrekt

of hij weet dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor deze doeleinden

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


E. Meldingsplicht nieuwe regeling:

Nieuw: uitzondering voor de cijferberoepen en de notarissen: het geval van juridisch advies, cfr. considerans bij 3e Witwasrichtlijn EG, naar analogie met regeling in diverse buurlanden

Voorbeeld:

Indien de cliënt vraagt of hij een bepaalde boekhoudkundige inschrijving mag doen, moet de beroepsbeoefenaar de cliënt erop wijzen indien deze inschrijving illegaal is en de cliënt afraden dat te doen. In dat geval: geen meldingsplicht. Als de cliënt toch overgaat tot de illegale daad, geldt de meldingsplicht wel (Tweede Kamerverslag, Parl. St. Kamer, 2009-2010, nr. 52K1988/009, 7)

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


F. Opleidingsplicht nieuwe regeling:

passende maatregelen i.v.m. vorming personeel kantoor inzake

kennis detecteren witwasoperatie

wettelijke verplichtingen witwaspreventie

Speciale opleidingsprogramma’s.

G. Bijdrageplicht: langs het IAB om.

H. Nieuw:

de anonimiteit van de melder wordt gegarandeerd.

Hoofdstuk XII: Anti-witwaswet: Meldingsplicht externe accountant en / of belastingconsulent


Deontologie

Dank voor uw aandacht ! nieuwe regeling:

Vragen ?

Deontologie


ad