1 / 84

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009. Seminář SVSE Vývoj a předběžné ceny regulovaných činností. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Brno, 21. října 2008. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009. EGÚ Brno, a. s. 2. Obsah prezentace

tamar
Download Presentation

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 Seminář SVSEVývoj a předběžné ceny regulovaných činností EGÚ Brno, a. s.Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavyBrno, 21. října 2008

 2. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. 2 Obsah prezentace • Úvod, stručný přehled hlavních činností. • Podklady k metodice regulace cen • Zkušenosti objednatelů s regulací cen – stanoviska ERÚ • Předběžné ceny za služby PS a cena SyS. • Ostatní regulované ceny • Podpora OZE, KVET a druhotných zdrojů, • Podpora decentrální výroby • Cena za činnost zúčtování OTE, a. s. • Předběžné ceny za služby distribučních sítí. • Podklady k metodice regulace cen • Návrh koncepce tarifů distribuce elektřiny pro KZ na úrovni NN, • Analýza cen elektřiny na VO trhu.

 3. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. 3 Úvod Projekt „Ceny a tarify …“ je v roce 2008 řešen v EGÚ Brno, a. s. v rámci sedmi smluv o dílo, registrovaných u zhotovitele pod čísly: • 81006: ERÚ, • 81007: ČEZ Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s., • 81008: výrobce ČEZ, a. s., • 81009: IPP – 12 nezávislých výrobců a AEM – SVSE, • 81010: Dodavatelé poslední instance - ČEZ, a. s., Pražská energetika, a. s., E.ON Energie, a. s., • 81011: ČEPS, a. s. • 81027: OTE, a. s.

 4. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. 4 Stručný přehled hlavních činností – (1) Postup prací zajištěný do konce května 2008 byl již presentován ve zprávě předané k termínu 15.5.2008 a projednán na prvním Koordinačním semináři dne 30.5.2008. V uvedeném období byly zpracovány a objednatelům předány následující body věcné náplně: • Vyhodnocení názorů a zkušeností jednotlivých subjektů s metodikou regulace, případné návrhy na úpravu metody regulace na základě podkladů shromážděných od jednotlivých subjektů. • Návrhy a doporučení způsobu stanovení míry ztrát a příslušného korekčního faktoru na ztráty v přenosové a distribučních soustavách pro další regulační období. • Zpracování návrhu koncepce distribučních tarifů. • ERÚ byly postupně předávány verze vytvářeného výpočetního modelu stanovení cen pro simulace dopadů regulace ve 3. regulačním období.

 5. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. 5 Stručný přehled hlavních činností – (2) V dalším období se práce soustředily na následující problematiku dle zadání: • Upřesnění některých technických vstupů a parametrů regulace, koordinace podkladů PDS s údaji PPS. Kontrola technických podkladů vykázaných jednotlivými subjekty a návrhy na řešení zjištěných disproporcí. • Ověření výsledků regulacePPSv roce 2007, stanoveníkorekčních faktorů přenosu a systémových služeb. • Předběžné výpočty cen přenosu a cen systémových služeb. • Ověření výsledků regulace PDS v roce 2007, stanovení korekčního faktoru, aktualizace ekonomických údajů na základě auditu roku 2007, sestavení vstupních údajů potřebných pro stanovení cen distribuce v roce 2009 a jejich verifikace. • Předběžné výpočty cen distribuce.

 6. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. 6 Stručný přehled hlavních činností – (3) • Stanovení korekčního faktoru podpory OZE, KVET a DZ pro PDS a PPS na základě ověření výsledků regulace v roce 2007. • Výpočty ceny příspěvku konečných zákazníků na krytí vícenákladů na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, z kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů v roce 2009 se zahrnutím korekčního faktoru. • Nastavení předběžné nákupní ceny silové elektřiny na krytí ztrát. • Nastavení předběžné ceny příspěvku konečných zákazníků na podporu decentrální výroby a nastavení cen za činnost zúčtování odchylek OTE. • Pokračování ve zpracování návrhu koncepce distribučních tarifů.

 7. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. 7 Stručný přehled hlavních činností – (8) • Výpočty regulovaných cen mohou ještě doznat změn a být aktualizovány v souvislosti s: • upřesněním velikosti povolených výnosů ze strany ERÚ, • upřesněním pevných cen k tržním cenám pro KVET a pro druhotné zdroje, • stanovením průměrných cen silové elektřiny pro MOP a MOO a na krytí ztrát pro podmínky roku 2009, • návrhem tarifů dodavatele poslední instance pro MOP a MOO, Konstatuje se, že práce probíhají v souladu s dohodnutým harmonogramem věcného a časového řešení díla, uvedeným ve smlouvách.

 8. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. 8 • Podklady k metodice regulace cen

 9. Zkušenosti objednatelů s regulací cen EGÚ Brno, a. s. 9 Zkušenosti objednatelů s regulací cen Objednatelům smluv byl rozeslán požadavek na zpracování dosavadních zkušeností s regulací cen elektřiny ve druhém regulačním období s termínem odevzdání do 30.4.2008. EGÚ Brno, a. s. zpracoval zkušenosti a názory k 15.5.2008. Výsledky byly projednány na Koordinačním semináři dne 30.5.2008. Přehled respondentů:

 10. Zkušenosti objednatelů s regulací cen EGÚ Brno, a. s. 10 Stanovisko ERÚ k návrhům na úpravu metodiky Cena za systémové služby • ERÚ nedoporučuje vázat sníženou cenu SyS pro lokální spotřebu na existenci smluvního vztahu na dodávku elektřiny mezi výrobcem a odběratelem v LDS. (připomínka AES Bohemia spol. s.r.o.) Cena za služby distribučních sítí • Připomínky skupiny ČEZ a PREdistribuce, a.s. k třetímu regulačnímu období jsou chápány jako připomínky ke strategii ERÚ, v jehož pravomoci jsou pravidla pro 3. r. o. Zástupce ERÚ k tomu uvedl, že s přeceněním odpisů se již uvažuje, přecenění aktiv bude diskutováno se zástupci PDS. K problematice ztrát v DS existují návrhy, jak k nim přistupovat ve 3. r. o.

 11. Zkušenosti objednatelů s regulací cen EGÚ Brno, a. s. 11 Stanovisko ERÚ k návrhům na úpravu metodiky Tarify pro KZ na hladině NN • ERÚ je připraven zabývat se otázkou sazby pro PLC odběry (Požadavek PREdistribuce, a. s.). Problém je zejména legislativní, jako možné řešení je rozšíření stávajících podmínek pro sazbu C60d, která je dle provedené analýzy EGÚ Brno, a. s. vyšší než jednosložková cena za distribuci s tím, že distributorovi tak bude „zaplacena“ i silová elektřina, kterou tomuto odběru distributor dodá, avšak formálně se tato elektřina objevuje ve ztrátách. • Připomínka ČEZ ke nové koncepci distribučních tarifů, průhlednější a stabilnější z pohledu volby zákazníka, systém zaměřený na podporu odběrů mimo špičku (off-peak) a podporující topenářské sazby.V koncepci distribučních tarifů je těžko obhajitelná cena nižší než je cena za použití distribuční sítě na hladině NN. Obě témata jsou projednávána na jednání tarifní komise.

 12. Zkušenosti objednatelů s regulací cen EGÚ Brno, a. s. 12 Stanovisko ERÚ k návrhům na úpravu metodiky Cena pro výrobce za decentrální výrobu • pro rok 2009 zřejmě zůstane podpora na stejné úrovni jako v roce 2008 (Požadavek AES Bohemia spol. s r.o.) • pro 3. regulační období ERÚ zvažuje vázat příspěvek alespoň pro větší zdroje připojené do distribučních soustav na jejich další funkce v soustavě, tj. nejen na úsporu ztrát, ale i na schopnost zásobit určité území ve stavech nouze při rozpadu soustavy. Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ • ERÚ nepřevezme odhady velikostí dodávek elektřiny z OZE/KVET od jednotlivých PDS, ale bude tyto údaje kontrolovat z dalšími podklady a informacemi, které úřad má. ERÚ se tím chce vyhnout nepřesnostem v registraci žádostí.(požadavek skupiny ČEZ na zahrnutí odhadu distributora v množství dodané a vykoupené elektřiny)

 13. Zkušenosti objednatelů s regulací cen EGÚ Brno, a. s. 13 Stanovisko ERÚ k návrhům na úpravu metodiky Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ • ERÚ ani regionální PDS nemají oprávnění měnit metodiku vykazování spotřeby KVET, která je záležitostí MPO. ERÚ může reagovat pouze formou doporučení.(Připomínka AES Bohemia spol. s r.o.) • k dopadu povinného výkupu elektřiny z OZE na vykupujícího obchodníka do nákladů na odchylku ERÚ konstatoval, že přirozená nestálost dodávky z OZE nesmí být důvodem pro neplnění podpory ze strany distributorů. • za stávajících legislativních podmínek je těžké nalézt vhodnější systém podpory a související úhrady vícenákladů.

 14. Zkušenosti objednatelů s regulací cen EGÚ Brno, a. s. 14 Stanovisko ERÚ k návrhům na úpravu metodiky Průměrná cena silové elektřiny pro stanovení nákladů na ztráty • k návrhu Skupiny ČEZ, aby při kalkulaci ceny elektřiny na krytí ztrát byl uvažován diagram netto, tj. po odpočtu povinných výkupů, ERÚ uvedl, že diagram netto je k dispozici pro rok i-2, ale není znám v případě plánu pro regulovaný rok. Tento informační vstup je nutné dále diskutovat před přijetím dalšího postupu. Cena elektřiny zajišťovaná dodavatelem poslední instance • Požadavek Skupiny ČEZ, aby do ceny byla zakalkulována nejistota (kdy a jaký objem bude muset v tomto režimu dodávat), přehodnocena výše marže a aby ceny DPI vycházely z aktuálních tržních cen, např. analogie k produktu ČEZ, a.s. – Měsíc. • dle názoru ERÚ by se cena DPI neměla lišit o běžné ceny nabízené konečným zákazníkům na neregulovaném trhu. ERÚ se chce vyhnout situaci, kdy by obchodník byl motivován k tomu, aby elektřinu prodával radši v režimu DPI, tedy dráž.

 15. Zkušenosti objednatelů s regulací cen EGÚ Brno, a. s. 15 Stanovisko ERÚ k návrhům na úpravu metodiky Připomínky k Cenovému rozhodnutí • úprava metodiky výpočtu ztrát na sekundární straně transformátorů s využitím skutečných parametrů odběratelského transformátoru se řeší s pracovní skupinou PDS. Ustanovení v cenovém rozhodnutí budou aktualizována a budou přesunuta do vyhlášky o pravidlech trhu. (Připomínka PREdistribuce, a.s.) • ve stávajícím systému může SEI ověřovat množství elektřiny odebrané výrobcem z RDS pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla v případě plateb za SyS. Jiný způsob by znamenal velký zásah do cenového rozhodnutí.(reakce na připomínkuPREdistribuce, a.s. ke zpřesnění okolností plateb SyS pro výrobce ) • zproštění plateb KZ, napojených na jinou než ES ČR, z ceny příspěvku na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE-KVET-DZ (Požadavek Energetiky Třinec, a.s.) by bylo nesystémové. Platby za OZE-KVET-DZ a OTE jsou „formou zdanění“ podle množství odebrané elektřiny a je uplatněn princip, že každá spotřeba v ČR je zatížena touto platbou.

 16. Zkušenosti objednatelů s regulací cen EGÚ Brno, a. s. 16 Stanovisko ERÚ k návrhům na úpravu metodiky Připomínky k Cenovému rozhodnutí • za vážný problém kolize vyhlášky s cenovým rozhodnutím považuje ERÚ ustanovení odstavce (5) vyhlášky 51/2006 Sb. (vyhláška o připojení), kdy je zákazníkovi po dvou letech „automaticky“ snižována hodnota rezervovaného příkonu (RP) na hodnotu RK, pokud ji zákazník měl rezervovanou jako nižší hodnotu než je hodnota RP. Tím na straně zákazníka dochází „ke znehodnocení vynaložených finančních prostředků na rezervovaný příkon“ a následně jsou mu ještě účtovány penále v případě překročení RP, který mu byl snížen. ERÚ sdělil, že na základě dohody s řediteli distribučních společností na ČSRES nebude penalizace za překročení RP do konce roku realizována. (z diskuse na jednání 22.8.2008) • při uzavření smlouvy o dodávce elektřiny na 3 roky a následné změně systému výpočtu odchylek u OTE, se podmínky kontraktu podstatně změní. Požadavek na dlouhodobě stabilní systém výpočtu odchylek u OTE s platností pravidel v průběhu regulačního období však považuje ERÚ za obtížně proveditelný vzhledem k jeho požadovanému zveřejnění minimálně 2 roky dopředu. (požadavek Skupiny ČEZ na dlouhodobě stabilní systém výpočtu odchylek u OTE)

 17. Zkušenosti objednatelů s regulací cen EGÚ Brno, a. s. 17 Stanovisko ERÚ k návrhům na úpravu metodiky Připomínky k Cenovému rozhodnutí • požadavek na umožnění dodatečné nabídky podpůrných služeb ještě 1-2 hod. před jejich uplatněním (požadavek International Power Opatovice, a. s.) považuje ERÚ za nadbytečný vzhledem k tomu, že existuje vnitrodenní a vyrovnávací trh. • k požadavku Skupiny ČEZ na změnu diagramů TDD tak, aby reflektovaly skutečný poměr NT/VT doporučuje ERÚ předložit k této problematice návrh vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje názor, jakým způsobem lze tuto záležitost řešit. • rovněž k požadavkuInternational Power Opatovice, a. s.a Pražské Energetiky, a. s. na mechanismus v režimu zúčtování odchylek ve stavu nouze v distribučních soustavách ERÚ doporučuje předložit návrh. V PS byl řešen až poté, co takový stav nastal.

 18. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. 18 • Předběžné ceny za službu PS a cena SyS

 19. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS EGÚ Brno, a. s. 19 Předběžné ceny za službu PS Rezervace kapacity Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu je shodná jako pro rok 2008. Cenu pro rok 2009 ovlivnilo: • snížení celkové velikosti RK z hodnoty 6 100,3 MW v roce 2008 na hodnotu 5 894,8 MW v roce 2009, • snížení velikosti PV o část příjmů z aukcí na přeshraničních profilech ve výši 600 mil.Kč, • zvýšení hodnoty provozních aktiv a zvýšení hodnoty odpisů o jejich změnu v roce 2007 • vliv na náklady: • Průmyslový eskalační faktor = 104,8 % (4/2008) • Mzdový eskalační faktor = 107,2 % (váha 0,15) • Faktor efektivity = 2,085 %

 20. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS EGÚ Brno, a. s. 20 Předběžné ceny za službu PS Vývoj ceny za rezervaci kapacity přenosové sítě • Cena pro rok 2009: 631 227,08 Kč/MW za rok

 21. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS EGÚ Brno, a. s. 21 Předběžné ceny za službu PS Rezervace kapacity • Podíl společností na platbě za rezervaci kapacity v roce 2009

 22. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS EGÚ Brno, a. s. 22 Předběžné ceny za službu PS Použití přenosové sítě Vliv na vývoj ceny: • větší část korekčního faktoru roku 2007 byla vyrovnána s fondem aukcí, • očekávané vyšší obchodované množství elektřiny v PS o 29,901 GWh v roce 2009 vůči roku 2008, • nižší hodnota povolené míry ztrát, • podstatně vyšší nákupní cena silové elektřiny na krytí ztrát v porovnání s rokem 2008. • Cena pro rok 2009:46,78 Kč/MWh (41,25 Kč/MWh v roce 2008)

 23. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS EGÚ Brno, a. s. 23 Předběžné ceny za službu PS

 24. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS EGÚ Brno, a. s. 24 Předběžné ceny za službu PS Použití přenosové sítě • Očekávaný podíl společností na platbě za použití PS v roce 2009

 25. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS EGÚ Brno, a. s. 25 Vývoj informativní jednosložkové průměrné ceny za službu PS

 26. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS EGÚ Brno, a. s. 26 Předběžná cena systémových služeb Proti roku 2008 je cena SyS v roce 2009 ovlivněna: • zvýšením nákladů na nákup podpůrných služeb o 200 mil. Kč na 8,3 mld. Kč, • odečtením výnosů 500 mil.Kč z vypořádání rozdílů ze zúčtování nákladů na odchylky, • vyrovnáním téměř celé výše korekčního faktoru roku 2007 s fondem aukcí, • vyšší očekávanou spotřebou KZ bez ostrovních provozů o cca 709 GWh a nižší očekávanou lokální spotřebou o -325 GWh v roce 2009 vůči roku 2008 • Cena pro konečný odběr pro rok 2009: 141,01 Kč/MWh (2008: 147,81) • Cena pro lokální spotřebu 2009: 53,22 Kč/MWh (2008: 55,56)

 27. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS EGÚ Brno, a. s. 27 Vývoj ceny systémových služeb

 28. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS EGÚ Brno, a. s. 28 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS Rekapitulace Pro rok 2009 jsou předběžně vypočteny následující ceny přenosu a SyS: • Jednotková cena za RK přenosové sítě 631 227,08 Kč/MW.r • Cena za použití PS 46,78 Kč/MWh • Jednosložková cena za službu PS 149,89 Kč/MWh • Cena SyS pro lokální spotřebu 53,22 Kč/MWh • Cena SyS pro konečné zákazníky 141,01 Kč/MWh Předpokládá se, že k podstatným změnám do vydání cenového rozhodnutí již nedojde.

 29. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. 29 • Ostatní regulované ceny Podpora OZE, KVET a druhotných zdrojů, Podpora decentrální výroby Cena za činnost zúčtování OTE, a. s.

 30. Podpora OZE-KVET-DZ EGÚ Brno, a. s. 30 Podpora OZE • Minimální výkupní ceny a zelené bonusy v roce 2009 pro jednotlivé kategorie OZE použité ve výpočtu byly stanoveny ERÚ. • V roce 2009 se ve výpočtu předpokládá výkup cca 698 GWh (z toho 26 GWh ve VT a 4 GWh v NT) v režimu minimálních výkupních cen a cca 1 622 GWh (z toho 45 GWh ve VT a 30 GWh v NT) v režimu zelených bonusů podle skutečnosti v roce 2007. Z toho je cca 562 GWh směsné spalování biomasy, jejíž podpora je uplatněna pouze v režimu zelených bonusů.

 31. Podpora OZE-KVET-DZ EGÚ Brno, a. s. 31

 32. Podpora OZE-KVET-DZ EGÚ Brno, a. s. 32

 33. Podpora OZE-KVET-DZ EGÚ Brno, a. s. 33

 34. Podpora OZE-KVET-DZ EGÚ Brno, a. s. 34 Podpora KVET a DZ • Pevné ceny pro KVET a DZ byly předběžně odhadnuty na základě konzultace s ERÚ. Jejich konečná výše bude stanovena v průběhu druhé poloviny roku 2008. • V roce 2009 se předpokládá podle skutečnosti roku 2007 podpora 7,769 TWh z KVET (z toho na zdroje do 5 MWe připadá 0,277 TWh) a 1,126 TWh z druhotných zdrojů. Předběžně uvažovaná podpora KVET a DZ v roce 2009

 35. Podpora OZE-KVET-DZ EGÚ Brno, a. s. 35 Příspěvek KZ na podporu OZE, KVET a DZ • Je zachován jednotný celostátní příspěvek KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ, uvedený samostatně jako položka na fakturách všech konečných zákazníků včetně domácností. Hradí jej také KZ umístění v ostrovním provozu prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy ČR, lokální spotřeba výrobců a samovýrobců s instalovaným výkonem nad 100 kW a ostatní spotřeba provozovatelů distribučních soustav. • Příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ v roce 2009 předběžně činí 56,65 Kč/MWh, což znamená meziroční nárůst o 15,90 Kč/MWh vůči roku 2008. Cena zahrnuje rezervu ve výši 9,- Kč/MWh, která se vyrovnává v korekčním faktoru. • Korekční faktor za výsledek roku 2007 je ve výši 578,6617 mil.Kč a zvyšuje cenu příspěvku o 9,53 Kč/MWh pro úroveň spotřeby očekávané v roce 2009.

 36. Podpora OZE-KVET-DZ EGÚ Brno, a. s. 36 Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu OZE-KVET-DZ

 37. Podpora decentrální výroby EGÚ Brno, a. s. 37 Decentrální výroba • Příspěvek pro výrobce je hrazen územně příslušným držitelem licence na distribuci. Je celostátně jednotný, nezávislý na obchodních vztazích. Rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech. Je rozlišen po napěťových úrovních, přičemž pro rok 2009 stanovil ERÚ cenu pro výrobce za decentrální výrobu ve stejné výši jako v celém 2. regulačním období: • VVN 20,- Kč/MWh • VN 27,- Kč/MWh • NN 64,- Kč/MWh

 38. Podpora decentrální výroby EGÚ Brno, a. s. 38 Regionální příspěvek KZ na decentrální výrobu • Příspěvek KZ na decentrální výrobu se přičítá k ceně distribuce. • Pro druhé regulační období stanovil ERÚ regionálně jednotný příspěvek všech konečných zákazníků, odběru výrobců včetně odběru PVE v čerpadlovém provozu, odběru výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla a včetně dodávek do zahraničí z distribuční soustavy, bez rozlišení po napěťových úrovních. Průměrná hodnota za ČR pro rok 2009 je 9,21 Kč/MWh (v roce 2008 byla 9,54 Kč/MWh). • V ceně příspěvku je zahrnut korekční faktor za hospodářské výsledky v roce 2007 s uvážením časové hodnoty peněz. V součtu za všechny PDS je ve výši -1,1775 mil.Kč, takže korekční faktor snižuje cenu příspěvku KZ na decentrální výrobu v průměru o cca 0,01 Kč/MWh.

 39. Podpora decentrální výroby EGÚ Brno, a. s. 39 Regionální příspěvek KZ na decentrální výrobu Vývoj průměrné ceny příspěvku KZ na decentrální výrobu na VVN, VN a NN

 40. Cena za činnost zúčtování OTE, a. s. EGÚ Brno, a. s. 40 Operátor trhu s elektřinou • Ve druhém regulačním období hradí činnost zúčtování odchylek OTE, a. s. koneční zákazníci, ostatní spotřeba PDS, export z DS do ostrovů v zahraničí a lokální spotřeba výrobců. • Pro rok 2009 ponechal ERÚ cenu OTE na úrovni roku 2008 ve výši 4,75 Kč/MWh. Cena OTE, a. s. za činnost zúčtování se na faktuře uvádí samostatně. Vývoj ceny za činnost zúčtování odchylek OTE, a. s.

 41. Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. 41 • Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN

 42. Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN EGÚ Brno, a. s. 42 Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN • Vzhledem k upřesňování některých vstupních údajů jsou ceny distribuce pro rok 2009 ještě předběžné. Jsou uvedeny v následujících tabulkách, které se obvykle presentují v cenovém rozhodnutí. • S ohledem na stav výpočtu cen pro rok 2009 jsou jejich hodnoty doplněny vývojem pouze průměrné ceny za ES ČR od roku 2002.

 43. Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN EGÚ Brno, a. s. 43 Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN Měsíční cena za roční RK mezi regionálními PDS na VVN Vyrovnání vícenákladů výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů

 44. Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN EGÚ Brno, a. s. 44 Rezervace kapacity Ceny za RK pro rok 2009 ovlivňují následující skutečnosti: • snížení míry výnosnosti provozních aktiv distribuce na 7,661 %, • snížení ceny za RK po napěťových hladinách zahrnutím výnosů z ostatních činností spojených s činností distribuce elektřiny do regulačního vzorce, • náklady na outsourcing činností po organizačních změnách, • změna výše povolených výnosů o náklady na unbundling, • vliv na náklady měl rovněž průmyslový (104,8 %) a mzdový (107,2 %) eskalační faktor ze statistiky ČSÚ a faktor efektivity (2,085 %) stanovený ERÚ, • použití vykázaných technických jednotek RK konečných zákazníků za skutečnost roku 2007.

 45. Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN EGÚ Brno, a. s. 45 Ceny za rezervaci kapacity na VVN a VN pro rok 2009

 46. Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN EGÚ Brno, a. s. 46 Vývoj průměrných cen za rezervaci kapacity na VVN a VN

 47. Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN EGÚ Brno, a. s. 47 Ceny za použití sítí VVN a VN pro rok 2009 Na velikost proměnných nákladů distributorů (náklady na ztráty) má vliv: • míra technických a obchodních ztrát, • velikost spotřeby v roce 2009, • velikost průměrné nákupní ceny silové elektřiny na krytí ztrát.

 48. Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN EGÚ Brno, a. s. 48 Vývoj průměrných cen za použití sítí VVN a VN

 49. Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN EGÚ Brno, a. s. 49 Jednosložková cena za službu sítí na hladině VN • Je výhodná pro KZ s dobou využití maxima zatížení do 300 h/rok. • V případě, že odběratel zvolí jednosložkovou cenu, je uplatňována po dobu minimálně 12 měsíců a neúčtují se dvousložkové ceny za rezervaci kapacity a použití sítě VN.

 50. Informativní ceny za službu DS EGÚ Brno, a. s. 50 Vývoj průměrné jednosložkové ceny distribuce

More Related