1 / 49

מילה והתפקוד המיני

מילה והתפקוד המיני. ד"ר עפר שנפלד מנהל המחלקה לאורולוגיה המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים. מילה / ברית המילה. הפרוצדורה הניתוחית הנפוצה בעולם (כ-30%). אחת הפרוצדורות העתיקות בעולם. שכיחות. הסיבות למילה. דתיות תרבותיות נורמה חברתית "כלכליות" Hygiene / בריאות. תרבותי / דתי. ביהדות.

Download Presentation

מילה והתפקוד המיני

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. מילה והתפקוד המיני ד"ר עפר שנפלד מנהל המחלקה לאורולוגיה המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים

 2. מילה / ברית המילה • הפרוצדורה הניתוחית הנפוצה בעולם (כ-30%). • אחת הפרוצדורות העתיקות בעולם.

 3. שכיחות

 4. הסיבות למילה • דתיות • תרבותיות • נורמה חברתית • "כלכליות" • Hygiene / בריאות

 5. תרבותי / דתי

 6. ביהדות אברהם נצטווה על המילה כשהיה בן תשעים ותשע שנים: "זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם..." (בראשית י"ז, י-י"ד)

 7. תרבותי / אסתטי

 8. פין לא נמול

 9. פין נמול

 10. זקפה בפין לא נמול

 11. זקפה בפין לא נמול

 12. זקפה בפין נמול

 13. שיטות למילה

 14. מילה ניתוחית "שיטת השרוול"

 15. האם למילה יתרונות רפואיים? • זיהומים בדרכי השתן בתינוקות זכרים X12 בערלים. • מחלות מין (bacterial) X2-3 בערלים. • מחלות מין (HPV) X2-3 בערלים. • סרטן הפין X22 בערלים (למעשה אין בנימולים). • סרטן צוואר הרחם X2-6 בבנות זוג של ערלים. • יתכן על רקע תרבותי???

 16. האם למילה יתרונות רפואייםשאלת ה AIDS הגדולה

 17. מילה ו- AIDS? • עבודות observational מראות קשר בין אזורים בהם אין נוקטים במילה לבין שכיכות גבוהה של AIDS. • אין מדובר בהוכחה כי יתכן ומדובר בקשר עקיף (תרבות והרגלי מין). • צורך בעבודות פרוספקטיביות מבוקרות.

 18. המתנגדים

 19. נזקי וסיבוכי המילה • דימום • זיהום • אסטטי (מילה עודפת / חסרה) • פיסטולה • קטיעה שלמה או חלקית של הפין

 20. קטיעה

 21. חסר עור – פין קבור

 22. חסר עטרה לאחר מילה

 23. FGM -מילת נשים

 24. תפקוד מיני?

 25. האם המילה פוגעת בתפקוד המיני? • רמב"ם: "וכן המילה, לדעתי אחד מטעמיה מיעוט התשמיש והחלשת האבר הזה כדי שימעט בפעולה זו ויתאפק ככל האפשר[...]להשלמת חסרון המדות" (מורה נבוכים ח"ג מ"ט)

 26. 20 ערלים / 20 נימולים • סף רגישות לתחושה וכאב על גבי הפין. לפני ובעת גירוי מיני (vss). • אין הבדל ברגישות למגע בין הקבוצות. • הרגישות למגע פוחתת בעת גירוי. • אין שינוי ברגישות לכאב בעת גירוי.

 27. 255 נימולים / 118 ערלים. (בכולם מילה בגיל≤20). • שאלון Brief Male Sexual Function Inventory (BMSFI). • ללא הבדל בחשק, זקפה, שפיכה, IELT. • תדירות והנאה מאוננות פחותים בנימולים.

 28. 500 זוגות, 5 ארצות. • שעון עצר. • ללא הבדל משמעותי ב - IELT.

 29. Penile sensitivity and sexual satisfaction after circumcision: are we informing men correctly?Masood S et al. Urol Int. 2005;75(1):62-6. • מחקר פרוספקטיבי ב-150 גברים שעברו מילה מסיבות רפואיות בגיל 18-60 (88 החזירו שאלונים) שאלונים סובייקטיבים. • ללא שינוי IIEF • 74% ללא שינוי בחשק. • 69% פחות כאבים ביחסי מין.

 30. 44% (38% מבנות זוג) חשבו שמראה הפין השתפר. • 38% חשבו שרגישות הפין השתפרה 18% חשבו שרגישות הפין פחתה.

 31. Circumcision in adults: effect on sexual function.Senkul T et al. Urology. 2004 Jan;63(1):155-8 • מחקר פרוספקטיבי, 42 גברים, מילה "בבוגרים". • מרביתם מסיבה דתית. • שאלון BMSFI ומדידת IELT, 12 שבועות לאחר המילה. • ללא הבדל ב-BMSFI. • עליה משמעותית ב-IELT (יתרון???).

 32. 123 גברים בוגרים 44% השיבו שאלונים. • ירידה באיכות הזקפה. • ירידה ברגישות הפין. • ללא שינוי בפעילות מינית. • עלייה בשביעות רצון מינית.

 33. פרוספקטיבי 15 גברים "בוגרים". • BMSFI. • ללא הבדלים בכל התחומים שנבדקן.

 34. עמדות גברים ערלים נימולים

 35. Which do you prefer for oral sex?45% a circumcised man11% a natural man 42% no difference 1% don't know Do you find it easier to masturbate ... ?19% a circumcised man43% a natural man 26% no difference 12% don't know עמדת נשים

 36. אז מה אתם חושבים?

More Related